سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ابرهای تیرە بر آسمان اقلیم کردستان عراق – طاهر برهون

حکومت اقلیم کردستان در معادلات سیاسی - نظامی و ژئوپولتیک منطقە و در صورت جدی تر شدن تنش بین آمریکا و ایران، بسیار واضح است کە نتواند و نمی تواند جانب ایران را بگیرد و بنا بر این از هم اکنون باید با محاصرە تبلیغاتی و شکستن هیمنە و اعتبار آن در میان مردم کردستان، او را در چنبرە یک درگیری داخلی بپیچاند

فراری “مشکوک” با نتایجی “معین”

در اوج  توجە  و تمرکز افکار عمومی  جهان  بر پاندمی  کرونا ،  بە  ویژە   فضای  دنیای  مجازی  کردستان را ، موضوع دیگری  بە  یغما برد ! خبر کوتاە  بود  : اعدامش  کردند .

نا گفتە  پیداست  کە   نا کار آمدی  رژیم  جنایتکار و فاسد و فشل  جمهوری  اسلامی  ایران  در  بحران  اخیر کە بیشتر بە کشتار  جمعی  ایرانیان  شبیە  است  تا کنترل بحران  کرونا  و بی  توجهی  مزمن  و سیستماتیک  بە  رعایت  کمترین  حقوق  زندانیان  بە طور کلی  و سیاسیون بە  طور ویژە  ، بە حق  و بە  جا  شورشهای  سراسری    در زندانهای ایران از جملە ، شیراز ،  تبریز، اهواز و  سقز  را در پی  داشتە  است .  شورش  نە برای  حق  برخورداری  از امکانات  و  همە آن  چیزهائی  کە  قانونا  تعلق  میگیرد ، بلکە  برای  نجات اصل   “جان ” . تلاشی  کە  صد البتە  ، مشروع  و قابل  فهم و حمایت  و همدلی  است .

 داستان  رسانە  ای شدە  ماجرا این بود  کە  زندە  یاد مصطفی  سلیمی  کە   سال ١٣٨٢  بە اتهام  عضویت  در یکی  از احزاب  سیاسی   کردستان  و کشتن  دو نفر از پرسنل  نیروی  انتظامی  دستگیر و از  ١٣٨٣ بر طبق  رای  بیدادگاهای  رژیم  اسلامی  بە اعدام  محکوم  شدە  بود ، یکی از ٧۴  نفر زندانیان  اسیر در زندان  شهرستان  سقز بود کە  موفق  شدند  با شکستن  این زندان ، فرار کنند . هر چند  بر طبق  ادعای  مقامات  دستگاە  قضایی  ، ۶۶ نفر از آنان  دوبارە  دستگیر و برخی  هم  داوطلبانە  خود را معرفی  کردند  ، او اما  و  ٨ نفر دیگر بە چنگ  رژیم  نیفتادند . از سرنوشت ٧ نفر دیگر  اطلاع  دقیقی  در دست نیست ،  مصطفی  اما با هر محاسبە  ای  و بە  امید رهایی ،  خود را بە  ورای  مرز میرساند . اما  توسط نیروهای  امنیتی  جناح  خیانتکار ” ١۶ اکتبر ” دستگیر  و بە ایران  تحویل  میشود .  او کە  از ١٣٨٣ در زیر حکم  اعدام  بود با عجلە  در ٢٣ فروردین امسال ( ١١ آپریل ۲۰۲۰ ) اعدام  شد .  تا اینجای  داستان  میتوانست  تنها برگ دیگری  بر دفتر قطور جنایات  رژیم  و ادامە  خیانت  باند تبهکار ” ١۶ اکتبر ” کە دیگر مدتهاست نە  یک جریان سیاسی  بلکە  تبدیل بە   یکی  از ” جنگ سالاران ” منطقە  شدە  است ، میبود . اما اثرات و پیامدهای  مترتب  بر این حادثە  ،  آتشی  شد  در خرمن  احساسات  ما کە  همچنان  میسوزد و میسوزاند .

یکی  از راههای  بررسی  و تحلیل  یک رویداد یا رویکرد ، واکاوی  اثرات ، نتایج و سود و زیان  احتمالی  آن است.   

موج  احیا و یادآوری   نا جوانمردیهای  گذشتە  در حق کردان کردستان ایران از طرف  نیروهای  کردستان عراق ، و بیش و پیش از همە  ” پارتی ”  کە  اینک  حکومت اقلیم کردستان را در دست دارد ، همدستیها و پیوندهای   تاریخی   ” یەکیەتی ”  با رژیم ایران و جفاهای   بیشمار این  نیروها  در فراهم کردن  میدان و فضای  مناسب  برای  ترور نیروهای  کرد ایرانی  مقیم  این منطقە  و نیز فشار و  طلب  پاسخگویی  و اعلام  موضع  از طرف  احزاب  کردستانی  ایران کە  از بد حادثە  مقیم  همین  بخش  از خاک اقلیم  هستند ، همچنان  ادامە  دارد .

احزاب  کرد ایرانی  اگر در رابطە  با این خیانت ، اعلام  موضع  نکنند ،  بی  اعتبار خواهند شد  و در صورت  اعلام  موضع  ، زیر پایشان  در نزد  همین نیروهای  میزبان  خالی  ! و باید منتظر تقاص  و تاوان  این  جسارت  باشند  !

دولت  اقلیم  کردستان  اگر اعلام  موضع  نکند ، بی  اعتبار میشود و در صورت  پیگیری  در شرایط  معین  و کنونی  تعادل و توازن  نیرو ،  در موقعیت  بسیار دشوار  و تا حد  رو در رویی  نظامی  با تفنگچیان  باند ” ١۶ اکتبر ”  باید  پیش  برود !

بنا بر این  و تا اینجا  احزاب  کرد ایرانی  مقیم اقلیم کردستان  و نیز دولت اقلیم  ، بر صندلی  اتهام  بی  عملی  و کم عملی  در رابطە  با این  جنایت وخیانت  نشاندە  شدە  اند  و بە  شکل  غریبی  اصل  جنایت  اعدام  مصطفی  بە دست رژیم  و بازگرداندن  او توسط  باند  ” ١۶ اکتبر ”  در سایە  قرار  دادە  شد  است .

فلش بک و  بە اصطلاح مهندسی   معکوس حادثە  و بە   ویژە  تاریخ  مملو از توطئە  و نبوغ  شیطانی  رژیم  ایران  در پیادە  کردن  سناریو های   جنایتکارانە   تا حد  بمبگذاری  در اماکن  مقدسە  خودی  بە نیت  انداختن  آن بە گردن  مجاهدین  ،  ترتیب دادن  حملە  بە پارلمان  کشور خود  بە امید  ترساندن  مردم  از حضور  داعش  در ایران و  کاربست اصول  ماکیاولیستی  حکمرانی  در قالب تعابیر و تفاسیر مذهبی  از جملە  ” تقیە ” و ” خدعە ” و بسیاران  دیگر ، ذهن  را بە  این  راستا  هدایت میکند  کە  داستان  شکستن زندان  و فرار  زندانیان  بیخبر ازین  توطئە  ، میتواند  نقشە  و سناریوی  بخشهای  امنیتی  خود رژیم  باشد  .( هر چند  این امر چیزی  از شجاعت  و تهور زندانیان  در جهت  تلاش  برای  آزادی  نمیکاهد ) بویژە  وقتی  کە  سخنگوی  شیرین عقل و بیخبر از ماجرای    قوە  قضائیە  آقای  اسماعیلی  ، میگوید : “این فرار با کمک  ٢-٣ نفر از  زندانبانان  صورت گرفتە  است”  ( طبق معمول ، نە نامی  نە نشانی )  . خبری  کە  البتە  زیاد  رسانە  ای نشد  ! زاویە  فیلمبرداری  لحظە  گشودن  درب زندان  و فرار زندانیان  بە وضوح  گویای  این واقعیت  است  کە  این فیلم  از فراز برج  نگهبانی  مشرف بر درب  ورودی  ، ثبت  و ضبط  شدە  است  .  مامورین  بە  جای  هر واکنش  دیگری  ، فیلمبرداری  میکنند  !

اما چرا  ایران  در این  مقطع  معین  ،  بە  طراحی  و اجرای  چنین  سناریوئی  دست  زدە   است  ، مستلزم  آن  است  کە  پانورامای  منطقە  را کمی  از نزدیک  مورد  مداقە  و واکاوی  قرار دهیم  .

جدا از  زمینە  عمومی  و کلی  بە  اصطلاح  اختلافات  ایران و آمریکا  در منطقە  خاور میانە ( میگویم بە  اصطلاح  چرا کە  بە  باور من  این دو ، نە  دشمن  بلکە  بازیگران  یک بازی  در دو سوی  میدان  اند ) و با  توجە  بە  ادامە  غیر طبیعی  بحران  سیاسی  عراق  در نا توانی   تشکیل  دولت  و پاشیدگی   باندهای   قدرت  وابستە  بە  ایران  و از همە مهمتر در شرایط  کنونی  کە   پاندمی  کرونا  و مشابهت  اعجاب آور آنان  در افلاس  و شکست  هر دو  رژیم  ترامپ  و خامنە  ای  را بیش از پیش  نمایان ساختە  است ، یافتن  گریزگاهی  ولو  موقت  برای  خلاصی  از این  بن بست،  و انحراف افکار عمومی  مردم خود ، فرجیست  میان  دو ستون ! بە  ویژە  برای   جانب  ایرانی  کە  هموارە  بحرانی  را با بحران  دیگری  ، پوشاندە  است .   

همزمان با  مانور ناوچەهای  ایران در آبهای  خلیج  فارس ، تحرکات  نظامی  اخیر آمریکا  در عراق  مبنی  بر  برچیدن  پایگاههای  کوچکتر  و تمرکز  و تجمع  در مراکز  مهمتر و اصلی  ، بە  ویژە  استقرار  سامانەهای  دفاعی  پاتریوت  از جملە  در  اربیل  پایتخت  اقلیم  کردستان  ، نە  نشانی  از عقب  نشینی  ، بلکە  بر طبق  گفتە  دانایان  دانش  نظامی  ، آرایشی   تهاجمی  است .

 در این  شرایط ، اعتراض  شگفت انگیز و همزمان  پ.ک.ک. و لاهور شیخ جنگی  فرماندە  نیروهایی  کە  خود  متهم  درجە  اول  استرداد  زندە  یاد  مصطفی  سلیمی  هستند ، بە  جابجائی  نیروهای  رسمی  پیشمرگ  اقلیم  کردستان  ، کە  در جهت  اهداف  مورد  نظر حکومت  اقلیم  بودە  است ، جای  تامل  و البتە   تاسف  دارد . روابط  پیدا و پنهان  این هر دو نیرو با رژیم  تهران  و  تشدید  فشار  تبلیغاتی  و در صورت  نیاز  حتی  نظامی  ،  نشان  از زمینە  سازی  عینی  و عملی  در جهت  توجیە  دور  دیگری  از  فاجعە  برادر کشی  و جنگ  داخلی  در اقلیم کردستان  عراق را دارد .         

حکومت  اقلیم  کردستان  در معادلات  سیاسی – نظامی  و ژیئوپولتیک  منطقە  و در صورت  جدیتر شدن  تنش  بین  آمریکا  و ایران  ، بسیار واضح  است  کە  نتواند  و نمیتواند  جانب  ایران  را بگیرد  و بنا بر این  از هم اکنون  باید  با محاصرە  تبلیغاتی  و شکستن  هیمنە  و اعتبار آن  در میان  مردم  کردستان ، او را  در  چنبرە  یک  درگیری  داخلی  بپیچاند  . دامی  کە بارها  گستردە  شد  و تا کنون  با درایت  مثال زدنی  مسعود بارزانی  معمار رفرانوم  استقلال  کردستان عراق  بە  ویژە  در مقطع  اشغال  کرکوک ، خنثی  شدە است . آیا  این بار هم میتواند معجزە کند ؟

پاد زهر  این توطئە  رژیم تهران  در تلاش برای  زمینە  سازی  جنگ برادر کشی  و  بە  انحراف  کشاندن  افکار عمومی  و رو در رو قراردادن  “شرق ” و ” جنوب” کردستان  ، و نیز  مردم  کردستان  ایران در مقابل  احزاب  سیاسی  خود ، آن است  کە  توطئە  را همچون  “بومرنگی  ”  بە  سوی خود او  بازگرداند  :

١- با بە  رسمیت  شناختن  اصل  حق  نقد  و انتقاد سازندە   ،    و با پاسخگو  کردن  مقامات  حکومت  اقلیم  و  یافتن  و  معرفی  و دادگاهی  کردن  آمران و عاملان  محلی  این جنایت کە  خوشبختانە  با  ماموریت  کمیتە  تحقیق  از جانب  رئیس  دولت اقلیم  کردستان  وارد  عمل شدە  است ،  بە    تبلیغات  با  هدف  شکستن  کرامت  و وجاهت  قانونی   حکومت اقلیم  کردستان  پایان داد .  حکومتی  کە علی  الرغم  کاستی  ها و کاهلی  ها ، خاریست  در چشمان  ارتجاع منطقە  و حفظ  آن  دارای  اهمیت  استراتژیک  نە  فقط  برای  ما  کردها  ، بلکە  همە  آزادیخواهان  منطقە  است.

٢-قطع  تبلیغات  علیە  نیروهای  کردستان  ایران  کە   مقیم  اقلیم  هستند  و بطور  چند  جانبە  ای  تحت  فشار  قرار گرفتە  اند .

٣-تفکیک خیانتکاری   باند ” ١۶ اکتبر ” از تاریخ  مبارزاتی   ” یەکیەتی ”   کە  هنوز هم  نیرویی  کارا در ادارە   “باشوور ” است  و خواهد  ماند .

۴- فراخوان  برای   قطع  دخالتهای  پ.ک.ک. در امور داخلی  اقلیم ، امری  کە  نیروهای  کرد  ایرانی  تا کنون  بە  دان  ملتزم  و پایبند  بودە  اند . میدان  اصلی  مبارزە  این  نیرو ، ” باکوور ” است  و نە  اقلیم  کردستان .

۵-دشمن  و توطئە  گر اصلی  رژیم  تهران  است  ، همە  توان  تبلیغاتی  و مبارزاتی  خود را  بر  روی  این  کانون  اخلال   و  افساد  متمرکز  کنیم .

  توضیحات :

– “پارتی”، حزب  دمکرات کردستان عراق بە رهبری کاک مسعود بارزانی معمار رفراندم استقلال  اقلیم.

– “یەکیەتی”، اتحادیە میهنی کردستان عراق کە رهبر فقید آن “مام جلال طالبانی” اولین رئیس  جمهور منتخب عراق  پس از سرنگونی صدام  بود.

– “باشوور”، جنوب کردستان، کردستان عراق

– “باکوور”، شمال  کردستان، کردستان ترکیە

– “ڕۆژهەڵات”، شرق کردستان، کردستان ایران

– “ڕۆژئاو”، غرب کردستان، کردستان  سوریە

– “باند ١۶ اکتبر”، جریانیست در درون اتحادیە میهنی کە دارای بیشترین پیوندهای امنیتی با رژیم  تهران است و در جریان توطئە مشترک ایران، عراق و ترکیە در اشغال مجدد “کرکوک” در شانزدهم  اکتبر ٢٠١٧ کە در پی انجام درخشان رفراندوم استقلال کە در آن مردم  کردستان عراق با رای  ٩٧% بە  استقلال از عراق رای دادند، با دشمنان همداستان شد و از پشت بر اقلیم  کردستان خنجر زد.  

https://akhbar-rooz.com/?p=26820 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمیدە خدری
حمیدە خدری
4 سال قبل

تحلیل بسیار واقع گرایانە و زیبا ممنون اغا تاەر

طاهر برهون
طاهر برهون
4 سال قبل
پاسخ به  حمیدە خدری

سپاس از توجەتان، لطف دارید .

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x