یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

کشندگی ویروس دینمداری و سرمایه سالاری – بهنام چنگائی

یورش و فراگیری کرونا اگرچه تلخ بخاطر مرگباران های جهانی اش، همچنین شبیخونی بجان بیکاران و شلاقی برنده بر تن تکیده تهیدستان و تشنه کامان و گرسنگان بیدادرس ایران و جهان می باشد، همزمان اما این پدیده هولناک در جهانی که تنها در هر ثانیه دو کودک از گرسنگی و بیماری می میرند “امیدوارانه” نیز هست که ای بسا بتواند شیپور خیزش و برپائی و بیدارباش نوع انسان کار و تلاش در سراسر جهان بهره کشی، و رودرروئی سازش ناپذیر برابر بهره کشان مفتخور و انگل باشد؛ و در جان کارگران پاکباخته بیشتر، خودباوری و امید به دگرگونسازی بیآفریند. حقیقت کرونا و بی فردائی نوع انسان می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را از خواب باور به رحمت خدا از یکسو و دمکراسی پوچ سرمایه سالاران الدنگ از دیگرسو بیدارکند و آنانرا از دام فریبکاران ادیان و جهانخواران هموندشان برهاند و کارگران جهانی و طبقاتی همبسته و همدرد را با یکدیگر همگام و برابر درندگان هزارچهره خود در سراسر گیتی بایستاند و پرچم رهائی کارگران و خودمدیریتی آنانرا آگاهانه بر فراز قله های بلند برابری انسانمداری بی هرگونه بهره کشی انسان از انسان برافرازد.

آری کرونا درین میدان پُر دوز و کلک “دین و سرمایه” که در هرکجای جهان باشند، آنها پیوسته یاور همدیگر بوده و بیاری هم و در گستره هستی تا توانسته اند پوستِ باورمندان ساده دل و کارورزان نان آور خود را بیرحمانه کنده، و سرآخر هم به گواه تاریخ تن و جان قربانیان شان را به سیخ جهالت و جنگ های برتریجویانه ی سرمایه داران و دینسالاران کشیده اند. بی گمان این بیداری با بیماری کرونا می تواند تلاش تاریخسازی را بسود و سمت نوع انسان بی هرگونه وابستگی قومی و دینی و گرایش های ناسیونالیستی و دشمنی افکن بهم گره زده، دلگرم کرده و دلبستگی برای دگرگونگرائی زندگی بهتر را میان شان ایجادکند؛ و انترناسیونالیسم کارگری را برپاسازد و فردای دیگری بیاری نبرد “کار علیه سرمایه” بزاید. کرونا آمد تا همه کارگران ایران و جهان با چشمان ناباور و شکم گرسنه خود ببینند که حکومت های پلید دینی سرمایه سالاری و جهانخواران تروریست چه ناتوانند و شگفتا این هرزگان تاکنون از درآمد کار و تلاش آنها جز بفکر چپاول نان زن و بچه ها و انباشت کوه های گزاف سرمایه نه که هیچ تعهد حقوق بشری نداشته که بیش از ۳ میلیارد انسان در پهنه ی جهان همینک زیر خط فقرند و امیدی به فردا ندارند و همینک نیز که کرونا بود و نبود زندگی انسان ها را به بازی مرگ و تباهی گرفته، این گروه های گردنکش دینی و سرکردگان میلیتاریست سرمایه سالاری همچنان بفکر خودند و هیچیک، هیچگونه تعهدی متناسب با بحران کنونی، بسان گذشته ها نداشته، و به حق و حقوق زندگی توده های کارگر که نان آوران اینان و اجداد پیشینیان مفتخورشان بوده اند ندارند؛ و امروز هم بی شرمانه نمی خواهند حق کارگران یا زندگی آفرینان بی پناه خود را که اینک تنها مانده اند درست بپردازند.

در غرب راست، اروپائی و وابستگان جهانی آنها خیلی از دردنامه ها و گزارش های دردانگیز و شگفت آوری پس از شیوع و رویدادهای کوید ۱۹ ورد زبان مردم جهان و ایران هست که جای پرداختن به آنها اینک نیست. بنابرین راه دوری نرویم از سردسته ی آنها ترامپ، از این دمل چرکین کاپیتالیسم انگل بگوئیم. اوی میلیاردر؛ نسل در نسل لذت انباشت سرمایه مفت یا “خون مردم” را بخوبی چشیده و از دست دادن آنرا بهر دلیلی که باشد بسادگی برنمی تابد! از همینرو ترامپ با دیرکرد آگاهانه و عمدی خود در برابر هشدار نسبت به پیشگیری سریع کرونا، بسان خامنه ای جن زده و نوچه های صلوات خوانش، هردو نشان دادند که جان و حق زندگی و درمان شهروندان برایشان اهمیتی ندارد. چرا؟ چون دارو درمان پول هنگفت می خواهد و ولایت ایران و ریاست جمهوری امپریالیسم آمریکا و یاران دولتی راست و هار هردوشان نمی خواستند بسادگی تن به هزینه سنگین چلوگیری و یا کندسازی یورش کرونا بدهند و بسیار دیر بدان تن دادند و تاوان قتل عمد و تبهکاری آنان را کارگران و مردم بیدادرس ایران و آمریکا می دهند. در حالیکه اگر در جهان ما دادرسی عالانه و فریادرسی حقوق بشر جهانی میسرمی بود، می بایست سران بسیاری از حکومت ها و از جمله ایندو سران کشور ضدمردمی ـ ضدکارگری را به پاسخگوئی علنی و آشکار می کشاندند؛ که اگر اراده ی همبسته ای موجودمی بود بی گمان می توانست و شاید هم در آینده، یک دادآوری جهانی بتواند ترامپ ـ خامنه ای و همه ی دنباله روان آندو را محاکمه کرده و عملکرد خائنانه ی آنها را جزای حقوقی قضائی سنگینی دهد. چراکه عامل مرگ بسیارانی شده اند. در آمریکا و تا همینک تعداد مبتلایان ۳۶۷۰۰۴ و جانباختگان ۱۰۶۷۱ و در ایران اسلامی پنهانکار و دروغگو مبتلایان ۶۰۵۰۰ و جانیاختگان ۳۷۳۹ می باشد و چرا در بسیاری از کشورها چنین نیست؟

اما برگردیم به ایران بی در و پیکیر اسلامی ـ ولائی که اینک و بنا به گفته و هشدار “حمید سوری” که وی عضو ستاد ملی مدیریت کروناست و برآورد ایشان برین می باشد: که همینک ۵۰۰ هزار شهروند ما گرفتار ویروس کرونا می باشند که تازه وی می گوید این امار بیماران نیز بخاطر علائم خفیف، بسیار دیگری چندان شناسائی درست و همچنین در امار فوق منظور نشده است؛ وگرنه بیش از این تعداد هست. البته مسخرگی کار، بی بندباری و پنهانکاری دین دولتی نیز همچنان درین است که آمار وزارت بهداشت دروغ می گوید و مبتلایان را کمی‌ بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام می کند. از آنهم چندش برانگیزتر اینکه میان رهبر و رئیس جمهوری اش هیچگونه تفاهمی بسود راهکارهای درست رودرروئی علمی ـ پزشکی با کرونا وجودندارد. برای نمونه حسن روحانی هیچکاره ۱۱ روز پیش درخواست برداشت ۱ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی داشت که تایید خامنه ای شرط دریافت آن بود که با این دیرکرد بلند، سرآخر از سوی آقا پذیرفته شد. پولی که تو گوئی جولانگاه آبا اجدادی این رهبر است و او نمی خواست آنرا در چنین شرایط مرگباری هزینه درمان بیماران کند.

سرآخر اینکه: دو مدعی فاسد و بی آبرو در چشم مردم خود و جهانیان خوار و زار شدند و دستکم با آمدن بهنگام و غافلگیرکننده کرونا مردم ایران و آمریکا درین مصیبت مشترک همدرد یکدیگرند و هردو دیر یا زود رودرروی دو الگوی برجسته فریبکاری، خودکامگی و آز و طمع اراده ضدبشری چند گروه فاسد دینی و انگل سرمایه پرست می باشند. این دو یکی بنام دمکراسی آمریکائی، قریب به اتفاق آمریکائیان را چنان دوشیده که فقر مفرط زیبنده پرچم این سرمایه سالاری دینی فناتیستی و آمپریالیسم آمریکا می باشند. و بی شرمانه تر اینکه در همین ثروتمندترین کشور جهان و در این پاندمی مرگبار ۴۰ میلیون از شهروندان آمریکای دمکرات حتا بیمه درمانی ندارند و اگر دچار کرونا شوند که بسیاری شده اند، آنان چاره ای جز مرگ و سرانجامی جز گور بی نام و نشان نخواهندداشت. در ایران اسلامی ـ ولائی هم، رهبر با وجدان جهان از ترس باخت چهره دین دولتی و گورهایش بسادگی حاضر نشد که برابر یورش کرونا بجای صلوات دست به اصول و پیشگیری پزشکی برد و دیرکردش سبب شد که اینک مردم و کشور در کنام کرونا تنگ گرفتارشده اند و دیرکردشان تنها بدین خاطر بود که بیماری در قم مقدس شان فراروئید و آنها جایز نداشته و نمی خواستند بپذیرند که قم، بسان دیگر مراکز دینی جهان توانائی رهائی خویش از بیماری کوید ۱۹ را نمی توانستند داشته باشند و خردورزی تدبیرگرا می بایست شتابان درهای خودفریبی شان می بست که آنها نادان نبستند.

هشدار برنامه جهانی غذا پیرامون خطر قحطی در پی شیوع کرونا، همین سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، هشدار داد که همه ‌گیری جهانی کرونا می تواند صدها میلیون انسان در سراسر جهان و بویژه در کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را با خطر قحطی مواجه کند. عارف حسین، اقتصاددان ارشد و رئیس برنامه جهانی غذا، روز جمعه ۱۵ فروردین، در یک نشست خبری در رم گفت که شوکی که اکنون در شبکه توزیع ایجاد شده، واقعا بی‌سابقه است و بنابر گزارش این سازمان، هر ساله فرستادن برنج، ذرت، سویا و گندم در جهان موجب غذارسانی به ۲.۸  میلیارد نفر در سراسر جهان می‌شود که از این میان، ۲۱۲ میلیون نفر در شرایط ناامن غذایی مزمن و ۹۵ میلیون نفر نیز در شرایط ناامنی غذایی حاد قرار دارند. وی تاکید کرد که پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا برای بسیاری از کشورهای فقیر ویران ‌کننده‌تر از خود بیماری کروناست.

بهنام چنگائی ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

https://akhbar-rooz.com/?p=25386 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x