حسین اکبری – بایگانی مطالب در سایت قدیم

برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش چهارم)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹٨ (۲۶ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش سوم)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر(۲)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ (۱۲ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹٨ (٨ اوت ۲۰۱۹)
نقش و وظیفه رسانه بر رشد آگاهی عمومی به ویژه کارگران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ (۱ اوت ۲۰۱۹)
وظایف اساسی پیشگامان کارگری
کارگری –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۷ آوریل ۲۰۱۹)
توقف خصوصی سازی، مدیریت دولتی بنگاه ها و کنترل کارگری – محال یا ممکن؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣۹٨ (۱٣ آوریل ۲۰۱۹)
بهار زحمتکشان خجسته باد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۷ (۲۰ مارس ۲۰۱۹)
جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۹)
درک همبستگی ملی و بین المللی کارگران نشانه رشد آگاهی طبقاتی است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۷ (۲۵ اکتبر ۲۰۱٨)
نامه سرگشاده اقتصاددانان تیری رها شده در تاریکی !
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
سازمان های کارگری نماینده کارگرانند، نه میانجی روابط کار!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۷ (۱۹ اوت ۲۰۱٨)
حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود، بی‌‌‌‌مداخله خارجی حقی مسلم و دست یافتنی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
“برای عدالت، رفاه و صلح پایدار بکوشیم”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
کاهش شعار مبارزاتی کارگران به طنز گزنده “مرگ بر گارکر–درود برستمگر” خواسته های کارگران را بیان نمی کند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۶ (۲۷ فوریه ۲۰۱٨)
رخدادهای اعتراضی دی ماه و چرایی “بی سر” بودن این خیزش عمومیِ راستین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوریه ۲۰۱٨)
ضرورت تاخیرناپذیر وحدت عمل همه نیروهای چپ
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱٨)
محمود صالحی برابر قانون باید آزاد گردد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۷)
آقای آصفی چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
رضا شهابی را آزاد کنید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣۹۶ (۹ سپتامبر ۲۰۱۷)
حقوق کار درتله­ ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تاکنون
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
“طرح کاروزی” وزارت کار، مغایر با توسعه منابع انسانی است!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷)
شعار “به عقب باز نمی گردیم” حامل چه پیامی است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
نئولیبرالیسم، استثمار بی قید وشرط کارگران ایران است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۷ آوریل ۲۰۱۷)
رد کلیات لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱۱ آوریل ۲۰۱۷)
یادداشت نوروزی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین
کارگری –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۵ (۲۴ فوریه ۲۰۱۷)
فاجعه ساختمان پلاسکو هشداری جدی است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۵ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷)
اشتغالی ایجاد نشده که آسیب اجتماعی کم شود!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۵ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۶)
اصلاح راستین قانون کار “آری”! پذیرش لایحه ضدکارگری “هرگز”!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۵ (۷ اکتبر ۲۰۱۶)
کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
دفاع از حقوق کار؛ وظیفه ای همگانی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)
هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ (۶ اوت ۲۰۱۶)
مشروعیت سازمان های کارگری در چیست؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۵ (۴ اوت ۲۰۱۶)
هجومی چند لایه علیه حقوق کار در ایران
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۵ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۶)
هجومی سه گانه برای “اصلاح” قانون کار به سود کارفرمایان
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
پیام اعتراض جانکاه عظیم زاده را دریابید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۶)
توهم زایی یا توهم زدایی از آنچه “طبقه متوسط جدید” نامیده می شود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۲ می ۲۰۱۶)
“خیریه نذر اشتغال” چه میخواهد؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۵ (۱٣ آوریل ۲۰۱۶)
رونمایی از اتحادیه های خانه کارگری سرفصل جدید وابستگی است
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۴ (۱۲ فوریه ۲۰۱۶)
دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم – ۴
کارگری –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۶)
دولت، کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم – ۳
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۴ (٨ ژانویه ۲۰۱۶)
“دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم” (۲)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
“دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم”
کارگری –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
سزاوار است که پیشرو کارگری بیشتر از پیش بیاموزد!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹٣ (۲ نوامبر ۲۰۱۴)
باور به دروغی دلاویز!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۲ (۷ سپتامبر ۲۰۱٣)
آقای کوهستانی!
می توانی نشان دهی که در دسته ی اول نیستی؟

کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲)
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پاسخ دهد!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۱)
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در بوته نقد
کارگری –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۹ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۰)
وضعیت کارگران در آستانه ی سال نو
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣٨٨ (۲۶ مارس ۲۰۰۹)
سیل اخراج ها و بیکار سازی ها
دارد بنیان خانواده ها را متلاشی می کند

گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨۷ (۹ دسامبر ۲۰۰٨)
«سندیکا گذشته، حال، آینده»
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
سندیکاها باید تقویت شوند
کارگری –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۷ (۲۷ اوت ۲۰۰٨)
به راستی جریان ازچه قرار است؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ (۹ ژوئن ۲۰۰٨)
پیرامون اتحاد و همبستگی جنبش کارگری و سازمان‌های آن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣٨۷ (٣ می ۲۰۰٨)
ناکجا آبادی به وسعت حماقت به کار طبقه کارگر ایران نمی آید!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۶ (۲۹ فوریه ۲۰۰٨)
رفتار دولت در همه عرصه ها سخت تر شده است
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۶ (۱۲ فوریه ۲۰۰٨)
مسایل کارگری
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۶ (۴ نوامبر ۲۰۰۷)
مروری بر قطعنامه روز جهانی کارگر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
گستاخی نولیبرال وطنی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨۶ (۲۶ اوت ۲۰۰۷)
سهم جامعه کارگری از فضای رسانه ای موجود در کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣٨۶ (۲۹ ژوئیه ۲۰۰۷)
سنگ می کشم بر دوش، سنگ الفاظ…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۶ (۴ ژوئن ۲۰۰۷)
نقد کارگری بر سندیکای کارگری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣٨۶ (۲۶ می ۲۰۰۷)
کارگران و آینده ای پرمخاطره
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۴ می ۲۰۰۷)
مخاطرات حقوق کار
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣٨۵ (۱۹ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=4352 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More