رضا جاسکی – بایگانی مقالات در سایت قدیم

کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
سرگشتگی در باره یک مفهوم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹٨ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٨ (٣۰ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۹ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹٨ (۱٨ آوریل ۲۰۱۹)
چپ: نوسان در میان بیم و امید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
«نگاهی به شاه»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۷ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۹)
انقلاب در تله
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۷ (٨ ژانویه ۲۰۱۹)
«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
رمانتیسیسم سیاسی در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
چرا چرخش؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
یک گام به پیش؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ (۱٣ مارس ۲۰۱٨)
رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوریه ۲۰۱٨)
طبقه متوسط ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱٨)
اشکال متنوع مبارزه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۶ (٣۰ ژانویه ۲۰۱٨)
افسانه طبقه متوسط
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
خشونت چه کسی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانویه ۲۰۱٨)
تنگنای قافیه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
«جنگجوی شاعر»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)
چپ و یهودی‌ستیزی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۶ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۷)
چرا همبستگی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۶ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)
انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
دوران باباگوریو؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
سرنوشت سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۶ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
معمای سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣۹۶ (٨ سپتامبر ۲۰۱۷)
«اشباح مارکس»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
ایدئولوژی که نام و نشان ندارد، ازهمه «خطرناکتر»است
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
وارثان برنشتاین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
این دو زن
زنان –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان و هابز؟ (بخش پایانی)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان وهابز؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
در دفاع از رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
در دفاع از انقلاب و رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۶ (۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
اتحادهای انتخاباتی ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
مشارکت درانتخابات: تاکتیک یا «هم استراتژی هم تاکتیک»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۶ (۱٨ آوریل ۲۰۱۷)
انتخابات در جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۶ (۱۲ آوریل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
حق بی قید و شرط حیات
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
روشنفکران چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲ مارس ۲۰۱۷)
سیاست مردمی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ فوریه ۲۰۱۷)
ما و سیاهکل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوریه ۲۰۱۷)
بحران مراقبت در سرمایه‌داری
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)
کوبا در افریقا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۵ (٨ دسامبر ۲۰۱۶)
شکست بازارهای پیشگویی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
سقوط مدل ترکیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
آیا می‌توان؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۵ (۲٨ اوت ۲۰۱۶)
نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا می‌روند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4333 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More