سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

طراحی صورت مسئلە؛ انتخابات و سنت دیرینە و جهانشمول دستکاری افکار عمومی – ئاوارە

داستان مغلطە فکری و سفسطه در جوامع بشری برای بهرە گیری از یکدیگر، تاریخی بە طولانی بودن تاریخ بشردارد! مهارت در دستکاری تصورات، افکار و هدایت عواطف عموم، اهمیتی ورای قدرت نظامی برای برپائی، ادامە و حفظ سلطە دارد. یکی از رایجترین این دستکاری ها از راە طراحی صورت مسایل اجتماعی و یا طبیعی انجام می پذیرد.

برای توضیح سادە و سمبلیک این پدیدە، مرور یک داستان فکری- محاسباتی در اینجا لزوم پیدا می کند

در این داستان‌، شخصی یک ماجرای ساده را طوری تعریف می‌کند که شنونده روی بخشی از داستان کە واقعی نیست تمرکز کند و بخش دیگر را کە واقعی است، از او پنهان می کند. در این داستان پردازی، راوی بسیار استادانە تمرکز شنوندە را از اصل رخداد دور نگە داشتە و او را بە تمرکز روی یک روابط ریاضی ساختگی کە پر رنگ و عمدە می گردد، هدایت می کند! با این ترفند و در نتیجە شرکت شنوندە در این مشاجره ذهنی کە بە مخاطب دیکتە می شود، درک واقعیت رخداد از طرف شنوندە غیر ممکن می شود و طرف بەدنبال جواب در سراب طرح شدە رفتە و درماندە می گردد.

داستان :

دو برادر برای خرید یک رادیو بە یک مغازە مراجعە می کنند و رادیوئی می خرند. صاحب مغازە آنجا نیست و شاگرد مغازە رادیو ١۵ تومانی را بە ٢٠ تومان بە آنها کە هر کدام ١٠ تومان  در جیب دارند، می فروشد! با بازگشت صاحب مغازە و اطلاع او از رفتار شاگردش، بە او اعتراض کردە و او را روانە خانە مشترهایش می کند کە ۵ تومان اضافی شان را پس بدهد! شاگرد بجای ۵ تومان بە هر کدام ٢ تومان پس می دهد و ١ تومان را خودش تصاحب می کند! پس در واقع هر برادر بجای ١٠ تومان ٨ تومان پرداخت کردە است و در مجموع آنها ١۶ تومان مشترکن پرداخت کردەاند! شاگرد هم ١ تومان تصاحب کردە است کە مجموعا میشود ١٧ تومان !

ولی کل پول ٢٠ تومان بود ، پس ٣ تومان گمشدە کجا رفت؟

اکثریت مخاطبان این داستان بلافاصلە با این اعداد مشغول بکار شدە و ذهنشان خستە و درماندە میشود!

اگر کسی کمی ریاضی کار کردە باشد خواهد فهمید کە در اینکار اعداد را بطور عمدی و غیر مجاز از دو طرف معادلە را با هم تاق زدەاند و بە همین دلیل جوابی ندارد.

اگر شما تنها با اعداد٢، ٨، ١۶ ، ١ و ٢٠ کە در اختیارتان قرار گرفتە است، کار کنید وبخواهید کەبە جواب برسید، بی شک موفق نخواهید شد، چرا کە عدد ١۵ را کە پیش رادیو فروش باقی ماندە است استتار کردەاند و در نتییجە شما بە بیراهە خواهیدرفت!

جواب واقعی از ١۵+١+٢+٢=٢٠ بدست می آید، جائیکە هیچ پولی مفقود نشدە است!

این ١۵ تومان همان بیت رهبری خامنە ایی و سپاە و نیروهای اطلاعاتی و رانت خواران و لشکری از آخوندهای مفت خور هستند کە در تمام تبلیغات استمرار طلبان حامی بقای رژیم آخوندی حضور ندارند!

بحث بە دوگانە جلیلی و پزشکیان بردە شدە و بیت رهبری و باقی اراذل و اوباش حاکمیت به ناگاە بە عناصر سادە و ناظر و بی خاصیت تقلیل دادە می شوند و ما بایستی در مورد اینکە چرا پزشکیان بهتر است و درجە رذالت و اهریمنی جلیلی تا چە پایە عمیق است بە فکر فرو بروییم. اینکە پزشکیان در عمرش حتی یک دروغ هم نگفتەاست واینکە او پزشکی مهربان و ماهر است و الخ … 

البتە خود پزشکیان نە وعدەای میدهد و نە ادعایی آنچنانی دارد. او خودرا اصولگرای اصلاح طلب ذوب در ولایت می نامد و هیچ ایراد و اشکالی در رهبری خامنەای نمی بیند و اجازە هم نمی دهد کە کسی بە رهبرش توهین کند. او هر چە می بیند از کارگزاران نالایق رهبری می بیند، کسانی کە او به جای آنها خواهد نشست و منویات رهبری را صادقانە تر پاسداری و عملی خواهد کرد! او فوقش می گوید کە او با این و یا آن مورد مخالفت خواهد کرد و نە بیشتر! البتە روشن است کە مخالف بودن همسنگ توانائی و جرأت و یا خواست تغییر آن مورد نیست.

در مورد پزشکیان و جلیلی و اینکە هردو بایستی مجری اوامر خامنەای باشند، بیشمار نوشتە اند. اینکە شخصیت پزشکیان بسیار کم فروغ تر و ناچیزتر از بنی صدر، خاتمی، روحانی، رفسنجانی و حتی مموتی است، کمتر کسی شک دارد.

او نە در حدی است کە در مقابل وزرات اطلاعات و سپاە و گرگهای بیت رهبری بایستد و نە ادعا و تصور آن را به خود راە می دهد!

پر روشن است کە این خامنەای است کە تعیین می کند، کە جلیلی آن را اجرا کند کە بە پزشکیان نسبت می دهند و یا پزشکیان مجری آن باشد کە می گویند جلیلی می خواهد انجام دهد، او قادر است جلیلی را بە رنگ پزشکیان و پزشکیان را بە رنگ جلیلی رنگ کند و در بازار سیاست بفروش برساند.

و اما یک پیش بینی:

بر این باورم و همە شواهد بر این امر دلالت دارند کە خامنەای این بار از کلاە شعبدە خود، پزشکیان را بیرون خواهد کشید، بە دلایل زیر:

١- هلی کوپتری شدن رئیسی بیهودە نبود و هدفش آوردن یک کسی با ظاهر میانە رو بود!( دلیلی ندارد کە جلیلی کە همان رئیسی است برگردد)

٢- ناکارامدی و نیز نفرت عمومی از حاکمیت یکدست خامنەای و نیاز بە تزئین بە چند گانگی و ایجاد تنوع دوبارە و استتار خودش در پشت سر دو جناح پوشالی و روکشی حاکمیت.

(یک تولید کنندە زبر و زرنگ هر چند سال یکبار، بدون تعویض مارک  خود، در رنگ و طراحی پاکت فروش کالاهای خود تغییراتی می دهد.)

٣- احتمال بازگشت ترامپ و نیاز بە مهرەای با آوازە میانە رویی و زمینە نرمش قهرمانانە دیگر، با دست بە ظاهر دیگران (اصلاح طلبان)

۴- اینکە اجازە دادە شدە است کە این بار در مرحلە اول، پزشکیان با اختلاف هر چند اندک، اما صدر نشین باشد.

بنا بە دلایل فوق این بار از صندوق جوجە کشی فقیە، بطور منطقی پزشکیان سر از تخم درخواهد آورد

***

طراحی صورت مسئلە در جهان بە اصلاح دمکرات

اینکە ما فکر کنیم، کە آخوندها اهریمن مطلق این جهانند و بقیە فرشتە و دمکرات، همە مرزهای سادە لوحی و کودنی را پشت سر خواهیم گذاشت!

خوانندە هوشمند و آگاە خود می تواند با اندکی تامل بفهمد کە در همین چند سال اخیر در جنگ سوریە، اوکراین، غزە و افغانستان و الخ این جهان متمدن تا چە پایە رذیلانە، برای کسب نتیجە مورد نظرش چگونە صورت مسائل را بوسیلە رسانەهای قدرتمندش دستکاری کردە و می کند و اگر ایمانش بە بازدهی دستکاریهایش قوی نباشد، بە سانسور و محدودیت هم بی محابا پناە می برد…..

چگونە دست راستی ها با طراحی های کاذب از علل بحرانهای اجتماعی، بە قدرت می رسند و همان سیاستهای راست میانە را با شدت بیشری ادامە می دهند.

چگونە سوسیال دمکراتها سیاستهای لیبرالی را در قالب سوسیالیستی طراحی و بە اجرا می گذارند. چگونە قتل ١٠ نفر را وحشتناکتر از قتل ١٠ هزار نفر جا می اندازند و الخ…

قرار دادن مردم آمریکا در دوگانە ترامپ و بایدن و هزاران مورد دیگر.

https://akhbar-rooz.com/?p=245236 لينک کوتاه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
توجه!
توجه!
18 روز قبل

“اصولگرای اصلاح طلب ذوب در ولایت “‌
بسیار جالب
امیدوارم محاسبه ریاضی منطقی اتان فهمیده شود.

ئاواره
ئاواره
18 روز قبل
پاسخ به  توجه!

دوست گرامی از توجه تان به نوشته سپاسگزارم
عبارت “اصولگرای اصلاح طلب ذوب در ولایت “‌ از خود پزشکیان است
من هم امیدوارم که داستان را قابل استفاده و واضح بیان کرده باشم
با مهر و درود

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x