پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوران نادانی سپری شده، شخصیت های پاک و آگاهِ میهن نیز، مشغول انجام وظیفه اند – امیرحسین لادن

“خوشبختانه امروز، دوران نادانی سپری شده، و ملت ایران از خواب خرگوشی بیدار شده اند. بخش عظیمی از هم میهنانمان از آگاهی نسبی و شناخت شرایط، برخوردار می باشند. در میان آپوزیسیون نیز شخصیت های پاک، آگاه و میهن دوستی داریم که هم صدف را از خذف تشخیص می دهند و با روشنگری، انجام وظیفه می کنند.

بنابراین، اینبار آلترناتیوسازی، به سادگی گذشته امکان پذیر نخواهد بود!؟ زیرا، نه مردمِ بیدار ایران می پذیرند، و نه شهروندان آگاه میهنمان چنین اجازه ای می دهند. در ضمنی که در میان آپوزیسیون راستین، آنانی که بدنبال منافع جمعی و ملی هستند؛ و با از خودگذشتگی و بدون چشم داشت، گام بر می دارند؛ با هدف رهائی مردم و نجات ایران؛ خواستار برپائی یک حکومت مردمسالارِ مستقل و ملی هستند.”  (1)

شاهدِ این ادعا، در طوفانِ اعتراضی است که هم میهنانمان، به سویِ مدعیان “شورای مدیریت گذار”، طی چند روز پیش نشانه گرفته اند. خروش خشم و ابرازِ انزجار به “عوامل وابسته”، “جدائی طلب” و “سرِهم بند کن” هائی که برای دستیابی به اهرم های قدرت و ثروت، با ترفندِ عوامفریبانه ی “همه با هم”، پذیرایِ  اجرای مقاصد بیگانه، در میهنمان، شده اند.

برای روشنگری، ماجرای “عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد” را مرور می کنیم:

مردی پارسا به بازار شهر رفت و گاوی خرید و به سوی خانه اش بازگشت. دزدی هوس کرد که آن را تصاحب کند. لذا سایه به سایه مرد، به راه افتاد. هنوز مدتی نگذشته بود که دزد یک نفر را دید که شانه به شانه او می آید.

تعجب کرد و پرسید : ” تو کی هستی؟ کنار من چه می کنی؟ ” آن فرد گفت: « من دیو هستم، خودم را به صورت آدم درآورده ام تا هرجا که شد این مرد پارسا را بکشم یا گمراه کنم. تو برای چه به دنبال این مرد می روی؟ “دزد گفت: ” کار من دزدی و راهزنی (راهزن عقل و ثروت) است. گاو این مرد، چشم مرا گرفته، و تا صاحب آن گاو نشوم، آرام نمی گیرم.

دیو گفت: ” پس هر دو با این مرد کار داریم؛ ولی یکی برای گمراه کردن، و یکی برای بردن گاو او دزد گفت: ” پس هر دو تا رسیدن به آنچه که می خواهیم، دوست و همراهیم.

دو شخص نامتناجس، با اهداف متفاوت و برنامه های نا همگون، همراه می شوند: پدیده ی “همه با هم”.

مرد خدا از پیش و دزد و دیو به دنبال او رفتند تا به خانه اش رسیدند. مرد پارسا، گاو را به طویله برد. آب و علفی برایش گذاشت و جای او را تمیز کرد و به اتاق رفت تا بخوابد. در این وقت، دیو و دزد داخل خانه شدند؛ ولی پیش از آن که کارشان را شروع کنند؛ (نامتناجس بودنشان خودنمائی می کند)، دزد با خود گفت: “اگر پیش از آن که من گاو را ببرم، مرد زاهد بیدار شود چه؟ از کجا معلوم که دیو بتواند او را گول بزند و گمراه کند؟ دیو هم با خود گفت: اگر پیش از آن که من صاحب خانه را منحرف بکنم، با سر و صدای دزد که می خواهد گاو را از خانه بیرون ببرد، مرد از خواب بیدار شود چه؟ (اهداف ناهمگون بیرون میآیند)، از کجا معلوم که دزد بتواند بی سر و صدا گاو را ببرد؟

دزد گفت : “گوش کن رفیق! بهتر است من اول گاو را ببرم، بعد تو مرد پارسا را بکشی، این کار به عقل نزدیکتر است. می ترسم که تو موفق نشوی و کار مرا خراب کنی.

دیو گفت: اشتباه نکن. کار من به عقل نزدیک تر است. اگر من اول مرد پارسا را بکشم، تو راحت تر می توانی گاو او را بدزدی. دزد گفت: ولی من اول این مرد و گاوش را دیدم.

دیو گفت: تو به دنبال گاو او روان شدی، ولی من خودش را می خواستم، پس بهتر است من اول کارم را شروع کنم. دزد گفت: تو دیوی و نمی فهمی! دیو گفت: تو دزدی و نمی دانی!

در این هنگام، دزد رو به اتاق مرد زاهد فریاد کشید: بلند شو ای مرد، دیوی قصد جان تو را کرده.

دیو هم بلندتر از دزد فریاد کشید: بلند شو ای مرد، دزدی برای بردن گاو تو آمده.

با این سر و صداها، صاحب خانه از خواب بیدار شد. فریاد زد و از همسایگان کمک خواست. همسایه ها با چوب و سنگ و هرچه در دست داشتند، به دیو و دزد حمله کردند. دیو و دزد از ترس پا به فرار گذاشتند.

 شخصیت های نامتناجس و اهداف و برنامه های ناهمگون، در پایان، نه راهی جز جدال و کشمکش دارند، و نه نتیجه ای جز ناکامی و شکست!    

یکی از همسایه ها پرسید: چه شد که از آمدن دیو و دزد به خانه ات خبردار شدی؟

مرد گفت: همبستگی های وصله پینه ای، که اغلب خودشان به جان هم می افتند. دعوای آنها برای من نیکی و خوبی به همراه داشت. اگر کسی بر اثر درگیری یا دعوای دشمنانش، از رنج و گرفتاری نجات یابد، می گویند: “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”.

بیداری و آگاهی مردم

آنچه طی چند روز گذشته، برای نخستین بار در تاریخ نه چندان دور میهن مان بوقوع پیوست؛ ماجرای شگفت انگیز بیداری و آگاهی مردم، و وجودِ شخصیت های پاک، آگاه و میهن دوست در میان آپوزیسیون بود که دست در دست یکدیگر، مانند یک سمفونی مجهز، همزمان خروشیدند و با یک هماهنگی خودجوش، چهره ی حقیقی دشمنانِ فرصت طلب و وابسته را به نمایش گذاشتند؛ و کوس رسوائی شان را زدند!؟ چند نمونه:

نخست،

– جبهه ملی ایران، پاسداری از یکپارچگی سرزمینی را از اصول خدشه ناپذیر خود می داند …

– فدرالیسم نقطه عطف نگاه تجزیه طلبانه و بیان خواست آموزش به زبان مادری ( ونه آموزشِ زبان مادری) دقیقن در راستای انگیزه های تجزیه طلبانه است.نبود یک زبان مشترک هویت ملی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف می کند و زمینه گسست اجتماعی و سرزمینی را فراهم می کند. زبان رسمی و مشترک مردمان یک کشور سبب تقویت سرمایه فرهنگی یک کشور می گردد.  (2)

دوم،

– شاهین سپنتا، عضو جبهه ملی، نوشته ای تحت عنوان “گذار از منافع ملی، زیر نام شورای گذار”، می نویسد: “شورای دوران گذار” در معرفی اعضای خود نوشته است: “در حال حاضر، به منظور محافظت از هویت اعضای شورا، به‌ویژه آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند، عملکرد ما به صورت نیم‌پنهانی است. اما، در اولین زمانی که امنیت اعضا فراهم شود تمامی آنها رسمأ معرفی خواهند شد. با این حال، آسوده خاطر باشید که اعضای شورا مورد تأیید شما خواهند بود… !؟”
این شورا اساس اعلام موجودیت خود را “بر پایۀ درخواست ملت ایران” بیان می‌کند اما روشن نمی‌کند که ملت ایران در کجا و به چه طریقی درخواست خود را به جمعی “نیم‌پنهان” برای عبور از دوران گذار تفویض نموده است؟

این شورا پنج هدف اصلی را برای خود بر‌می‌شمارد که از این پنج مورد، در دو مورد مستقیما به رابطه ایران و آمریکا تاکید می‌شود و در ادامه وظایفی را برای خود بر می‌شمارد که نخستین مورد تسلیم‌شدن به ۱۲شرط «تحمیلی» دولت کنونی آمریکاست:
به این ترتیب روشن نیست شورایی که در همین گام اول تسلیم “شروط  تحمیلی” دولت بیگانه شده است، چگونه داعیه صیانت از منافع ملت ایران را دارد و خود را وکیل ملت می‌نامد؟  (3)

سوم،

– فرخ نگهدار می نویسد: “شورای مدیریت گذار” موضوع چقدر جدیست؟

اگر امکان برخوردن ثبات سیاسی و بازشدن امکان گذار جدی بود، حتمن موضوع “شورای مدیریت گذار” هم برای همه فعالان سیاسی در کشور هم موضوعی جدی و قابل اعتنا بود. موضوع تشکیل این شورا اما برای واشنگتن، ریاض و تل آویو البته همچنان موضوعی جدی است. …

هرگاه تشکیل دهندگان شورای مربوط واقعن برای خود وظیفه مدیریت فعالیت های همه کسانی که برای تغییر نظام فعالیت می کنند را در نظر گرفته باشند، به یقین باید گفت که انجام چنین وظیفه ای غیرممکن است. آنها مثل دفعات قبل تنها موفق خواهند شد بخشی از فعالیت های اعضای خود را مدیریت کنند.  (4)   

چهارم،

– ف. م. سخنن می نویسد: ” در آخرین رویداد بامزه ای که در سپهر سیاسی ایران (!) اتفاق افتاد، پوست خربزه، یا شاید بهتر باشد بگویم پوست موزی با عنوانِ “دبیر کل”ی تشکیلاتی که یک خروار هم اسم دارد … ، زیر پای آقای محترمی افتاد و ایشان هم با تمام تجربه و سابقه ی کار سیاسی که داشت احتمالا به سرنوشت هخا و شمیرانی و امثال این ها دچار خواهد شد.

“عده ای پای رایانه ها جمع شده اند و یکی دو بار هم همدیگر را ملاقات کرده اند و برای خودشان “اسناد” تنظیم کرده اند و دبیر کل انتخاب کرده اند و قرار است روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ما را سورپرایز کنند و ان شاءالله این بار کوه به جای موش، فیل خواهد زایید.  (5)

پنجم،

منوچهر صالحی در مقاله “این بار هم کوه موش خواهد زائید” می نویسد: “مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی نمی تواند سبب پشتیبانی ار کارکردها و برنامه های آن دسته از گروه های سیاسی شود که به خاطر دست یابی به قدرت سیاسی حاضر به پذیرش بی کم و کاست منافع منطقه ای دولت های مخالف جمهوری اسلامی هستند.

یکی از اهدافی که در سایت رسمی “شورا ی مدیریت گذار”  منتشر شده است مبنی بر این که این شورا با ۱۲ شرط تحمیلی … موافقت خواهد کرد. … هر حکومتی که در ایران آن اصول ۱۲ گانه را بپذیرد، استقلال ایران را زیر پا نهاده و نوکر گوش به فرمان امپریالیسم آمریکا گشته است. به این ترتیب یگانه دستاورد “شورای مدیریت گذار” آن است که می خواهد ما را دوباره به دوران پهلوی باز گرداند و در ایران رژیمی گوش به فرمان و نوکر آمریکا را به وجود آورد، … .  (6)

توانمندی استان ها

واقعیت اینجاست که “عدم تمرکز قدرت” و وجودِ “برابری فرصت ها” برای همه ی ایرانیان، ربطی به فدارالیسم و جدائی طلبی ندارد. آنچه ما در اندیشکده ی آگاهی و شناخت به آن باور داریم و روی آن پژوهش و برنامه ریزی کرده ایم: پروژه یِ”توانمندی استان ها” می باشد. سرمایه گذاری متمرکز و گسترده برای شکوفائیِ توانائی های هر استان: با هدف شناسائی کمبودهای استان؛ مشخص کردنِ داده های آن؛ و سپس با استفاده از نیروهای متخصص، با تجربه و آموزش دیده ی استان، برنامه ی تهیه شده برای آن استان را با سرمایه گذاری دولت، پیاده کنیم و استان را به سوی توامندی کامل به بریم.

برای مثال، پروژه ی استان خراسان: با سرمایه گذاری هدفمند در دامداری و دامپروری در این استان، طی ۳ تا ۵ سال می توان گوشت کشور را تأمین کرد. برای پیاده کردن این پروژه، تمام تمرکز روی مردم خراسان می باشد یعنی سرمایه گذاری با تمرکز به رویِ مرم خراسان می باشد. برآورد اولیه نمایانگر آنستکه این پروژه، در حدودِ یک میلون شغل و کار در خراسان، بوجود میآورد. پیده کردن و اجرای موفقیت آمیز پروژه ی دامداری و دامپروری و تأمین گوشتِ در خراسان؛ به انواع کارخانه ها و مجموعه های جنبی نیاز خواهد داشت: از جمله، مجموعه های دامپروری، تغذیه دام، دامپزشکی، تا کشتارگاه؛ از بسته بندی گوشت، سردخانه، و حمل و نقل و تا دهها مجموعه ی دیگر.  (7)

در ضمنی که یک میلیون شهروندِ خراسانی با درآمد کافی، همراه با خانواده شان، نیاز دارند به مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و تمام امکانات دیگر زندگی. چنین پروژه ای بی تردید، قادر است که اقتصاد استان را شکوفا کند، اوضاع مالی مردمانش را بهبود کامل بخشد، و دگرگونی جامعه را رقم بزند. نقش اقتصاد شکوفا و بهبود اوصاع مالی را در شکل گیری یک جامعه ی مدنی سالم، نمی توان و نباید نادیده گرفت. پروژه ی توانمندی استان ها، برای یک یک استان های کشور برنامه ی مشخص دارد.

در رابطه با گروه های وابسته ای که وجودشان در سرِ تعظیم فرود آوردن در مقابل بیگانه، و گرو گذاشتن امنیت کشور و تمامیت ارضی میهنمان می باشد؛ همانطور که می بینیم، مردم آگاه میهنمان و آپوزیسیون راستین ایران، با طوفانی از افشاگری و اعتراض به برنامه های شورای مدیریت گذار، آنان را بزودی به زباله دان تاریخ خواهند سپرد. تنها با پایداری و استواری این خروش، قادر خواهیم بود که فرزندِ نامشروعِ “خودکامگانِ و جاه طلبان وابسته، و مزدوران جدائی خواه” را در نطفه، خاموش کنیم!؟

هیچ ایرانی آزادیخواه و میهن دوستی، امنیت کشورش را در اختیار بیگانگان نمی گذارد؛ و

هیچ ایرانی با شرف و با وجوانی، تکه پاره کردن ایران را با ترفند فدرالیسم، نمی پذیرد.

امیرحسین لادن

مهرماه ۱۳۹۸

[email protected]

(۱)  از مقاله “آیا شورای مدیریت گذار، با “توهمِ” چترِ فراگیر، از هولِ حلیم افتاد تو دیگ؟!”)، امیرحسین لادن

(۲) بیانیه جبهه ملی ایران(سامان ششم) در ارتباط با ایجاد وحدت و یکپارچگی کشور

(۳) شاهین سپنتا از جبهه ملی ششم، اصفهان و عضو کمسیون فرهنگی، درباره شورای گذار در لندن 

(۴) شورای مدیریت گذار و گمانه زنی ها، فرخ نگهدار 

(۵) یرگرمی جدیدی به نام “شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران”، م ف سخن 

(۶) این بار هم کوه موش خواهد زائید، منچهر صالحی 

(۷) ایران فردا – پروژه ی توانمندی استان های کشور، امیرحسین لادن

https://akhbar-rooz.com/?p=6987 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x