سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سعید رهنما – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

حزب سوسیال‌دموکرات آلمان: از «گوتا» تا «گُدِسبرگ» و فراسویِ آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ (۹ اوت ۲۰۱۹)
عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
«انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۹)
گئورگی پلخانف و سوسیال‌دموکرات‌های منشویک روسیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹)
رودُلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹٨ (۹ ژوئن ۲۰۱۹)
کدام کائوتسکی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٨ (۲۵ می ۲۰۱۹)
معمای انگلس ۱۸۹۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۷ می ۲۰۱۹)
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۰ می ۲۰۱۹)
صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
دموکراسی؛ تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۷ (۶ فوریه ۲۰۱۹)
تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۷ (۵ دسامبر ۲۰۱٨)
یادی از سمیر امین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۷ (۲٨ اوت ۲۰۱٨)
چپ‌ها و لیبرال‌ها: عداوت‌های تاریخی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
درس‌های انقلاب‌های دوم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
پی‌آمدهای نظریه برای عملِ سیاسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۷ (۲۵ می ۲۰۱٨)
کارل مارکس و میراث ماندگار او
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
به یاد آقای صارم الدین صادق وزیری
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۷ (۱۶ آوریل ۲۰۱٨)
جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٨)
انقلاب نیکاراگوا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانویه ۲۰۱٨)
کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۷)
طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه داری نیست
بخش ویژه- یکصدسالگی اکتبر –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷)
انقلاب‌های ویتنام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
انقلاب چین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
انقلاب ۱۹۱۸ آلمان
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۶ (۷ آوریل ۲۰۱۷)
انقلاب‌های روسیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)
درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۵ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۷)
«کار» در عصر انقلاب دیجیتال
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۵ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۶)
فیدل کاسترو و انقلاب کوبا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۵ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۶)
مسکو: کنفرانس بین‌المللی صدمین سال انتشار کتاب امپریالیسم لنین
گزارش –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۵ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۶)
برخورد به مذهب و تاثیر سیاسی آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۵ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱۶)
سوسیالیسم و لیبرالیسم: همسوئی ها و ناهمسازی ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹٣ (۴ دسامبر ۲۰۱۴)
نوار غزه و کرانه‌ی باختری
دو برخورد اسراییل و دو حق انتخاب غم‌انگیز فلسطین

جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹٣ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴)
فلسطین: ناهمسازی ها، نومیدی ها و امیدها
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹٣ (۱۰ آوریل ۲۰۱۴)
اپوزیسیون ناتوان ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۲ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٣)
در جستجوی آخوند زاده
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
سازماندهی نیروی کار در ایران: درسهائی از انقلاب بهمن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲ می ۲۰۱٣)
سرمایه داری و مسئلهِ گذار از آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۱ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۲)
سرزمین و جنبش فلسطین کماکان تحلیل میروند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۱ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۲)
بازی با اتش در خاور میانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۰ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۱)
جنبش فلسطین در سراشیبی؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۰ (٨ آوریل ۲۰۱۱)
عقیم سازی انقلاب مصر و درس های ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۹ (۱٨ مارس ۲۰۱۱)
چپ و جنبش کارگری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۹ (۵ دسامبر ۲۰۱۰)
بی پی: صد سال واماندگی اخلاقی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣٨۹ (۵ ژوئیه ۲۰۱۰)
به یاد منصور خاکسار
یادبود –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٣ آوریل ۲۰۱۰)
انقلاب یا اصلاح یا…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨٨ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۹)
تراژدی گفتمان چپ (جهانی) در باره ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹)

https://akhbar-rooz.com/?p=13982 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x