محمدرفیع محمودیان – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

پایان سیاست طبقاتی، آغاز عصر سیاست نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹٨ (۲٨ اوت ۲۰۱۹)
جنگ نمایشی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٨ (۲۶ می ۲۰۱۹)
نظریه نمایشی انقلاب پنجاه و هفت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
انتخابات سوئد؛ انتخاباتی در غیاب سیاست نمایشی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
دولت صحنه گردان: دولت در ایران از چشم انداز فوکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)
مارکس و رهایی: مارکس در دویست سالگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
دختران خیابان انقلاب در کار نمایش
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
تناقض رهایی و سازماندهی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۶ (۷ نوامبر ۲۰۱۷)
مبارزه در عرصه انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
انقلاب: پویائی در کشاکش گرایش های گوناگون
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۵ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۷)
پیروزی سیاست نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
آیا روز جمعه سیزده نوامبر حادثه ای در پاریس رخ داد؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۵)
ترور و پناهجوئی: در بررسی سیاست حسی-نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
دولت در بحران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۴ (۵ آوریل ۲۰۱۵)
یک انتخابات و این همه بازنده: نتیجه ی انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹٣ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹٣ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹٣ (۲۶ اوت ۲۰۱۴)
دگردیسی دموکراسی نمایندگی – نمونه سوئد (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹٣ (۱٨ اوت ۲۰۱۴)
نقش سیاست نمایشی در انقلاب ۵۷
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوریه ۲۰۱۴)
سیاست تعلیق: درباره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۲ (۱٨ ژوئن ۲۰۱٣)
دموکراسی در آمریکا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۱ (٨ نوامبر ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۵)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۱ (۱۷ اوت ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۱ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
سرزندگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
فروپاشی مفهومی آزادی، برابری همبستگی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۱ (۲۶ می ۲۰۱۲)
جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۹ می ۲۰۱۲)
عرصه ی متفاوت سرزندگی: نمایشِ خود
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
عرصه های سرزندگی در جهان مدرن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۰ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۲)
سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۲)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانویه ۲۰۱۲)
سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۱)

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲۲ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹۰ (۱۰ اوت ۲۰۱۱)
چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
سیاست اعتصاب غذا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۱)
میدان بسان صحنه ی کنش سیاسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۰ (۱٨ آوریل ۲۰۱۱)
گزافه گویی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
چرا مردم پس از خیزش و انقلاب بخانه باز می‌گردند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ (٨ فوریه ۲۰۱۱)
ما و شبکه‌های اجتماعی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۹ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۱)
خشونت نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۹ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۰)
ارزشهای ایرانی: در کشاکش مدرنیته و اسلام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۹ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۰)
سیاست و اخلاق
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
از سیاست نمایشی تا دموکراسی نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ (۵ اوت ۲۰۱۰)
خواسته‌های رادیکال جنبش سبز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨٨ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۰)
در دفاع از دروغ، تقلب و خشونت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨٨ (٨ دسامبر ۲۰۰۹)
رویگردانی از حق و حقیقت در جنبش سبز
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
دروغ سیاستمداران: جذابیت دروغ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣٨٨ (۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
شکنجه، اعتراف و حقیقت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨٨ (۹ اوت ۲۰۰۹)
نقش نیروی طبقه ی متوسط در اعتراضات اخیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۰۹)
دوربین موبایل به جای صندوق رأی
از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی نمایشی

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰۹)
اوباماست؛ او با ما نیست
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣٨۷ (۱۰ نوامبر ۲۰۰٨)
مهار سرمایه در صحنه‌های نمایش
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰٨)
سوسیالیسم حسی – نمایشی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰٨)
لیبرالیسم در جهان امروز: محدودیتها، ارزشها و امکانها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=5832 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More