پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

به مناسبت ١۴ بهمن ١۴٠٠ و انتخابات باشکوه انجمن صنفی معلمان کوردستان- مجید کریمی

در این انتخابات حدود ١٢٠٠ نفر شرکت کردند کە اگر امکان تمدید وجود داشت یقینا” افراد بیشتری مشارکت می‌کردند و شکوە و شیرینی این حماسە دوچندان می‌شد. با انتخاب هیات مدیرە جدید و پذیرش نمایندگان آن در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی کشور انجمن صنفی معلمان کوردستان و خصوصا” سنندج ارتقاء کمی و کیفی یافت و در بیانیه‌ها، برگزاری تجمعات و نحوە مدیریت آن، ارتباط با سایر تشکلهای صنفی، شعارها، استقبال بدنه معلمان، دانش آموزان و اولیاء تجلی پیدا کرد. معلمان می‌دانند نیروی کار، چە اینکە کارفرمایش شرکتهای خصوصی باشد و چە دولت و حاکمیت، نیاز دارند برای جلوگیری از تضییع حقوق مادی و انسانی خود متحد، منسجم و متشکل شوند و به نیروی عظیم خود تکیه کنند. زندگی در عصر مدرن ما را نیازمند تشکیلات مدرن هم کردە است تا بە مقابله با استثمار مدرن برخیزیم

گاهی وقایع، رویدادها و حوادثی در زندگی فردی یا جمعی ما اتفاق می‌افتد کە اگر در جهت امیال و آمال ما و در سطحی گستردە باشد همان لحظە شور و شعف خاصی ایجاد می‌کند و سبب رضایت خاطر ما می‌شود اما امکان دارد از درک تاثیرات عمیقش در اطراف خود و میزان این تاثیر چندان آگاە نباشیم. هنگامی کە ارتعاشات این رویداد از محیط اطراف ما فراتر رفت، در دیگران ایجاد انگیزە کرد، دوستان بە فال نیک گرفتند و مخالفان و دشمنان دستپاچە موضع گیری کردند و بە قولی چنان شد کە گویی “آب در لانە مورچگان” و بازخورد و پژواک آن بە ما برگشت تازە متوجە خواهیم شد کە کاری کارستان روی دادە و جمعی بە تماشایش غزل‌خوان و عدەای انگشت حسرت و حرمان بە دهان‌!

انتخابات ١۴ بهمن ١۴٠٠ انجمن صنفی معلمان کوردستان در سنندج از جملە آن رویدادهاست. در گرماگرم تحصن‌ها و تجمعات سال هزار و چهارصد جمعی از فعالین صنفی و هیات مدیرە وقت با حسن تدبیر سایر اعضای انجمن طرحی نو درانداختند و پس از کش و قوسهای بسیار و حتی تنش آلود میان نگرشهای متفاوت فعالین صنفی (کە خود نوعی تمرین دموکراسی بود) تصمیم و ارادە معلمان با اتحادی کم نظیر بر این قرار گرفت کە با توجە بە انباشت مطالبات چند سالە و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و تحلیل وضع موجود انتخابات انجمن بر گزار گردد و مسیرهای قانونی این تصمیم لحاظ شود. مبنای قانونی برای فعالیت نزد فعالین صنفی و از جملە صاحب این نوشتار ارادە جامعە معلمان بود (کە البتە بر این ارادە اصل ٢۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی …… هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا بە شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت) صحە می‌گذاشت. نقطە اتکاء دیگر بە لحاظ قانونی نامە آقای گرجی معاون حقوقی رئیس جمهور وقت در جواب نامە کانون صنفی معلمان تهران بە تاریخ ١٧ مرداد ٩٧ بود کە در توضیحی مفصل و با بیانی روشن عنوان نمودند: “…. بر این مبنا در خصوص موضوع مورد سوال [فعالیت کانونها و انجمنهای معلمان]نە تنها خلا قانونی وجود ندارد بلکە اصل ٢۶قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکلهای مدنی از جملە کانون‌های صنفی را بدون نیاز بە اخذ مجوز از حاکمیت بە رسمیت شناختە است….” .

با آگاهی از این مواد و موارد قانونی مورد اشارە و برای اطمینان خاطر همکاران از طرفی و قطع بهانەهای واهی بعضی از نهادهای حاکمیت از طرف دیگر، طی نامەای برای برگزاری انتخابات انجمن صنفی معلمان کوردستان از استانداری و فرمانداری شهر سنندج درخواست مجوز شد. طبق روال پیشین و تا آخرین لحظەها کە بە ١۴ بهمن و آن حماسە با شکوە ختم شد هیچ جوابی بە صدها و بلکە هزاران معلم منتظر دادە نشد تا بار دیگر ثابت کنند کە بە قانون وقعی نمی‌نهند.

اما بر خلاف تنگ نظریها و قانون شکنی‌هایی کە روی داد (طوریکە معلمان را از سالن مسجد قبا هم اخراج کردند) عدو سبب خیر شد و حقیقت دیگری رقم خورد و فضای عمومی و خیابان بار دیگر بە معلمان برگشت. در پای دیوار سنگی مسجد قبا و در فضای عمومی انتخاباتی رقم خورد کە در هیچ کجای کشور از ابتدای تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی در دهە هشتاد تا آن زمان چنین شکوە ارادەای بە خود ندیدە بودند، آن هم در فضایی کە بدون هیچ بهانەای نهادهای مذکور دست رد بە سینە جامعە ١۵هزار نفری معلمان زدە بودند تا مانع انجام این انتخابات قانونی شوند و طنز ماجرا اینجاست کە در رسانەهای حاکمیت برای انواع انتخابات مردم را تشویق بەمشارکت و نقش آفرینی در سرنوشت خویش می‌کنند و این پارادوکس قبیح و وقیحانە هیچگاە علامت سوالی هم در ذهنشان ایجاد نمی‌کند!!

در این انتخابات حدود ١٢٠٠ نفر شرکت کردند (با نظر هیات اجرایی انتخابات ١٠۵٠ رای بعنوان آرا صحیح محسوب گردید) کە اگر امکان تمدید وجود داشت یقینا” افراد بیشتری مشارکت می‌کردند و شکوە و شیرینی این حماسە دوچندان می‌شد.

با انتخاب هیات مدیرە جدید و پذیرش نمایندگان آن در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی کشور انجمن صنفی معلمان کوردستان و خصوصا” سنندج ارتقاء کمی و کیفی یافت و در بیانیه‌ها، برگزاری تجمعات و نحوە مدیریت آن، ارتباط با سایر تشکلهای صنفی، شعارها، استقبال بدنە معلمان، دانش آموزان و اولیاء تجلی پیدا کرد.

تاثیر این انتخابات و بازتاب آن در میان معلمان کشور و دیگر تشکها حس همدلی و پیوندی عمیق را سبب گردید، از طرف اکثر تشکلها پیام تبریک ارسال شد اما مهمتر از همە پیام تبریک معلمان شیراز بە زبان کوردی بود کە در درون خود پیام بزرگتری نهفتە داشت مبنی بر اینکە نگاە دموکراتیک و احترام بە حقوق زبانی ملیتهای مختلف (عیلرغم نظر حاکمیت) در حال گسترش است و این نوید آیندەای بهتر می‌داد.

شهرهای دیگری بە فکر تشکل یابی و سازماندهی معلمان افتادند و برای چندین ماە در ٢٠٠ شهر کشور بطور همزمان، مطالبات معلمان کە دربرگیرندە مطالبات جامعە و دانش آموزان هم بود و در کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و محتوای کتب درسی و….. نمود می‌یافت سبب شد خیابانها را با مشارکت گروههای ذی‌نفع محل فریاد مطالبە گرانە کردە و بە جوش و خروش در آورند.

کوردستان بستری مهیا برای کار تشکیلاتی دارد، هر چند بعضا” دزمینە پیگیری مطالبات مردم بین تشکلهای مختلف نوعی همپوشانی وجود دارد اما این مانع از آن نشدە کە دەها تشکل در زمینەهای مختلف شکل نگیرند و این بە نوعی بیانگر فهم مردم است مبنی بر اینکە ” قدرت ما در اتحاد ماست” و خود تشکل یابی را شکلی از اعمال قدرت و بر کشیدن از ابژگی بە سوژگی‌ می‌دانند.

سوژە بودن مستلزم پیشگامی و تاثیر گذاریست طوریکە  “رمز شوی و ماندگار”!

اکنون کە در سالگرد ١۴بهمن ١۴٠٠ قرار گرفتەایم و قانونا” مدت فعالیت هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کلاترزان) پس از دو سال رو بە اتمام است هیات مدیرە انجمن با دعوت از همکاران و برگزاری جلسات مکرر بە این نتیجە رسید کە برای تمرین و تقویت دموکراسی، چرخش مسئولیتها، کادر پروری و آشنایی بیشتر همکاران با فعالیت صنفی و نحوە ادارە تشکیلات، تشکیل لایەهای حامی و مهمتر از همە نشاندن ارادە جمع بر تارک فعالیت جمعی و تشکیلاتی و جلوگیری از محفلی شدن آن، در صدد است تا بزودی برای انتخاب هیات مدیرە جدید انتخابات انجمن صنفی معلمان کوردستان- سنندج را با همان روال قانونی کە دوسال پیش طی شدە برگزار نماید.

معلمان می‌دانند نیروی کار، چە اینکە کارفرمایش شرکتهای خصوصی باشد و چە دولت و حاکمیت، نیاز دارند برای جلوگیری از تضییع حقوق مادی و انسانی خود متحد، منسجم و متشکل شوند و بە نیروی عظیم خود تکیە کنند. زندگی در عصر مدرن ما را نیازمند تشکیلات مدرن هم کردە است تا بە مقابلە با استثمار مدرن برخیزیم.

امید است همکاران با درک این واقعیت انکار ناپذیر بار دیگر با مشارکت بالای خود در انتخابات هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کوردستان-سنندج (کە تاریخ و مکانیزم برگزاری آن متعاقبا” اعلام خواهد شد) جلوەای دیگر از تشکل‌یابی و احساس مسئولیت بە نمایش بگذارند و نهادهای ذی‌ربط هم بە درخواست معلمان مبنی بر صدور مجوز جواب مثبت دهند و بە قانون تمکین کنند.

مجید کریمی؛ عضو هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کەلاترزان)

منبع: شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

https://akhbar-rooz.com/?p=232449 لينک کوتاه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x