دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بیانیه‌ی شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید شوند. 

کم‌تر از ۴ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. این انتخابات نیز برای سران جمهوری اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی با مشکلات و بحران های همە جانبه، نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ی مردم و فشارهای بین المللی روبرو است. حکومت طبق معمول، این بار هم، تمام کوشش خود را به کار خواهد گرفت تا گروه های هرچه بیشتری از جامعه را به پای صندوق های رای بکشاند، شرکت در انتخابات را به عنوان حمایت و رضایت مردم از خود به حساب آورده و به قدرت های جهانی، دولت های همسایه و اپوزیسیون وانمود کند که از حمایت مردم، از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است. حکومت از چند ماه پیش برای انتخابات مجلس برنامه ریزی کرده‌است و علی خامنه ای و سپاه برای قبضه‌ی مجلس و ریاست جمهوری خیز برداشته‌اند. بر سرکار آمدن دولت ترامپ، خروج از برجام ، اعمال تحریم های اقتصادی فلج کننده و ناتوانی دولت روحانی در حل مشکلات و بحران ها، فضا را برای تهاجم آن‌ها برای قبضه‌ی کامل قدرت فراهم آورده است.

موقعیت کنونی

 خیزش دی ماه ۹۶ نقطه‌ی عطفی در روندهای سیاسی کشور و تکوین بحران عمومی سیاسی بود. از آن زمان به بعد، بر دامنه‌ی بحران اقتصادی افزوده شده و سرخوردگی اکثریت مردم از جمهوری اسلامی و همراە با آن اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشآن، افزایش یافته است. جمهوری اسلامی قادر به حل مشکلات کشور و مهار بحران ها نیست. از سوی دیگر تشدید تحریم ها و پیشبرد سیاست فشار حداکثری توسط دولت ترامپ، اقدامات جنگ افروزانه، کاهش تعهدات هسته ای توسط جمهوری اسلامی، به تداوم تنش بین دو دولت  و تشدید فضای جنگی انجامیده است. 

بحران اقتصادی، تحریم های فلج کننده، فساد حکومت، و سیاست‌های نئولیبرالی دولت، به بیکاری و فقر گسترده به‌ویژه در میان کارگران، عموم مزدبگیران و تهی‌دستان جامعه، به تعمیق شکاف طبقاتی، افت سطح زندگی لایه های میانی جامعه و سرازیر شدن آن ها به سوی گروه های فقیرتر منجر گشته‌‌است. جمهوری اسلامی هم چنان به سیاست های فاجعه بار خود ادامه می دهد و گشایشی در وضعیت  فلاکتبار کنونی دیده نمی شود. ناامیدی از بهبود شرایط و همچنین روی آوردن مردم بە مبارزە و مخالفت با رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال افزایش است. جوانان ناامید از آینده در پی خروج از کشور هستند. کشور ما در ردیف اول فرار مغزها قرار دارد.

ارزیابی از انتخابات مجلس

امروز بر همگان آشکار ‌است که انتخابات در کشور ما غیردموکراتیک و مهندسی شده است و مجلس همواره زیر تیغ حکم حکومتی ولایت فقیه و حق وتوی شورای نگهبان قرار داشته و تصمیمات آن بارها غیر قابل اجرا ‌شده است. از این رو نیز شواهد و قرائن حاکی از آن است که امید به کارساز بودن چنین انتخاباتی و تمایل به شرکت در آن در میان مردم بە استثنای اقلیت کوچکی از طرفداران حکومت و بهره‌مندان از منافع اقتصادی و رانت های قدرت، وجود ندارد. گروه های وسیعی از جامعه دیگر به صندوق رای به عنوان امکان و ابزاری برای تامین مطالبات خود، دگرگونی و تغییر وضعیت سیاسی کشور نگاه نمی کنند؛ رغبتی بە شرکت در انتخابات ندارند و تا مطمئن نشوند که انتخابات می‌تواند به تغییر وضعیت کنونی و تامین مطالبات آنان بیانجامد، در آن شرکت نمی‌کنند. انتخابات گذشته‌ به شرکت کنندگان در انتخابات نشان داد که رای مردم به تغییر وضعیت سیاست  کشور و تامین مطالبات آن‌ها منجر نمی شود و مجلس با تهی‌شدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعه‌های ولایت فقیه تقلیل یافته است.

اصلاح طلبان در دوره های قبلی در بسیج گروه هائی از جامعه برای شرکت در انتخابات نقش موثری داشتند، در هر سه انتخابات قبلی بە وعدەهای انتخاباتی شان پشت کردند و رای مردم را برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی هزینه کردند. به‌همین خاطر بخش قابل توجهی  از کسانی کە بە اصلاح طلبان رای می دادند، از آن‌ها رویگردان شده‌اند و دیگر اعتمادی بە وعدەها و کارآیی این نیروها ندارند.

هر چند هنوز حدود چهار ماه به انتخابات مجلس باقی مانده است، اما هیچ نشانه‌ی معنا داری برای این‌که بخش قابل توجهی از مردم به پای صندوق های رای بروند، وجود ندارد. عوامل موثر در رویگرادانی از انتخابات فرمایشی متعدد و قوی است و عوامل تاثیرگذار برای شرکت در انتخابات اندک و ضعیف. انگیزه برای شرکت در انتخابات در میان مردم نسبت به انتخابات قبلی تضعیف شده است. تصمیم خامنەای و بیت رهبری برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در انتخابات پیش‌رو، تمایل بە عدم شرکت در آن را در درون حکومت نیز تقویت کردە‌است.

سیاست ما

 از دیدگاه ما، تضمین بی قید و شرط حق کاندیدا شدن نمایندگان گروە های اجتماعی مختلف، تغییر قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی، پذیرش و تامین شرایط نظارت بی‌طرفانه بر روند انتخابات برای پیش‌گیری از تقلب و دستکاری در آراء مردم، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، از اساسی‌ترین وظائف و شروط حکومت‌ها در تامین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی است. انتخابات آزاد یکی از قواعد اساسی یک نظام دموکراتیک است و  مبارزه برای برگزاری آن وجهی از استراتژی سیاسی ماست. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانه‌ی مردم پای می فشاریم. برگزاری انتخابات آزاد مشروط به آزادی زندانیان سیاسی، مدنی و اتنیکی، تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، تشکل ها و انجمن های سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، گردهمائی ها و مبادله‌ی آزادانه‌ی اطلاعات است.

تجربە‌ی چهل سالە‌ی کشور ما مؤید آن است کە شرائط حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی سال بە سال غیردمکراتیک‌تر شدە‌است و امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نه فقط محدودتر، بلکه با ادامه‌ی این روند غیر ممکن‌ شده است.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) شرائط انتخابات در کشور را فرصتی برای طرح برنامه‌ها و سیاست‌‌های خود، امکانی برای هماهنگی و همکاری نیروهای چپ، جمهوریخواه سکولار و  دمکرات در جهت تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد، گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات می داند. از نظر ما راه برون رفت از وضعیت بحرانی کشور، نه شرکت در انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی، بلکه تدارک برای برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید است. باید به‌مثابه‌ی یک بازیگر فعال و تاثیرگذار، فرآیند انتخابات را به صحنه‌ی چالش با حکومت فرارویاند؛ ناکارا بودن، غیردمکراتیک و نمایشی بودن انتخابات جمهوری اسلامی و ناتوانی مجلس برآمده از آن را آشکارتر کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید شوند. 

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۹ ابان ۱۳۹۸ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=11624 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیا
کیا
4 سال قبل

تبریک.
این ۴ ماه حادثه آفرین و جنجالی سکویی برای پرش در آینده‌ای پر تلاطم است
آزادی زندانیان سیاسی را می بایست در سر لوحه خواستهای مردم نهاد.

آرمان شیرازی
آرمان شیرازی
4 سال قبل

برآمدهایی چنین همخوان با خواسته های مردم از سوی حزب چپ ایران امید آفرین است. گامسپاری در این راستا نقش کارسازی در “هماهنگی و همکاری نیروهای چپ، جمهوریخواه سکولار و دمکرات” برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی و “استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات” بازی خواهد کرد.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x