حزب چپ ایران (فدائیان خلق): سیاست دستمزدی دولت را محکوم و از مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد پشتیبانی می کنیم

شورای عالی کار سر انجام پس از ماە ها کشمکش بر سر نحوە و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ٩٩ با تاخیر فراوان در ١٩ فروردین با وجود مخالفت و امتناع نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی عضو این شورا حداقل دستمزد کارگران را ٢١ درصد افزایش داد و از یک و نیم میلیون بە یک میلیون و هشتصد میلیون تومان رساند. این تصمیم بدون اینکە یکی از سە عنصر تصمیم گیرنده شورای عالی کار بە آن رای دهد، توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان و با نقض آشکار مادە ۴١ قانون کار و اصول سە جانبە گرایی اخذ و تحمیل شد.

افزایش ٢١ درصدی دستمزد در شرایطی اخذ شد کە تورم رسمی بالغ بر ۴٢ در صد و سبد هزینە خانوار بین ٧ الی ٨ میلیون تومان است و در مادە ۴١ قانون کار قید گردیدە کە افزایش دستمزد نبایستی کمتر از تورم و بدون در نظر گرفتن هزینە سبد خوار و بار باشد. بە عبارتی تصمیم شورای عالی کار حتی خلاف قانون کار جمهوری اسلامی و فاقد اعتبار حقوقی است.

با این افزایش جزیی کە از هم اکنون ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است و در شرایطی کە دستمزد های اکثر کارگران و حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی یک چهارم هزینە های زندگی است، وضعیت معیشتی وسطح زندگی آنها در سال جاری بە مراتب بدتر و غیرقابل تحملتر خواهد شد. بی جهت نیست کە نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی نیز از امضای آن امتناع نمودەاند و پس از انتشار میزان دستمزد، موجی از اعتراض از طرف کارگران و تشکلهای کارگری و سایر عدالتخواهان علیە آن شروع شدە است. مدیران ارشد اقتصادی دولت روحانی تلاش می کنند سیاست فریز دستمزد را، کە اساس سیاستهای نئولیبرالی و تعدیلی است و سالهاست آن را دنبال می کنند، حفظ و بر کارگران تحمیل کنند. راە رهایی از دستمزدهای زیر خط فقر و افزایش واقعی دستمزدها و رهایی کارگران از فقر و تنگ دستی و محرومیت های دیگری کە سرمایە داران و دولتهای حامی آنها بە زحمت کشان تحمیل کردە و می کنند، مستلزم گسترش اعتصابات و اعتراضات، همبستگی هرچە فشردە تر گروە های مزدبگیر و تشکلهای کارگری و سازمان یابی وسیع طبقە کارگر در اتحادیە های مستقل و احزاب کارگری است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سیاست تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران و بازنشستگان و عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و سیاست دستمزدی دولت را قویا محکوم میکند، اعتراض کارگران و بازنشستگان نسبت بە دستمزد سال ٩٩ را  بە حق دانسته و قاطعانە از آن پشتیبانی می کند. ما از احزاب و تشکل های سیاسی برابری طلب، مردم آزادە و سازمان های کارگری و نیروها و نهادهای عدالت خواە دعوت می کنیم کە از پیکار عادلانە کارگران و بازنشستگان برای رهایی از زیر خط فقر و افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی حمایت کنند.

هئیت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۱ آپریل ۲۰۲۰خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=25975 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز:int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More