یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

بیانیه تشکل های کارگری در گرامیداشت ۱۶ آذر, روز دانشجو

بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :

« ۱۶ آذر، روز دانشجو گرامی باد »

شصت و هفتمین سالروز واقعه دانشگاه و شهادت ۳ تن از دانشجویان، به نام های احمدقندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی را در شرایطی گرامی می داریم که دانشگاه همچنان به عنوان سنگری مهم در عرصه مبارزات دمکراتیک و اجتماعی مردم ایران، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
این روز ( ۱۶ آذر ) به عنوان نقطه عطفی در جنبش دانشجویی ایران شناخته شده و یاد آور مقاومت و مبارزه دلاورانه دانشجویان آگاه و آزاداندیشی است که حاضر نبودند در مقابل تهاجمات افسارگسیخته و ضدمردمی رژیم سرسپرده و فاسد شاه، سر تسلیم فرود آورده و به ذلت و خفقانی که این رژیم قصد اِعمال آن را در فضای جامعه، از جمله در مراکز علمی و دانشگاهی کشور داشت، تن در دهند.

در تمامی سال های بعد از آن نیز دانشجویان همواره در سالگرد این روز تاریخی ـ روزی که شاه و نظامیانش، صحن دانشگاه را به خاطر خوش خدمتی به اربابان آمریکایی و انگلیسی خود، با خون دانشجویان گلگون کرده بود، مراسمی را در گرامی داشت این روز برگزار می کنند تا ضمن افشای این جنایت، صدای اعتراض خود را نسبت به این قبیل اقدامات سرکوب گرانه و ضدمردمی ــ که البته به حکم سال ها سلطه و حاکمیت سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران و توده های مردم محروم و به جان آمده، تا به امروز نیز ادامه داشته و تشدید نیز شده است ــ بلند کرده و خواست ها و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی خود را در ارتباط با جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به گوش کارگران و توده های مردم به جان آمده و استثمار شده آنان برسانند.

واقعیت این است که دانشجویان از کل جامعه و طبقات اجتماعی، جدا نبوده و از آن ها تأثیر می پذیرند. آنان به عنوان بخشی از جمعیت جوان و آگاه جامعه نمی توانند به ویژه در شرایطی که کارگران و توده های مردم محروم و به جان آمده، بیش ازهرزمان دیگری تنگناها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده از جانب صاحبان سرمایه و کارفرمایان را تجربه می کنند و جانشان در زیر فشارهای خورد کننده و طاقت فرسای معیشتی به لب رسیده است، در قبال این همه تبعیض و نابرابری ساکت و خاموش باشند و چشم های خود را به روی تمامی این فجایع و ستمگری ها ببندند. بخش های وسیعی از دانشجویان به عنوان فرزندان همین کارگران و مردم به جان آمده از ستم و استثمار سرمایه، از این شرایط و بی عدالتی های موجود در آن متاثر شده و فریاد اعتراض خود را علیه فقر و بی حقوقی و گرانی و اخراج و همچنین بگیر و ببندها و سرکوب های روز افزون امنیتی و پلیسی بلند می کنند و در اتحاد و همدلی با کارگران و زحمتکشان و البته حرکت های اعتراضی آنان، خواست ها و مطالبات همان مردم را در کنار خواست ها و مطالبات ویژه ی خویش سر می دهند.
آنان به ویژه در سال های اخیر، با سردادن شعارهایی چون: “فرزندان کارگرانیم / کنارشان می مانیم” ، “دانشجو آگاه هست / با کارگر همراه هست” و مهم تر از همه سردادن شعار “نان، کار، آزادی / اداره شورایی” در تجمعات خود، به سهم خویش، گام های بلندی در راستای همدلی و پیوند با کارگران و زحمتکشان و اعتراضات ومبارزات اجتماعی شان برداشته و نقطه عطفی را در جنبش دانشجویی، در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری به وجود آورده اند. دانشجویان البته در این ارتباط تاوان بسیار زیادی پرداخته و سختی ها و مشقات فراوانی را نیز همچون تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان تحمل کرده اند.
خوشبختانه در سال های اخیر بخش های وسیعی از دانشجویان، به ویژه بخش پیشرو و آگاه آن به عنوان فرزندان کارگران و توده های مردم زحمتکش، بیش از پیش، مسائل و مشکلات خود را جدا از مسائل و مشکلات جامعه در کلیت خویش ندانسته و تلاش می کنند تا خواست ها و مطالبات دانشجویی و دمکراتیک خود را فراتر از حصار دانشگاه، در پیوند با خواست ها و مطالبات طبقاتی و اجتماعی کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جامعه مطرح نموده و آن ها را رو در رو با سرمایه و عوامل آن، تعقیب و پیگیری نمایند. این بخش از جنبش می رود تا بیش از پیش با جنبش معیشتی و طبقاتی کارگران ارتباط برقرار کرده و در اتحاد با دیگر جنبش های اجتماعی، در پایان دادن به ستم و استثمار سرمایه و رنج و حرمان کارگران و توده های مردم سهیم باشد. جنبش آگاه و مردمی دانشجویی تلاش می کند تا به نوبه خود، در احقاق حقوق و مطالبات آزادیخواهانه و اجتماعی کارگران و توده های وسیع مردم، نقش بازی کرده و متناسب با توان و امکانات خویش، یاری رسان جنبش کارگری، برای تحقق خواست ها و مطالبات برحق انان از یک سو و نفی مناسبات نابرابر و ضد کارگری سرمایه داری باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن گرامی داشت ۱۶ آذر، روز دانشجو و اعتراض به فضای پلیسی و امنیتی حاکم بر دانشگاه ها و محیط های دانشجویی در کشور، بر روی اتحاد و پیوند هرچه بیش تر میان جنبش دانشجویی و جنبش کارگری تاکید نموده و تلاش می کند تا به سهم خود در تعمیق و گسترش چنین پیوندی مفید و موثر واقع شود.
گرامی باد ۱۶ آذر، روز دانشجو. هرچه مستحکم تر باد اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۹۹/۹/۱۶

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران :

‍ شانزدهم آذر “روز دانشجو” روز پیوند مبارزات نسل‌های دانشجویی در ایران

آنگاه که رژیم برآمده از کودتا، در صحن دانشگاه، دانشجویان را به گلوله بست و با خیال خام خود، درحق شناسی از حامیان و طراحان کودتا سه تن از بهترین فرزندان ایران و دانشجویان آگاه را در پای نیکسون، قربانی کرد، هرگز نمی‌اندیشید که این روز مظهر استقلال، آزادگی و برابری‌خواهی چندین نسل قرار گیرد.
و امروز نیز رهروان همان سیاست‌های استبدادی و آزادی‌کُشی در هراس از تاثیرات کتمان نشدنی ۱۶ آذر روز دانشجو، در هراس از اوج گیری مبارزات دانشجویی و پیوند آن با مبارزات مردمی علیه سیاست‌های خانمان برانداز نئولیبرالی کنونی، تلاش می‌کنند تا دانشجویان مبارز و آگاه را با حربه‌ی اخراج، بازداشت، شکنجه و حبس‌های طولانی از همراهی و همدلی با مبارزات مردم زحمت‌کش علیه بی عدالتی، همه گونه تبعیض، خفقان و فساد سیستماتیک، باز دارند.
ما در اتحاد سراسری بازنسشتگان ضمن حمایت و پشتیبانی از دانشجویان مبارز و آگاه اعلام می داریم که:
از کلیه خواسته‌های برحق دانشجویان در داشتن شرایط تحصیل یکسان و بی تبعیض دفاع می‌کنیم . از مبارزات دانشجویان علیه کالایی شدن تحصیل حمایت می‌کنیم .
_از خواست پاکسازی محیط‌های دانشجویی از نهادهای امنیتی و پلیسی پشتیبانی می‌کنیم.
خواهان رفع ستم از دانشجویان تحت تعقیب قضایی، آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به پیگرد های ظالمانه علیه دانشجویان هستیم .
خواهان بازگشت استادان و دانشجویانی که به دلیل مبارزات حق‌طلبانه از دانشگاه اخراج شده‌اند هستیم.
پر دوام باد پیوند مبارزات دانشجویی و زحمت‌کشان
روز دانشجو بر همه‌ی دانشجویان گرامی باد!
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۶آذر ۱۳۹۹

شبکه یاری کودکان کار :

دانشجویان، مطالبه‌گران داوطلب

دانشجویان تجسمی عینی از صدایی جمعی برای مطالبه توامان آزادی و عدالت هستند.

اما فعالیت دانشجویی چه در سالهای دور و به ویژه در سالهای اخیر به بلند کردن صداهای برابری‌خواهانه در جامعه محدود نشده‌است.

آنها خود را در پیوند و هم‌بستگی با گروه‌های به حاشیه رفته و فراموش شده دیدند و مدافعان حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه حقوق کودکان بوده‌اند.

از مشارکت در طرح‌های آموزشی گرفته، تا بحران‌های طبیعی و فعالیت رسانه‌ای، دانشجویان داوطلب همیشه همراه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان بوده‌اند.

آمارهای موسسه volunteerhub نشان می‌دهد در دنیا نزدیک به ۴۰درصد دانشجویان حداقل برای یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت داوطلبانه انجام می‌دهند.

می‌توان مطالبه‌گر بود و در میدان حضور داشت. می‌توان در کلاس یاد داد و همزمان یاد گرفت. می‌توان فعالیت کرد و منتقد بود.

در شبکه یاری کودکان کار دانشجویان کنار ما بوده‌اند و ما نیز کنار دانشجویان.

روزشان مبارک

شبکه یاری کودکان کار

https://akhbar-rooz.com/?p=96454 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x