سعید رهنما – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

حزب سوسیال‌دموکرات آلمان: از «گوتا» تا «گُدِسبرگ» و فراسویِ آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ (۹ اوت ۲۰۱۹)
عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
«انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۹)
گئورگی پلخانف و سوسیال‌دموکرات‌های منشویک روسیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹)
رودُلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹٨ (۹ ژوئن ۲۰۱۹)
کدام کائوتسکی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٨ (۲۵ می ۲۰۱۹)
معمای انگلس ۱۸۹۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۷ می ۲۰۱۹)
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۰ می ۲۰۱۹)
صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
دموکراسی؛ تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۷ (۶ فوریه ۲۰۱۹)
تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۷ (۵ دسامبر ۲۰۱٨)
یادی از سمیر امین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۷ (۲٨ اوت ۲۰۱٨)
چپ‌ها و لیبرال‌ها: عداوت‌های تاریخی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
درس‌های انقلاب‌های دوم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
پی‌آمدهای نظریه برای عملِ سیاسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۷ (۲۵ می ۲۰۱٨)
کارل مارکس و میراث ماندگار او
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
به یاد آقای صارم الدین صادق وزیری
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۷ (۱۶ آوریل ۲۰۱٨)
جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٨)
انقلاب نیکاراگوا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانویه ۲۰۱٨)
کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۷)
طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه داری نیست
بخش ویژه- یکصدسالگی اکتبر –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷)
انقلاب‌های ویتنام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
انقلاب چین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
انقلاب ۱۹۱۸ آلمان
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۶ (۷ آوریل ۲۰۱۷)
انقلاب‌های روسیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)
درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۵ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۷)
«کار» در عصر انقلاب دیجیتال
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۵ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۶)
فیدل کاسترو و انقلاب کوبا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۵ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۶)
مسکو: کنفرانس بین‌المللی صدمین سال انتشار کتاب امپریالیسم لنین
گزارش –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۵ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۶)
برخورد به مذهب و تاثیر سیاسی آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۵ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱۶)
سوسیالیسم و لیبرالیسم: همسوئی ها و ناهمسازی ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹٣ (۴ دسامبر ۲۰۱۴)
نوار غزه و کرانه‌ی باختری
دو برخورد اسراییل و دو حق انتخاب غم‌انگیز فلسطین

جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹٣ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴)
فلسطین: ناهمسازی ها، نومیدی ها و امیدها
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹٣ (۱۰ آوریل ۲۰۱۴)
اپوزیسیون ناتوان ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۲ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٣)
در جستجوی آخوند زاده
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
سازماندهی نیروی کار در ایران: درسهائی از انقلاب بهمن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲ می ۲۰۱٣)
سرمایه داری و مسئلهِ گذار از آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۱ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۲)
سرزمین و جنبش فلسطین کماکان تحلیل میروند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۱ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۲)
بازی با اتش در خاور میانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۰ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۱)
جنبش فلسطین در سراشیبی؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۰ (٨ آوریل ۲۰۱۱)
عقیم سازی انقلاب مصر و درس های ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۹ (۱٨ مارس ۲۰۱۱)
چپ و جنبش کارگری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۹ (۵ دسامبر ۲۰۱۰)
بی پی: صد سال واماندگی اخلاقی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣٨۹ (۵ ژوئیه ۲۰۱۰)
به یاد منصور خاکسار
یادبود –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٣ آوریل ۲۰۱۰)
انقلاب یا اصلاح یا…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨٨ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۹)
تراژدی گفتمان چپ (جهانی) در باره ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹)

https://akhbar-rooz.com/?p=13982 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More