مهدی فلاحتی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

رویاهای آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹٨ (۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۹)
زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۷ (۴ نوامبر ۲۰۱٨)
دشتِ سوخته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۷ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱٨)
مثل امشب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲٨ فوریه ۲۰۱٨)
جانِ شیفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
من که نبودم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۶ می ۲۰۱۷)
برای این گل سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۵ (۷ ژانویه ۲۰۱۷)
در شبی اینگونه تاریک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ (۶ اوت ۲۰۱۶)
شعرانه درآمد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
فریاد کشتگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
در چاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
خوشا در آینه بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
من و تاریکی و تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۴ (۱ آوریل ۲۰۱۵)
نگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵)
علف هرز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٨ می ۲۰۱۴)
مثل تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱٣)
بی زاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۹ می ۲۰۱٣)
پیرتر از برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۱ (۴ نوامبر ۲۰۱۲)
برای همه شهریورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۱ (۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
پرنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۲ آوریل ۲۰۱۲)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۰ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۲)
ژینا ۱۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣۹۰ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۱)
روزگاران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۰ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۱)
زیبایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
از دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ می ۲۰۱۱)
در برابر اراده ی مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
خیال سبز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۵ آوریل ۲۰۱۱)
در پناهِ جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣۹۰ (٣ آوریل ۲۰۱۱)
ژینا ۱۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۹ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۰)
تلاشی ارزنده در بررسی علمی خاستگاه و جایگاه روحانیت در ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨۹ (٨ دسامبر ۲۰۱۰)
یقین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰)
حادثه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۹ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۰)
در اتاق و آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣٨۹ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
با شعرِ شکوه میرزادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ (۹ اوت ۲۰۱۰)
حضور ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣٨۹ (۷ ژوئیه ۲۰۱۰)
رهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۹ (۲۷ می ۲۰۱۰)
اندوهِ تازه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
خسته می شوم گاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۵ می ۲۰۱۰)
اندوهِ آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣٨۹ (۱۵ آوریل ۲۰۱۰)
شگفتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣٨۹ (۴ آوریل ۲۰۱۰)
پیشکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨٨ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰)
فانوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨٨ (۱۰ فوریه ۲۰۱۰)
بی قراری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨٨ (۲ دسامبر ۲۰۰۹)
ژینا ۱۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨٨ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۹)
چشمه – خیالی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨٨ (۱۶ اوت ۲۰۰۹)
ژینا ۱۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣٨٨ (۱۹ آوریل ۲۰۰۹)
در پی قافله ی درد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۷ (۱۱ فوریه ۲۰۰۹)
ژینا ۱۱
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۷ (۶ ژانویه ۲۰۰۹)
شعرِ حضور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨۷ (۶ اکتبر ۲۰۰٨)
جهان و من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱٨ می ۲۰۰٨)
از آوارگی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۰ آوریل ۲۰۰٨)
چنین است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣٨۷ (۲۵ مارس ۲۰۰٨)
ظلم چندسویه به ژاله اصفهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨۶ (٣ دسامبر ۲۰۰۷)
دهان خاموشِ رمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۶ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۷)
کویری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣٨۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۰۷)
مسافر هیچ کجا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
سقفهای ویران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷)
لرزه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣٨۶ (۹ سپتامبر ۲۰۰۷)
یک شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۶ (۲٨ اوت ۲۰۰۷)
موقعیت شعر در جامعه‌ی امروز ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣٨۶ (۲۰ ژوئیه ۲۰۰۷)
نُکی به سفره ی طنزِ هادی خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣٨۶ (٣۰ می ۲۰۰۷)
سمفونی دریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۶ (۲ آوریل ۲۰۰۷)
افسوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۵ (۱۱ فوریه ۲۰۰۷)
گردون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۵ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۶)
بر سفره های چرمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
پریتیش ناندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۵ (۶ نوامبر ۲۰۰۶)
پرسش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۵ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
جوانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣٨۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶)
یاس ها و داس ها
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
جذابیّتِ ساختار برمتنِ روایتهای پدرسالار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۵ (۴ سپتامبر ۲۰۰۶)
آواره با ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨۵ (۱۹ اوت ۲۰۰۶)
کنار تواَم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۰۶)
روانشناسی شکنجه و توّاب
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨۵ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰۶)
ترس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣٨۵ (۹ ژوئیه ۲۰۰۶)
روگردانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
دریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶)
پرکارترین شاعرِ صاحب سبکِ ایرانی درتبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣٨۵ (۹ ژوئن ۲۰۰۶)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=6696 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More