سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

مهدی فلاحتی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

رویاهای آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹٨ (۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۹)
زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۷ (۴ نوامبر ۲۰۱٨)
دشتِ سوخته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۷ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱٨)
مثل امشب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲٨ فوریه ۲۰۱٨)
جانِ شیفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
من که نبودم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۶ می ۲۰۱۷)
برای این گل سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۵ (۷ ژانویه ۲۰۱۷)
در شبی اینگونه تاریک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ (۶ اوت ۲۰۱۶)
شعرانه درآمد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
فریاد کشتگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
در چاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
خوشا در آینه بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
من و تاریکی و تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۴ (۱ آوریل ۲۰۱۵)
نگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵)
علف هرز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٨ می ۲۰۱۴)
مثل تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱٣)
بی زاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۹ می ۲۰۱٣)
پیرتر از برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۱ (۴ نوامبر ۲۰۱۲)
برای همه شهریورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۱ (۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
پرنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۲ آوریل ۲۰۱۲)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۰ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۲)
ژینا ۱۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣۹۰ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۱)
روزگاران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۰ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۱)
زیبایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
از دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ می ۲۰۱۱)
در برابر اراده ی مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
خیال سبز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۵ آوریل ۲۰۱۱)
در پناهِ جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣۹۰ (٣ آوریل ۲۰۱۱)
ژینا ۱۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۹ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۰)
تلاشی ارزنده در بررسی علمی خاستگاه و جایگاه روحانیت در ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨۹ (٨ دسامبر ۲۰۱۰)
یقین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰)
حادثه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۹ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۰)
در اتاق و آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣٨۹ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
با شعرِ شکوه میرزادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ (۹ اوت ۲۰۱۰)
حضور ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣٨۹ (۷ ژوئیه ۲۰۱۰)
رهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۹ (۲۷ می ۲۰۱۰)
اندوهِ تازه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
خسته می شوم گاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۵ می ۲۰۱۰)
اندوهِ آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣٨۹ (۱۵ آوریل ۲۰۱۰)
شگفتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣٨۹ (۴ آوریل ۲۰۱۰)
پیشکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨٨ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰)
فانوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨٨ (۱۰ فوریه ۲۰۱۰)
بی قراری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨٨ (۲ دسامبر ۲۰۰۹)
ژینا ۱۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨٨ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۹)
چشمه – خیالی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨٨ (۱۶ اوت ۲۰۰۹)
ژینا ۱۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣٨٨ (۱۹ آوریل ۲۰۰۹)
در پی قافله ی درد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۷ (۱۱ فوریه ۲۰۰۹)
ژینا ۱۱
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۷ (۶ ژانویه ۲۰۰۹)
شعرِ حضور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨۷ (۶ اکتبر ۲۰۰٨)
جهان و من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱٨ می ۲۰۰٨)
از آوارگی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۰ آوریل ۲۰۰٨)
چنین است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣٨۷ (۲۵ مارس ۲۰۰٨)
ظلم چندسویه به ژاله اصفهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨۶ (٣ دسامبر ۲۰۰۷)
دهان خاموشِ رمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۶ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۷)
کویری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣٨۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۰۷)
مسافر هیچ کجا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
سقفهای ویران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷)
لرزه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣٨۶ (۹ سپتامبر ۲۰۰۷)
یک شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۶ (۲٨ اوت ۲۰۰۷)
موقعیت شعر در جامعه‌ی امروز ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣٨۶ (۲۰ ژوئیه ۲۰۰۷)
نُکی به سفره ی طنزِ هادی خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣٨۶ (٣۰ می ۲۰۰۷)
سمفونی دریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۶ (۲ آوریل ۲۰۰۷)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۵ (۱۱ فوریه ۲۰۰۷)
گردون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۵ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۶)
بر سفره های چرمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
پریتیش ناندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۵ (۶ نوامبر ۲۰۰۶)
پرسش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۵ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
جوانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣٨۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶)
یاس ها و داس ها
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
جذابیّتِ ساختار برمتنِ روایتهای پدرسالار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۵ (۴ سپتامبر ۲۰۰۶)
آواره با ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨۵ (۱۹ اوت ۲۰۰۶)
کنار تواَم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۰۶)
روانشناسی شکنجه و توّاب
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨۵ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰۶)
ترس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣٨۵ (۹ ژوئیه ۲۰۰۶)
روگردانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
دریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶)
پرکارترین شاعرِ صاحب سبکِ ایرانی درتبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣٨۵ (۹ ژوئن ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=6696 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x