اسماعیل خویی – بایگانی مطالب در سایت قدیم

فرمود خدا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹٨ (۲۴ اوت ۲۰۱۹)
بیا به باغ رویم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
چرا باید چنین باشد؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ (۱۲ اوت ۲۰۱۹)
قافیه ها را می بینیم یا می شنویم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)
خستو به ناتوانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
انفال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
چه پیش آمد در تاریخ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹٨ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
یادِ فریدونِ فرخ زاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
اسطوره ی آدم و حوّا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹٨ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
در ستایشِ استاد درخشانی و دخترانِ همنوازِ او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
و شعر چیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹٨ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۹)
پرسیدنِ معناشناسانه و پرسیدنِ فلسفی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹٨ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۹)
به از جهّنمِ بومی؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
برای نوه هایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
نگاهی بر «عهدِ نسیم»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۹)
جدال با سهراب جانِ سپهری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۹)
شعرِ اندیشیدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
«عالمانِ دین»!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
نبوده گیرم اش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
«اپوزیسیون» در فرمانفرمایی ی آخوندی؟!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱٣ می ۲۰۱۹)
چکامه ی دین های خاوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٨ (٨ می ۲۰۱۹)
چرا نمی پرسید؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹٨ (٣۰ آوریل ۲۰۱۹)
به ناگزیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲٣ آوریل ۲۰۱۹)
از این نمادِ شرارت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
کُشتارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹٨ (۱۱ آوریل ۲۰۱۹)
زمان؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
این چرخه ی شبانروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
هر کُجایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹٨ (۲۶ مارس ۲۰۱۹)
درختِ توت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹٨ (۲۱ مارس ۲۰۱۹)
هنوز نو رَهِ عشقی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
ای همه هم میهنان! هنگام خوش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)
پلکیدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ (۵ مارس ۲۰۱۹)
من ام هستِ تو، ای عشق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۷ (۲۱ فوریه ۲۰۱۹)
مَزَل؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)
آسیبِ بزرگی که به ما شیخ زده ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
شما چرا هستید؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۷ (۷ فوریه ۲۰۱۹)
گریختن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
غزلقصیده ی یاد و ملال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۷ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۹)
نمای هستی ی کیهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹)
با قدرتِ مطلقِ ولایت فقیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
این شیخ، وبای دانش و فرهنگ است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۷ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۹)
چکامه ی بیابانی از فریب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۷ (٨ ژانویه ۲۰۱۹)
سپارش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۷ (۲ ژانویه ۲۰۱۹)
چکامه ی تنِ پیر و جانِ جوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
مُرداد و بهمن*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٨)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
تا چند؟ چون؟ چرا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
به روی تخت اش، بیمارِ پیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۷ (۲۹ نوامبر ۲۰۱٨)
معنای «دوست»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
دو سعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۷ (۱۹ نوامبر ۲۰۱٨)
زلزله ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۷ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٨)
بهشت کُجاست؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۷ (٣ نوامبر ۲۰۱٨)
باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
هُش دار،چو دل را بسپاری به خیال!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۷ (۲۰ اکتبر ۲۰۱٨)
ز من این حرفِ آخر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
تو جهان ام را ویران کردی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)
تا نو کنم جهانم را
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
دل ام گرفته ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
مهمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
نگر به فاصله!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۷ (۶ سپتامبر ۲۰۱٨)
اهل قهوه خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
در این دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
“شکلی از بازی ی بخت” و “غنیمتی ست بهشت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
چکامه ی نهادِ ولایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ (۹ اوت ۲۰۱٨)
از کنشگر شاعری در من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)
گر می شد،از اینجا به کجا می رفتی؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
«دانشِ جهل»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
چکامه ی دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
پُرسی ز من از چه «شیخشاه»اش نامم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۷ (۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
چونچرایی با خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٨)
سروِ دوساقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
از بلندگوی گلوی خروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
از دو سوی عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۷ (۶ ژوئن ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۷ (۱ ژوئن ۲۰۱٨)
شکارچی ی پیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
دیدن به چشمِ بیزاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۹ می ۲۰۱٨)
کندو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
ادای چپ را در می آورم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
نگاهی به چهار دفتر از علیرضا آبیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوریل ۲۰۱٨)
نهنگان چرا خودکشی می کنند؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
زبان همگانی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
غم توز!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۷ (٨ آوریل ۲۰۱٨)
غم اندوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
غزلواره ی نگاره ی زیبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۷ (۲۱ مارس ۲۰۱٨)
“با تو” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
«باید خون گریست»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
غزلِ شطح آگین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
نگاهی به نمایشگاهِ نگاره های خانمِ هایده ی بابایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
«مسیح»نام نو شده ی «مریم»است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
دریافتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱٨)
مخوان به راهِ فقیه ام!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
آیا “فروغ، اگر می بود، برای زلزله شعری نمی سرود”؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوریه ۲۰۱٨)
#براندازیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
چکامه ی فقیهِ کشور دُزد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانویه ۲۰۱٨)
بگو به هادی ی خوشخو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۶ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٨)
برای م. سحر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۶ (٣ ژانویه ۲۰۱٨)
زمین لرزه ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۶ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۷)
همین مباح؟ نه، واجب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
تا چند؟ چون؟ چرا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
چکامه ی نهادِ ولایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
زلزله ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۶ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷)
دوسروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۷)
انسان فرشته نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۷)
قافیه اندیشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۶ (۶ نوامبر ۲۰۱۷)
چکامه ی خودنوردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
از فقیه و مگس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۷)
چکامه ی «زنِ خوب»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
در عرصه ی دانش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
در ستایشِ دکتر سعیدجانِ یوسف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۶ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷)
برآیشِ* آیت الله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
رضاشاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
نامه ای سرگشاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
با مدعیانِ ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۶ (۲۴ اوت ۲۰۱۷)
فلسفه ـ ای مردِ دانش!ـ علم نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
فاشیسمِ دینی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
چکامه ی آه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
روزی خوش است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
“خروسِ لاری و مُرغان خانگی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۶ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷)
در ستایشِ دکتر ابراهیم جانِ هرندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
قاری ی قرآن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۶ (۵ ژوئیه ۲۰۱۷)
نه! هیچ گشتن نیست! و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۶ (۱ ژوئیه ۲۰۱۷)
“این داعشیان” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)
بُن مایه ی این همه بدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
سوگسرودی برای ابراهیم جانِ مُکَلّا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
کُشتارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
پاداش یا کیفر؟! و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۵ می ۲۰۱۷)
“در مجلس عزا” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱٣ می ۲۰۱۷)
نفرین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
چکامه ی انبانه ی یاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۶ (۲۰ آوریل ۲۰۱۷)
در ستایشِ بانو سیما بینا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۶ (۹ آوریل ۲۰۱۷)
شش سروده ی بهاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷)
چارشنبه سوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۵ (۱۴ مارس ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
از جنگ در خاور میانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۵ (۱۰ مارس ۲۰۱۷)
در مرگِ رفسنجانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
زمستانگردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوریه ۲۰۱۷)
چکامه ی سنگسارِ زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۵ (۵ فوریه ۲۰۱۷)
زآن کو نبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی سوگند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی شرمساری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۵ (٨ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی تخت شدنِ منبر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
همیشه همچون آن بسرای!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
“اندرز” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۶)
شگفتا عشق، زیبا جان! کز آن پس کزغم ات رَستم،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی جهادیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶)
مرگدینان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی پناهجویان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی کینِ ملّی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامکِ کاشت و برداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
سوگسرودی برای حلب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
چکامه ی هست و ناهست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۵ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۶)
چکامکِ «رهبر»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۵ (۷ اکتبر ۲۰۱۶)
دیدار با مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۵ (۱ اکتبر ۲۰۱۶)
کشتار۶۷ به بانگ بلند (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۵ (۹ سپتامبر ۲۰۱۶)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۵ (٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
شکنجه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
-توان آیا رهید از شیخ یا نه؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۵ (۱۷ اوت ۲۰۱۶)
گفت او که دوست دارم ات و باورم نشد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
هر ره که می پویی، در آن، خود رهبرِ خود باش:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
مِهترین انگیزه باشد دین جدال و جنگ را:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۶)
مرگ را همسایه ام، ای دوست! من تا زنده ام:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۵ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶)
چکامه ی امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
-: “هر آن که را بدِ ما گفت، تا که خورد، زدیم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۶)
چکامه ی شر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۵ (۹ ژوئن ۲۰۱۶)
دردِ دل واری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲ ژوئن ۲۰۱۶)
نادانی ی بسیاران سدّ رهِ آزادی ست:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۵ (۲۶ می ۲۰۱۶)
چیزی ز من مپرسید، تابِ سخن ندارم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲٣ می ۲۰۱۶)
چو رهبرانِ عوام این خرد ستیزان اند،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
امشب دل ام، دل ام همه، دلدارِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
تا که مردُم بسته ی زنجیرِ ناآگاهی اند،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
خود گرایی* در احساس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
از آهنگ و رنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)
پاسخی به یک پیغام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶)
خورشیدوَش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
از آن ترانه سرامان، ترانه ای مانده ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
در ستایش محمد رضا شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۵ (۲۶ مارس ۲۰۱۶)
اندوهِ نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۵ (۲۱ مارس ۲۰۱۶)
با سعید جانِ یوسف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۴ (۱۵ مارس ۲۰۱۶)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۴ (۱۲ مارس ۲۰۱۶)
با آن نگاهِ تیزبین، خوش می کنی عریان مرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
تماشاباره ی اعدام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۴ (۲٨ فوریه ۲۰۱۶)
در ستایشِ هادی جانِ خُرسندی(۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
ستم پذیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
چکامه ی شر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
از بیم و امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
این کهن برهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۶)
زهرِ مارِ اضطراب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
غمِ سالِ نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
دو شعر از اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۶)
هر نو که آوریم به تکرار می رسد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۶)
کو نازنین ام؟ آن غزلِ نابِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانویه ۲۰۱۶)
بگو چه کار کنم من؟ بگو چه کار کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانویه ۲۰۱۶)
اندیشیدن به خلافتِ جهانی ی اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
معنای جهان؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
داعشیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۴ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۵)
چشم ام به راه مانده که جانانِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۴ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۵)
زید به خانه چو ماری و ما خبر داریم،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵)
سوکسرودی برای احسان و لی لی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
تصویرِ ساعدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
غزلواره ی بدرود با رُکسانا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
دریغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
وصفِ یک کابوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
بودَنشُدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
“بهترین جهانِ ممکن”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۴ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۵)
دریای دُر زای من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
ای من! تو را، که پنجره ی دیده باز نیست،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۴ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۵)
هلا، ای گُردِ نام آور،که مُلّا دارَدَت بندی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۴ (۶ اکتبر ۲۰۱۵)
هلا، رفیق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
با سیاوش جانِ شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
چکامه ی خواستن و توانستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۴ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
“بنی آدم اعضاء یک پیکرند”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
قصیده ی پایانِ کار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
اُفتان ریزان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
واق واق مکن!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۴ (۲۶ اوت ۲۰۱۵)
ای بوده هم امانِ من وهم امینِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ (۱۹ اوت ۲۰۱۵)
شا باشِ بازگشتِ هادی جانِ خرسندی از بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
ویرایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
در این ناگهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
نگرشی در ” آخرین رویا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
در پاسخِ “عه!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
جنایت و مکافات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
امامِ چهاردهم نیز جامِ زهر را نوشید!ها هها هاه!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
دینی که، به راستی، نبردآیین است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
من کی ام؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
تویی، به جانِ تو-ای غم!- یگانه یار مرا:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۵)
خودسنجی (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ای در نژاد گرایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ی گُنجشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
در سوکِ رضا جانِ دانشور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۴ (٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ی خیزاب در مرداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۴ (٣۱ می ۲۰۱۵)
گر می توانستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۴ (۲۷ می ۲۰۱۵)
چکامه ی در آستانه ی پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۰ می ۲۰۱۵)
از غلطی مرگبار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
در ستایشِ بیژن جانِ جزنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۶ می ۲۰۱۵)
با خون و با جنون اش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
به خود بنگر که زیبایی تو، لی لا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٨ آوریل ۲۰۱۵)
کابوس: روی دیگرِ رویا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوریل ۲۰۱۵)
ای من! جهان به زشت و به زیبا عجین مبین!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۴ (۱۵ آوریل ۲۰۱۵)
چکامه ی سایه و آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۴ (۱۰ آوریل ۲۰۱۵)
البته که هر چه هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۴ (۹ آوریل ۲۰۱۵)
پیامگزاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۴ (۲٨ مارس ۲۰۱۵)
چرخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ (۱۴ مارس ۲۰۱۵)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹٣ (۹ مارس ۲۰۱۵)
زن ریشه ی زندگی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
“معلول”چه بسیار که”علّت”گشته ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
از اسلام مگو؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
بدا به جامعه با کودکانِ کژپرورد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹٣ (۴ فوریه ۲۰۱۵)
نابهنگامی (۴)؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹٣ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۵)
آیین برای فتحِ جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
به دامان طبیعت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
خدا که بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹٣ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۴)
همتیرگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
در ستایش رضا براهنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
غمگساری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
برویم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹٣ (۱ دسامبر ۲۰۱۴)
دینکارگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹٣ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۴)
روانگی در ناروانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹٣ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۴)
وگرنه، وای به ما!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
گفتم به دل که:-” در بگشا، محرم است این!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹٣ (۵ نوامبر ۲۰۱۴)
ناهمجهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹٣ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۴)
داعشی در ایران!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹٣ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۴)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹٣ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۴)
نهنگ در آبگیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹٣ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۴)
آیینِ عزا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹٣ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)
کوبانی و داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
شیخ و درویشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹٣ (۷ اکتبر ۲۰۱۴)
شیخ و داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹٣ (۱ اکتبر ۲۰۱۴)
مادر! بنوش خون روان و زلالِ من،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹٣ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴)
چکامه ی ایمان وانسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
یادداشتی برای جهانگیر جانِ صداقت فر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹٣ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
در ستایشِ امیر جانِ قاسمی زاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
چکامه ی اندیشیدن به اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹٣ (٣۱ اوت ۲۰۱۴)
میهمانِ شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹٣ (۲۷ اوت ۲۰۱۴)
در سوکِ سیمین جانِ بهبهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲٣ اوت ۲۰۱۴)
در آستانِ هاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٣ (۱۲ اوت ۲۰۱۴)
غزّه (سه)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹٣ (۵ اوت ۲۰۱۴)
غزّه (دو)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٣ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
خمیده قامت ات، ای سروِ پا به راه چرا؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹٣ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزل تباهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
چنگ های خرچنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹٣ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
بوکو حرام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹٣ (۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣۹٣ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۴)
شعارِ بی ابهام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٣ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۴)
سوریه و داعِش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹٣ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۴)
من، به هردم، با جهان، در زندگانی، دیگرم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۴)
هوی در پاسخِ های! و هایی دیگر در پاسخِ هویی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
از شمایان نیستم من، از جهانی دیگرم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٣ (۵ ژوئن ۲۰۱۴)
نگذاشت مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣ (٣۰ می ۲۰۱۴)
مصادره ی انقلابی ی واژه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣ (۲۵ می ۲۰۱۴)
تا سیم دارد سازِ تو،بردارش و از سر بزن!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹٣ (۲۲ می ۲۰۱۴)
پاسرودی به “مولوی ی مثنوی”*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۷ می ۲۰۱۴)
مولوی ی مثنوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۹ می ۲۰۱۴)
“در سوکِ محمد رضا جانِ لطفی” و “فرقی نکند”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۵ می ۲۰۱۴)
در خامُشای خاموشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٣ می ۲۰۱۴)
جانِ خرّمِ نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۷ آوریل ۲۰۱۴)
چه حالی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۲ آوریل ۲۰۱۴)
چه نوروزِ خوبی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹٣ (۱۵ آوریل ۲۰۱۴)
شکنجه‌زارِ امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹٣ (۹ آوریل ۲۰۱۴)
یگانه نبودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹٣ (۴ آوریل ۲۰۱۴)
آینده در تصّورِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹٣ (۲۹ مارس ۲۰۱۴)
در گستره ی زبان(۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
به پیکرِ بشریت، خِرَد شو و سر باش؛
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ (۱۵ مارس ۲۰۱۴)
من نوکرِ روس وچین ام آیا؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴)
آمد پیامِ دوست که هنگامِ دیگری ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۲ (۴ مارس ۲۰۱۴)
با جوانانِ میهن ام، ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوریه ۲۰۱۴)
اندیشیدن به زبان(۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۲ (۲۴ فوریه ۲۰۱۴)
در سوکِ منصور جانِ کوشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۲ (۱٨ فوریه ۲۰۱۴)
توانی کرد کاری کز فلاتی کوه برخیزد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
یادت چو می کنم، غم ام از یاد می رود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوریه ۲۰۱۴)
ما رستگار گردیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۲ (٣ فوریه ۲۰۱۴)
چکامه ی سرگشتگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۴)
ویژگی ی واژگانی ی “بچه های اعماق”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
در ستایشِ شاهین جانِ نجفی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
تلخی مکن، برادرِ من! یک شکر بخند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۲ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۴)
در ستایشِ نسیم جانِ خاکسار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۲ (۷ ژانویه ۲۰۱۴)
با مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
بیا به خانه ی من یک شب، همین به سُنّتِ مهمانی:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۲ (۱۱ دسامبر ۲۰۱٣)
در ستایشِ “م. سحر”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۲ (۵ دسامبر ۲۰۱٣)
قصیده‌ی روحانیّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۲ (۱ دسامبر ۲۰۱٣)
دورِ بی خون و شبیخون سپری خواهد شد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٣)
بدرود و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
در سوگ دکتر منوچهرجان ثابتیان،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۷ می ۲۰۱٣)
زندان کهریزک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۷ می ۲۰۱٣)
یادِ سهراب سپهری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۲ (۱۹ آوریل ۲۰۱٣)
چکامه ی نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۲ (۱۶ آوریل ۲۰۱٣)
فرهنگ جانِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
کردستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوریه ۲۰۱٣)
باز هم در ستایشِ شهرام جانِ ناظری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۱ (۱٣ فوریه ۲۰۱٣)
امسال، با بهار نشاطِ بهار نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۱ (۲۷ ژانویه ۲۰۱٣)
غزلقصیده ی احساس ناسرودنی ی عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۱ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٣)
کیهانخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۱ (۱۱ ژانویه ۲۰۱٣)
در ستایشِ ه.ا. سایه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۱ (٣ ژانویه ۲۰۱٣)
آواز قمری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
چندین که نفورم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۲)
براندازان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۲)
در براندازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۱ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
پیشوازِ مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۲)
در ستایشِ ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲)
نگریستن در کار کوروش بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۲)
شمشیرِ اتم بگیرد در دست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۱ (۶ اکتبر ۲۰۱۲)
شگردی زیرکانه در فرهنگِ آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۱ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱۰)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۹)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۸)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۱ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۷)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۶)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۱ (۲٨ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۱ (۲٣ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۴)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۱ (۱۶ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۱ (۱۰ اوت ۲۰۱۲)
نامِ عام آمدمان”روشنفکر”!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۱ (۲ اوت ۲۰۱۲)
قصیده ی زنده در من، هومن آید در سخن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۱ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲)
قصیده برای حجاب (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۱ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۱ (۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
در ستایشِ سیمین بانو بهبهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۱ (۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
به دیدن ات چو می آیم ، چو باد چالاک ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲)
از تو منِ عاشق واین همه آزردگی؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ (٣۱ می ۲۰۱۲)
روشن شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۵ می ۲۰۱۲)
مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣۰ آوریل ۲۰۱۲)
نامه ی سر گشاده به دکتر صدر الدین الهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲٨ آوریل ۲۰۱۲)
کنار دریا در پگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۲ آوریل ۲۰۱۲)
با دانشی زلال تر از آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۱ (۱۶ آوریل ۲۰۱۲)
آخوند و اسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
اینک آید از درم چاووشِ عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۱ (۲۴ مارس ۲۰۱۲)
در ستایشِ چهره های هنری ی بهمن جان فرسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
قصیده در ستایش بهرام جان مشیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ (۱۷ فوریه ۲۰۱۲)
تویی، تنها تو، ای از دیر بازم غمگسار، ای غم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ (۱۱ فوریه ۲۰۱۲)
چنین یزدانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)
در سوگ شهریار جان صالح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۲)
چند رباعی از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۰ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۲)
شادم در این غروب که امروز هم گذشت:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
هرکسی بر طینتِ خود می تند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۰ (۱ ژانویه ۲۰۱۲)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
نگاه کن، لی لا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۰ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۱)
قصیده برای حجاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۰ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۱)
من از آیندگان آیم، شمایان را سروش ام من:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱)
خدای من! چه ایرانی بگردد! و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۰ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۱)
سخن های نهانی و چند دوبیتی ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۰ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۱)
غزلِ قفس (دو)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۰ (۷ نوامبر ۲۰۱۱)
دو غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۰ (۲ نوامبر ۲۰۱۱)
در روزهای روشن، که دشت آفتابی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
در ستایشِ سیاوشِ شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
یک روزِ بی دروغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
درستایش ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۰ (٨ اکتبر ۲۰۱۱)
اندوهسروده های بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۰ (۷ اکتبر ۲۰۱۱)
در پیوندِ با کشتار۶۷
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۰ (۱ اکتبر ۲۰۱۱)
پیرانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱)
در برخورد با گفت و گوی مهدی اخوان ثالث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
از بهر سبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۰ (۴ سپتامبر ۲۰۱۱)
تمثیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۰ (۲٨ اوت ۲۰۱۱)
جانِ انسان ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۰ (۲٣ اوت ۲۰۱۱)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۰ (۹ اوت ۲۰۱۱)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۰ (۴ اوت ۲۰۱۱)
یادِ محمد مصدّق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۰ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱)
هان، ای خدا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۱)
قصیده ی آخوندیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۱)
درستایشِ م .سرشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱)
ای گروهی ددِ عبا بر دوش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۰ (۶ ژوئیه ۲۰۱۱)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۰ (۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
ایرانِ ما!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱)
در ستایشِ رها جانِ اعتمادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)
جهان در صدای تو آبی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۰ (٨ ژوئن ۲۰۱۱)
ولایت شهشیخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ (۶ ژوئن ۲۰۱۱)
آن آبِ رفته باز نیاید به جوی تو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۰ (٣۰ می ۲۰۱۱)
انقلابِ نامرادِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۰ (۲۷ می ۲۰۱۱)
اندیشه ای به حالِ خرابِ دل ام کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ می ۲۰۱۱)
چیست زمان در خیال؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱٣ می ۲۰۱۱)
چشم به راهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
دکتر بهمن مقصود لو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲٣ آوریل ۲۰۱۱)
آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ آوریل ۲۰۱۱)
چند ترانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۰ (۱ آوریل ۲۰۱۱)
ما را ز باده دُرد که درجامِ توست بس؛
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۰ (۲۶ مارس ۲۰۱۱)
چند ترانه برای چند نوازنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
امامِ دوّمِ طاعون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۹ (۲٨ فوریه ۲۰۱۱)
غزلواره ی اخگرِ دلیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
گناه ِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۹ (۱۷ فوریه ۲۰۱۱)
آموختن از مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۹ (۱۱ فوریه ۲۰۱۱)
پری رویی که مهری خانمِ کاشانی در جانِ خویش دارد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۹ (۹ فوریه ۲۰۱۱)
غزلواره ی اخگرِ دلیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱)
آبیاری که من ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
کنار دریا در پگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨۹ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۰)
ماهی و ماهِ پُر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۹ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۰)
امّا این دیگر چگونه مرگی بود؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
یاد ِشاد ِمحمّد مختاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۹ (۵ دسامبر ۲۰۱۰)
سبولی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۹ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۰)
یاد هومن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۹ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۰)
اقرار می کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣٨۹ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۰)
جان و جهانِ شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨۹ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۰)
همبستگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۹ (۷ نوامبر ۲۰۱۰)
رهبر نظر به کارِ هنر دارد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨۹ (۱ نوامبر ۲۰۱۰)
کرخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
اندیشیدن به اعدام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۹ (۹ اکتبر ۲۰۱۰)
خدایا! باز در جان ام چه شور و اضطراب است این؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣٨۹ (۲ اکتبر ۲۰۱۰)
ستار جانِ لقایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
همبستگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
“نشان از دو سو دارد این نیک پی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
چرا می سرایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣٨۹ (٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
تارتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣٨۹ (٣ سپتامبر ۲۰۱۰)
بنوازی م به لبخندی، اگر بنگری ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨۹ (۲۶ اوت ۲۰۱۰)
بچّه ی بد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨۹ (۱٨ اوت ۲۰۱۰)
دین لرزه و زمین لرزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
در ستایش محمد نوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
چکامه ی نگارینِ بد خوی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
غزلواره ی بی عشق ماندن جان و جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۹ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۰)
ویران شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣٨۹ (۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
گرامی پهلوانا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۰)
یکی بگذر- ای کرخدا !- بر اوین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣٨۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰)
شکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ (٨ ژوئن ۲۰۱۰)
غزلقصیده ی افسانه ی آغازه و پایانه ی “رویا” ی دیرین ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨۹ (٣۱ می ۲۰۱۰)
کُشتار ۶۷، به بانگِ بلند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
سخنانِ اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۹ می ۲۰۱۰)
تلخای خوب چشم به راهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
از شعر گفتن سروده از اسماعیل خوئی با صدای خودش
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۹ می ۲۰۱۰)
با این همه اعدام و یک رباعی ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۹ می ۲۰۱۰)
دو رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲ می ۲۰۱۰)
دل‌سپرد‌گی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوریل ۲۰۱۰)
مگر که بگذری از روی کُشته ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٣ آوریل ۲۰۱۰)
از آز و نیاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣٨۹ (۱٨ آوریل ۲۰۱۰)
برآیند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣٨۹ (۱۴ آوریل ۲۰۱۰)
ای که از یارانِ هم‌دل چشم‌ داری همدمی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣٨۹ (٣ آوریل ۲۰۱۰)
پل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣٨۹ (۲٨ مارس ۲۰۱۰)
زنان ِ ایران ، بر پا دارندگانِ آیین ِ نوروزی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣٨۹ (۲۱ مارس ۲۰۱۰)
غزلواره‌ی “زهره”‌ی من، نامِ بی حقیقت ناهید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
غزل ( خواهم به دل…)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨٨ (۱٣ مارس ۲۰۱۰)
آشتی و چند ترانه ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨٨ (۶ مارس ۲۰۱۰)
چه برفی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲ مارس ۲۰۱۰)
چند رباعی از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨٨ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰)
دو سروده برای خسرو گلسرخی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲۰ فوریه ۲۰۱۰)
امامِ دوّمِ طاعون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ (۱۹ فوریه ۲۰۱۰)
از آز و نیاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ (۱۲ فوریه ۲۰۱۰)
“پیشواز بهمن” و “خامنه ای! حیا کن! کشورمو رها کن!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨٨ (۶ فوریه ۲۰۱۰)
باز هم “تز ِ استحاله”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲ فوریه ۲۰۱۰)
از “جمهوری ی اسلامی” تا “جمهوری ی ایرانی”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲ فوریه ۲۰۱۰)
جلّاد در بیداد گستری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
وقتی که بچه بودم، شعر اسماعیل خویی، ترانه خوان: فرهاد
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣٨٨ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۰)
غزلقصیده‌ی دیدن در آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣٨٨ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۰)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣٨٨ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۰)
از “جمهوری ی اسلامی” تا “جمهوری ی ایرانی”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
اعلام حمایت اسماعیل خوئی
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
رجز خوانی ی حزب الله و پاسخ مردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۰)
کشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣٨٨ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۰)
در جنگلی که نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣٨٨ (۵ ژانویه ۲۰۱۰)
شاعرِ زیبایِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
آخوندیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
ای شعرِ ناگفته!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨٨ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۹)
غزل ( خواهم به دل…)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣٨٨ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹)
نگو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨٨ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۹)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨٨ (۱۰ دسامبر ۲۰۰۹)
سرودِ پرچم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨٨ (٣ دسامبر ۲۰۰۹)
ای مسلمین! بدانید.
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨٨ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۹)
آلونک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣٨٨ (۱۶ نوامبر ۲۰۰۹)
غزلقصیده ی آغازه و پایانه ی افسانه باهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣٨٨ (۵ نوامبر ۲۰۰۹)
“جمهوری اسلامی ی مصنوعی”!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨٨ (۴ نوامبر ۲۰۰۹)
فرمانفرمایی ی آخوندی و هیروشیمای جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨٨ (۲٨ اکتبر ۲۰۰۹)
بی پناهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨٨ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۹)
جناج بندی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨٨ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۹)
من گنگ رویا دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣٨٨ (۱۶ اکتبر ۲۰۰۹)
کوتاهِ سخن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨٨ (۱۱ اکتبر ۲۰۰۹)
در این نبرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣٨٨ (۶ اکتبر ۲۰۰۹)
گروها گروه از دین خدا بیرون می روند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣٨٨ (۲ اکتبر ۲۰۰۹)
هنگامه ی واپسین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨٨ (۲٨ سپتامبر ۲۰۰۹)
درسوکِ پرویز مشکاتیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
غزلِ بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣٨٨ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹)
فرمانفرمایی‌ی آخوندی و هیروشیمای جهان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨٨ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
شما کاکنون جهانخوارید!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨٨ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
تلویزیونِ آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨٨ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
قصیده ای برای حزب الله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣٨٨ (۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
قصیده برای آقای موسوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣٨٨ (٣۱ اوت ۲۰۰۹)
آغازه بر چکامه ی رستاخیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨٨ (۲۶ اوت ۲۰۰۹)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣٨٨ (۲۲ اوت ۲۰۰۹)
بهشتِ برین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹)
اژدهـا مَـردا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣٨۷ (۲٨ ژانویه ۲۰۰۹)
تا هیچزار گمشدن از خود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۷ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰٨)
من گنگ رویا دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣٨۷ (۲٨ اوت ۲۰۰٨)
سروش اهرمنا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۷ (۲۲ اوت ۲۰۰٨)
رخسار ِ آیدا در آینه ی جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣٨۷ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰٨)
هفتاد سالگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣٨۷ (۹ ژوئیه ۲۰۰٨)
دانشجو، ای یل خردمند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣٨۷ (۷ ژوئیه ۲۰۰٨)
باخویش، باخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣٨۷ (٣ ژوئیه ۲۰۰٨)
گربه خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨۷ (۲٨ ژوئن ۲۰۰٨)
از آئین گفت و گو
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
تاریخچه انقلاب و چند رباعی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
غزلواره ی دیدار ناگهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئن ۲۰۰٨)
پیامی از اسماعیل خویی به بهروز وثوقی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣٨۷ (۱۷ ژوئن ۲۰۰٨)
زادروز سبا خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۷ (۱۴ ژوئن ۲۰۰٨)
نیز بگذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣٨۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۷ (۵ ژوئن ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۷ (۲٨ می ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱۴ می ۲۰۰٨)
غزلقصیده ی بی بهرگی زعشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۷ می ۲۰۰٨)
خدا جنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲ می ۲۰۰٨)
خسک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۷ آوریل ۲۰۰٨)
قهقاه ناشنیدنی مرگ در تپندگی ی تک نُت سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣٨۷ (۱۵ آوریل ۲۰۰٨)
امام چاردهم، رهبِرِ مسلمانان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣٨۷ (۷ آوریل ۲۰۰٨)
بیداد کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣٨۷ (۲ آوریل ۲۰۰٨)
یک نامه و با ما چه می کنی، شهرام جان؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣٨۷ (۲۲ مارس ۲۰۰٨)
قانون تکامل و جدایی طلبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ (۱۷ مارس ۲۰۰٨)
آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۶ (۱۲ مارس ۲۰۰٨)
پاسخ به هیچ کس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۶ (۲۹ فوریه ۲۰۰٨)
توضیح اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣٨۶ (۲۶ فوریه ۲۰۰٨)
بامدادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨۶ (۲۴ فوریه ۲۰۰٨)
شیخ ِِ خود خدا شه بین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۶ (۱۲ فوریه ۲۰۰٨)
الا ای ساده مردم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨۶ (۱ فوریه ۲۰۰٨)
دو شعر از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۰٨)
غزل و غزلواره ای از اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۷)
تا هیچزار گمشدن از خود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۶ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۷)
“روشنفکر دینی”: “سه گوشه‌ی چهار پهلو”؟!
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۷)
این زمان این منم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
بامدادی و بیداد کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۶ (٣ اکتبر ۲۰۰۷)
واپسین حلقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷)
چارسر ز اژدهای حزب خدا و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۶ (۴ سپتامبر ۲۰۰۷)
ولایت شهشیخ و…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣٨۶ (۲۴ اوت ۲۰۰۷)
شعری بخوان برایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۹ می ۲۰۰۷)
از میهن آنچه در چمدان دارم، شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
این چهچهه از کجاست؟ شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
نوروزانه، شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
این ننگ برای ادبِ ایران بس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣٨۴ (٣ نوامبر ۲۰۰۵)
پاسدار احمدی نژاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣٨۴ (۲ نوامبر ۲۰۰۵)
یادداشتی بر “آزمون برگزیدگی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۲ (٣۰ ژانویه ۲۰۰۴)
باید کمی بخوابم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۲ (۲۹ دسامبر ۲۰۰٣)
بنگریدم: این منم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۲ (۲۴ دسامبر ۲۰۰٣)
وطن کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=4363 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More