سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

رضا جاسکی – بایگانی مقالات در سایت قدیم

کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
سرگشتگی در باره یک مفهوم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹٨ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٨ (٣۰ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۹ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹٨ (۱٨ آوریل ۲۰۱۹)
چپ: نوسان در میان بیم و امید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
«نگاهی به شاه»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۷ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۹)
انقلاب در تله
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۷ (٨ ژانویه ۲۰۱۹)
«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
رمانتیسیسم سیاسی در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
چرا چرخش؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
یک گام به پیش؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ (۱٣ مارس ۲۰۱٨)
رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوریه ۲۰۱٨)
طبقه متوسط ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱٨)
اشکال متنوع مبارزه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۶ (٣۰ ژانویه ۲۰۱٨)
افسانه طبقه متوسط
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
خشونت چه کسی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانویه ۲۰۱٨)
تنگنای قافیه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
«جنگجوی شاعر»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)
چپ و یهودی‌ستیزی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۶ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۷)
چرا همبستگی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۶ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)
انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
دوران باباگوریو؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
سرنوشت سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۶ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
معمای سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣۹۶ (٨ سپتامبر ۲۰۱۷)
«اشباح مارکس»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
ایدئولوژی که نام و نشان ندارد، ازهمه «خطرناکتر»است
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
وارثان برنشتاین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
این دو زن
زنان –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان و هابز؟ (بخش پایانی)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان وهابز؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
در دفاع از رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
در دفاع از انقلاب و رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۶ (۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
اتحادهای انتخاباتی ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
مشارکت درانتخابات: تاکتیک یا «هم استراتژی هم تاکتیک»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۶ (۱٨ آوریل ۲۰۱۷)
انتخابات در جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۶ (۱۲ آوریل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
حق بی قید و شرط حیات
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
روشنفکران چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲ مارس ۲۰۱۷)
سیاست مردمی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ فوریه ۲۰۱۷)
ما و سیاهکل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوریه ۲۰۱۷)
بحران مراقبت در سرمایه‌داری
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)
کوبا در افریقا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۵ (٨ دسامبر ۲۰۱۶)
شکست بازارهای پیشگویی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
سقوط مدل ترکیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
آیا می‌توان؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۵ (۲٨ اوت ۲۰۱۶)
نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا می‌روند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=4333 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x