زنده باد گفتگو میان دمکرات‌ها ( برای هماهنگی ملی در مبارزه برای گذر از نظام!) – بهزاد کریمی

روند گذار از جمهوری اسلامی به حکومتی سکولار دمکراسی، ایجاد مرکزی برای گفتگوی ملی میان دمکرات‌ها را نیاز دارد؛ گفتگویی فراگیر میان احزاب سیاسی پایبند به دمکراسی برای رسیدن به همگرایی و تفاهمات دمکراتیک…