مزدک دانشور – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

حماسه سیاهکل، انوش صالحی و انتقام به حاشیه‌رانده‌شدگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹)
من از عمق تاریکی سخن می گویم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣۹٨ (٣ آوریل ۲۰۱۹)
فردا روزی است که می آید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۷ (۴ ژانویه ۲۰۱۹)
وزیر بهداشت، پزشکان متخصص و چگونه “خون ملت در شیشه” شد؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٨)
از شکر و دیگر شیاطین
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
فرهادی در کجای جهان می ایستد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
مسکن مهر و سیاستهای باروری: مرده ریگ احمدی‌نژاد
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۷)
پرسش هایی از طرح تحول سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۵ (۲ ژانویه ۲۰۱۷)
سلامت و تأثیر شگرف نابرابری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
فروشنده می میرد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۵ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۶)
من بچه کریمخانم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶)
ورود سرمایه و تخریب پزشکی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۵ (۵ ژوئن ۲۰۱۶)
آیا نابرابری می تواند موجد خشونت و بیماری باشد؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵)
آوار گذشتگان بر دوش زندگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴ (۲۰ اوت ۲۰۱۵)
تغذیه و ایرانیان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
کالایی شدن بیمار در روند تشخیص پزشکی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
طنز یا سرمایه، کدامیک خطرناکترند؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
اما زنده باد انقلاب!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹٣ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۵)
طرح تحول سلامت و بازتوزیع ثروت به نفع فرودستان؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
تابستانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹٣ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۴)
نابرابری و سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹٣ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۴)
از این قطار خون می چکه آقای بابک احمدی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۰ می ۲۰۱۴)
نسل ما و گذشته اش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹٣ (۱۹ آوریل ۲۰۱۴)
امپریالیسم و سگ های زنجیری اش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۲ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۴)
مالکیت خصوصی؛
نگاه بورژوازی ایرانی و روشنفکران مستقرش

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۲ (۴ نوامبر ۲۰۱٣)
سلامت سوسیالیستی در مناظره با نولیبرالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۲ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٣)
ایستادن در برابر نئولیبرالیسم: نفی یا ایجاب؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۲ (۹ اکتبر ۲۰۱٣)
ایدز و کار فرهنگی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۲ (۲ اکتبر ۲۰۱٣)
پزشکی خانواده و زیربنای اقتصادی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۲ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱٣)
آموزش پزشکان و بیماران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۲ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
پزشک خانواده: مدرنیزاسیون از بالا یا تجدد از پایین؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۲ (۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
سوسیالیسم امکان پذیر و پزشک خانواده
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
کودتای بیست و هشت مرداد و مسأله ی خیانت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱٣)
اتوبان و توسعه به سبک رضاخان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
سِفر حسرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱٣ می ۲۰۱٣)
ویران می‌آیی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
تاریخ جبران
گزارش –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۱ (٨ مارس ۲۰۱٣)
مشی خمینی: بنیادگرایی یا پوپولیسم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوریه ۲۰۱٣)
اقتصاد سیاسی فلوراید
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۱ (٣ ژانویه ۲۰۱٣)
آسیب‌شناسی قدرت و جنگ علیه فقرا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۱ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۲)
ایدز و گفتمانِ دگرسازِ راستگرایان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۱ (٨ دسامبر ۲۰۱۲)
تاریخ‌نگاری نو و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
دست های آلوده‌ی نئولیبرالیسم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۱ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۲)
خشونت چرا اعمال می شود؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۱ (۹ اکتبر ۲۰۱۲)
جستاری در باب خشونت (۱)
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۱ (۴ اکتبر ۲۰۱۲)
مرگ کسب و کار من است
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۱ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲)
پزشکان در چنبره‌ی کنکور و آموزش و سرمایه
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
طبقه ی متوسط در فاصله ی دو انقلاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
بیماری در قلمرو اجتماعی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ آوریل ۲۰۱۲)
ضربه ی اول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۱ (۲۷ مارس ۲۰۱۲)
پزشکی شدن یا اجتماعی بودن؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
همه چیزهایی برای جنگیدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۰ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۱)
مسیری شیمیایی به سوی موفقیت؟!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
روانپزشکی در برابر جامعه شناسی؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣۹۰ (٨ سپتامبر ۲۰۱۱)
تحدید نسل، بدن زن و محافظه کاران نو
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۰ (۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
بهشت لیبرالیسم و جهنم سلامت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
تجاوز، خشونت ساختاری و مسوولیت اجتماعیِ ما
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۰ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۱)
اعتیاد، تبلیغات و تخریب تجربه ی انسانی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
بیمارستانهای روانی و سرکوب فرودستان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۱)
کالایی شدن سلامت و بی صدایی فرودستان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۶ می ۲۰۱۱)
رویاهایی برای تمساح سبز کوچک
جهان –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲٣ آوریل ۲۰۱۱)
در ستایش مخالف
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۰ (۱۷ آوریل ۲۰۱۱)
بازسازی گفتمانی راست و هجمه برای فتح مرکز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)
زندگی دیگران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣٨۹ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۱)
من خواب دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
موسوی و استالین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۹ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۰)
دروازه های مادرید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣٨۹ (۹ ژوئیه ۲۰۱۰)
چرا سبز نیستم یا انحصار طلبی در در لوای سرمایه ی نمادین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
آیا کنفدراسیون؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۹ آوریل ۲۰۱۰)
برای رفیقانم در بند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨٨ (۲٨ دسامبر ۲۰۰۹)
برای حجت شریفی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨٨ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۹)
تو و جان این سنگفرش تفتیده ی مرداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨٨ (۱۰ اوت ۲۰۰۹)
قسم خوردم بر تو من ای عشق…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣٨٨ (۱۹ آوریل ۲۰۰۹)
مرجان! از عموهایمان گفتی…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨٨ (۲۷ مارس ۲۰۰۹)
صندلی راحتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)
گلایه های عاشقانه ی مسافر خسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨۷ (۱۵ ژانویه ۲۰۰۹)
موج جدید چپ در ایران، از کجا آمد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۷ (۲۵ دسامبر ۲۰۰٨)
در گستره ی ناصره تا سیاهکل
گزارش –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣٨۷ (۱۲ دسامبر ۲۰۰٨)
دیدار عموها در جنوب شرق تهران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
انسان فراتر از سرنوشت
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨۷ (۱۰ اکتبر ۲۰۰٨)
برای گمنام ترینشان…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣٨۷ (۲ سپتامبر ۲۰۰٨)
عروسان آتش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۷ (٣۰ ژوئیه ۲۰۰٨)
حواریون خورشید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣٨۷ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰٨)
روزما فرداست…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣٨۷ (۲۰ مارس ۲۰۰٨)
بیچاره محمد که جوانمرگ شد …
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۷)
لحظه دیدار نزدیک است…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=15345 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More