جمشید طاهری پور – بایگانی مطالب در سایت قدیم

شعر زمانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨ (۱۰ اوت ۲۰۱۹)
شورشگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
کنگره نخست حزب چپ ( ف – خ )
و نوید رهائی از سیطره هژمون ها

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
گذر و نظری به کنگره نخست حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹٨ (٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
نقش خیال جنگ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۹)
ستاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
گوران: صدای جامعه سالم؛ روزنامه نویس پائینی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)
ایکاش سحر نیاید!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
دیدار ۲۰۱۹: گفت و گزارهای تازه؛ نمایش جغد جنگ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹٨ (۴ ژوئن ۲۰۱۹)
حقیقت بالفعل و توهم ایدئولوژیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
بهار منتظر!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
واژگان شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۷ (۱۹ مارس ۲۰۱۹)
خواب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)
شعرعبدالله!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
زایش کارگری و شخصیت مستقل چپ مدرن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
چگونه یک پایان آغاز می شود…؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۷ (۹ فوریه ۲۰۱۹)
اسماعیل بخشی و شراره افق های نو!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۷ (۶ ژانویه ۲۰۱۹)
قبای ژنده خود را اینجا بیآویزیم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
برای ژیلا مساعد، برای شعر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٨)
صدای شکستن تابوها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣۹۷ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
دینگ دانگ… چه صداست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
صدای شکستن تابوها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹۷ (٣ سپتامبر ۲۰۱٨)
وقتی که دوست نارواست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲۲ اوت ۲۰۱٨)
بازگشت به مارکس
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
در نیمه راه عافیت…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۷ (۲۰ آوریل ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۶ (۲۱ ژانویه ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۶ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٨)
حرف بالای حرف
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷)
به زبان قانون
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
شراره عاشقی هایت شعله خواهد شد …
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۶ (۲۲ مارس ۲۰۱۷)
آزاد سازی انتخابات*؛ تغییر برای دموکراسی و عدالت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
برای صدائی که می ماند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
اسطوره قهرمانی و مساله حق انتخاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۴ (۶ فوریه ۲۰۱۶)
پهلوان چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
در دفاع از آزادی انتقاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴ (۵ نوامبر ۲۰۱۵)
جزنی؛ پژواک ضرورت نواندیشی در چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۴ (۱۹ آوریل ۲۰۱۵)
من هم “جرس”می خواندم، اما…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۴ (۲۶ مارس ۲۰۱۵)
باز هم ماه بهمن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹٣ (۱۱ فوریه ۲۰۱۵)
هوشنگ عیسی بیگلو الهامبخش است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
انتخابات آزاد؛ ناممکنی در فرایند ممکن!*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۱ (۱۷ فوریه ۲۰۱٣)
در جستجوی حقیقت چپ ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۱ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٣)
بیرون از دایره شکسته خط امام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۱ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۲)
ایکاش شاعر بودم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣٨۹ (۲۴ مارس ۲۰۱۰)
لشکر کشی حکومت علیه مردم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣٨٨ (۱٣ فوریه ۲۰۱۰)
بسوی آزادی در سالروز انقلاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣٨٨ (٣ فوریه ۲۰۱۰)
راهکار برون رفت پایدار از بحران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨٨ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۰)
انقلابیگری راه رسیدن به آزادی و دموکراسی نیست
گفتگو –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨٨ (۲۹ دسامبر ۲۰۰۹)
سیاست مدنی و رادیکالیسم شعارها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨٨ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۹)
آبان سبز: پیشروی بسوی آزادی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨٨ (۷ نوامبر ۲۰۰۹)
“راه سبز…” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
“راه سبز …” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣٨٨ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4348 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More