یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

بهرام خراسانی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

راه تازه ای که کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه نشان داده اند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٨)
هرچه فریاد دارید، بر سر جمهوری اسلامی بکشید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
سخنی با آقای فواد تابان، و سپاس از نوشتار او که میتوان آن را رنجنامه ای بجا و درست به شمار آورد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۷ (۲ اکتبر ۲۰۱٨)
درباره ی “پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج دیدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!”!!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
گذار ناگزیر از نظام جمهوری “اسلامی”، چگونه و با چه نیرویی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲۰ مارس ۲۰۱٨)
پیشنهاد رفراندوم حسن روحانی را سرسری نگیریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
ایران، چگونه سربلند و پایدار خواهد شد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۶ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٨)
از سرشت و خاستگاه جنبش دیماه ۱۳۹۶ چه میدانیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانویه ۲۰۱٨)
کلوخ انداز را پاداش سنگ است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
به بهانه سخنرانی آقای مهندس شریعتمداری در مراسم چهلم دکتر یزدی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در پیوند با اقلیم کردستان عراق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با جعفر بهکیش، و نامه فرودستانه ی او به آقای علیجانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
ریشه شکست اپوزیسیون چپ ایران، در جای دیگری است نه در انتخابات ریاست جمهوری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۱ می ۲۰۱۷)
حسن روحانی پیروز دور نخست انتخابات ۲۹ اردیبهشت است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
آب به آسیاب گروه های فساد و تباهی ایران نریزیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
هدف آیت الله خامنه ای از کوبیدن دولت حسن روحانی چیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۵ (۱۰ مارس ۲۰۱۷)
اکبر مٌرد، اما خوشنام مٌرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
لحاف چهل تکه گور خوابی، و سهم آقای محسن حکیمی از آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
بازهم فدرالیسم قومی در سوریه و عراق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۵ (۲۲ مارس ۲۰۱۶)
سوریه و تشنگان فدرالیسم قومی در آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۴ (۱۹ مارس ۲۰۱۶)
مبارزه همه چیز، و هدف هیچ چیز
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۴ (٨ نوامبر ۲۰۱۵)
جنبش پورشه سوارها و حسرت درشکه سواری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
گفتگو درباره قومیت و ملیت، برپایه سخنان بی پایه و کهنه شده
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۵)
سهم و وظیفه ما در سپهر سیاسی کشور،
تنها این نیست که بگوییم لنگش کن

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹٣ (۵ ژانویه ۲۰۱۵)
آقای علیجانی، و افسانه “ملی – مذهبی”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۲ (۵ مارس ۲۰۱۴)
بهروز خلیق، و گناه کفرآمیز و نابخشودنی او
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۲ (۱۰ اکتبر ۲۰۱٣)
این بار: روحانی آمد، و خوش آمد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
تنها کار معناداری که همین امروز میتوان کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
اکبر آمد، و خوش آمد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۱ می ۲۰۱٣)
سخنی بجا “از سوی اخبار روز”
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۱ (۱۲ مارس ۲۰۱٣)
یابوی چموش قومگرایی
و عصبیت قومی یوسف عزیزی بنی طرف

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
۲۱ آذر: یادمان ملی، یا نشان وابستگی؟
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
چرخ‌ با این‌ اختران‌ نغز و خوش‌ و زیباستی
صورتی‌ در زیر دارد آنچه‌ در بالاستی‌

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۱ (۱۹ اوت ۲۰۱۲)
عرب ها و مسلمانان
اسراییلی ها، فلسطینی ها، و منافع ملی ایرانیان

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۱ (۱ ژوئیه ۲۰۱۲)
مدیریت علمی، رهبری شایسته سالارانه
رهبری کارزماتیک؛ و مرد بیمار خاورمیانه

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۲)
حسنی مبارک، سکولارها، و اخوان المسلمین در مصر
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
من؛ یک اپورتونیستم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۷ می ۲۰۱۲)
یادداشتی بر بیانیه کنفرانس دکتر مشایخی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)
همپیوندی و یگانگی مبارزه صنفی و سیاسی کارگران
و دیگر طبقه های اجتماعی، در ایران امروز

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۵ آوریل ۲۰۱۲)
چو دزد از خانه برخیزد، کجا ماند نگهبانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۱ (۱٨ آوریل ۲۰۱۲)
چکیده دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران (۱۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه جوانان و دانشجویان
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۲)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۱ (۲۵ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه روشنفکران
در ساختار اجتماعی کنونی ایران (۱۱)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۰ (۹ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه تهیدستان و افراد بی طبقه
در ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران (۱۰)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۹)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۰ (۲۷ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه نهادِ دولت
در ساختار اجتماعی و طبقاتی کنونی ایران (۸)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ (۱۷ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه کشاورزان
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۷)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۰ (۱٣ فوریه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه طبقه کارگر
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۶)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۰ (۱۰ فوریه ۲۰۱۲)
نگاهی گذرا به
جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران (۵)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
بزرگش نخوانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی برد

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۰ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه سرمایه داری تجاری
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۳)

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
نقش و جایگاه طبقه سرمایه داری مدرن
در ساختار اقتصادی کنونی ایران

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۲)
دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۰ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۲)
تشکیلات سیاسی، ابزاری ضروری برای به سامان شدن جنبش سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۰ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۲)
آتش افروزی بشر دوستانه، یا عناد کورکورانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۰ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=18267 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x