چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

راه ما، جدا از ترورها و جنگ های فناتیسم و امپریالیسم – بهنام چنگائی

با هیاهوهای ماهوارها بخاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، این امربر مطیع و مدیر مداخله گری نظامی سیاسی آقا در منطقه، و همزمان خود او سلاح کور و کر دین حکومتی بود که جز راهبر ستیز انسانی، دشمنی پردازی های مذهبی و قهر برافکنی فناتیسم شیعی میان مذاهب ملت ها و اتنیک ها، و بانی جنگ و ناآرامی ها در منطقه بلاخیز خاورمیانه نبود، با مرگ این سردار دیدیم که اغلب رسانه های میانی و راستگرای داخلی و جهانی چه غوغاهای هدفمند بپانکردند؛ مفسران و رسانه هائی که کمترین باور و تعهد به حقوق بشر نداشته، و به آن بهائی برابر نمی داده، و کمترین آنها روشنگر و افشاگر حقایق موجود نبوده و نیستند چه ابراز همدردی نکردند. در حالیکه زنندگی یکسویه ی تحلیلگران، وابستگی آنها، و منظور دروغین آگاهیرسانی بیشترشان از چشم و خرد مردمان صلحدوست دیگر رسوا و در پهنه ایران، منطقه و جهانی بی آبروست. همچنین آنها به ایجاد صلح و پیدائی همزیستی مسالمتجویانه جهانی که در زیر ترورها و جنگ های فناتیسم و امپریالیسم گرفتار است پیوسته سکوت کرده، و هیچگاه مواضع و رسانه های شان کمکی شایسته و بایسته به قربانیان نمی کند. چراکه در آبان ماه بیش از ۱۵۰۰ انسان نو جوان معترض و دست خالی توسط نیروهای سپاه، بسیجی ها و لباس شخصی های رژیم خامنه ای ترورشدند و بسیاری از همین رسانه ها که به بازتاب پُر آب و تاب مرگ سلیمانی پرداخته اند خفه خون گرفته اند. چرائی چنین خبررسانی یکجانبه از آغاز پیدائی رژیم پرسیدنی ست؟ همچنانکه محمد خاتمی اصلاحطلب بی شرمانه در برابر آن ترورهای هولناک سکوت کرد ولی امروز برای سلیمانی اعلام همدردی می کند! براستی چرا؟

با شناخت ما از این تحلیلگران و رسانه ها، و برجسته سازی های هدفمند و گمراه کننده ی آنها از حقایق، و هدف های پوشیده ی خامنه ای ها و ترامپ ها در آن میانه، و تلاش برای گمراه کردن و بیگانه سازی خرد اجتماعی در پیوند ضروری طبقاتی کارگران با توده ها، بویژه آنهم در مسیر یاریرسانی به سرمایه سالاری نئولیبرال تحقیربرانگیز است، بی گمان نوع بشر با وجود و بقای این دو(( فناتیسم و امپریالیسم)) که هردو مکمل هم، برتریجو، مدافع نابرابری ها، برپادارندگان جنگ های بی پایان، سینه چاکان کاپیتالیسم قتال و درنده می باشند، بقای این سیاست ضدبشری و جهانی بی تردید ادامه خواهدداشت؛ و بی گمان آنچه زندگی انسان کار را می آزارد، دست و دل تنگدستان ناامید را بسوی یاریگیری از تبهکاران دینی مذهبی می کشاند؛ یا همبستگی نوعدوستان بیدادرس کنونی را با همدردمندان کارورز به جدائی ناخواسته از هم وامی دارد و به همگامی آنها بنام دین و اتنیک و ناسیونالیسم آسیب جبران ناپذیر می رساند و یا هر انسان آزاده ای را از مصیبت های فراوان کنونی که بر همنوع تهیدست او می رود دچار رنج می شود، همگی این ها و آنهای موجود ایرانی ملازده و بردگان جهانی اسیر بهره کشی باید بدانند که تا تداوم ( سرکردگی دین و سرمایه ) برجابماند؛ انسان کارمزد سرانجامی بهتر از این نخواهند داشت که دارد؛ مگر ما بتوانیم با اراده ی هموند، ساختارهای تک قطبی سرمایه و دین را درهمریزیم و آنها دیگر نتوانند بسان گذشته بنیادگرائی های داعش شیعی سنی را بیاری امپریالیسم تسلیح و پشتیبانی کند و بجان مردم بجان آمده بیندازد.

باید در برابر دسیسه ها و هموندی های دین و سرمایه بیش ازین هوشیاربود. مگر نه که همین امروز امپریالیسم آمریکا با دیپلماسی پوشیده خود و بنام دمکراسی تلاش می کند طالبان را برای اهدافش در منطقه همچنان یاری دهد؟ چرا نباید بخواهد با همین ترفند و شیوه ی دیپلماتیک آنرا در ایران اسلامی پیاده کند؟ مرگ سلیمانی ها در استراتژی این تبهکاران مذهبی و مالی جهانی تنها یک انگیزه بسوی راهکارهای ضروری و فردائی سرکردگی دوسویه هست و نه بیشتر! سمتگیری، پشتیبانی و یاری خواستن از هرکدام آنها توسط هرطیف، جریان و فردی باشد، پیش از همه بسود اراده و اداره ی اجتماعی طبقاتی که خلاء جامعه بشری ست نیست؛ ما باید مستقل از هردو و وابستگان داخلی و جهانی آنها باشیم و به ترامپ و خامنه ای نه بگوئیم. مگر ما کشتار بیش از نیم میلیون از مردم سوریه را ندیدیم؟ مگر ما شاهد در خون نشستن توده های بی پناه در منطقه نیستیم! یا آشوب و بی عدالتی و کشتارهای موجود را که دین و سرمایه در جهان ایجادکرده اند نمی بینیم! مگر می توان بدبختی میلیاردها انسان کار، رنج و تلاش را که دچار گرسنگی و شرارت دولت های وابسته ی غربی و آمریکای جهانخوار هستند را می شود فراموش کرد؟ ما تنها با اراده خود و همبستگی میلیونی مان می توانیم سرمایه و دین را از میدان حق زندگی نداشته ی خود بیرون کنیم و خواهیم کرد؛ و نه خامنه ای با سلیمانی هایش یا ترامپ با دسیسه هایش!

چراکه دیدیم راه زندگی، یافتن خوشبختی، رستگاری انسانی و رهائی از بهره کشی ما، نه با فرار شاه آمریکائی، و نه با آوردن شیخ بنیادگرائی هرگز هموار نشد؛ و تاکنون نیز هیچکدام از وعده های بساط ولائی یا دمکراسی آمریکائی بسود کارگران، نان مردمان زحمتکش، حقوق انسانی، شکوفائی اجتماعی، پابرجائی ارزش های نیروی کار و به پویائی روند رشد کشور ما نینجامیده است؛ تاکی فریب بخوریم؟ همانگونه که بدون همبستگی اجتماعی و مبارزه مستقل طبقاتی و ایجاد ارگان های کلان کارگری و شوراهای مردمی هرگز در کل منطقه، با رفتن نجیب الله ها، صدام ها، قذافی ها، مبارک ها دگرگونی ای بسود سیاست مردمی روی نداد و بهره و یاری نیاورد؛ همچنانکه در طول تاریخ با جابجائی اوباماها با ترامپ های هیچ تغییر اندکی بسود صلح و هموندی و منافع مردم آمریکا مهیا نشد و همچنین کمکی هم در راستای صلح جهانی بسود ما نداشته است. امروز جامعه ی نابرابر آمریکا با این دمل چرکین ترامپ میلیاردراش بیش از هر زمانی ملتهب و قطب بندی شده و با تحریف رسانه های امپراطوری آمریکا ناآگاهانه برابر هم و بی قرار صف کشیده، و خشمناک و آشوبزده ایستاده اند. بنابرین، راه ما و جهانیان جدا از اهداف ترورها و جنگ های پیاپی نیابتی میان فناتیسم داعش سنی و شیعی، و امپریالیسم آمریکای جنایتکار و یاورانش است.

مگر خمینی بیاری همین آمریکای تبهکار نتوانست بی دردسر وارد کشور شده و قدرت سیاسی اقتصادی را بدست گرفته و با شتاب باورنکردنی، نیروی مستقل نظامی امنیتی سپاه خود را برپا و هستی مالی ما را یکجا در جیب ها و زیر عباهای (( دین دولتی ها)) پنهان و یا به خارج تاراج نکرد! مگر فساد او و مافیاهای خامنه ای چنین نبوده و نیست؟ همان هائی که شاه خودکامه را دیو خواندند و خود را فرشته ی رحمت! بویژه در همان آوان، خمینی با دروغ های الهی اش توانست مردم را گول زند و بسادگی دار و ندار ما را یکجا ببرد؛ و به حریفان قمارخانه های باخت باخت میلیتاریسم و فناتیسم ببازد؟ او برای سرکردگی جهان اسلامی و حکومت دینی مافیائی خود صدها هزاران را به قتلگاه پوچ ولائی کشاند. او و جانشین اش با کشورهای همسایه و جهانی چه دشمنی افکنی ها ۴۱ ساله ای نکرده، و زندگی مسالمتجویانه ما با همسایگان را نابودنساخته، و این بساط “سلیمانی پرور” چه ویرانسازی هائی در کشور با نام اسلام محمدی و نماینده ی راستین اسلام که خود باشد بوجود نیاورد؟ دسیسه های مذهبی ایکه بازتاب کوچک آن زندگی زیر خط فقر ۸۰% هست که آشکارا می بینیم. دخالتگری های سیاسی نظامی که بجز مشتی دست نشاندگان حزب الهی برای ایران آقا نداشته، همانگونه که هیچ راه حل دوستی ای نیز در منطقه برجا نگذاشته است. هرگز جایز نیست ما فراموش کنیم که دیروز روح الله با جنگ هشت ساله اش چگونه توانست میلیون ها مسلمان ایرانی عراقی را تنها برای دخالت و سروری شیعی در منطقه، و آنهم با بهانه ی تسخیر پوشالی قدس که به اصطلاح او، مسیرش را از راه کربلا می دانست هموارکرد. و ساده دلان بسیاری را رودرروی هم، و بسود تحکیم صهیونیسم راسیست بجان هم اندازد و انداخت و میلیون ها را بدست همدیگر مسلم کشت، و اقتصاد عراق و ایران را برای همیشه نابودساخت. آنهم تنها بدین دلیل که بتواند فناتیسم شیعی خود را برابر سرگندگی خردستیزان سنی سعودی که همسان خود خمینی بودند در خاورمیانه بایستاند و بقیمتی گزاف ایستاند. این رژیم به دروغ ضدامپریالیست تاکنون توانسته با ماجراجوئی های منطقه ای و جهانی اش بیشترین سود مسلمان کشی ها را به حساب صهیونیسم، امپریالیسم آمریکا و شرکا بریزد. و ساختار ترامپ پرور واقف به این یاریرسانی بی بدیل سران ادیان شیعی و سنی بوده و ما هم نباید ظاهر شاخ و سینه کشیدن های دو طرفه را بخوریم! زیرا مصلحت بقای ساختار هردو ( دین و سرمایه) درین شامورتی بازی هاست! گول نخوریم و منتظر نابودی رژیم توسط آمریکای تبهکار نباشیم؛ سرنگونی رژیم و دگرگونی کار خود ماست. ما می دانیم دین دولتی چه از طریق سپاه قدس و یا نیروهای نیابتی و همچنین چه با فرستادن امربران نظامی خویش همچون قاسم سلیمانی در عراق، یمن، لبنان، افغانستان، سوریه و دیگر نواحی جهان دخالت رسمی سیاسی نظامی دارد، و پیوسته دست به جنگ و ماجراجوئی برده و با این شیوه ها فرصت شکوفائی زندگی نسل جوان ایران را نابودساخته و در منطقه با میلیاردها دلار از فروش نفتی، دارائی مردم پاکباخته ی را یا صرف جنگ، تکنولوژی اتمی و یا فرقه بازی مذهبی خود کرده است. چهاردهه تباهی منطقه ای توسط  حزب الله، القاعده، طالبان، بوکوحرام و داعش را دیدیم، عراق، لیبی، سوریه، یمن، پاکستان، ایران و… به سرکردگی سران مذاهب اسلامی و بقیمت نابودی حق زندگی شهروندان خود، اغلب اقتصاد آن کشورها یا نابودشده و یا در پرتگاه ویرانشدگی و زمینگیری دچارمی باشند.

سلیمانی ها نماد دین دولتی شیعی نیستند؛ بل حضور مالی، نظامی و عقیدتی این بساط است که در منطقه آشوب بپاکرده و دشمنی می رویاند. چراکه خامنه ‌ای، پس از کشته شدن سلیمانی، با صدور حکمی، اسماعیل قاآنی را به ‌عنوان فرمانده نیروی قدس برگزید تا روز از نو، و روزی ساختار و بقایش از نو و دوباره جان بیابد. اما یادمان نرود که همین خامنه ای نچندان دور گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! ولی کرد. البته او از آنچه در عراق، لبنان، یمن و سوریه و…می گذرد و نقشی که در رویدادهای آنها دارد همیشه طفره رفته و همچنان در عراق می رود و برای مرگ سلیمانی اش بی گمان مظلوم نمایی براه خواهدانداخت. اما نباید فریب این کلاش های مذهبی ترامپی را خورد؛ کسانیکه هرگاه بتوانند و دست بالای زدن را داشته باشند، همانگونه دیدیم هم آمریکای تبهکار در عراق، افغانستان و سوریه، و هم دین دولتی در ایران و منطقه در کشتن کارگران، مردم بیدفاع، جوانان ناامید و معترض استعداد ترورهای خود را نشان داد؛ و هنوز این رژیم اعدام، آماری سرراست از ترورهای خود در آبان را اعلام نکرده است.

بگذریم، کشته شدن قاسم سلیمانی، این سردار مرگ و نابودی برای زندگی دوستان هرگز شادی ندارد و بگمانم مادران و مردم داغدارمان هم چنین وجدان انسانی دارند. اما واکنش آنها و مردم عراق پیرامون شکست قلدری خامنه ای با کشته شدن سلیمانی اش، نمونه ای برجسته از دامنه ی نفرت تلنبارشده قربانیانی ست که دادخواهانه منتظر فرصت سرنگون کردن نظام و تسویه حساب پایانی با این رژیم ضدبشری هستند که آغاز این پیروزی بر نظام مرگکار را با پخش شیرینی میان خود و توده ها چنانکه دیدیم در سراسر ایران شادمانه برگزارکردند؛ تا این واکنش مردمی از آسیب پذیری و امید به نابودی به یک دولت دینی فاسد و پلید بتواند انگیزه دگرگونی ساخته و موجب  شادکامی راهروان فردای است. بهنام چنگائی ۱۴ دی ۱۳۹۸

https://akhbar-rooz.com/?p=16998 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x