چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

بیانیه هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق): زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران!

وحدت و همبستگی برای حقوق سندیکایی، مبارزه علیە استبداد و بی عدالتی!

کارگران و زحمتکشان

امسال شما سالی سخت و سراسر از مبارزە را پشت سر نهاده اید. گستردگی و کیفیت اعتراضات متنوع، مبارزات و اعتصابات امیدبخش شما در میان آزادیخواهان و تودە برآشفتە از فقر و بیعدالتی شور و شوقی برانگیخت و جنبش کارگری را در مرکز توجە عمومی قرارداده است. خیزش توده‌های فقر زده در آبان ماه گذشته نشان از انباشت نیاز به عدالت خواهی در ایران داشت و بیانگر اینکه جامعه ما چه ظرفیت بزرگی از مبارزه اعتراضی را در خود نهفته دارد. سال گذشته، سال تشدید مبارزات نیروی زحمت علیه بی عدالتی شد. این برآمد مبارزاتی بر همه شما کارگران و زحمت‌کشان مبارک باد.   

اعتصابات و مبارزات شما در سال گذشتە امیدوارکننده بود و موجب هراس و انتقامجویی رژیم از شما و رهبران اعتصابات شد. حکومت برای فرونشاندن اعتراضات و زدودن آثار سیاسی و اجتماعی آن دست به اخراج سازمانگران اعتصاب زد. آنان را در بیدادگاە های خود بە محاکمە کشید. حتی بنا به شیوه همیشگی اش عدەای از رهبران اعتصابات و روزنامە نگاران را بە زور شکنجە وادار بە تائید اعمال ناکردە کرد. با این همە مرعوب نشدید و بە مبارزات حق طلبانە تان ادامە دادید. شما با ایستادگی‌هایتان در هفت تپە، آذرآب، هپکو، کشت و صنعت مغان، پالایشگاە کرمانشاە، … با به چالش کشیدن سیاست خصوصی سازی دولت کتاب جنبش کارگری ایران را ورقی دیگر زدید. برخاستن جانانه علیە سیاستهای تعدیلی نئولیبرالی محافظە کاران کە حقوق سندیکایی را پایمال، دستمزد ها را در زیر خط فقر منجمد کرده و با از بین بردن امنیت شغلی تان، موجبات بیکاری و تاراج سرمایە های مردم توسط وابستگان بە حکومت را فراهم آورده است، نقطه عطفی در مبارزه کارگری کشور بود. شما رژیم را با نوشتن نامە سرگشادە و شرح شکنجە تان در زندانها رسواتر کردید و تحرک سیاسی در مبارزە با شکنجە در جامعە بە راە انداختید کە مشابە آن قبلا دیدە نشدە بود. شدت بی سابقە سرکوب اعتصابات و رهبران سندیکایی جمهوری اسلامی نشانه هراس آن از بلوغ جنبش کارگری و بیانگر تاثیرات ماندگار و آیندە ساز مبارزات شماست!

امسال متاسفانە فاجعە بیماری کرونا برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را در مجامع عمومی و خیابان ها ناممکن کردە است. اما وجود رسانەهای مجازی امکان برگزاری مراسم روز کارگر را در اختیار ما قرار می دهد. از این امکان می توان بهره گرفت و نظرات و اخبار و قطعنامە های مربوط بە روز کارگر را در فضای مجازی طرح و بە بحث همگانی گذاشت.

شیوع عالمگیر کرونا در ماه های پایانی سال گذشتە گرچە موجب توقف مبارزات شما نشده، ولی لاجرم تغییراتی در فرم و شیوە آنها بوجود آوردە است. حکومت با سوء استفادە از این فاجعە و عمدە کردن تحریم های اقتصادی تلاش می کند از آنها مستمسکی برای محدود کردن باز هم بیشترحق و حقوق شما بوجود آورد. مبارزە برای افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر، پرداخت حقوق بیکاری و ایجاد اشتغال، تعطیل شدنی نیست. قرار گرفتن تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت محل کار، حق تشکل و اعتصاب، همگی از حقوق اولیه شماست که با مبارزات طولانی بدست آمده و حکومت و کارفرمایان می کوشند این حقوق را تا آنجا که می توانند نادیده گرفته یا پایمال کنند.

با وجود سقوط فاحش قدرت خرید، تورم ۴١ درصدی و سە برابر شدن قیمت سوخت، گران شدن کالاهای اساسی و اجاره مسکن، افزایش هزینە های آموزش، درمان و رفت و آمد، باز دولت و کارفرمایان قانون کار خودشان را هم زیر پا گذاشتند و بطور یک طرفە دستمزدهای کارگران و حقوق بازنشستگی را ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم دستکاری شدە رسمی و فقط برابر یک سوم هزینە سبد خانوار تعیین کرده و بە شما تحمیل نمودند. مبارزە شما برای افزایش دستمزد، مبارزە علیە فقر و بیعدالتی، علیە فساد و ناکارآمدی سردمداران حکومتی و در جهت کاهش رکود و بیکاری هم هست.

اکنون شماری از کارگران بخاطر بیماری کووید- ۱۹شغل شان را از دست دادەاند. حداقل ٨٠ درصد بە دلایل گوناگون از حقوق دوران بیکاری و حتی بستە های کمکی ناچیز وعدە دادە شدە دولت محروم ماندەاند. تشکیل سازمان های ویژه بیکاران و متشکل شدن در آن ابزار دفاعی شماست که می بایست به تشکیل ان همت گماشت.

بیش از صد میلیارد دلار از اموال مردم توسط  بنیادهای مختلف کە تحت کنترل خامنەای و دستگاه ولایت هستند با زور تصاحب شدە است. این اموال مردم است و باید از رانت خواران و مداحان وابسته به ولی فقیه پس گرفتە شود و صرف پرداخت حقوق بیکاران و تقویت بخش بهداشت، درمان، آموزش و واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیدە از کرونا شود.

خواهران و برادران کارگر و زحمتکش!

علیه استفادە از کار کودکان و اعمال تبعیض علیە زنان و کارگران خارجی تبار توسط هر نهاد و هر مقامی باید مبارزە کنیم. جنبش کارگری برای این کە پایبند بە ارزش های خود باقی بماند می بایست از آلودە شدن بە انحرافات تنگ نطرانه ناسیونالیستی، نژادپرستانە و دگراندیش ستیزانە دوری کند.

عدە زیادی از کارگران، پرستاران، پزشکان، کارکنان بخش درمان، رانندگان… در حین کار و کمک رسانی بە بیماران بە واسطە نداشتن وسایل حفاظتی کافی و وضعیت بد بهداشتی و ایمن نبودن محل های کاری شان بیمار و بعضا جان باختند. شمار زیادی از جانباختگان کارگر، رانندە، معلم، پرستار، پزشک و کارکنان بخش درمان بوده اند. عدم اطلاع رسانی بە موقع، پنهان کاری، جدی نگرفتن بیماری، سردرگمی و امتناع دولتمردان از انجام بە هنگام قرنطینە، کمبود وسایل پزشکی و دارو و نا امن بودن محیط های کار، فقر و تنگدستی میلیونها کارگر و زحمتکش، همگی در گسترش شیوع بیماری و افزایش تلفات انسانی و خسارات مالی آن نقش غیر قابل انکاری داشتە اند. شما بیش از اقشار مرفە در معرض ابتلا بە بیماری قرار دارید. تشکیل کمیتە های حفاظت از خود در محل کار و زندگی، هم می تواند نقش پیشگیری کننده داشته باشد و هم بە افراد مبتلا کمک کند.

وجود و تداوم تحریمهای اقتصادی آمریکا مقابلە با بیماری کرونا را دشوارتر و موجب افزایش خسارات جانی و مالی، رکود، بیکاری و فقر و گرانی و کمبود دارو و وسایل درمانی می شود. کارگران بیشترین آسیب ها را تا کنون از بابت تحریم ها متحمل شدەاند. ادامە این تحریمها و اصرار بر حفظ آنها توسط دولت امریکا درد و رنج مردم ما را بیشتر می کند. برداشتن این تحریم ها بدون دست کشیدن حکومت از دخالتها و سیاستهای ماجراجویانە، پرهزینە و زیانبار آن در امور کشورهای منطقە و تغییر آنها ناممکن بە نظر می رسد. علیە دخالت های حکومت در امور کشورهای منطقە و تحریمهای اقتصادی ویرانگر اعتراض کنیم و خواهان قطع آنها شویم و اجازە ندهیم رژیم بە بهانە تحریمها مبارزات شما را سرکوب و بر مشکلات کشور بیافزاید.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که خود را متعلق به جنبش جهانی چپ می داند بر این باور است که آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دموکراسی در هم تنیده اند. حزب ما که از آزادی سازمان‌یابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، دفاع می کند، فرا رسیدن روز جهانی کارگر را بە همه مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی شادباش گفتە و بە شما کارگران و زحمتکشان بخاطر مبارزات گستردە تان علیە استبداد، فقر و بیعدالتی درود می فرستد. ما همواره از مبارزات و مطالبات برحق نیروی کار و زحمت مصممانە حمایت کردە و خواهیم کرد و در این مبارزە عمیقا عادلانه و انسانی با شما و در کنار شما بوده و خواهیم بود.

زندە و پایندە باد اول ماە مە روز همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

چهار شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۲۹ آپریل ۲۰۲۰

https://akhbar-rooz.com/?p=27795 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x