جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

حزب چپ ایران: با اتحاد و همبستگی پیش بسوی برگزاری روز جهانی کارگران جهان

روز همبستگی طبقاتی کارگران و مزد و حقوق بگیران جهان بزودی از راە می رسد. امسال در حالی کارگران و عدالتخواهان خود را برای برگزاری این روز آمادە می کنند، کە ادامە جنگ در اوکراین و غزە و تشدید تنش میان ایران و اسرائیل وضعیت خطرناکی را بوجود آوردە و علاوە بر مرگ، آوارگی و ویرانی انبوه، و گرانی و رکود و بیکاری در بسیاری از کشورها بە نگرانی از تبدیل این جنگها بە جنگهائی وسیعتر و خانمانسوزتر دامن زدە و با خود پیامدهایی را بە همراە آوردە است.

سرشکن کردن هزینە های سرسام آور جنگها میان مردم باعث افت سطح و کیفیت زندگی آنان به ویژه مزدبگیران شدە است. تشدید تعرض سرمایە داری بە دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری، حتی در دمکراتیک ترین نظام های سرمایە داری شمال اروپا، باردیگر نشان داد سرمایە داری هر گاە کە فرصت پیدا کند، برای پس گرفتن حقوق نیروی کار درنگ نخواهد کرد.

تشدید تعرض دولت های سرمایە داری بە حقوق و دست آوردهای مبارزاتی کارگران در سراسر جهان اهمیت ویژەای بە اول ماە مە امسال دادە و ضرورت حفظ آن را جلوە گر می کند.

نبردی کە از آغاز سیطرە سرمایە داری بین کار و سرمایە و برابری و نابرابری شروع شدە و اول ماە مە نقطۀ عطفی در آن محسوب می شود، همچنان ادامە دارد. بر کارگران معلوم شدە کە فقط با اتحاد و همبستگی و متشکل شدن در سازمانها و نهادهای کارگری است کە می توانند از حقوق و دستآوردهای مبارزات تاریخی خود محافظت نمودە و سطح زندگی و رفاە خود را ارتقا دهند.

در ایران تعرض رژیم اسلامی و سرمایە داران بە حقوق کارگران و عموم مزد و حقوق بگیران  در مقایسە با بسیاری از کشورها وحشیانەتر و همە جانبە تر است. با این تفاوت کە در بسیاری از کشورها بواسطە متشکل بودن کارگران در سازمانهای کارگری این تعرض با مقاومت مواجە است، اما در ایران بە دلیل غیرقانونی بودن اتحادیە ها و احزاب کارگری و سیطرە استبداد دینی و سرکوب، اعتراضات پرشمار کارگری مانع از بی حقوق سازی و فقیرسازی نیروی کار توسط حکومت نشدە است.

تشدید سیاست سرکوب دستمزدی وتعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان شاغل و بازنشستە کمتر از نرخ رسمی تورم، تغییر قانون بازنشستگی، بیمە بیکاری، تعرض پیاپی بە قانون کار، احیای مناسبات منسوخ شدە استاد شاگردی، گسترش قراردادهای موقت اسارتبار و گسترش تبعیض شغلی و مزدی علیە زنان، تنها بخشی از تعرضات لجام گسیختە رژیم و سرمایە داری نوع اسلامی بە حقوق، امنیت  معیشت نداشتە نیروی کار است کە همچنان بە شکل جنون آسایی تداوم دارد.

متوقف کردن این روند و بازگرداندن حقوق غارت شدە زحمتکشان مستلزم اتحاد، همبستگی گستردە و سازمانیابی کارگران و کلیە مزد و حقوق بگیران است و بدون آن ناممکن.

کارگران، و همە ی مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشسته، بیکاران، محرومان و ستمدیدگان و همە ی ما کە دغدغە آزادی و عدالت داریم و از جور وستم رژیم استبدادی بە ستوە آمدەایم در اول ماە مە امسال بە خیابان بیاییم بە دستمزدهای زیر خط فقر و بە تعرض بە حقوق مان، بە تبعیض و سرکوب زنان، بە استبداد و سرکوب مردم، بە جنگ و اعمال خشونت، بە تبعیض و ستم علیە کارگران مهاجر و پناهندە، بە گرانی، بیکاری…اعتراض و متحدانە علیە آنها مبارزە کنیم تا بتوانیم با یاری هم، سایە شوم، استبداد، فقر و بی عدالتی، جنگ و خشونت را کە سالهاست بر سر مردمان سرزمین ما سنگینی می کند از میان برداریم. خواهان آزادی، معلمان و کارگران و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شویم، ادامە سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی را محکوم و بر حمایت قاطع خود از این جنبش تاکید کنیم. از یاد نبریم کە مبارزە در هر سطحی علاوە بر تشکل، سازماندهی و هدف نیازمند برنامە است. تهیە و تدوین  منشور حداقلی تشکلهای کارگری و مدنی بە همین خاطر صورت گرفتە است. آنرا راهنمای عمل قرار دهیم و برای پیشبرد آن کوشش کنیم مبارزه پراکندە رە بجایی نمی برد و نمی تواند بە بهبود وضعیت کمک نماید.

اول ماە مە به تمام کارگران و زحمتکشان جهان فرخنده باد!

برقرار و پایدار باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان!

نابود باد جنگ!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران

دوم اردیبهشت ١۴٠٣ – ٢١ آوریل ٢٠٢۴

https://akhbar-rooz.com/?p=239201 لينک کوتاه

2.6 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
farhad farhadiyan
farhad farhadiyan
1 ماه قبل

کارگران ایران در اول ماه مه برای اعلام خواست الغای کار مزدی و الغای مالکت خصوصی فریاد خواهند زد زیرا بعد از ۶۰ سال بحران سرمایه داری و ناتوانی در اداره ی اقتصاد و سیاست کشور نشان داد سرمایه داری شایسته ی اداره ی این کشور نیست و سزاوار است سرنگون شود تا با اجتماعی کردن مالکیت کارگران خود راسا در تعیین سرنوشت خودشان مستقیم دخالت و تعیین تکلیف کنند

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x