یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جمشید طاهری پور – بایگانی مطالب در سایت قدیم

شعر زمانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨ (۱۰ اوت ۲۰۱۹)
شورشگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
کنگره نخست حزب چپ ( ف – خ )
و نوید رهائی از سیطره هژمون ها

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
گذر و نظری به کنگره نخست حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹٨ (٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
نقش خیال جنگ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۹)
ستاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
گوران: صدای جامعه سالم؛ روزنامه نویس پائینی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)
ایکاش سحر نیاید!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
دیدار ۲۰۱۹: گفت و گزارهای تازه؛ نمایش جغد جنگ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹٨ (۴ ژوئن ۲۰۱۹)
حقیقت بالفعل و توهم ایدئولوژیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
بهار منتظر!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
واژگان شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۷ (۱۹ مارس ۲۰۱۹)
خواب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)
شعرعبدالله!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
زایش کارگری و شخصیت مستقل چپ مدرن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
چگونه یک پایان آغاز می شود…؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۷ (۹ فوریه ۲۰۱۹)
اسماعیل بخشی و شراره افق های نو!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۷ (۶ ژانویه ۲۰۱۹)
قبای ژنده خود را اینجا بیآویزیم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
برای ژیلا مساعد، برای شعر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٨)
صدای شکستن تابوها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣۹۷ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
دینگ دانگ… چه صداست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
صدای شکستن تابوها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹۷ (٣ سپتامبر ۲۰۱٨)
وقتی که دوست نارواست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲۲ اوت ۲۰۱٨)
بازگشت به مارکس
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
در نیمه راه عافیت…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۷ (۲۰ آوریل ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۶ (۲۱ ژانویه ۲۰۱٨)
خیابان اعتراض و شهروند برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۶ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٨)
حرف بالای حرف
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷)
به زبان قانون
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
شراره عاشقی هایت شعله خواهد شد …
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۶ (۲۲ مارس ۲۰۱۷)
آزاد سازی انتخابات*؛ تغییر برای دموکراسی و عدالت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
برای صدائی که می ماند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
اسطوره قهرمانی و مساله حق انتخاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۴ (۶ فوریه ۲۰۱۶)
پهلوان چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
در دفاع از آزادی انتقاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴ (۵ نوامبر ۲۰۱۵)
جزنی؛ پژواک ضرورت نواندیشی در چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۴ (۱۹ آوریل ۲۰۱۵)
من هم “جرس”می خواندم، اما…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۴ (۲۶ مارس ۲۰۱۵)
باز هم ماه بهمن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹٣ (۱۱ فوریه ۲۰۱۵)
هوشنگ عیسی بیگلو الهامبخش است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
انتخابات آزاد؛ ناممکنی در فرایند ممکن!*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۱ (۱۷ فوریه ۲۰۱٣)
در جستجوی حقیقت چپ ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۱ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٣)
بیرون از دایره شکسته خط امام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۱ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۲)
ایکاش شاعر بودم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣٨۹ (۲۴ مارس ۲۰۱۰)
لشکر کشی حکومت علیه مردم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣٨٨ (۱٣ فوریه ۲۰۱۰)
بسوی آزادی در سالروز انقلاب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣٨٨ (٣ فوریه ۲۰۱۰)
راهکار برون رفت پایدار از بحران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨٨ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۰)
انقلابیگری راه رسیدن به آزادی و دموکراسی نیست
گفتگو –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨٨ (۲۹ دسامبر ۲۰۰۹)
سیاست مدنی و رادیکالیسم شعارها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨٨ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۹)
آبان سبز: پیشروی بسوی آزادی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨٨ (۷ نوامبر ۲۰۰۹)
“راه سبز…” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
“راه سبز …” و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣٨٨ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹)

https://akhbar-rooz.com/?p=4348 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x