جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان به مناسبت انتخاب وزیر آموزش و پرورش و انتصابات جدید

در ماه جاری شاهد انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش و انتصابات و جابجایی‌هایی در برخی مناطق آموزش و پرورش کوردستان بودیم. الزاما” هر جابجایی و تغییر در چهرەها بە معنای تغییرات رو بە جلو محسوب نمی‌شود اگر افکار، برنامەها و سیاست‌‌گذاریها بە همان روال قبل و یا بە گذشتە متمایل باشد.

چە بسا در بسیاری از جوامع در نیم قرن اخیر تغییرات ساختاری عظیم و گستردە بە وقوع پیویست اما نە تنها تغییری مترقی و پیشروانە نبود، بلکە سبب مصائب و مشکلاتی شد کە میلیونها نفر را بە قعر فقر و فلاکت کشاند و نابرابریهای مختلف اجتماعی را بصورت کم سابقە تشدید کرد. از جنبە آموزشی هم میلیونها نفر از دانش آموزان این جوامع از قافلە تحصیل عقب ماندند.

  ما بر این باوریم کە اگر در گذشتە مردم این جوامع آموزش علمی درست و با کیفیت می‌دیدند شاید اسیر وضعیت موجود نمی‌شدند و تن بە هر امر فلاکت‌باری نمی‌دادند، بلکە با مطالعە گفتار و رفتار وعدەدهندگان تصمیم درست می‌گرفتند و مانع تحمیل مصائب بر خود و نسلهای آیندە می‌شدند. اینجاست کە اهمیت دستگاە آموزش و پرورش بیشتر نمایان می‌شود؛ دستگاهی کە تمامی افراد جامعە نسل بە نسل از آن می‌‌گذرند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان بە عنوان نمایندە بخش بزرگی از معلمان این منطقە بر اساس ماهیت خود برای ارتقاء سطح معیشت و منزلت معلمان، دفاع از حقوق دانش آموزان و حق تحصیل رایگان و با کیفیت نحوە عملکرد مدیران جدید را رصد کردە و برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش پینشهاد‌ها و توصیەهایی بر مبنای دادەهای آماری ارائە می‌کند بلکە مورد توجە قرار گیرد:

١- وزارت آموزش و پرورش باید در هر سطحی دارای استقلال باشد و نهادهای امنیتی بە کمک حراست و هیات‌های تخلفات اداری نباید فضای امن و فرهنگی آموزش و پرورش را برای معلمان و دانش آموزان امنیتی کنند، چیزی کە در سال تحصیلی گذشتە شدت بی سابقەای پیدا کردە و صدها معلم کسر حقوق، حذف رتبەبندی، تبعید، اخراج، بازنشستە پیش از موعد و ….. شدەاند. سوال این است، آیا در چنین فضایی امکان آموزش و پرورش دانش‌آموزان وجود دارد؟ توصیە می‌شود در اولین اقدام بە این وضعیت ضد آموزشی پایان دادە و از معلمان و دانش آموزان دلجویی نموده و جبران خسارت نمایید

٢- با نزدیک شدن بە ایام ثبت نام دانش آموزان اعلام کنید کە هیچ وجهی از والدین جهت ثبت نام فرزندانشان تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌شود، سعی کنید مانند اسلاف خود عمل نکنید و این تنها یک بلوف رسانەای نباشد، بە آن عمل کنید و اصل ٣٠ قانون اساسی و تحصیل رایگان را محترم شمارید

(انجمن صنفی معلمان کوردستان مصرا از اولیاء دانش‌آموزان می‌خواهد از پرداخت هر مقدار وجهی برای ثبت‌نام و تحصیل فرزندانشان تحت عنوان کمک، همیاری و….جدا” خودداری کنند).

٣- در فضای رسانەای موضوعی در صدر خبرها قرار گرفت مبنی بر وجود ١٢٠ هزار نفر در آموزش و پرورش کە از این نهاد حقوق می‌گیرند اما در آن حضور ندارند!! از وزیر جدید می‌خواهیم در اسرع وقت صحت و سقم این خبر را پیگیری کردە و با شهامت واقعیت را بە سمع و نظر مردم و جامعە بزرگ فرهنگیان برساند.

۴- بودجە آموزش و پرورش کشور فنلاند با ۵۵٠ هزار دانش‌آموز بیشتر از بودجە کشور ایران برای ١۴میلیون دانش‌آموز است. اگر بودجە فعلی آموزش و پرورش سە برابر هم بشود تازە بە سطح کشورهایی همچون افریقای جنوبی می‌رسیم. کسری بودجە پاشنە آشیل توسعە کمی و کیفی آموزش و پرورش است برای جبران این مشکل مزمن تمام همت خود را بکارگیرید.

۵- پاداش بازنشستگان باید مانند سایر دوایر دولتی در اسرع وقت پرداخت شود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بدون فوت وقت اجرایی شود.

۶- بە استثمار نیروهای حق‌التدریس، خرید خدمت و قراردادی پایان دهید.

٧–بیشتر از ٪۵٠ از مجموع ١٠۶ هزار مدرسە کشور فاقد آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی مناسب هستند، حل این مشکل را در اولویت قرار دهید.

٨–بر اساس نتایج آزمون بین‌المللی پرلز کە پیشرفت سواد خواندن را در کشورهای جهان می‌سنجد در سال ٢٠٢١ نمرە ایران ۴١٣ بود (پایین ترین نمرە ۴٠٠ می‌باشد) کە پایین‌تر از کشورهایی چون ترکیە، قطر،بحرین، عربستان و آذربایجان است در حالی کە انتظار این بود کە در ابعاد مختلف کشور تا سال ١۴٠٠ عنوان اول منطقە را داشتە باشد!!

تلاش کنید اگر اول منطقە قابل تحقق نیست حداقل تە لیست منطقە نباشیم.

٩- وضعیت بیمە فرهنگیان طوری است کە بیشتر تحقیر فرهنگیان را بە دنبال داشتە تا اقدامی در جهت عدالت و حفظ کرامت آنها. بە بیمە فرهنگیان رسیدگی کنید و با شرکت‌هایی قرارداد ببندید کە پوشش بیمەای مناسب داشتە و در میان پزشکان، پیراپزشکان و مراکز درمانی دارای اعتبار باشند.

مسولان استانی و شهرستانی – بە ویژە مدیرانی کە بە تازگی منصوب شدە‌اند – ضمن توجە بە دادەهای مذکور و آنچە بصورت کلان بحث شد لازم است نقش خود را در حد توان و اختیارات با اولویت قرار دادن خواست معلمان و دانش‌آموزان ایفا کنند. و موارد زیر را مورد توجە قرار دهند:

١- برای بقا و ارتقاء خود فضای آموزش و پرورش را آلودە و امنیتی نکنید.

٢- بسیاری از معلمان فاصلە عمیقی بین ستاد و صف احساس می‌کنند و از تبعیض و رابطە‌بازی ناخرسندند و بە آن اعتراض دارند. از جملە؛ نحوە واگذاری خانەهای سازمانی بە نورچشمی‌ها، عملکرد تعاونی‌های مسکن و فروشگاە فرهنگیان، تعاونیهای اعتبار و…. 

٣- تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی و مناطق حاشیە سبب شدە عملا” معلمان نقش مبصر را در کلاس داشتە و توان ارائە تدریس با کیفیت، سنجش و ارزیابی دانش آموزان از آنان سلب شود، برای آن چارەاندیشی کنید.

۴- بجای پاک کردن صورت مسئلە، برای حل مشکلات برنامە داشتە باشید. فکر کردن، برنامەریزی، تعامل و گفتگو هم زمینە فکری می‌خواهد و هم دشوارتر از پاک کردن صورت مسالە و برخورد قهری است اما دستاوردهای شیرینی دارد، ثابت کنید کە دنبال راەحل علمی و انسانی برای ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پرورش هستید. تحمیل سکوت و سکون بیشتر بر آوپ با بازوی سرکوب هم ناممکن است و هم راە رشد را سد می‌کند، از گذشتە درس بگیرید و از اقدامات نسنجیدە بپرهیزید.

۵- در استان کوردستان قریب ۴٠٠ مدرسە ناایمن و تخریبی وجود دارد قبل از اینکە حادثەای دلخراش روی دهد برای باسازی آن اقدام عاجل کنید. 

۶- در روستاها و حاشیە شهرها بە بهانە کمک، مدارس محل تردد نظامیان و نیروهای سایر ارگانها با ماشینهای سازمانی‌شان شدە و همین امر سبب ناخرسندی معلمان و اولیاء دانش‌آموزان گردیدە است. ضمنا نگاە یتیم‌گونە بە مدارس و رفتارهای ترحم‌آمیز متعاقب آن هم تاثیرات مخربی بر روحیە و روان دانش‌آموزان می‌گذارد و هم کرامت معلمان و مدیران مدارس را زیر سوال می‌برد. لذا هر کمکی بە دانش‌آموزان باید تحویل ادارات گردیدە و ادارە خود توزیع آنرا بر عهدە بگیرد.

٧- در شهرک نایسر با جمعیت صد هزار نفری و برای چند هزار نفر دانش آموز متوسطە اول یک مدرسە پسرانە با ظرفیت ٩کلاس (کە در هر دو شیفیت تبدیل بە ١۴ کلاس شدە) وجود دارد. این شهرک دارای یک مدرسە دخترانە در همین مقطع است با همان ظرفیت و فاقد مکان آموزشی برای دانش آموزان متوسطە دوم در رشتەهای نظری است. دانش‌آموزان این ناحیە یا باید هزینەها و خطرات تردد بە شهر را بپذیرند یا ترک تحصیل کنند.

٨- در مقاطع مختلف تحصیلی شاهد ترک تحصیل گستردە دانش آموزان هستیم، و در اعتراضات اخیر نیز دانش آموزانی صدمە دیدند و از تحصیل باز ماندند، لازم است آموزش و پرورش با توجە خاص بە ترک تحصیل این سرمایەهای آتی، با برگزاری کلاسهای مشاورە و همچنین ارائە برنامەهای فوق‌العادە آنها را یاری دهد کە با تحصیل و مدرسە آشتی کنند.

٩- دانش‌آموزان روستایی (دختر و پسر) در مقاطع مختلف و بە دلایل گوناگون از جملە، نداشتن فضای آموزشی مناسب، فقر خانوادەها، نبود رشتە مورد علاقە، بالا بودن هزینە تردد برای تحصیل درشهر و تدریس معلمان در رشتەهای غیر مرتبط انگیزە کافی برای تحصیل ندارند و اغلب ترک تحصیل می‌کنند. باید با مسئولیت پذیری بالا، برنامەریزی درست و ایجاد پل ارتباطی با خانوادەها از ترک تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری کرد.

١٠- کتاب ضمیمە ویژە اهل سنت سال گذشتە چاپ نشد، این بی‌توجهی تبعیض‌آمیز مشکلاتی برای معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرد، مسئولین استانی موظف‌اند ضمن پیگیری این حق‌کشی جلو تکرار آن را بگیرند. 

١١- اخذ وجە برای کتابهای درسی مخالف قانون اساسی و حق تحصیل رایگان (اصل٣٠) است. در این شرایط کە تورم و فشار اقتصادی بسیاری از خانوادەها را از تامین هزینەهای اولیە زندگی ناتوان کردە هزینە دیگری بر آنها تحمیل نکنید. 

١٢- برای یک بار هم شدە برای جامعە فرهنگیان توضیح دهید درآمد ناشی از تبدیل مدارس بە ستاد اسکان در کجا و چگونە هزینە می‌شود؟ در حالی کە حتی هزینە تعمیر و رنگ آمیزی مدارس از هزینەهای جاری پرداخت می‌شود.

(هرچند ما معلمان با کلیت طرح مخالفیم و اسکان فرهنگیان در مدارس را در راستای تنزل شان معلم می‌دانیم)

  انجمن صنفی معلمان کوردستان تریبون مطالبەگری آزادیخواهانە و حق‌جویانە معلمان است و از همە گزینەهای قانونی برای تحقق اهداف خود استفادە خواهد کرد و برای ایجاد فضایی امن کە کرامت معلمان حفظ شود و دانش آموزان بتوانند در آرامش تحصیل کنند همە توان خود را بکار خواهد گرفت.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (دیواندرە، سقز و زیویە، سنندج و کلاترزان، مریوان و سروآباد)

٣١ خرداد ١۴٠٢

https://akhbar-rooz.com/?p=207311 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x