پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

۴۴۴ نفر از معلمان صنفی و فعالان کارگری خواهان آزادی عزیز قاسم زاده، معلم زندانی شدند

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۴۴۴ نفر از معلمان صنفی و فعالان کارگری ، بخاطر شرایط بیماری و روند درمان ، خواهان مرخصی ویا آزادی برای عزیز قاسم زاده زندانی محبوس در زندان لاکان رشت شدند. متن نامه و لیست امضاها در ادامه آمده است:

دادستان‌محترم استان‌گیلان

با‌سلام‌ و احترام

‌ به‌ استحضار می‌رسانیم‌ که‌ آقای عزیز‌قاسم‌زاده لیاسی‌ از‌تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ به‌ همراه دو تن‌از‌ معلمان، در‌بند‌ میثاق‌ زندان لاکان‌ رشت بسر‌ می‌برند، و به‌ تازگی جهت مداوای‌ خود‌ در مرخصی‌استعلاجی بوده، روز چهارشنبه‌ مورخ

۲۰‌ /۱۰ /۱۴۰۲‌ با دردست داشتن اسناد پزشکی معتبر و تشخیص پزشکان متخصص در خصوص تداوم مرخصى درمانى خود، به‌ زندان لاکان‌ مراجعه نموده ولی‌ به‌ علت‌ عدم موافقت‌ قاضی زندان‌ از‌ تمدید‌ مرخصی استعلاجی‌ محروم‌، و با‌ دستبند‌ روانه زندان‌ گشته‌ است.

لذا‌ بدین‌ وسیله مجددا‌ به‌ اطلاع می‌رسانیم‌ که‌ نام برده‌ عزیز‌قاسم‌ زاده‌ با‌ انجام‌ آزمایشات‌ تازه‌ و افزایش‌ پی‌اس‌.آ از‌۶ به٨/٧ برای بررسی‌ وضعیت بیماری‌خود‌ اخیرا ام‌.آر‌.آی‌ هم انجام‌ داده است.وطبق‌ دستور‌ پزشک معالج‌او باید از‌مورخ

۱۳ دی‌ماه به‌ مدت‌ دو هفته‌ با‌ مصرف داروی‌تجویز‌شده آزمایش‌ بدهد .

با‌ مخا‌لفت‌ تمدید مرخصی‌ این‌ فعال صنفی‌ معلمان‌، روند‌ درمانی‌ او‌ متوقف‌ شده‌ است. مضا‌فا‌ جهت‌ حفظ حقوق‌ شهروندی و رعایت‌ حق‌ و حقوق‌ زندانی‌ بر‌ اساس قانون‌، ماامضاءکنندگان این نامه، درخواست داریم به‌ قاضی‌ ناظر‌ زندان‌ تحت امرتان‌ دستور‌ فرمایید‌ تا‌ با مرخصی‌ استعلاجی‌ عزیز‌قاسم‌زاده لیاسی‌ موافقت فرمایند که در روند درمانى ایشان، خللى ایجاد نگردد.

 جان‌عزیز‌قاسم‌زاده،سخنگوى کانون صنفى گیلان ‌در‌خطر‌است.

۱-علی‌نهالی

٢-اسماعیل اسماعیلى

۳- غلامرضا اکبرزاده باغبان

۴-غلامرضا فلاح

۵-محمودبهشتى لنگرودى

۶-لیدااسماعیلى

٧-مسعودفرهیخته

٨-حسن نظریان 

٩-عبدالله رضایی

١٠-اسکندر لطفى

١١-فریباانامى

١٢-مهدى فتحى 

١٣-مرضیه نظرى

١۴-تورج شکرانى

١۵-بهارقرشى نژاد

١۶-تهمینه بهاء

١٧-شهرزادعلم باز

١٨-پروین اسفندیارى

١٩-داودبایسته

٢٠-اسماعیل عبدى

٢١-رقیه شکوهى مقدم

٢٢-شکراله احمدى

٢٣-حسین پروانه

٢۴-جعفرمیرزاباقرى

٢۵-محمدحبیبى

٢۶-امیرشید

٢٧-زهراصیاددلشادپور

٢٨-مینامحمدى

٢٩-مریم کبیرى

٣٠-زهره اسکندرى

٣١-اسفندیار اسماعیل زاده

٣٢-شهلاتنهائى

۳۳- مهناز شفیع

٣۴-زهراحیدرى 

٣۵-منیربدرى

٣۶-عاطفه على نیا

٣٧-سیدعلى فخرایی(محق)

٣٨-مزبان حبیبى

٣٩-الدوزهاشمى

۴٠-زینب پارسا

۴١-نرگس صالحى

۴٢-سیدمجتبى مصطفوى منتظرى

۴٣-ضیاءبیدار

۴۴-خدیجه پارسى نژاد

۴۵-مریم صیاددلشادپور

۴۶-رشیدشریعتى

۴٧-شهلا آتش سودا

۴٨-على حدادیان

۴٩-شبنم بهارفر

۵٠-لطف اله جمشیدى

۵١-احمدرزاقى

۵٢-احمدمهماندوست

۵٣-غلام حسین فلاح

۵۴-ابراهیم خوشرو

۵۵-حسین عبادتى

۵۶-احمدعبادتى

۵٧-محمدرضاحامى 

۵٨-علیرضاکریمى

۵٩-غلام رضا نهالى

۶٠-على حسن بهامین

۶١-رقیه احمدنژادآبکنار

۶٢-ابوالفضل رحیمى شاد

۶٣-شهلامظاهرى

۶۴-على حاجى

۶۵-محمدکرد

۶۶-ساراسیاهپور

۶٧-هومن عدالتى

۶٨-فاطمه بهمنى

۶٩-ثریا آقائى

٧٠-خدیجه مبارکى

٧١-محمدمحمدحسینى 

٧٢-معصومه کیافر

٧٣-اسماعیل فرهنگ منش

٧۴-عظیم سرمد

٧۵-رحمن عابدینى

٧۶-آتوساشهریارى 

٧٧-غلامعلى شهریارى

٧٨-صفیه بسیم

٧٩-صفوراغله زارى

۸۰_ میترا رشیدی

٨١-مهتاب سلطانى

٨٢-کوکب بداغى پگاه

٨٣-سیدرضاشجاعى 

٨۴-حمیدافرازه

٨۵-زهرا عوض زاده 

٨۶-سعیدکردکریمى 

٨٧-نارام ابراهیمى 

٨٨-رضا گواهى 

٨٩-فرهادحسبن زاده

٩٠-حسن جوهرى 

٩١-زهره متبنى 

٩٢-شهنازخالقى 

٩٣-ریحانه حسینى 

٩۴-نعمت الله میرزایی

٩۵-جهانبخش لاجوردى

٩۶-مریم بابایی

٩٧-احمدشکورى 

٩٨-میر احمد خادمی

٩٩-علی شکوهی

١٠٠-سید اسماعیل بنی مهد

١٠١- قاسم امیدی

١٠٢-ابراهیم موسوی

١٠٣-اکرم مرادبیگی 

١٠۴-اشرف مرادبیگی 

١٠۵-حسن حسینی 

١٠۶-حبیب بیگی

١٠٧-قاسم حسین زاده 

١٠٨-زینت مسافری

١٠٩-خدیجه مدرسی پارسا

١١٠-اورانوس شمسی 

١١١-مرتضى الیاسى

١١٢_اسماعیل سرهندی

١١٣- داریوش بالایی

١١۴– سلیمه زنده دل

١١۵- فاطمه املشی

١١۶-حسین مختاری 

١١٧-مولود نبی زاده 

١١٨-حسین عسگری 

١١٩-علی تیزکار

١٢٠-نیر خاتمی

١٢١-لیلا یعقوبی 

١٢٢-محمود تدریسی

١٢٣-قاسم فلاح علی پور 

١٢۴_معصومه رهنما 

١٢۵-محمد اخوان

١٢۶-مریم صفرنژاد

١٢٧-مجید لنگرودی

١٢٨-مرضیه میرحیدری

١٢٩-محسن محرابی

١٣٠-مریم قاسم زاده

١٣١-ابراهیم بیانى

١٣٢-صفورابراتى

١٣٣-مسلم کریمى نژاد

١٣۴-پریوش مرادى

١٣۵-مسعود زینالزاده

١٣۶– محبوبه فرحزادی

١٣٧– فرخنده قربانی

١٣٨- ملیحه کریم الدینی

١٣٩ـ مهران داوودیان

١۴٠- امید ناصحی فر

١۴١- فریبا زمانی

١۴٢–پروین سلیمی

١۴٣-شهرزاد قدیری

١۴۴_سهیلا خوش بین

١۴۵-فرزانه داودپور

١۴۶-مصطفی مهدی پور

١۴٧-جهانگیرجوادی

١۴٨-فریبا محمدی خانمیری

١۴٩-فاطمه رضایی

١۵٠-طیبه قاسمى

١۵١-مصطفى رباطى

١۵٢-ملیحه واعظ ترشیزى

١۵٣-رادا مردانی

١۵۴-سیده زینب خاتمی

١۵۵-رقیه تراب پور

١۵۶-منوچهرحسن زاده نودهى

١۵٧-تارا اکبر زاده

١۵٨-على فلک الدین

١۵٩-زهره میرنورى

١۶٠-حانیه مولایی

١۶١-حبیب مرادعلی بیگی

١۶٢- قاسم حسین زاده

١۶٣-سلیمه زنده دل

١۶۴-صفورا براتی

١۶۵-منوچهر دهقان 

١۶۶-علی اکبر حیدری

١۶٧-نریمان فرهادی

١۶٨-رحیم زارع

١۶٩-محمودباقری

١٧٠-خان عزیز اسماعیلی 

١٧١-محمود ویسی 

١٧٢-غلامحسین آتشبار

١٧٣-زلیخا فلاح

١٧۴-منیژه انتظار

١٧۵-نسرین بهمن پور

١٧۶-ثریانور

١٧٧-رحیم امیرى

١٧٨-مهین شادمهرى

١٧٩-جمال علیمى

١٨٠شوکت ذبیحی

١٨١-گیتی کاویانی 

١٨٢-تقی مسجودی

١٨٣-احمد جانی پور 

١٨۴-علی فکوری

١٨۵-زهراسهرابى

١٨۶-رضا امانی فر

١٨٧-اصغر حاجب

١٨٨-محسن عادل

١٨٩-مجیدکریمى

١٩٠-على همتا

١٩١-شهنازبابایی

١٩٢-سپیده فرزین

١٩٣-لیلااحمدوند

١٩۴-آتیه رضوانی 

١٩۵-صدیق بالایی

١٩۶-مهرى رضوانى

١٩٧-احمدقنبرى

١٩٨-فرامرز خداشناس

١٩٩-ژاله روحزاد

٢٠٠-راحله شریفى

٢٠١-فرنگیس قشقایی

٢٠٢-زینب علیزاده

٢٠٣-حوری توشه جو 

 ٢.۴-شهربانو جوادپور

٢.۵-محمد حسن صیدگر

٢٠۶-ژیلا صوفی 

٢٠٧-فریبرز هوشمند

٢٠٨-مریم کاظمی

٢٠٩-اتیه رضوانی 

٢١٠-مهری رضوانی 

٢١١-احمد قنبری 

٢١٢-زهرا پورقاسم

٢١٣- احمد راهیمی

٢١۴- منیره خاتمی

٢١۵-رحمت وحدتی 

٢١۶-فاطمه نطاق

٢١٧-مژگان وزیریان

٢١٨-مولود نبی زاده حقیقی

٢١٩-فاطمه درستکار

٢٢٠-صفابهمرام

٢٢١-جهانگیر جوادی

٢٢٢-توران حاجى زاد

٢٢٣-بهجت نورى نژاد

٢٢۴-اشرف فرهماى

٢٢۵-الهام جهان آرا

٢٢۶-مریم احمدى

٢٢٧-حرمت حبیبى

٢٢٨-شهلامجدرحیم آبادى

٢٢٩-حسین قاضى

٢٣٠-نعمت الله میرزایی

٢٣١-عبدالرسول بهره بر

٢٣٢-بهینه نیک نژاد

٢٣٣-بمانی عبدی نژاد

٢٣۴-زهره روشنگر

٢٣۵-زهرا حاجی پور

٢٣۶-لیلاملکى

٢٣٧-صدیقه متلکى

٢٣٨-سیدهاشم خواستار

٢٣٩-الهه فرهانى

٢۴٠-ماهرخ حسین نیا

٢۴١-سعیده بهتوئی

٢۴٢-فخری کوچکی

٢۴٣-الهه ذره بینی

٢۴۴-حمید بارانی

٢۴۵-مهین شادمهرى

٢۴۶-جمال علیمى

٢۴٧-برات صادقى

٢۴٨-حسن بهادران شیروان

٢۴٩-عیسى فصیحى

٢۵٠-محمدرضااکبرى

٢۵١-محسن عمرانى

٢۵٢-اردشیرصیادى

٢۵٣-یزدانبخش هنرى

٢۵۴-بهجت نوری نژاد

٢۵۵-مینا نقدیان

٢۵۶-صغرا پرنده وار

٢۵٧-حاجیه قربانی

٢۵٨-فاطمه میرزایی

٢۵٩-مرضیه پورخانی

٢۶٠-فرشته ضمیری

٢۶١-مینو سلطانى

٢۶٢-زلیخا فلاح

٢۶٣-مریم احمدى

٢۶۴-مسعود نیکخواه

٢۶۵-حسین‌اسمعیل‌پناه

٢۶۶-سید‌محمد‌رضافیاض

٢۶٧-غفور‌گل‌شکن

٢۶٨-ابراهیم‌صبوری

٢۶٩-احمد‌لطیفی

٢٧٠-محمد‌رضا‌حسین نژاد

٢٧١-ناصر‌هاشمی

٢٧٢-ابوالحسن‌عمو‌پور

٢٧٣-یوسف‌صابری

٢٧۴-جهانبخش‌ابراهیمی

٢٧۵-رمضان‌زیرک

٢٧۶-نیره نگران 

٢٧٧-علی اصغر رضایی

٢٧٨-فاطمه میر جعفری

٢٧٩-طوبی احمدی

٢٨٠-فاطمه کریمی

٢٨١-اشرف حسین نژاد

٢٨٢-اسدالله مجدر 

٢٨٣-آسیه رحیم پور 

٢٨۴-موسی طواف زاده 

٢٨۵-خدیجه غلامی

٢٨۶-صادق میرزاباقری 

٢٨٧-فریبا نیک بخش 

٢٨٨-شهناز بزرگمهر 

٢٨٩-عادله اشکوری 

٢٩٠-فرشته فتحی

٢٩١-زیبا وهابزاده

٢٩٢-سلیمان جوادی

٢٩٣-تقی تکیار

٢٩۴-غلامحسین منصوری

٢٩۵-حسین علینژاد 

٢٩۶-معصومه سلیمانی

٢٩٧-غلام یوسفخواه

 ٢٩٨-غلام حسین نیا

٢٩٩-محمدمهین پور 

٣٠٠-معصومه درستکار

٣٠١-ژیلا رحیمى

٣٠٢-مصطفى نورى

٣٠٣-سلیمان اسماعیلیان 

٣٠۴-فضل اله بشیری 

٣٠۵-محمدافضلی 

٣٠۶-رضا رحیمی

٣٠٧-قدرت شهبازی

٣٠٨-زینب امانی 

٣٠٩-ثریا پور صابر

٣١٠-اسماعیل نجمى 

٣١١-ساره برکاتی 

٣١٢-شهناز اکباتانی 

٣١٣-میر عبدالغنی هاشمیان 

٣١۴-حسین سالاری 

٣١۵-منوچهر اسدی

٣١۶-ملوک نورمحمدی

٣١٧-کریم بستانچى

٣١٨-فوزیه شعبانى

۳۱۹-معصومه فولاد پنجه

٣٢٠-اسماعیل پورغلامى

٣٢١-طهماسب سهرابى

٣٢٢-فیض اله قویدل

۳۲۳-احسان اسدی 

۳۲۴-حسین غلامی 

۳۲۵-مرضیه محبوبی 

۳۲۶-جمشید محسنیان 

۳۲۷-طلعت رحمان املشی

٣٢٨-نجف علیجانى

٣٢٩-نرگس بیگدلو

٣٣٠-سرورعباس

٣٣١-زهراموسى پور رحیم آبادى

٣٣٢-فریبا حیدری

٣٣٣-رضا درخشنده

٣٣۴-بهرام مزارعی

٣٣۵-خالد رزمگاه

٣٣۶ -آمنه نجار آشتیانی

٣٣٧-طاهره عالی نسب

٣٣٨-فاطمه کدایی.

٣٣٩-حمید اقبال نیا

٣۴٠-طیبه فتوت

٣۴١-فرخنده زنگنه

٣۴٢-وحید‌لطیفی

٣۴٣-نوذر‌نژاد‌رضایی

٣۴۴-رجبعلی‌نجفی

٣۴۵-جوادجوادی

٣۴۶-حسین‌کریمی

٣۴٧-علی‌امیدی

٣۴٨-صفر‌محمد‌زمانی

٣۴٩-غلامرضا‌زمانی

٣۵٠-حسن‌کدوسرایی

٣۵١-بهرام‌فتحعلی‌زاده

٣۵٢-احمداسماعیلیان

۳۵۳-اکرم قربان پسند 

۳۵۴-محمد حسین یوسفی 

۳۵۵-خانم منتظری 

۳۵۶-محمدفتحی

٣۵٧-سکینه پورعزیزیان

٣۵٨-مهدیه محدثى

٣۵٩-مهرى حاذق

۳۶۰-حسن رستمی

۳۶۱-یوسف قلی زاده

٣۶٢-رعنااحمدزاده

٣۶٣-معصومه ابراهیم زاده

٣۶۴-اسماعیل ابراهیمی

٣۶۵-حبیب رضاپور

٣۶۶-اکبر زنده بودی

٣۶٧-رضا حیدری

٣۶٨-سیروس تکین

۳۶۹-زهره طاهری پور 

۳۷۰-صدیقه علی دوست ذوقی

 ۳۷۱- فرانک ایرانزاد

۳۷۲-محمدروحی پور 

۳۷۳-مهری تنها 

۳۷۴-عیسی پورقاسم

۳۷۵-پروانه متین زاده

٣٧۶-حسین پوزن 

٣٧٧-زهرا عابد پور 

٣٧٨-احسان آل بویه 

٣٧٩-زهرا آذری 

٣٨٠-مهری زمانی پور 

٣٨١-اشرف رحمتی

٣٨٢-جمشید براتی

٣٨٣-فخری کوچکی

٣٨۴-حسین شریفی

٣٨۵-جلال الهیاری

٣٨۶-علی باقرپسند

٣٨٧-فاطمه حسینی 

٣٨٨-حسن حیدری

٣٨٩-زینب حاجی پور

٣٩٠-بمانى عبدنژاد

۳۹۱- زهرا چتری

۳۹۲- فرح حاجی پور

۳۹۳- سهیلا عبدالعلی پور

٣٩۴-درمیت آجرلو

۳۹۵-ابوالحسن تقی پور

۳۹۶_ابراهیم اصغری

۳۹۷- فاطمه پورهادی

۳۹۸- صفرعلی رمضانی خشک سلی

٣٩٩-بتول کریمیانی

۴۰۰- معصومه زینال

۴۰۱- مهدی رجبی

۴٠٢-سوده صادقى

۴٠٣-رضاعباسى

۴٠۴-پروین عباسى

۴٠۵-محمد‌کاظمی

۴٠۶-محمد‌طاهر‌حمیدی

۴٠٧-حسین عبادیان

۴٠٨-مهدى قادرى

۴٠٩-پری زراسوند

۴١٠-محمودصدیقى پور

۴١١-عزیز مرادعزیزى

۴١٢-محمد حبیب الله نیا

۴١٣-تیمورباقرى کودکانى

۴١۴-مجتبى گودرزى

۴١۵-فیصل نوری

۴١۶-رضا الیاسی

۴١٧-غیاث نعمتی

۴١٨-مختار اسدی

۴١٩-نسرین کریمی 

۴٢٠-جبارپاکزاد

۴٢١-کمال فکوریان

۴٢٢-محمدرضا امیدی

۴٢٣-رضابیات

۴٢۴-انوش عادلى

۴٢۵-احمد یزدانی

۴٢۶-توران سلیمانى بابادى

۴٢٧-ولى الله حق شناس

۴۲۸-بیان رستم پور

۴٢٩-امید غمگسار

۴٣٠- ولی رستمی

۴۳۱-راحله نجفی

۴٣٢-ولى معصومى

۴٣٣-مینو کیخسروى

۴٣۴-مهرنوش حیدرزاده

۴٣۵-مرتضى على بهلولى

۴٣۶-محسن حسن پور

۴٣٧-وحیددهسرى

۴٣٨-رقیه ریحانى

۴٣٩-عیسى فصیحى

۴۴٠-اشرف لک

۴۴١-ملیکه صفایی

۴۴٢-مریم تموک

۴۴٣-جمیله یمودى

۴۴۴-حسین عیسى وند

https://akhbar-rooz.com/?p=230240 لينک کوتاه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x