یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

محمدرفیع محمودیان – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

پایان سیاست طبقاتی، آغاز عصر سیاست نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹٨ (۲٨ اوت ۲۰۱۹)
جنگ نمایشی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٨ (۲۶ می ۲۰۱۹)
نظریه نمایشی انقلاب پنجاه و هفت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
انتخابات سوئد؛ انتخاباتی در غیاب سیاست نمایشی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
دولت صحنه گردان: دولت در ایران از چشم انداز فوکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)
مارکس و رهایی: مارکس در دویست سالگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
دختران خیابان انقلاب در کار نمایش
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
تناقض رهایی و سازماندهی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۶ (۷ نوامبر ۲۰۱۷)
مبارزه در عرصه انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
انقلاب: پویائی در کشاکش گرایش های گوناگون
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۵ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۷)
پیروزی سیاست نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
آیا روز جمعه سیزده نوامبر حادثه ای در پاریس رخ داد؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۵)
ترور و پناهجوئی: در بررسی سیاست حسی-نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
دولت در بحران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۴ (۵ آوریل ۲۰۱۵)
یک انتخابات و این همه بازنده: نتیجه ی انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹٣ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹٣ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹٣ (۲۶ اوت ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹٣ (۱٨ اوت ۲۰۱۴)
نقش سیاست نمایشی در انقلاب ۵۷
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوریه ۲۰۱۴)
سیاست تعلیق: درباره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۲ (۱٨ ژوئن ۲۰۱٣)
دموکراسی در آمریکا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۱ (٨ نوامبر ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۵)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۱ (۱۷ اوت ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۱ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
سرزندگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
فروپاشی مفهومی آزادی، برابری همبستگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۱ (۲۶ می ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۹ می ۲۰۱۲)
عرصه ی متفاوت سرزندگی: نمایشِ خود
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
عرصه های سرزندگی در جهان مدرن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۰ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۲)
سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۲)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانویه ۲۰۱۲)
سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۱)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲۲ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹۰ (۱۰ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
سیاست اعتصاب غذا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۱)
میدان بسان صحنه ی کنش سیاسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۰ (۱٨ آوریل ۲۰۱۱)
گزافه گویی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
چرا مردم پس از خیزش و انقلاب بخانه باز می‌گردند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ (٨ فوریه ۲۰۱۱)
ما و شبکه‌های اجتماعی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۹ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۱)
خشونت نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۹ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۰)
ارزشهای ایرانی: در کشاکش مدرنیته و اسلام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۹ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۰)
سیاست و اخلاق
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
از سیاست نمایشی تا دموکراسی نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ (۵ اوت ۲۰۱۰)
خواسته‌های رادیکال جنبش سبز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨٨ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۰)
در دفاع از دروغ، تقلب و خشونت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨٨ (٨ دسامبر ۲۰۰۹)
رویگردانی از حق و حقیقت در جنبش سبز
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
دروغ سیاستمداران: جذابیت دروغ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣٨٨ (۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
شکنجه، اعتراف و حقیقت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨٨ (۹ اوت ۲۰۰۹)
نقش نیروی طبقه ی متوسط در اعتراضات اخیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۰۹)
دوربین موبایل به جای صندوق رأی
از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی نمایشی

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰۹)
اوباماست؛ او با ما نیست
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣٨۷ (۱۰ نوامبر ۲۰۰٨)
مهار سرمایه در صحنه‌های نمایش
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰٨)
سوسیالیسم حسی – نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰٨)
لیبرالیسم در جهان امروز: محدودیتها، ارزشها و امکانها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=5832 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x