بهرام خراسانی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

راه تازه ای که کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه نشان داده اند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٨)
هرچه فریاد دارید، بر سر جمهوری اسلامی بکشید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
سخنی با آقای فواد تابان، و سپاس از نوشتار او که میتوان آن را رنجنامه ای بجا و درست به شمار آورد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۷ (۲ اکتبر ۲۰۱٨)
درباره ی “پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج دیدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!”!!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
گذار ناگزیر از نظام جمهوری “اسلامی”، چگونه و با چه نیرویی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲۰ مارس ۲۰۱٨)
پیشنهاد رفراندوم حسن روحانی را سرسری نگیریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
ایران، چگونه سربلند و پایدار خواهد شد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۶ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٨)
از سرشت و خاستگاه جنبش دیماه ۱۳۹۶ چه میدانیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانویه ۲۰۱٨)
کلوخ انداز را پاداش سنگ است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
به بهانه سخنرانی آقای مهندس شریعتمداری در مراسم چهلم دکتر یزدی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در پیوند با اقلیم کردستان عراق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با جعفر بهکیش، و نامه فرودستانه ی او به آقای علیجانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
ریشه شکست اپوزیسیون چپ ایران، در جای دیگری است نه در انتخابات ریاست جمهوری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۱ می ۲۰۱۷)
حسن روحانی پیروز دور نخست انتخابات ۲۹ اردیبهشت است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
آب به آسیاب گروه های فساد و تباهی ایران نریزیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
هدف آیت الله خامنه ای از کوبیدن دولت حسن روحانی چیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۵ (۱۰ مارس ۲۰۱۷)
اکبر مٌرد، اما خوشنام مٌرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
لحاف چهل تکه گور خوابی، و سهم آقای محسن حکیمی از آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
بازهم فدرالیسم قومی در سوریه و عراق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۵ (۲۲ مارس ۲۰۱۶)
سوریه و تشنگان فدرالیسم قومی در آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۴ (۱۹ مارس ۲۰۱۶)
مبارزه همه چیز، و هدف هیچ چیز
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۴ (٨ نوامبر ۲۰۱۵)
جنبش پورشه سوارها و حسرت درشکه سواری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
گفتگو درباره قومیت و ملیت، برپایه سخنان بی پایه و کهنه شده
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۵)
سهم و وظیفه ما در سپهر سیاسی کشور،
تنها این نیست که بگوییم لنگش کن

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹٣ (۵ ژانویه ۲۰۱۵)
آقای علیجانی، و افسانه “ملی – مذهبی”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۲ (۵ مارس ۲۰۱۴)
بهروز خلیق، و گناه کفرآمیز و نابخشودنی او
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۲ (۱۰ اکتبر ۲۰۱٣)
این بار: روحانی آمد، و خوش آمد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
تنها کار معناداری که همین امروز میتوان کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
اکبر آمد، و خوش آمد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۱ می ۲۰۱٣)
سخنی بجا “از سوی اخبار روز”
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۱ (۱۲ مارس ۲۰۱٣)
یابوی چموش قومگرایی
و عصبیت قومی یوسف عزیزی بنی طرف

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
۲۱ آذر: یادمان ملی، یا نشان وابستگی؟
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
چرخ‌ با این‌ اختران‌ نغز و خوش‌ و زیباستی
صورتی‌ در زیر دارد آنچه‌ در بالاستی‌

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۱ (۱۹ اوت ۲۰۱۲)
عرب ها و مسلمانان
اسراییلی ها، فلسطینی ها، و منافع ملی ایرانیان

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۱ (۱ ژوئیه ۲۰۱۲)
مدیریت علمی، رهبری شایسته سالارانه
رهبری کارزماتیک؛ و مرد بیمار خاورمیانه

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۲)
حسنی مبارک، سکولارها، و اخوان المسلمین در مصر
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
من؛ یک اپورتونیستم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۷ می ۲۰۱۲)
یادداشتی بر بیانیه کنفرانس دکتر مشایخی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)
همپیوندی و یگانگی مبارزه صنفی و سیاسی کارگران
و دیگر طبقه های اجتماعی، در ایران امروز

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۵ آوریل ۲۰۱۲)
چو دزد از خانه برخیزد، کجا ماند نگهبانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۱ (۱٨ آوریل ۲۰۱۲)
چکیده دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران (۱۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه جوانان و دانشجویان
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۲)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۱ (۲۵ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه روشنفکران
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۱)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۰ (۹ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه تهیدستان و افراد بی طبقه
در ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران (۱۰)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۹)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۰ (۲۷ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اجتماعی و طبقاتی کنونی ایران (۸)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ (۱۷ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه کشاورزان
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۷)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۰ (۱٣ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه طبقه کارگر
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۶)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۰ (۱۰ فوریه ۲۰۱۲)
نگاهی گذرا به
جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران (۵)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
بزرگش نخوانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی برد

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۰ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه سرمایه داری تجاری
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۳)

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه طبقه سرمایه داری مدرن
در ساختار اقتصادی کنونی ایران

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۲)
دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۰ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۲)
تشکیلات سیاسی، ابزاری ضروری برای به سامان شدن جنبش سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۰ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۲)
آتش افروزی بشر دوستانه، یا عناد کورکورانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۰ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=18267 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More