یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

نگاهی کوتاه به فرزند در حال بلوغ نولیبرالیسم – ع. فروهر

درست همانطور که فرهنگ قرون وسطا موفق به منطبق کردن جوان مردی با آدم کشی نجیب زادگان و نخبگان که صبح به کلیسا میرفتند و بعد به جنگ و آدم کشی مشغول میشدند نشد و نتوانست این تناقض عظیم را حل کند جهان امروز هم موفق به انطباق آزادی و برابری نشده است. لیبرالیسم سمبل این تناقض است اگر یک فرد آزاد است که هرچه بیشتر ثروت بیاندوزد و از حاصل کار دیگران بهره ببرد و برابری اقتصادی و حتی سیاسی را کنترل کند این تناقض عظیم همچنان پا برجاست و فرزند خلف او نیولیبرالیسم با تـُوریسین هایی امثال کینز و یا سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا قادر نشدند در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم با کنترل نسبی دولت ها و ایجاد رفاه نیم بند در بهداشت و آموزش و پرورش رایگان و گرفتن اندکی مالیات از افراد وشرکت های مولتی میلیاردر،این تناقض عظیم تاریخی راکه از پدرانشان  فیودالیسم ، بورژوازی ولیبرالیسم به ارث برده بودند راحل کند.درده های  نیمه آخر قرن بیستم واوایل قرن بیست ویکم شاهد زایش فرزند دیگری ازاین سیستم های جهانی انباشت سرمایه هستیم ، فرزند نوینی از دل نیولیبرالیسم زاده شده است که متأسفانه اکثر قریب به اتفاق تحلیل گران اقتصادی وسیاسی آن را نادیده میگیرند ودر بهترین حالت آن را فقط یکی ازابزارهای سیستم نیو لیبرالیسم میدانند نمی بینند که ازآن پدرپیرنیولیبرالیسم  فرزندی زاده شده است که اگر دیروز ابزاری بیش نبودامروز به سن رشد رسیده است و وارث  تجربه ای تاریخی و انباشت سرمایه غول آسا  پدر وپدربزرگ شده است.این فرزند خلف ،سیستم  دیکتاتوری آلوگوریتم ـ مارکوداتا   با انبوه اطلاعات مافوق بشری را بنا نهاده است  اواز هیچ قانونی در هیچ  کشور بخصوصی پیروی نمیکند ،اگر دولت فرانسه به گوگل بگویدکه باید حداقل مالیاتی برای تعادل نظام پرداخت کند گوگل در پاسخ تهدید میکند که تمام شبکه اطلاعات رادر سراسر فرانسه قطع خواهد کرد وسپس دولت فرانسه وشخص ماکرون گرفتاربحران وتشنج میگردند.اتحادیه اروپا اگراز اپل،فیس بوک ویا واتس اپ اندک مالیاتی برای تعادل وحفظ سرویس های خدماتی درخواست کند با کمال قدرت سرباز میزنند.   مگر دانایی قدرت نیست پس اطلاعات ودانایی مطلق قدرت مطلق به دنبال خواهدداشت ،حکیم ماهم گفت ودر دبستان به ما آموختند توانا بود هرکه دانابود،پس چشم بر آموخته ها نبندیم وحد اقل نه یک تحلیلگر بلکه دانش آموز ساعی دبستانی باشیم وگوش به سالک ومعلم دهیم.   این فرزندخلف نیو لیبرالیسم با تکیه برسیستم اطلاعاتی مطلق از فرد فرد ما ومجموعه ما مردم جهان نظام دیکتاتوری نوینی بر پا نموده است   وباسرعتی شگفت آوربر قدرتش افزوده گشته ودامنه آن از سیلیکون ولی تا روسیه،چین حتی هند گسترده شده است؛با همان سرعتی که بر اطلاعاتش اضافه میشود انباشت ثروت وقدرت مطلقه وسیستم دیکتاتوریش نیز افزوده میگردد و چهره جهان رادگرگون کرده است . به زودی  حتی در حیات ما پیران از ۶۰ سال گذشته وهنوز در خواب غفلت مانده روباتهای کارگر،کلنل ها وسربازهای نیابتی اش را به اقصی نقاط جهان اعزام خواهد کرد ودیگر نگران لشگر نیابتی این یا آن کشور نخواهد بود و اگر جنگ نیابتی با نادانان ، تحمیق شدگان مذهبی گسترش یابد  میتواند با نایبان روباتی«سربازان وکلنل های»  به دقت برنامه ریزی شده پایان پذیرد . این فرزند خلف نولیبرالیسم ـ سیستم دیکتاتوری مخوف جهانی در لحظه ای قادراست با قطع اینترنت،کارت اعتباری وخالی کردن اطلاعات تلفن همراه ،فرد فرد  ویا به صورت دسته جمعی ما را از صحنه زندگی حذف کند. این دیکتاتور ی جدید جهانی روبنای سیاسی ،احزاب وسیاستمداران خاص خود را تولید کرده به قدرت میرساند و با سیستم های دیکتاتوری دیگر اعم از کمونیست یا مذهبی خواه از نوع روسی یا مسلمان ویا یهودی ،سازگاری وهمخوانی دارد.اگر دیروز پدرش یعنی سیستم نـیولیبرالیسم سیاستمدارانی چون تاچر وریگان را لازم داشت او امروز با کنترل  واطلاعات در شمال انگلستان ، توانست کودن ترین سیاستمدارتاریخ آن کشور را با اکثریت مطلق به قدرت برساند و این امر از زمان مارگارت تاچر بی سابقه بود ،وفردا در دور دوم انتخابات آمریکا ـ اگر طبق میل او عمل کند ـ علیرغم همهً مخالفت های روشنفکران آمریکا آقای دونالد ترامپ را در عرصه قدرت نگهمیدارد.بسیار بدیهی است که همانند تمام سیستم های دیکتاتوری در تاریخ تکامل بشرهیچ سمبلی از آزادی را برنتابد . اروپای متمدن که با بیش از ۲۰۰سال سابقه مبارزاتی علیرغم همه کسری ها ونارسایی هایش امروز هنوز متمدن ترین وانسانی ترین سیستم تاریخ بشررا داشته  باید تکه تکه  ومتلاشی شود.دیکتاتور جدید نیز تاب تحمل بدیهی ترین حقوق فردی راندارد مانند برابری انسان ها وآزادی وحتی حفظ محیط  زیست را باور ندارد.    طی قرن ها انباشت سرمایه هر سیستم بعداز سیستم ،امروز مدعی تملک کهکشان ها وستارگان است و آن هارا جایگاه خود میداند :به موشک های ۵۷ تنی آقای”  ماسک”وخصوصی کردن کرات دیگر  در دولت آقای  ترامپ  باید توجه بیشترکرد.بدیهیست ماهیت سیستم های دیکتاتوری قطبی {پولاریزه}کردن جوامع وجهان است ،اختلاف فاحش توزیع ثروت،لشگر ناراضیان وگرسنگان را به حق خشمگین وبه خیابان ها سرازیر میکند با این نگرش دیگر تفاوت چندانی میان جنبش جوانان در هنگ کنگ با جلیقه زردهای فرانسه وشاید گرسنگان  ایران ،عراق،لبنان وگوشه وکنار جهان حتی شیلی نمیتوان قایل شد و این به هیچوجه به معنی انکار یا فراموش کردن شرایط اقتصادی ،سیاسی وبه خصوص فرهنگی هر یک از این جوامع نیست وبدیهی است که هر پدیده تحت تأثیرعوامل متعدد داخلی وخارجیست .   کوچک شدن جهان وسرعت روزافزون دیکتاتوری نوین جهانی {الگوریتم ماکروداتا}هر روز تأثیر عامل خارجی، با افزایش قدرتش بر روی پدیده های اجتماعی ،در هر گوشه جهان زیاد تر میگردد.نگاه کوتاهی به رژیم های دیکتاتوری وقدرت احزاب راست افراطی در سراسر جهان  با استفاده از ابزارو شبکه های اطلاعاتی وحمایت دیکتاتور نوین جهانی ، وظایف تازه وسنگینی را بر دوش احزاب چپ در جهان ومحافل سیاسی وکانون های متعددروشنفکری در هر کشور میگذارد و شاید به این دلیل میهن ما هم از این قاعده مستثنی نباشد.بعداز جنبش های اخیر کارگری و معلمان به خصوص دانشجویان کانون ها واحزاب در داخل وخارج کشوربه بحث لیبرالیسم و نیو لیبرالیسم با تحلیل های متفاوت وگاه متضاد پرداخته اند .  نویسنده این قلم  نه تحلیلگر اقتصادی و نه متخصص مسایل سیاسی است بلکه سالهاست که در زمینه انرژی پاک و بازیافت و استفاده از آن درحمل و نقل  تحقیق وتدریس میکنم لذا حل این معضل جهانی را به متخصصین و تحلیلگران میسپارم  شاید میبایست این سه معضل پیش روی بشر را که اکثردانشمندان رشته های مختلف علمی در آن اتفاق نظر دارند  مانیفست و مرکز  توجه وایدیولوژی چپ قرارداد .به طور قطع دانشمند ارزنده جهان “استیون هاوکینگ” در آخرین اثر ارزشمندش که قبل از مرگ در سال ۲۰۱۸ تألیف کرد این سه معضل راطبقه بندی وبازگو کرده است:

۱ـ خطری که محیط زیست وآینده کره زیبای زمین را تهدید میکند                                                   

۲ـ خطر گسترش جنگهای نیابتی و روبوتی به جنگ اتمی زرادخانه هایی که هرروز بر تعدادشان اضافه میشود

۳ـ آینده بشر در رابطه با هوش مصنوعی                                                                               

امروز شاید با قبول این سیستم دیکتاتوری عظیم جهانی اطلاعاتی {الگوریتم مارکوداتا} بتوان جهان را توضیح داد و به تحلیل های اقتصادی ـاجتماعی و سیاسی وتا حدی فرهنگی پرداخت.                                                       

فروهر -ع  

https://akhbar-rooz.com/?p=18381 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x