چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

مزدک دانشور – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

حماسه سیاهکل، انوش صالحی و انتقام به حاشیه‌رانده‌شدگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹)
من از عمق تاریکی سخن می گویم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣۹٨ (٣ آوریل ۲۰۱۹)
فردا روزی است که می آید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۷ (۴ ژانویه ۲۰۱۹)
وزیر بهداشت، پزشکان متخصص و چگونه “خون ملت در شیشه” شد؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٨)
از شکر و دیگر شیاطین
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
فرهادی در کجای جهان می ایستد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
مسکن مهر و سیاستهای باروری: مرده ریگ احمدی‌نژاد
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۷)
پرسش هایی از طرح تحول سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۵ (۲ ژانویه ۲۰۱۷)
سلامت و تأثیر شگرف نابرابری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
فروشنده می میرد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۵ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۶)
من بچه کریمخانم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶)
ورود سرمایه و تخریب پزشکی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۵ (۵ ژوئن ۲۰۱۶)
آیا نابرابری می تواند موجد خشونت و بیماری باشد؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵)
آوار گذشتگان بر دوش زندگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴ (۲۰ اوت ۲۰۱۵)
تغذیه و ایرانیان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
کالایی شدن بیمار در روند تشخیص پزشکی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
طنز یا سرمایه، کدامیک خطرناکترند؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
اما زنده باد انقلاب!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹٣ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۵)
طرح تحول سلامت و بازتوزیع ثروت به نفع فرودستان؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
تابستانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹٣ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۴)
نابرابری و سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹٣ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۴)
از این قطار خون می چکه آقای بابک احمدی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۰ می ۲۰۱۴)
نسل ما و گذشته اش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹٣ (۱۹ آوریل ۲۰۱۴)
امپریالیسم و سگ های زنجیری اش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۲ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۴)
مالکیت خصوصی؛
نگاه بورژوازی ایرانی و روشنفکران مستقرش

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۲ (۴ نوامبر ۲۰۱٣)
سلامت سوسیالیستی در مناظره با نولیبرالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۲ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٣)
ایستادن در برابر نئولیبرالیسم: نفی یا ایجاب؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۲ (۹ اکتبر ۲۰۱٣)
ایدز و کار فرهنگی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۲ (۲ اکتبر ۲۰۱٣)
پزشکی خانواده و زیربنای اقتصادی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۲ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱٣)
آموزش پزشکان و بیماران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۲ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
پزشک خانواده: مدرنیزاسیون از بالا یا تجدد از پایین؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۲ (۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
سوسیالیسم امکان پذیر و پزشک خانواده
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
کودتای بیست و هشت مرداد و مسأله ی خیانت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱٣)
اتوبان و توسعه به سبک رضاخان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
سِفر حسرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱٣ می ۲۰۱٣)
ویران می‌آیی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
تاریخ جبران
گزارش –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۱ (٨ مارس ۲۰۱٣)
مشی خمینی: بنیادگرایی یا پوپولیسم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوریه ۲۰۱٣)
اقتصاد سیاسی فلوراید
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۱ (٣ ژانویه ۲۰۱٣)
آسیب‌شناسی قدرت و جنگ علیه فقرا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۱ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۲)
ایدز و گفتمانِ دگرسازِ راستگرایان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۱ (٨ دسامبر ۲۰۱۲)
تاریخ‌نگاری نو و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
دست های آلوده‌ی نئولیبرالیسم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۱ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۲)
خشونت چرا اعمال می شود؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۱ (۹ اکتبر ۲۰۱۲)
جستاری در باب خشونت (۱)
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۱ (۴ اکتبر ۲۰۱۲)
مرگ کسب و کار من است
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۱ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲)
پزشکان در چنبره‌ی کنکور و آموزش و سرمایه
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
طبقه ی متوسط در فاصله ی دو انقلاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
بیماری در قلمرو اجتماعی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ آوریل ۲۰۱۲)
ضربه ی اول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۱ (۲۷ مارس ۲۰۱۲)
پزشکی شدن یا اجتماعی بودن؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
همه چیزهایی برای جنگیدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۰ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۱)
مسیری شیمیایی به سوی موفقیت؟!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
روانپزشکی در برابر جامعه شناسی؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣۹۰ (٨ سپتامبر ۲۰۱۱)
تحدید نسل، بدن زن و محافظه کاران نو
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۰ (۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
بهشت لیبرالیسم و جهنم سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
تجاوز، خشونت ساختاری و مسوولیت اجتماعیِ ما
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۰ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۱)
اعتیاد، تبلیغات و تخریب تجربه ی انسانی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
بیمارستانهای روانی و سرکوب فرودستان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۱)
کالایی شدن سلامت و بی صدایی فرودستان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۶ می ۲۰۱۱)
رویاهایی برای تمساح سبز کوچک
جهان –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲٣ آوریل ۲۰۱۱)
در ستایش مخالف
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۰ (۱۷ آوریل ۲۰۱۱)
بازسازی گفتمانی راست و هجمه برای فتح مرکز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)
زندگی دیگران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣٨۹ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۱)
من خواب دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
موسوی و استالین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۹ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۰)
دروازه های مادرید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣٨۹ (۹ ژوئیه ۲۰۱۰)
چرا سبز نیستم یا انحصار طلبی در در لوای سرمایه ی نمادین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
آیا کنفدراسیون؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۹ آوریل ۲۰۱۰)
برای رفیقانم در بند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨٨ (۲٨ دسامبر ۲۰۰۹)
برای حجت شریفی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨٨ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۹)
تو و جان این سنگفرش تفتیده ی مرداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨٨ (۱۰ اوت ۲۰۰۹)
قسم خوردم بر تو من ای عشق…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣٨٨ (۱۹ آوریل ۲۰۰۹)
مرجان! از عموهایمان گفتی…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨٨ (۲۷ مارس ۲۰۰۹)
صندلی راحتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)
گلایه های عاشقانه ی مسافر خسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨۷ (۱۵ ژانویه ۲۰۰۹)
موج جدید چپ در ایران، از کجا آمد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۷ (۲۵ دسامبر ۲۰۰٨)
در گستره ی ناصره تا سیاهکل
گزارش –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣٨۷ (۱۲ دسامبر ۲۰۰٨)
دیدار عموها در جنوب شرق تهران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
انسان فراتر از سرنوشت
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨۷ (۱۰ اکتبر ۲۰۰٨)
برای گمنام ترینشان…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣٨۷ (۲ سپتامبر ۲۰۰٨)
عروسان آتش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۷ (٣۰ ژوئیه ۲۰۰٨)
حواریون خورشید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣٨۷ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰٨)
روزما فرداست…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣٨۷ (۲۰ مارس ۲۰۰٨)
بیچاره محمد که جوانمرگ شد …
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۷)
لحظه دیدار نزدیک است…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=15345 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x