نان و جان ما یا خرید و فروش مرگ – بهنام چنگائی

آیا این شگفت انگیز است که بدانیم در همین مشهد مقدس یا دکان چهاربر چپاول های مذهبی نظام الهی ـ ولائی چندی ست که نان و گاز ندارد و اکنون نیز روغن هم به آنها افزوده شده است؟! دردآورتر اینکه بدانیم اگر در یکچنین شهر سمبلیک و کلانی چنین نیازمندی های ساده ای دست یافتنی نیست که چنین هست، آنهم در” شهر مشدی پرور” و دارائی همچون استان قدس رضوی که پیوسته گوش مردم ساده دل سراسر کشور را با تیغ زیارت امامرضایش بریده و همچنان می برد! چنانچه اینگونه نارسائی هائی پیش پا افتاده ای اینجا وجود دارد که دارد؛ پس پرسیدنی ست به حال و روز مردم کارگر و زحمتکش و تنگدستان استان های سنی خیز و محروم بویژه کردستان و بلوچستان و… چه زندگی بر آنها سخت و دردناک نمی گذرد؟ و اصولا بهتر است بپرسیم که با مصیبت های این دین دولتی به زندگی تنگدستان و کارمزدان کشور چه ناگوارائی ها و نارسائی های کمرشکن و هولناکی که نگذشته و نمی گذرد؟!

همانا که ما می بینیم و هردردمند نوعدوستی در ایران، منطقه و جهان می بیند که برین سرزمین ملا و مکلازده، و در سراسر کشور الهی اسلامی آنان چگونه، بر کول ۹۹% های بیدادرس کوه درد و رنج سنگین و مرگبار نشسته است. و درین میان تنها نان و نوای مافیاها و باندهای درون و بیرون حکومتی ست که همچنان پُرزرق و پُررونق مانده است و پررنگ تر از همیشه چراغانی گشته، و هیچگاه نیز آسیب ندیده است و همزمان تباهی ها، فسادها و ناتوانائی های آنها و جنگ ثروت و قدرت سرکردگان دستگاه هرزه اش تنها به ویرانی زندگی همه ی کارگران و مردمان کارمزد و ندار کشورمان آنجامیده و هستی تک تک آنانرا روزبروز ناتوان تر و ویران تر از پیش ساخته و هردم هم بسوی نابودی های بیشتر کشانده و می کشاند.

بقول یکی از منتقدان، تازه همین اش هم که هست خوب است و جای هیچ گمان بی هوده نباید داشت که ما و بقای کشورمان رودرروی آینده پرماجراجوئی هائی بیت خامنه ای در برابر طیف روحانی ست که آنهم برای بقای رژیم اسلامی مورد نظر هرکدامشان هست که اگر نجنبیم و برابرشان بسان دی و آبانماه ۹۶ و ۹۸ نایستیم تردید نبایدداشت که همچنان گرفتار خواهیم ماند. و همزمان دسیسه چینی های همه سویه نیز اینجا و آنجا و پوشیده و آشکار در کار است تا برعلیه موافقان و مخالفان “ترامپ فاشیست” کدامیک زورش نرمش قهرمانانه اش بر دیگری بچربد و ای بسا با طیف سنی منطقه به دوستی و یا ستیز بیشتر درآید و بینجامد و می باید در همین هیر و ویر چشم براه یارگیری های هرکدام با دیگری های باورنکردنی باشیم و البته بود و نبودمان در کنام رویدادهای ناگوار هریک ازین جناح ها و ترفندهای شان چه سرنوشت دردناکتری می تواند پیشاروی فردای ما باشد!؟

البته تاب مردم بریده چراکه اوج روند تنگدستی ها و زمینگیرهای توده ای با این هزینه کردن های گزاف و پشت پرده از بودجه سراسری کشور بیش از هرزمانی سازگاری ندارد، هزینه هائی که به بهای گرسنگی آنان میسرمی شود و البته تنها برای اهداف اتمی و جهان اسلامی ـ شیعی اهمیت دارد، و آنهم جز بسوی سازماندهی بیشتر گروەهای تروریستی و بسود تحکیم دین دولتی خویش متصور نبوده و نیست؛ آخوندها و آخوندنما ها کشور را بیش از همیشه به سمت نابودی پایانی می برند که تاکنون پیگیر برده اند.

 روند اوجگیر بیکاری و نمودار نداری و فلاکت ژرف زندگی کارگری ـ توده ای در ایران تاب آوردنی نیست و دردا که تورم بیش از ۵۰% در صدی هم نچندان دور و در آینده ای کوتاه در راه است. چراکه سیاست برتریجوئی فاشیسم شیعی در منطقه و جهان پایانی ندارد و دشمن افکنی های آن از یکسو و کمبودها و گرانی‌ها از دیگرسو دست در دست هم دارند و روز بروز بیشتر و بیشتر تلنبارمی شوند و به قطب بندی نبرد توده ای طبقاتی در برابر فرقه ی حاکم و خودکامه انجامیده و بهتر از پیش می تواند بینجامد. و بالماسکه بایدن ترامپ و دستگاه جهانخوار و ترامپ پرورِ فاشیست هم بیاری رژیم درآمده و اوج ارزش دلار قدر هم تنها، بر ویرانه های کارگری ـ مردمی با بی خیالی آشکار به پایکوبی برخاسته و نه بر علیه سران مغرور و پلید نظام؛ چراکه آنها همه و همیشه هرچیزی را که بخواهند دارند.

و ترامپ، این دمل چرکین سرمایه سالاری انگل و ضدبشری هم بخوبی می داند که رژیم اسلامی را با همه ی اشتلمکاری های مسخره اش می باید برای اهداف میلیتاریستی و غارتگرانه آتی آمریکا در خاورمیانه برتابد و برای روز مبدا اگر ممکن شود دین دولتی نگهداری کند و تاکنون هم کرده است. ترامپ سرراست می داند که رژیم اسلامی درین ۴۱ سال چه یاری ها و پشتیبانی بی مانندی را برای امپریالیسم آمریکا و یاران ناتوئی اش و… نداشته و چه فضای خوبی برای میلیتاریزه کردن منطقه و اوج بازار خرید و فروش ابزارهای کشتارجمعی را در همین فاصله ها و بسود خود و ناتو رونق بی مانندی نداده است!؟ مگرنه: این دو ساختار” فناتیسم و امپریالیسم” و کاپیتالیسم آنها یاور و مکمل یکدیگر نبوده اند و هردو به تداوم حیات پست و پلید و ضدمردمی همدیگر در ایران و آمریکا کمک نکرده اند؟ ما نیروهای چپ و کمونیست پشتیبانان حکومت کارگری مردمی بوده و هستیم و هرگز و هیچگاه سازشی با این دو نظام ضدبشری نداشته و نداریم و نخواهیم داشت.

همینک با بالا رفتن آسیب پذیرتری اجتماعی ـ طبقاتی از گستردگی بیکاری و نداری، دامنه ستم و بیدادرسی و ژرفای نارسائی ها و ترس از گرسنگی و مرگ های گوناگون از جمله “پاندومی کرونا” که امپریالیسم آمریکا و فاشیست اش ترامپ آگاهانه به گسترش بیشترش آن در ایران دلگرمند، و همزمان تحریم ‌های فعال نیز از سوی خزانه‌ داری امپریالیسم آمریکا که بیش از پیش بر خرابه زارهای کارگری مردمی می غرد دمار از روزگار توده ها درآورده؛ ولی سران با وجدان نظام الهی، مغرورانه همچنان سربالا می گیرند و بازتاب های این جنگ زرگری میان ترامپ و خامنه ای را پاسکاری می کنند؛ زیراکه: بازتاب های آن تنها بر کول مردم کار است که مصیبت هایش کمرشکن تر شده و ویرانگرتر می باشد و می شود.

درین رقابت کاه با کوه میان کارگران و زحمتکشان بی نان و آب از یکسو و خامنه ای ـ ترامپ از دیگرسو مبارزه برای زنده ماندن ادامه سازش ناپذیرانه ای یافته است و دلایل خود را هم دارد. و همزمان کاغذ پاره و یا پول آخوندی بیشتر به هیچ می ماند تا که ارزش ارزی بیابد! زیرا: دلار از مرز ۳۲ هزار تومان هم گذشته و نشانه های دردبار افزایش نرخ دلار در همین مشهد مقدس و دارا هم بسادگی پیداست، دیده می شود که چگونه دلار با قلدری بر دامنه ی تورم ها و گرانی ها و گرسنگی ها شتاب چشمگیری داده است. از دیگر سو، واگیری و شتاب همه ‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از کارخانه های بزرگ و کوچک را فلج کرده و خامنه ای این رهبر کبیر، با حسن چاخان اش در پی جنگ زرگری با ترامپ، به کرکری هایش دلبسته اند و خود خامنه ای از ترس کرونا خود را قرنطینه کرده و کاک اش هم از اوج فلاکت و بیکاری و بینوائی زندگی کارگری مردمی نمی گزد.

بنابرین هستی ما و کشورمان چه بخواهیم و یا نه هماکنون جز اموال یک مشت ضدبشر آخوندی در داخل ـ و ترامپی در خارج بیش نیست که چنین آشکارا به بازی گرفته شده و تباه می شود؛ و از همینروست که اینان خداپناه در داخل و آنها دمکرات در خارج برای ما و آینده مان برنامه بدشگون می نویسند و چه ها که در سر نپرورانده اند. راه چاره ی و اهرم رهائی ما بجز همبستگی نیروی کار برابر زورمداران مذهبی بورژوائی سرمایه سالار بیش نیست. بی گمان ما می توانیم بر هردوسوی به دشمنان مشترکمان بتازیم و در نبردمان پیروزشویم. هموندی طبقاتی با دیدگاه های مستقل کارگری ـ مردمی راهکاری بجز مبارزه مشترک و مستقل ااز آنها برای مان نگذاشته و همینک هم نمی گذارد و ما راهی دیگر نداریم. امروزه دیگر توده ها هم می دانند که ھر چیزی در سراسر کشور کمیاب و یا گران شود زیر سر بیت رهبری و جنگ ثروت و قدرت مافیاهای او و مخالفان و موافقانش است. همینک هم در هرگوشه ایران فلکزده هر بیکار و گرسنه ای می داند که کمبود و گرانی زیر سر مافیای های قاچاق سپاە پاسداران و بسیجی ها و رژیمی هاست و در بیرون از مرزها هم، هر آنچه ناپسند و ناگوار برما رفته و می گذرد بازتاب جهانخواری های مافیای تراست ها و کارتل های قاچاقچی آمریکائی و هموندانش ناتوئی می باشد. ما راه رهائی کار از بهره کشی سرمایه را می خواهیم و ناگزیر می باید بسازیم. خامنه ای و ترامپ بفکر نان و جان ما نیستند؛ بل در جستجوی خرید و فروش بیشتر مرگ مایند.

بهنام چنگائی ۲۶ مهر ۱۳۹۹

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=51016 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More