یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

جوابیە کمیتە مرکزی کومەلە بە گزارش کمیتە اجرایی از پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

در تاریخ ٢۶مارس ٢٠٢١ میلادی برابر با ۶فروردین ١۴٠٠ خورشیدی گزارش برگزاری پلنوم دهم کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران بطور علنی منتشر شد. گزارش شامل دو بخش است، گزارش سیاسی و گزارش تشکیلاتی کمیتە اجرایی حزب بە پلنوم. آنچە در این جوابیە مورد نظر ما است پرداختن بە بخش اول گزارش نیست ، بلکە پاسخی کوتاە  بە وارونە نگری کمیتە اجرایی حزب در بخش گزارش تشکیلاتی است. کمیتە اجرایی کە بانی و مسبب وضع تحمیلی به حزب کمونیست ایران است و از تکرار  روزانە و مکرر “انشعاب دوفاکتو” ، و “انشعاب عملی صورت گرفتە”  خشنود است، این بخش از گزارش را نە مطابق با اسناد و مباحثات و رای گیریهای صورت گرفتە، بلکە بر اساس ذهنیت و آنچە نویسندە یا تنظیم کنندگان گزارش آرزو کردەاند، تدوین شده است. جهت روشن شدن واقعیت های آنچه که در پلنوم گذشت، بە مواردی از گزارش بە اختصار پاسخ خواهیم داد.

١_ بخش اول گزارش تشکیلاتی کمیتە اجرایی با ستایش از “علنی شدن اختلافات درون حزبی” آغاز می شود . این بخش از گزارش تنها بە آرزوها و آمار نادرست و تحریف آمیز از :”استقبال نیروهای چپ و کمونیست و جامعە ” از اختلافات درون تشکیلاتی حزب کمونیست ایران اشارە دارد. اما لام تا کام از نگرانی بخش مسئول و دلسوز جنبش چپ و کمونیستی، اقدامات عملی آنان در تقابل با  بزرگنمائی کردن اختلاف نظرهای سیاسی و انشعاب ، علی رغم هر درجە از دوری و نزدیکی این جریانات با تشکیلات ما و ‌‌همچنین تقابل اکثریت قاطع فعالین و دلسوزان حزب کمونیست و کومەلە در داخل و خارج کشور کە علیە شیوەهای پیشبرد مباحثات سازمان دادە شدە از جانب کمیتە اجرایی حزب ابراز نگرانی کردە اند، کوچکترین اشارەای صورت نگرفتە است. “مباحثات علنی ” یا اتهامات بی پایە و اساس و گرایش تراشی کمیتە اجرایی حزب کمونیست ایران علیە اکثریت تشکیلات حزب در بخش علنی تشکیلات کومەلە در کردستان، در خارج کشور و در داخل کشور، در فاصلە دو پلنوم نهم و دهم حزب و صدور قرار در پلنوم قبلی حزب پیرامون علنی شدن اختلافات مربوط نیست. بلکە این کمپین غیرسیاسی و غرض الود، در جریان انتخاب نشدن کاندیدهایی از جناح کمیتە اجرایی در انتخابات  کنگرە ١٧ در تشکیلات کردستان و شکست طرح سیاست “ابقاء” کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١۶ با یک “پاکت” و یا “لیست فیکس ” در کنگرە ١٧ با مخالفت اکثریت نمایندگان کنگرە با این بدعت ضدحزبی در تشکیلات ما کلید خورد. سازماندهی کمپین تبلیغاتی علیە کومەلە بشکل علنی و تحریف آمیز از همان روزهای پایان کنگرە ١٧ شروع شد.  اختصاص صفحە ویژە در سایت حزب کمونیست ، انتشار شماره ویژه “جهان امروز” ، پخش اتهام و فحاشی نمایندگانی از کمیتە مرکزی حزب در کانال های اینترنیتی و در تلویزیون کارنامە ٣ سال اخیر “علنی شدن اختلافات” تحت هدایت و رهبری کمیتە اجرایی حزب است کە اکنون با خوشحالی مدال آنرا بر سینە آویزان میکند. کمیتە اجرایی در نتیجە بە بن بست رسیدن این شیوە از بحث و مجادلات سیاسی و جواب منفی گرفتن آن از جانب اکثر نیروهای انقلابی و دلسوز جنبش چپ و کمونیستی و فعالین و دوست داران حزب کمونیست و کومەلە و جنبش انقلابی ایران و کردستان، با الم شنگەای کە در این گزارش بە راە انداختە قصد جبران اقدامات زیانبخش خود را دارد.

“مباحثات” نازلی کە طی دورە گذشتە از جانب کمیتە اجرایی و محفلش شروع و بە پیش بردە شدە است و در گزارش اخیر پلنوم دهم بعنوان “افتخار” بالاترین ارگان حزب در جهان متحول و پر تلاطم امروزی از آن یاد می شود، بە لحاظ محتوایی کینەتوزانە و شخصی است و بە لحاظ تاریخی و سبک کاری نیز ،  با هیچ دورەای از اختلافات درونی حزب کمونیست ایران کە مدارک کتبی و شفاهی آن در دسترس است ، قابل مقایسە و سنجش نیست.

٢_ گزارش کمیتە اجرایی در ادامە و ضمن توضیح کشاف بر محاسن اختلافات و علنی شدن آن و افتخار به چنین “شاهکاری” برای این کمیتە اعلام می دارد  کە ” وجود اختلاف نظر سیاسی و وجود جناح بندی سیاسی و تشکیلاتی به عنوان یک واقعیت عینی برسمیت شناخته شود”. کشف قدمت وجود اختلاف سیاسی و حتی جناح بندی در تشکیلات ما ابداع تازەای نیست، که کسی آنرا انکار کرده باشد و یا برسمیت نشناسد. وجود اختلاف نظر سیاسی در یک حزب جدی پدیده ای طبیعی و نشانه پویائی یک حزب است. موضوع به رسمیت شناختن، بحث بی ربطی است.  اما آنچە بدیع و غیرقابل قبول است تقسیم بندی کردن اختیاری اعضا حزب بە ” چپ و راست ، کمونیست و ناسیونالیست، بلشویک و منشویک” است. صفت های با بار مثبت را به خود نسبت دادن و القاب با بار منفی را برای دیگران به کار بردن، و انتظار داشته باشند، این خیال پردازی ها برایشان به رسمیت هم شناخته شود، نهایت خودخواهی است. اینگونه جناح بندی کردن اعضاء حزب محصول ذهنیت ناتوان در توضیح و حل مشکلات تشکیلاتی است و هیچ عقل سلیمی آنرا نمی پذیرد . هر فردی اجازه دارد هرگونه که میخواهد تصور کند، اما اجازه ندارد تصورات ناروای خود را به حزب تحمیل کند و بدتر اینکه بر اساس آن خواهان امتیاز نیز باشد.

جناح بندی کمیتە اجرایی حزب  بە کرات در نشست های تشکیلاتی و در پلنوم اخیر حزب نیز جواب رد گرفت. جناح سیاسی در یک حزب، مطابق پلاتفرم و برنامە عمل جداگانە در مراجع حزبی طرح و رسمیت می یابد. بارها گفتەایم و تاکید میکنیم کە سخنان فردی هیچ رفیقی تا زمانیکە در یک مرجع رسمی حزبی بعنوان پلاتفرم و نقشه راه، متفاوت با برنامه و استراتژی حزب طرح نگردد ، رسمیت ندارد. روشن است که ابراز نظر، اندیشه و مباحثات شخصی افرادی که داوطلبانه عضویت در حزب کمونیست را پذیرفته اند، مجاز است، صاحبان این اندیشه ها، مختار هستند که آنرا به پلاتفرم و برنامه عمل جداگانه تبدیل کنند یا نکنند.  خلاف آن در تضاد آشکار با روح آزاداندیشی مارکسیستی و نگرش طبقاتی کارگران آگاە در ابراز نظر فردی قرار می گیرد. متاسفانە در طی ۴سال اخیر کمیتە مرکزی حزب و در راس آن کمیتە اجرایی آن نتوانستە است حزب کمونیست ایران را در عرصە مباحثات فکری و سیاسی هدایت کند و محفلی عمل نمودە است. یکی از دلایل اصلی رواج فرهنگ غیر دموکراتیک در برخورد به اختلاف نظر سیاسی و از کف دادن آرامش در برابر این پدیده طبیعی در یک حزب کمونیستی، از این ناتوانی ناشی می شود.

کمیتە اجرایی در گزارش خود  بە شکل فرمال از “ایجاد فرصت ” برای حل بحران موجود در حزب صحبت میکند، اما متاسفانە این کمیتە ، نە “فرصت ساز” بلکە فرصت سوز بودە و رفتارش در پلنوم و گفتار و عملکردش قبل و بعد از پلنوم بە وضوح آنرا نشاد داد. در حالیکه یک راه حل کارا و منطقی برای ایجاد تفاهم و تخفیف مشکلات در پلنوم پیشنهاد شد، با مقاومت اکثریت کمیته مرکزی حزب رد شد. پیشنهاد این بود هر ١۵ روز یکبار مسئول کمیته اجرائی با مسئولین کمیته خارج کشور و کمیته مرکزی کومه له جلسه بگیرد. در این جلسات راجع به همه مسائل تشکیلاتی و سیاسی پیشاروی حزب بحث و تبادل نظر شود و گزارش آن به اعضاء حزب داده شود. از کمیته اجرائی باید پرسید که شما چرا از این فرصت که اساسا جزو وظایف روتین و سبک کاری کمیته اجرائی نیز هست، حد اقل به عنوان راه باریکه ای بسوی ایجاد تفاهم استفاده نکرده و آن را رد کردید.؟

٣_در بخش گزارشات تشکیلاتی،کمیتە اجرایی می نویسد ” متأسفانه کمیته تشکیلات خارج از کشور و کمیسیون مالی در ادامه مواضع انحلال طلبانه خود گزارشی به پلنوم ارائه ندادند که از جانب رفقای کمیته مرکزی حزب مورد انتقاد قرار گرفتند.” این بخش از گزارش کمیتە اجرایی نیز خلاف واقعیت و بر اساس افشاگری از ارگان و نهادهای حزبی تنظیم شدە است کە جای تاسف دارد. رفقای کمیتە خارج و کمیسیون مالی بە جای گزارش کتبی، گزارش شفاهی بە پلنوم ارائە دادند. اما آنچە مسبب کم توجهی کمیتە و کمیسیونهای تشکیلاتی بە پلنوم گردید، رفتار ضد حزبی و اتفاقا” انحلال طلبانە کمیتە اجرایی حزب در طول دو سال اخیر بودە است. بە عنوان مثال کمیتە خارج کە در کنفرانس اعضا خارج کشور با رای اکثریت نمایندگان اعضا انتخاب و نمایندە این بخش از تشکیلات تا کنفرانس بعدی است هموارە با روشهای ناسالم، آژیتاسیون و تحریفات کمیتە اجرایی حزب مواجە بودە است. کمیتە اجرایی بارها اعلام نمودە کە این کمیتە را بە رسمیت نمی شناسد، آن را نمایندە همە اعضا نمی داند و مدام علیە آن کمپین راە اندازی میکند تا بە اعتبار و مشروعیت قانونیش لطمە وارد کند. از نظر کمیتە اجرایی، کمیتە خارج  جناحی انتخاب شدەاند و حاضر بە همکاری رفیقانە با این ارگان رسمی حزبی نبودە و نیست. این در حالی است کە این کمیتە در یک انتخابات آزاد، با شرکت نمایندگان همە حوزەهای حزبی انتخاب شدە است. معضل هم از آنجا شروع شد کە کس یا کسان هم فکر کمیتە مرکزی حزب برای عضویت در این ارگان در آخرین کنفرانس تشکیلات خارج کشور انتخاب نشدند. کمیتە مرکزی حزب و در راس آن کمیتە اجرایی، همین روش و رفتار تشکیلات شکنانە را با کمیتە مرکزی کومەلە منتخب کنگرە ١٧ بدلیل عدم حضور هم  محفلهای خود در این ارگان نیز انجام داد. هر ارگان و کمیتەای همسو با کمیتە اجرایی نباشد، بایکوت و مورد هجوم و افشاگری قرار می گیرد. در هیچ پروسه رای گیری که احساس کند در اقلیت قرار می گیرد، شرکت نمی کند. اقدامی کە اتفاقا” باعث لطمە زدن و بی اعتباری هرچە بیشتر کمیتە اجرایی حزب در صفوف تشکیلات شدە است.

در مورد گزارش “کمسیون مالی ” هم گزارش کمیتە اجرایی واقعی نیست. یکی از رفقای عضو این کمیسیون در جزئیات گزارش مالی بخش خارج کشور و صندوق حزب در خارج را بطور شفاهی بە اطلاع پلنوم رساند. مسئول وقت کمیتە رهبری کومەلە در کردستان نیز اعلام نمود “در فاصلە دو پلنوم تغییری در درآمدهای تشکیلات که حاضرین همه با معلومات قبلی از جزئیات آن آگاهی داشتند، صورت نگرفتە است، اما هزینەها بە دلیل گران شدن قیمت دلار در برابر دینار عراقی کە درآمد و خرج های ما مطابق آن است، ٢٠ درصد  افزایش یافته است.”  اما آنچە در این میان مایە تاسف و عملی غیرحزبی و غیراخلاقی نسبت بە رعایت اصول و پرنسیپ های نە تنها عضو ک. م  بلکە عضو حزب نیز است، رفتار  برخی از اعضا کمیتە مرکزی حزب در انتشار آمار علنی  گزارشات درون تشکیلاتی از جملە امور مالی است، که در پلنوم های قبلی آنرا دستمایە تبلیغات حقیر جناحی قرار دادند. امری کە در هیچ دورەای از فعالیت حزب سابقە نداشتە است. برای کسی که ریگی به کفش نداشته باشد، همین اطلاعات اولیه می تواند تصویری واقعی از وضعیت مالی حزب به دست بدهد.

۴_ بخش دیگری از گزارش کمیتە اجرایی کە در واقع بر اساس “افشاگری و فضاسازی” علیە ارگان و نهادهای است کە خارج از محفل این کمیته هستند، تنظیم شدە بود و بە کارکرد کمیتە تلویزیون حزب و کومەلە در فاصلە دو پلنوم اختصاص یافتە است. این کمیتە طی سالهای اخیر هدایت هر دو تلویزیون حزب و کومەلە را برعهدە داشتە است، در پلنوم حزب و با رای مشترک اعضاء هر دو کمیتە مرکزی حزب و کومەلە انتخاب می شود. در این پلنوم و برخلاف روال رایج، کمیتە اجرایی حزب و سخنگوی آن متوجە شدند کە در انتخاب این کمیتە و کمسیون مالی در اقلیت قرار دارند ، اقدام بە کارشکنی از جملە طرح “انتخابات پاکتی” برای کمیتە تلویزیون بر اساس کمیتە ۴ نفرە با حضور ٢ نفر از ک م حزب و دو نفر از ک م کومەلە کردند کە بر خلاف روال رایج تا کنونی بود. در همین پلنوم در مورد انتخاب سایر کمیته های تشکیلاتی، چنین روشی مطرح نشد. این ابداع تازە در شرایطی صورت گرفت کە  رای گیری در میان ما بر اساس رای فردی و انتخاب فردی است. انتخاب “پاکتی” همان “لیست فیکس” است کە سنت نامیمون در میان ما بە حساب می آید و در کنگرە ١٧ کومەلە شکست خورد و پروندە آن بستە شد. اما در رای گیریهای اخیر توسط کمیتە اجرایی در راستای تقسیم قدرت به نسبت پنچاە، پنچاە، مجددا”مطرح گردید . چنین روشی  هیچ قرابتی با سنت کمونیستی و موازین اساسنامه ای در یک حزب مارکسیستی ندارد. از رفقای کمیتە تلویزیون درخواست داریم کە بطور جداگانە و برای روشن شدن اذهان بە اتهامات و کارشکنی کمیتە اجرایی پاسخ دهند.

۵- بخش دیگر گزارش تشکیلاتی بە برگزاری کنگرە ١٣حزب کمونیست ایران اشارە دارد. اکنون بیش از ۴ سال از پایان کنگرە ١٢ حزب می گذرد، که مطابق اساسنامه حزب هر دو سال یکبار باید برگزار شود. طبق تصمیم پلنوم قبلی حزب و بعد از چند بار تاخیر در برگزاری کنگرە، قرار شد کنگرە در اواخر ماە مارس ٢٠٢١ برگزار گردد. در طول یک سال اخیر، در ظاهر امر کرونا بە “فرصت” برای کمیتە اجرایی حزب تبدیل شد تا هر بار بە بهانە این ویروس، برگزاری کنگرە را بە تاخیر بیندازد. کمیتە اجرایی در توجیە تاخیر این بار کنگرە می نویسد: ”  در مبحث مربوط به گزارش تشکیلاتی همچنین در مورد به تعویق انداختن تاریخ برگزاری کنگره سیزدهم حزب این قرار به تصویب پلنوم رسید: «با توجه به ادامه بحران کرونا و موانعی که سر راه برگزاری کنگره وجود دارد و چشم انداز روشنی از اینکه تا تابستان سال جاری این محدودیت ها برطرف شوند وجود ندارد، پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب برگزاری کنگره سیزدهم حزب را تا عادی شدن اوضاع و رفع این موانع و محدودیت ها به تعویق می اندازد”.

حقیقت این است کە کرونا بهانە است و “موانع و محدودیت های عملی دیگر” از جملە تقسیم پست های تشکیلاتی و بی اختیار کردن اعضا حزب از دخالت در سرنوشت حزب، دلیل اصلی تاخیر کنگرە می باشد. علی رغم توجیهات کمیتە اجرایی حزب در خودداری از برگزاری کنگرە حزب، بزرگترین نشست های سیاسی، اقتصادی و جهانی با استفادە از تکنولوژی و شبکەهای ارتباط جمعی که در دوره کرونا به دلیل نیاز، بسیار هم تکامل یافته تر شده اند، بە وسعت جهان برگزار می شود. مجمع عمومی سازمان ملل با حضور نمایندگان ٢٠٠کشور برگزار می گردد. نشست و مجامع مهم اقتصادی و سیاسی از هر پنج قارە جهان با استفادە از شبکەهای اجتماعی برگزار و نمایندگان دهها دولت و نهاد مختلف در آن حضور می یابند و تصمیم گیری میکنند. پلنومهای حزب و کومەلە با حضور رفقای های مختلف در بیش از ١٠ کشور و حدود ٣٠ کامپیوتر برگزار می گردد . گفت و شنود با اعضا خارج کشور، ساکن دهها کشور و شهر مختلف برگزار می شود. در تقابل با این همە فاکت و آمار عینی و غیرقابل انکار، برگزار نکردن  کنگرە حزب کمونیست بە دلیل وجود ویروس کرونا،غیرقابل قبول و باور کردن است. اگرچە ما راە حل عینی و عملی را پیشاروی رفقای کمیتە مرکزی حزب برای حل این معما قرار دادە و با هر کدام از طرح و پیشنهادات آنان جهت برگزاری کنگرە از جملە حضور مستقیم اعضا و یا  انتخاب نمایندگان،  موافقت و آمادە همکاری بودەایم ، اما کمیتە اجرایی با علم کردن موانع خود ساختە از جملە نمایندگی بر اساس گرایشات ساختە و پرداختە ذهن خود و توافق در تقسیم پست ها بر بالای سر اعضای حزب  و کنگرە ، هر بار کنگرە را با موانع جدید و دلایل غیرقابل قبول بە عقب می اندازد. ما بارها اعلام کردەایم و مجددآ تاکید میکنیم کە یکی از راههای برون رفت از شرایط تحمیلی کنونی برگزاری کنگرە حزب بدون قید و شرط با حضور اعضا و نمایندگان آنان در کنگرە و تصمیم کنگرە بر سرنوشت حزب از جملە مجادلات کنونی، تائید یا تغییر برنامە ، اساسنامە و سیاست های تا کنونی و  انتخاب کمیتە مرکزی جدید است. از نظر ما هرگونە اقدام غیر اساسنامەای در تقابل با سنت های شناختە شدە و رایج تا کنونی، غیرمجاز و هر طرح و مطالبەای در بالاترین مرجع حزبی باید بە بحث و نهایتا” تصمیم گیری گذاشتە شود. کمیتە مرکزی کومەلە بر اجرای اصول شناختە شدە و رسمی حزبی پایبند است. ما سهم خواهی این شخص و آن شخص از تشکیلات را بە بهانە قدمت و یا حفظ موقعیت کنونی مطابق تعریفی کە افراد و کمیتە مرکزی حزب از خود و جایگاە خود دارند، مردود می دانیم  و مجاز نیستیم وارد تقسیم پست های حزبی بر اساس وزن و سهم هر جمع دلبخواهی گردیم. از نظر ما لازم است کنگرەای ١٣حزب  هرچە سریعتر برگزار گردد. برگزاری هرچە سریعتر کنگرە خواست و مطالبە اکثریت اعضا حزب در بخش های مختلف تشکیلات است ، این تجمع عمدە حزبی با اتکاء بە خرد جمعی، کە همیشە در تشکیلات ما غالب و راه گشا بودە ، این بار نیز میتواند به وظیفه خود عمل کند.

در هرحال، بحران تشکیلاتی  که کمیته اجرائی حزب مسبب آن است، میتواند و باید خاتمه یابد. در این رابطه کمیته مرکزی کومه له و اکثریت اعضای حزب کمونیست ایران به وظایف سیاسی و تشکیلاتی خود عمل خواهند کرد و راه اصولی برای خارج ساختن حزب از موقعیت کنونی را در پیش خواهند گرفت. چه بهتر اگر کمیته اجرائی حزب با روند آن همراهی کند.

کمیتە مرکزی کومەلە _ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 ٩ فروردین ١۴٠٠

 ٢٨مارس ٢٠٢١

https://akhbar-rooz.com/?p=108459 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x