شیدان وثیق – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

«جنبش رهایی‌خواهی» و مسأله‌ی قدرت، دولت و حزب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
جنبش کارگری و سیاستِ رهایی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۶ آوریل ۲۰۱۹)
شرحی بر درس‌های جنبش «جلیقه زردها» – مقاله‌ای از الن بدیو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)
درس‌های ماکیاولی درباره‌ی «سیاست»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹)
جلیقه‌زردها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۷ (۲۹ دسامبر ۲۰۱٨)
گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
فلسفه‌ به یاری سیاستِ رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
عناصر توتالیترِ ایدئولوژی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئن ۲۰۱٨)
زمین بی‌حاصل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۷)
سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۵ (۱٨ مارس ۲۰۱۷)
اصول نظریِ سیاست رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۵ (۷ ژانویه ۲۰۱۷)
خاورمیانه، کانون ستیز قدرت‌ها برای سلطه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۵ (۲۵ اوت ۲۰۱۶)
درباره ی مسائل نظری و سیاسی چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۵ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۶)
جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۵ (۷ آوریل ۲۰۱۶)
راز انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶)
در برابر دو بربریت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۴ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۵)
لائیسیته و سکولاریزاسیون
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
زمان نتیجه گیری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۵)
زمان تصمیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
ده پرسش اساسی در میان ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹٣ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۴)
چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
چپ رهایی‌خواه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۱٣)
کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۲ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
دام انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٣)
دو جمهوری‌خواهی ناسازگار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
سه چپِ سازش‌ناپذیر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
در برابر تعصب‌گرایی دینی
همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۱ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
سه شعار فتیشی‌‌
انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۱ (٣۱ اوت ۲۰۱۲)
افسانه‌های «پیرامون‌- مرکزی»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۰ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۲)
اعلامیه‌ی جهانی
در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۰ (۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
بغرنج‌های زمانه‌ی ما
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۰ (۲۷ اوت ۲۰۱۱)
سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۰ (۲٨ می ۲۰۱۱)
حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣٨۹ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۰)
توانایی ها و ناتوانی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۹ (۲ دسامبر ۲۰۱۰)
ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۹ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۰)
یاد و سپاس
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۹ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۰)
ابهامات «سکولاریسم»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
در سوگ پدرم غلامرضا وثیق از یاران خلیل ملکی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣٨٨ (۲٣ دسامبر ۲۰۰۹)
جدایی دولت و دین در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨٨ (۶ نوامبر ۲۰۰۹)
جنبش همگانی، «جنبش سبز» و پس نشستن ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨٨ (۱۹ اوت ۲۰۰۹)
تحریم انتخابات تئوکراتیک ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ (٣ ژوئن ۲۰۰۹)
تئوکراسی، مداخله گری و تحریم
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۱۴ می ۲۰۰۹)
اندیشیدن به رخداد در ویژگی هایش
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ (٣ مارس ۲۰۰۹)
کنگره بیستم، خروشچف، انشعاب چین و شوروی و چپ ایران…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣٨۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۰٨)
مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۷ (۲۶ می ۲۰۰٨)
سه چالش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
چپِ دیگر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
همزیستی با بحران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
پرسش های سوسیالیسم دموکراتیک
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۵ (۲٨ فوریه ۲۰۰۷)
«سنجیدگی سیاسی» نزد ارسطو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۵ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۷)
در باره ی “مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣٨۵ (۱ سپتامبر ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=6392 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More