اگر لازم باشد بین سازش و نسل کشی یکی را انتخاب کنیم، ما مردممان را برمیگزینیم

مظلوم عبدی – فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە در این مقاله توضیح میدهد چرا نیروهایش سرانجام آمادە همکاری با اسد و پوتین هستند
مقاله ی مظلوم عبدی در فارن پالیسی

جنگجویان سوری ی مورد حمایت ترکیه، یکی از زخمی های خود را از منطقه ی مرزی ی “راس العین” خارج می کنند. سیزدهم اکتبر- نظیر خطیب/ آژانس فرانس پرس

مقاله ی مظلوم عبدی در فارن پالیسی – برگردان: احمد اسکندری

جهان نام ما (نیروهای دموکراتیک سوریە) را در میانە جنگ داخلی پر آشوب در کشور ما شنید. من فرماندە کل نیروهایمان هستم و ٧٠ هزار سرباز تحت فرماندهی ما از سال ٢٠١۵ علیە جهادی های افراطی، نفرت قومی و سرکوب زنان جنگیدەاند. اینان تبدیل بە نیرویی رزمندە حرفەای و بسیار منضبط شدەاند. آنها هیچگاە حتی یک گلولە هم بە سوی ترکیە شلیک نکردند. سربازان و افسران آمریکایی ما را بە خوبی میشناسند و هموارە مهارت و کارآمدبودن ما را ستایش کردەاند.

من همیشە بە نیروهایمان گفتەام کە ما صاحبان این جنگ هستیم! تروریستهای جهادی و داعشی ها از سراسر جهان بە سوریە آمدند. ما هستیم کە با آنها جنگیدیم زیرا کە آنها سرزمین ما را اشغال کردند، روستاهایمان را غارت کردند، فرزندانمان را کشتند و زنانمان را بە بردگی گرفتند.

ما بخاطر رهانیدن مردممان از این خطر بزرگ، یازدە هزار سرباز از دست دادیم، کە از میان بهترین رزمندگان و فرماندهانمان بودند. من همیشە بە نیروهایمان توصیە کردەام کە نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ائتلاف شرکای ما هستند، از این نظر باید مطمئن باشیم کە بە آنها آسیبی نمی رسد.

در بحبوحە جنگ و بی قانونی، برخلاف بسیاری از فعالین غیردولتی دیگر، ما هموارە پایبند انضباط و موازین اخلاقی مان بودەایم. ما القاعدە را شکست دادیم، داعش را از میان بردیم و در عین حال یک سیستم مدیرتی خوب را بر اساس حاکمیتهای کوچک، پلورالیسم و تنوع، بنا کردیم. ما از خلال ادارە حکومتهای محلی خدمات خود را بە عربها، کردها و میسیحیان سریانی ارائە دادیم. ما فراخوانی دادیم برای یک هویت ملی تکثرگرا کە همە را در بر میگیرد. هدف ما برای آیندە سیاسی سوریە اینست: فدرالیسم نامتمرکز شامل آزادی مذهب و احترام متقابل بە تفاوتهای موجود.

نیروهای تحت فرماندهی من اینک متعهد بە حفاظت از یک سوم خاک سوریە در برابر تجاوز ترکیە و مزدوران جهادی آنها هستند. آن مناطقی از سوریە را کە ما از آن دفاع میکنیم هموارە پناهگاە آرامی بودە است برای مردمانی کە از نسل کشیها و پاکسازیهای قومی توسط ترکیە بر علیە کردها، سریانیها، آسوریها و ارمنیان طی دو قرن گذشتە جان بدر بردەاند.

ما بیش از ١٢ هزار زندانی تروریست داعش داریم و بار زنان و فرزندان افراطی شدە آنها را نیز بردوش میکشیم. ما همنچنین از این بخش از سوریە دربرابر میلیشیاهای ایران حمایت میکنیم.

هنگامیکە تمامی جهان از حمایت ما دوری جستند، دست بە سوی آمریکا دراز کردیم. ما با آنها دست دادیم و حمایت سخاوتمندانە آنها را ارج نهادیم. بە درخواست واشنگتن، ما موافقت کردیم کە اسلحەهای سنگین خودمان را از مناطق مرزی با سوریە بیرون کشیدە، استحکامات دفاعیمان را خراب کنیم و رزمندگان با تجربە ما عقب نشستند. بر اساس تعهدات دولت آمریکا با ما قرار بود ترکیە هیچگاە ما را مورد حملە قرار ندهد.

اینک ما با سینەهای برهنە در مقابل چاقوهای ترکیە قرار گرفتەایم.

مدتهاست کە پرزیدنت دونالد ترامپ وعدە دادە دادە است نیروهای آمریکایی را بیرون بکشد. ما اینرا درک میکنیم و با آن همدردی میکنیم. پدران میخواهند لبخند بر لب فرزندانشان ببینند، عاشقان میخواهند صدای نجوای همدلانشان را بشنوند، همە خواهان آنند بە خانەهایشان برگردند.

درعین حال ما از سربازان آمریکایی نمیخواهیم در نبرد شرکت کنند. ما میدانیم کە آمریکا پلیس جهانی نیست. اما میخواهیم کە آمریکا نقش مهم خود را در رسیدن بە یک راە حل سیاسی در سوریە بە رسمیت بشناسد. ما مطمئن هستیم کە واشنگتن اهرمهای کافی برای میانجی گری بە منظور ایجاد یک آشتی با دوام بین ما و ترکیە را در اختیار دارد.

ما بە دموکراسی بە مثابە یک مفهوم اصلی اعتقاد داریم، اما در پرتو تجاوز ترکیە و حملات آنها کە موجودیت مردم ما را در معرض تهدید قرار دادە است، ممکن است ناچار شویم ائتلافهایمان را مورد تجدید نظر قرار دهیم. روسها و رژیم سوریە پیشنهادهایی را مطرح کردەاند کە میتواند جان میلیونها انسانی را کە در مناطق تحت حمایت ما زندگی میکنند، نجات دهد. ما بە وعدەهای آنان اعتماد نداریم. صراحتا بگوییم، مشکل است بدانیم دیگر بە چە کسی میتوان اعتماد کرد.

روشن است کە تهدید داعش در قالب شبکەای از سلولهای خفتەای کە قابلیت برپا کردن شورش را دارند، همچنان در صحنە حاضر است. شمار بزرگی از زندانیان داعش کە در زندانهای با امکانات کم بسر میبرند، بمبهای ساعتی هستند کە هر آن ممکن است منفجر شوند.

ما میدانیم باید سازشهای دردناکی با مسکو و بشار الاسد انجام دهیم چنانچە بخواهیم با آنان کارکردە و راە بیآییم. اما اگر قرار باشد بین سازش و نسل کشی مردممان یکی را انتخاب کنیم، ما مطمئنا زندگی برای مردممان را انتخاب خواهیم کرد.

سوریە دو گزینە را پیش روی خود دارد: یک جنگ مذهبی سکتاریستی و قومی خونین، در صورتیکە آمریکا بدون دست یابی بە یک راە حل سیاسی منطقە را ترک کند، یا یک آیندە آرام و پایدار – اما تنها در صورتی کە آمریکا از تمام قدرت و اهرمهایش برای نیل بە یک توافق استفادە کند، قبل از بیرون کشیدن نیروهایش.

علت اینکە ما با آمریکا وارد ائتلاف شدیم اعتقاد اصلی ما بە دموکراسی بود. بحران کنونی ما را ناامید و غضب آلود کردە است. مردم ما مورد حملە قرار گرفتەاند و آسایش آنان عمدە ترین نگرانی ما را تشکیل می دهد. دو پرسش باقی میماند: چگونە از مردممان محافظت کنیم؟ آیا ایالات متحدە هنوز متحد ماست؟

مظلوم عبدی – فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە.

ترجمە از انگلیسی: احمد اسکندریhttps://foreignpolicy.com/2019/10/13/kurds-assad-syria-russia-putin-turkey-genocide/?fbclid=IwAR2lNl4lKK7V7ktFSeAAx92Pi1JkvBDO3mCm5m-lA1qab_F0CWZoeurXzkM

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=7870 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More