چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

شیدان وثیق – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

«جنبش رهایی‌خواهی» و مسأله‌ی قدرت، دولت و حزب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
جنبش کارگری و سیاستِ رهایی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۶ آوریل ۲۰۱۹)
شرحی بر درس‌های جنبش «جلیقه زردها» – مقاله‌ای از الن بدیو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)
درس‌های ماکیاولی درباره‌ی «سیاست»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹)
جلیقه‌زردها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۷ (۲۹ دسامبر ۲۰۱٨)
گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
فلسفه‌ به یاری سیاستِ رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
عناصر توتالیترِ ایدئولوژی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئن ۲۰۱٨)
زمین بی‌حاصل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۷)
سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۵ (۱٨ مارس ۲۰۱۷)
اصول نظریِ سیاست رهایی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۵ (۷ ژانویه ۲۰۱۷)
خاورمیانه، کانون ستیز قدرت‌ها برای سلطه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۵ (۲۵ اوت ۲۰۱۶)
درباره ی مسائل نظری و سیاسی چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۵ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۶)
جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۵ (۷ آوریل ۲۰۱۶)
راز انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶)
در برابر دو بربریت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۴ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۵)
لائیسیته و سکولاریزاسیون
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
زمان نتیجه گیری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۵)
زمان تصمیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
ده پرسش اساسی در میان ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹٣ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۴)
چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
چپ رهایی‌خواه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۱٣)
کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۲ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
دام انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٣)
دو جمهوری‌خواهی ناسازگار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
سه چپِ سازش‌ناپذیر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
در برابر تعصب‌گرایی دینی
همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۱ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
سه شعار فتیشی‌‌
انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۱ (٣۱ اوت ۲۰۱۲)
افسانه‌های «پیرامون‌- مرکزی»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۰ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۲)
اعلامیه‌ی جهانی
در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۰ (۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
بغرنج‌های زمانه‌ی ما
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۰ (۲۷ اوت ۲۰۱۱)
سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۰ (۲٨ می ۲۰۱۱)
حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣٨۹ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۰)
توانایی ها و ناتوانی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۹ (۲ دسامبر ۲۰۱۰)
ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۹ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۰)
یاد و سپاس
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۹ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۰)
ابهامات «سکولاریسم»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
در سوگ پدرم غلامرضا وثیق از یاران خلیل ملکی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣٨٨ (۲٣ دسامبر ۲۰۰۹)
جدایی دولت و دین در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨٨ (۶ نوامبر ۲۰۰۹)
جنبش همگانی، «جنبش سبز» و پس نشستن ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨٨ (۱۹ اوت ۲۰۰۹)
تحریم انتخابات تئوکراتیک ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ (٣ ژوئن ۲۰۰۹)
تئوکراسی، مداخله گری و تحریم
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۱۴ می ۲۰۰۹)
اندیشیدن به رخداد در ویژگی هایش
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ (٣ مارس ۲۰۰۹)
کنگره بیستم، خروشچف، انشعاب چین و شوروی و چپ ایران…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣٨۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۰٨)
مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۷ (۲۶ می ۲۰۰٨)
سه چالش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
چپِ دیگر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
همزیستی با بحران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
پرسش های سوسیالیسم دموکراتیک
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۵ (۲٨ فوریه ۲۰۰۷)
«سنجیدگی سیاسی» نزد ارسطو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۵ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۷)
در باره ی “مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣٨۵ (۱ سپتامبر ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=6392 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x