شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

اسماعیل خویی – بایگانی مطالب در سایت قدیم

فرمود خدا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹٨ (۲۴ اوت ۲۰۱۹)
بیا به باغ رویم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
چرا باید چنین باشد؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ (۱۲ اوت ۲۰۱۹)
قافیه ها را می بینیم یا می شنویم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)
خستو به ناتوانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
انفال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
چه پیش آمد در تاریخ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹٨ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
یادِ فریدونِ فرخ زاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
اسطوره ی آدم و حوّا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹٨ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
در ستایشِ استاد درخشانی و دخترانِ همنوازِ او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
و شعر چیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹٨ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۹)
پرسیدنِ معناشناسانه و پرسیدنِ فلسفی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹٨ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۹)
به از جهّنمِ بومی؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
برای نوه هایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
نگاهی بر «عهدِ نسیم»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۹)
جدال با سهراب جانِ سپهری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۹)
شعرِ اندیشیدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
«عالمانِ دین»!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
نبوده گیرم اش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
«اپوزیسیون» در فرمانفرمایی ی آخوندی؟!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱٣ می ۲۰۱۹)
چکامه ی دین های خاوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٨ (٨ می ۲۰۱۹)
چرا نمی پرسید؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹٨ (٣۰ آوریل ۲۰۱۹)
به ناگزیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲٣ آوریل ۲۰۱۹)
از این نمادِ شرارت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
کُشتارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹٨ (۱۱ آوریل ۲۰۱۹)
زمان؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
این چرخه ی شبانروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
هر کُجایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹٨ (۲۶ مارس ۲۰۱۹)
درختِ توت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹٨ (۲۱ مارس ۲۰۱۹)
هنوز نو رَهِ عشقی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
ای همه هم میهنان! هنگام خوش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)
پلکیدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ (۵ مارس ۲۰۱۹)
من ام هستِ تو، ای عشق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۷ (۲۱ فوریه ۲۰۱۹)
مَزَل؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)
آسیبِ بزرگی که به ما شیخ زده ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
شما چرا هستید؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۷ (۷ فوریه ۲۰۱۹)
گریختن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
غزلقصیده ی یاد و ملال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۷ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۹)
نمای هستی ی کیهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹)
با قدرتِ مطلقِ ولایت فقیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
این شیخ، وبای دانش و فرهنگ است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۷ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۹)
چکامه ی بیابانی از فریب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۷ (٨ ژانویه ۲۰۱۹)
سپارش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۷ (۲ ژانویه ۲۰۱۹)
چکامه ی تنِ پیر و جانِ جوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
مُرداد و بهمن*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٨)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
تا چند؟ چون؟ چرا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
به روی تخت اش، بیمارِ پیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۷ (۲۹ نوامبر ۲۰۱٨)
معنای «دوست»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
دو سعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۷ (۱۹ نوامبر ۲۰۱٨)
زلزله ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۷ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٨)
بهشت کُجاست؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۷ (٣ نوامبر ۲۰۱٨)
باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
هُش دار،چو دل را بسپاری به خیال!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۷ (۲۰ اکتبر ۲۰۱٨)
ز من این حرفِ آخر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
تو جهان ام را ویران کردی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)
تا نو کنم جهانم را
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
دل ام گرفته ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
مهمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
نگر به فاصله!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۷ (۶ سپتامبر ۲۰۱٨)
اهل قهوه خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
در این دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
“شکلی از بازی ی بخت” و “غنیمتی ست بهشت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
چکامه ی نهادِ ولایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ (۹ اوت ۲۰۱٨)
از کنشگر شاعری در من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)
گر می شد،از اینجا به کجا می رفتی؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
«دانشِ جهل»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
چکامه ی دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
پُرسی ز من از چه «شیخشاه»اش نامم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۷ (۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
چونچرایی با خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٨)
سروِ دوساقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
از بلندگوی گلوی خروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
از دو سوی عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۷ (۶ ژوئن ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۷ (۱ ژوئن ۲۰۱٨)
شکارچی ی پیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
دیدن به چشمِ بیزاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۹ می ۲۰۱٨)
کندو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
ادای چپ را در می آورم؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
نگاهی به چهار دفتر از علیرضا آبیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوریل ۲۰۱٨)
نهنگان چرا خودکشی می کنند؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
زبان همگانی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
غم توز!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۷ (٨ آوریل ۲۰۱٨)
غم اندوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
غزلواره ی نگاره ی زیبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۷ (۲۱ مارس ۲۰۱٨)
“با تو” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
«باید خون گریست»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
غزلِ شطح آگین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
نگاهی به نمایشگاهِ نگاره های خانمِ هایده ی بابایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
«مسیح»نام نو شده ی «مریم»است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
دریافتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱٨)
مخوان به راهِ فقیه ام!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
آیا “فروغ، اگر می بود، برای زلزله شعری نمی سرود”؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوریه ۲۰۱٨)
#براندازیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
چکامه ی فقیهِ کشور دُزد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانویه ۲۰۱٨)
بگو به هادی ی خوشخو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۶ (۱٣ ژانویه ۲۰۱٨)
برای م. سحر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۶ (٣ ژانویه ۲۰۱٨)
زمین لرزه ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۶ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۷)
همین مباح؟ نه، واجب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
تا چند؟ چون؟ چرا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
چکامه ی نهادِ ولایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
زلزله ی کرمانشاهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۶ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷)
دوسروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۷)
انسان فرشته نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۶ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۷)
قافیه اندیشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۶ (۶ نوامبر ۲۰۱۷)
چکامه ی خودنوردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
از فقیه و مگس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۷)
چکامه ی «زنِ خوب»!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
در عرصه ی دانش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
در ستایشِ دکتر سعیدجانِ یوسف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۶ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷)
برآیشِ* آیت الله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
رضاشاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
نامه ای سرگشاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
با مدعیانِ ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۶ (۲۴ اوت ۲۰۱۷)
فلسفه ـ ای مردِ دانش!ـ علم نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
فاشیسمِ دینی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
چکامه ی آه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
روزی خوش است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
“خروسِ لاری و مُرغان خانگی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۶ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷)
در ستایشِ دکتر ابراهیم جانِ هرندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷)
قاری ی قرآن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۶ (۵ ژوئیه ۲۰۱۷)
نه! هیچ گشتن نیست! و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۶ (۱ ژوئیه ۲۰۱۷)
“این داعشیان” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)
بُن مایه ی این همه بدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
سوگسرودی برای ابراهیم جانِ مُکَلّا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
کُشتارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
پاداش یا کیفر؟! و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۵ می ۲۰۱۷)
“در مجلس عزا” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱٣ می ۲۰۱۷)
نفرین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
چکامه ی انبانه ی یاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۶ (۲۰ آوریل ۲۰۱۷)
در ستایشِ بانو سیما بینا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۶ (۹ آوریل ۲۰۱۷)
شش سروده ی بهاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷)
چارشنبه سوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۵ (۱۴ مارس ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
از جنگ در خاور میانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۵ (۱۰ مارس ۲۰۱۷)
در مرگِ رفسنجانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
زمستانگردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوریه ۲۰۱۷)
چکامه ی سنگسارِ زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۵ (۵ فوریه ۲۰۱۷)
زآن کو نبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی سوگند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی شرمساری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۵ (٨ ژانویه ۲۰۱۷)
چکامه ی تخت شدنِ منبر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
ملالِ شامگاهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
همیشه همچون آن بسرای!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
“اندرز” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۶)
شگفتا عشق، زیبا جان! کز آن پس کزغم ات رَستم،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی جهادیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶)
مرگدینان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی پناهجویان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامه ی کینِ ملّی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
چکامکِ کاشت و برداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
سوگسرودی برای حلب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
چکامه ی هست و ناهست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۵ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۶)
چکامکِ «رهبر»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۵ (۷ اکتبر ۲۰۱۶)
دیدار با مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۵ (۱ اکتبر ۲۰۱۶)
کشتار۶۷ به بانگ بلند (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۵ (۹ سپتامبر ۲۰۱۶)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۵ (٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
شکنجه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
-توان آیا رهید از شیخ یا نه؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۵ (۱۷ اوت ۲۰۱۶)
گفت او که دوست دارم ات و باورم نشد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
هر ره که می پویی، در آن، خود رهبرِ خود باش:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
مِهترین انگیزه باشد دین جدال و جنگ را:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۶)
مرگ را همسایه ام، ای دوست! من تا زنده ام:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۵ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶)
چکامه ی امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
-: “هر آن که را بدِ ما گفت، تا که خورد، زدیم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۶)
چکامه ی شر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۵ (۹ ژوئن ۲۰۱۶)
دردِ دل واری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲ ژوئن ۲۰۱۶)
نادانی ی بسیاران سدّ رهِ آزادی ست:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۵ (۲۶ می ۲۰۱۶)
چیزی ز من مپرسید، تابِ سخن ندارم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲٣ می ۲۰۱۶)
چو رهبرانِ عوام این خرد ستیزان اند،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
امشب دل ام، دل ام همه، دلدارِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
تا که مردُم بسته ی زنجیرِ ناآگاهی اند،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
خود گرایی* در احساس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
از آهنگ و رنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)
پاسخی به یک پیغام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶)
خورشیدوَش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
از آن ترانه سرامان، ترانه ای مانده ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
در ستایش محمد رضا شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۵ (۲۶ مارس ۲۰۱۶)
اندوهِ نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۵ (۲۱ مارس ۲۰۱۶)
با سعید جانِ یوسف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۴ (۱۵ مارس ۲۰۱۶)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۴ (۱۲ مارس ۲۰۱۶)
با آن نگاهِ تیزبین، خوش می کنی عریان مرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
تماشاباره ی اعدام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۴ (۲٨ فوریه ۲۰۱۶)
در ستایشِ هادی جانِ خُرسندی(۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
ستم پذیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
چکامه ی شر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
از بیم و امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
این کهن برهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۶)
زهرِ مارِ اضطراب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
غمِ سالِ نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
دو شعر از اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۶)
هر نو که آوریم به تکرار می رسد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۶)
کو نازنین ام؟ آن غزلِ نابِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانویه ۲۰۱۶)
بگو چه کار کنم من؟ بگو چه کار کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانویه ۲۰۱۶)
اندیشیدن به خلافتِ جهانی ی اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
معنای جهان؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
داعشیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۴ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۵)
چشم ام به راه مانده که جانانِ من کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۴ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۵)
زید به خانه چو ماری و ما خبر داریم،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵)
سوکسرودی برای احسان و لی لی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
تصویرِ ساعدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
غزلواره ی بدرود با رُکسانا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
دریغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
وصفِ یک کابوس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
بودَنشُدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
“بهترین جهانِ ممکن”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۴ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۵)
دریای دُر زای من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
ای من! تو را، که پنجره ی دیده باز نیست،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۴ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۵)
هلا، ای گُردِ نام آور،که مُلّا دارَدَت بندی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۴ (۶ اکتبر ۲۰۱۵)
هلا، رفیق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
با سیاوش جانِ شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
چکامه ی خواستن و توانستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۴ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
“بنی آدم اعضاء یک پیکرند”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
قصیده ی پایانِ کار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
اُفتان ریزان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
واق واق مکن!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۴ (۲۶ اوت ۲۰۱۵)
ای بوده هم امانِ من وهم امینِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ (۱۹ اوت ۲۰۱۵)
شا باشِ بازگشتِ هادی جانِ خرسندی از بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
ویرایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
در این ناگهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
نگرشی در ” آخرین رویا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
در پاسخِ “عه!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
جنایت و مکافات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
امامِ چهاردهم نیز جامِ زهر را نوشید!ها هها هاه!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
دینی که، به راستی، نبردآیین است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
من کی ام؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
تویی، به جانِ تو-ای غم!- یگانه یار مرا:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۵)
خودسنجی (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ای در نژاد گرایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
در ستایشِ هادی جانِ خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ی گُنجشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
در سوکِ رضا جانِ دانشور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۴ (٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چکامه ی خیزاب در مرداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۴ (٣۱ می ۲۰۱۵)
گر می توانستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۴ (۲۷ می ۲۰۱۵)
چکامه ی در آستانه ی پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۰ می ۲۰۱۵)
از غلطی مرگبار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
در ستایشِ بیژن جانِ جزنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۶ می ۲۰۱۵)
با خون و با جنون اش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
به خود بنگر که زیبایی تو، لی لا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٨ آوریل ۲۰۱۵)
کابوس: روی دیگرِ رویا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوریل ۲۰۱۵)
ای من! جهان به زشت و به زیبا عجین مبین!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۴ (۱۵ آوریل ۲۰۱۵)
چکامه ی سایه و آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۴ (۱۰ آوریل ۲۰۱۵)
البته که هر چه هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۴ (۹ آوریل ۲۰۱۵)
پیامگزاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۴ (۲٨ مارس ۲۰۱۵)
چرخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ (۱۴ مارس ۲۰۱۵)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹٣ (۹ مارس ۲۰۱۵)
زن ریشه ی زندگی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
“معلول”چه بسیار که”علّت”گشته ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
از اسلام مگو؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
بدا به جامعه با کودکانِ کژپرورد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹٣ (۴ فوریه ۲۰۱۵)
نابهنگامی (۴)؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹٣ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۵)
آیین برای فتحِ جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
به دامان طبیعت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
خدا که بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹٣ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۴)
همتیرگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
در ستایش رضا براهنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
غمگساری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
برویم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹٣ (۱ دسامبر ۲۰۱۴)
دینکارگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹٣ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۴)
روانگی در ناروانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹٣ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۴)
وگرنه، وای به ما!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
گفتم به دل که:-” در بگشا، محرم است این!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹٣ (۵ نوامبر ۲۰۱۴)
ناهمجهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹٣ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۴)
داعشی در ایران!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹٣ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۴)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹٣ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۴)
نهنگ در آبگیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹٣ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۴)
آیینِ عزا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹٣ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)
کوبانی و داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
شیخ و درویشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹٣ (۷ اکتبر ۲۰۱۴)
شیخ و داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹٣ (۱ اکتبر ۲۰۱۴)
مادر! بنوش خون روان و زلالِ من،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹٣ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴)
چکامه ی ایمان وانسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
یادداشتی برای جهانگیر جانِ صداقت فر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹٣ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
در ستایشِ امیر جانِ قاسمی زاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
چکامه ی اندیشیدن به اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹٣ (٣۱ اوت ۲۰۱۴)
میهمانِ شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹٣ (۲۷ اوت ۲۰۱۴)
در سوکِ سیمین جانِ بهبهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲٣ اوت ۲۰۱۴)
در آستانِ هاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٣ (۱۲ اوت ۲۰۱۴)
غزّه (سه)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹٣ (۵ اوت ۲۰۱۴)
غزّه (دو)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٣ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
خمیده قامت ات، ای سروِ پا به راه چرا؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹٣ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزل تباهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
چنگ های خرچنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹٣ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
بوکو حرام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹٣ (۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣۹٣ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۴)
شعارِ بی ابهام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٣ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۴)
سوریه و داعِش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹٣ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۴)
من، به هردم، با جهان، در زندگانی، دیگرم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۴)
هوی در پاسخِ های! و هایی دیگر در پاسخِ هویی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
از شمایان نیستم من، از جهانی دیگرم:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٣ (۵ ژوئن ۲۰۱۴)
نگذاشت مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣ (٣۰ می ۲۰۱۴)
مصادره ی انقلابی ی واژه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣ (۲۵ می ۲۰۱۴)
تا سیم دارد سازِ تو،بردارش و از سر بزن!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹٣ (۲۲ می ۲۰۱۴)
پاسرودی به “مولوی ی مثنوی”*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۷ می ۲۰۱۴)
مولوی ی مثنوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۹ می ۲۰۱۴)
“در سوکِ محمد رضا جانِ لطفی” و “فرقی نکند”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۵ می ۲۰۱۴)
در خامُشای خاموشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٣ می ۲۰۱۴)
جانِ خرّمِ نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۷ آوریل ۲۰۱۴)
چه حالی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۲ آوریل ۲۰۱۴)
چه نوروزِ خوبی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹٣ (۱۵ آوریل ۲۰۱۴)
شکنجه‌زارِ امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹٣ (۹ آوریل ۲۰۱۴)
یگانه نبودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹٣ (۴ آوریل ۲۰۱۴)
آینده در تصّورِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹٣ (۲۹ مارس ۲۰۱۴)
در گستره ی زبان(۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
به پیکرِ بشریت، خِرَد شو و سر باش؛
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ (۱۵ مارس ۲۰۱۴)
من نوکرِ روس وچین ام آیا؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴)
آمد پیامِ دوست که هنگامِ دیگری ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۲ (۴ مارس ۲۰۱۴)
با جوانانِ میهن ام، ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوریه ۲۰۱۴)
اندیشیدن به زبان(۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۲ (۲۴ فوریه ۲۰۱۴)
در سوکِ منصور جانِ کوشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۲ (۱٨ فوریه ۲۰۱۴)
توانی کرد کاری کز فلاتی کوه برخیزد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
یادت چو می کنم، غم ام از یاد می رود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوریه ۲۰۱۴)
ما رستگار گردیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۲ (٣ فوریه ۲۰۱۴)
چکامه ی سرگشتگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۴)
ویژگی ی واژگانی ی “بچه های اعماق”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
در ستایشِ شاهین جانِ نجفی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
تلخی مکن، برادرِ من! یک شکر بخند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۲ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۴)
در ستایشِ نسیم جانِ خاکسار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۲ (۷ ژانویه ۲۰۱۴)
با مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
بیا به خانه ی من یک شب، همین به سُنّتِ مهمانی:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۲ (۱۱ دسامبر ۲۰۱٣)
در ستایشِ “م. سحر”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۲ (۵ دسامبر ۲۰۱٣)
قصیده‌ی روحانیّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۲ (۱ دسامبر ۲۰۱٣)
دورِ بی خون و شبیخون سپری خواهد شد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٣)
بدرود و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
در سوگ دکتر منوچهرجان ثابتیان،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۷ می ۲۰۱٣)
زندان کهریزک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۷ می ۲۰۱٣)
یادِ سهراب سپهری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۲ (۱۹ آوریل ۲۰۱٣)
چکامه ی نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۲ (۱۶ آوریل ۲۰۱٣)
فرهنگ جانِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
کردستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوریه ۲۰۱٣)
باز هم در ستایشِ شهرام جانِ ناظری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۱ (۱٣ فوریه ۲۰۱٣)
امسال، با بهار نشاطِ بهار نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۱ (۲۷ ژانویه ۲۰۱٣)
غزلقصیده ی احساس ناسرودنی ی عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۱ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٣)
کیهانخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۱ (۱۱ ژانویه ۲۰۱٣)
در ستایشِ ه.ا. سایه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۱ (٣ ژانویه ۲۰۱٣)
آواز قمری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
چندین که نفورم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۲)
براندازان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۲)
در براندازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۱ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
پیشوازِ مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۲)
در ستایشِ ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲)
نگریستن در کار کوروش بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۲)
شمشیرِ اتم بگیرد در دست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۱ (۶ اکتبر ۲۰۱۲)
شگردی زیرکانه در فرهنگِ آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۱ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱۰)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۹)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۸)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۱ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۷)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۶)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۱ (۲٨ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۱ (۲٣ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۴)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۱ (۱۶ اوت ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۱ (۱۰ اوت ۲۰۱۲)
نامِ عام آمدمان”روشنفکر”!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۱ (۲ اوت ۲۰۱۲)
قصیده ی زنده در من، هومن آید در سخن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۱ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲)
قصیده برای حجاب (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۱ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۱ (۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
در ستایشِ سیمین بانو بهبهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۱ (۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
به دیدن ات چو می آیم ، چو باد چالاک ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲)
از تو منِ عاشق واین همه آزردگی؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ (٣۱ می ۲۰۱۲)
روشن شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۵ می ۲۰۱۲)
مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣۰ آوریل ۲۰۱۲)
نامه ی سر گشاده به دکتر صدر الدین الهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲٨ آوریل ۲۰۱۲)
کنار دریا در پگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۲ آوریل ۲۰۱۲)
با دانشی زلال تر از آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۱ (۱۶ آوریل ۲۰۱۲)
آخوند و اسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
اینک آید از درم چاووشِ عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۱ (۲۴ مارس ۲۰۱۲)
در ستایشِ چهره های هنری ی بهمن جان فرسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
قصیده در ستایش بهرام جان مشیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ (۱۷ فوریه ۲۰۱۲)
تویی، تنها تو، ای از دیر بازم غمگسار، ای غم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ (۱۱ فوریه ۲۰۱۲)
چنین یزدانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)
در سوگ شهریار جان صالح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۲)
چند رباعی از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۰ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۲)
شادم در این غروب که امروز هم گذشت:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
هرکسی بر طینتِ خود می تند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۰ (۱ ژانویه ۲۰۱۲)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
نگاه کن، لی لا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۰ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۱)
قصیده برای حجاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۰ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۱)
من از آیندگان آیم، شمایان را سروش ام من:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱)
خدای من! چه ایرانی بگردد! و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۰ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۱)
سخن های نهانی و چند دوبیتی ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۰ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۱)
غزلِ قفس (دو)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۰ (۷ نوامبر ۲۰۱۱)
دو غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۰ (۲ نوامبر ۲۰۱۱)
در روزهای روشن، که دشت آفتابی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
در ستایشِ سیاوشِ شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
یک روزِ بی دروغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
درستایش ابراهیم جانِ گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۰ (٨ اکتبر ۲۰۱۱)
اندوهسروده های بیمارستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۰ (۷ اکتبر ۲۰۱۱)
در پیوندِ با کشتار۶۷
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۰ (۱ اکتبر ۲۰۱۱)
پیرانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱)
در برخورد با گفت و گوی مهدی اخوان ثالث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
از بهر سبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۰ (۴ سپتامبر ۲۰۱۱)
تمثیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۰ (۲٨ اوت ۲۰۱۱)
جانِ انسان ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۰ (۲٣ اوت ۲۰۱۱)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۰ (۹ اوت ۲۰۱۱)
قصیده برای ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۰ (۴ اوت ۲۰۱۱)
یادِ محمد مصدّق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۰ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱)
هان، ای خدا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۱)
قصیده ی آخوندیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۱)
درستایشِ م .سرشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱)
ای گروهی ددِ عبا بر دوش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۰ (۶ ژوئیه ۲۰۱۱)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۰ (۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
ایرانِ ما!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱)
در ستایشِ رها جانِ اعتمادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)
جهان در صدای تو آبی ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۰ (٨ ژوئن ۲۰۱۱)
ولایت شهشیخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ (۶ ژوئن ۲۰۱۱)
آن آبِ رفته باز نیاید به جوی تو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۰ (٣۰ می ۲۰۱۱)
انقلابِ نامرادِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۰ (۲۷ می ۲۰۱۱)
اندیشه ای به حالِ خرابِ دل ام کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ می ۲۰۱۱)
چیست زمان در خیال؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱٣ می ۲۰۱۱)
چشم به راهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
دکتر بهمن مقصود لو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲٣ آوریل ۲۰۱۱)
آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۱ آوریل ۲۰۱۱)
چند ترانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۰ (۱ آوریل ۲۰۱۱)
ما را ز باده دُرد که درجامِ توست بس؛
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۰ (۲۶ مارس ۲۰۱۱)
چند ترانه برای چند نوازنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
امامِ دوّمِ طاعون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۹ (۲٨ فوریه ۲۰۱۱)
غزلواره ی اخگرِ دلیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
گناه ِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۹ (۱۷ فوریه ۲۰۱۱)
آموختن از مرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۹ (۱۱ فوریه ۲۰۱۱)
پری رویی که مهری خانمِ کاشانی در جانِ خویش دارد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۹ (۹ فوریه ۲۰۱۱)
غزلواره ی اخگرِ دلیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱)
آبیاری که من ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
کنار دریا در پگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨۹ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۰)
ماهی و ماهِ پُر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣٨۹ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۰)
امّا این دیگر چگونه مرگی بود؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
یاد ِشاد ِمحمّد مختاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۹ (۵ دسامبر ۲۰۱۰)
سبولی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۹ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۰)
یاد هومن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۹ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۰)
اقرار می کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣٨۹ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۰)
جان و جهانِ شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨۹ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۰)
همبستگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۹ (۷ نوامبر ۲۰۱۰)
رهبر نظر به کارِ هنر دارد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨۹ (۱ نوامبر ۲۰۱۰)
کرخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
اندیشیدن به اعدام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۹ (۹ اکتبر ۲۰۱۰)
خدایا! باز در جان ام چه شور و اضطراب است این؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣٨۹ (۲ اکتبر ۲۰۱۰)
ستار جانِ لقایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
همبستگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
“نشان از دو سو دارد این نیک پی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
چرا می سرایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣٨۹ (٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
تارتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣٨۹ (٣ سپتامبر ۲۰۱۰)
بنوازی م به لبخندی، اگر بنگری ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨۹ (۲۶ اوت ۲۰۱۰)
بچّه ی بد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨۹ (۱٨ اوت ۲۰۱۰)
دین لرزه و زمین لرزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
در ستایش محمد نوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
چکامه ی نگارینِ بد خوی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
غزلواره ی بی عشق ماندن جان و جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۹ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۰)
ویران شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣٨۹ (۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
گرامی پهلوانا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۰)
یکی بگذر- ای کرخدا !- بر اوین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣٨۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰)
شکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ (٨ ژوئن ۲۰۱۰)
غزلقصیده ی افسانه ی آغازه و پایانه ی “رویا” ی دیرین ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨۹ (٣۱ می ۲۰۱۰)
کُشتار ۶۷، به بانگِ بلند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
سخنانِ اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۹ می ۲۰۱۰)
تلخای خوب چشم به راهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
از شعر گفتن سروده از اسماعیل خوئی با صدای خودش
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۹ می ۲۰۱۰)
با این همه اعدام و یک رباعی ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۹ می ۲۰۱۰)
دو رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲ می ۲۰۱۰)
دل‌سپرد‌گی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوریل ۲۰۱۰)
مگر که بگذری از روی کُشته ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٣ آوریل ۲۰۱۰)
از آز و نیاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣٨۹ (۱٨ آوریل ۲۰۱۰)
برآیند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣٨۹ (۱۴ آوریل ۲۰۱۰)
ای که از یارانِ هم‌دل چشم‌ داری همدمی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣٨۹ (٣ آوریل ۲۰۱۰)
پل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣٨۹ (۲٨ مارس ۲۰۱۰)
زنان ِ ایران ، بر پا دارندگانِ آیین ِ نوروزی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣٨۹ (۲۱ مارس ۲۰۱۰)
غزلواره‌ی “زهره”‌ی من، نامِ بی حقیقت ناهید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
غزل ( خواهم به دل…)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨٨ (۱٣ مارس ۲۰۱۰)
آشتی و چند ترانه ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨٨ (۶ مارس ۲۰۱۰)
چه برفی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲ مارس ۲۰۱۰)
چند رباعی از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨٨ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰)
دو سروده برای خسرو گلسرخی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲۰ فوریه ۲۰۱۰)
امامِ دوّمِ طاعون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ (۱۹ فوریه ۲۰۱۰)
از آز و نیاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ (۱۲ فوریه ۲۰۱۰)
“پیشواز بهمن” و “خامنه ای! حیا کن! کشورمو رها کن!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨٨ (۶ فوریه ۲۰۱۰)
باز هم “تز ِ استحاله”؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲ فوریه ۲۰۱۰)
از “جمهوری ی اسلامی” تا “جمهوری ی ایرانی”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲ فوریه ۲۰۱۰)
جلّاد در بیداد گستری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
وقتی که بچه بودم، شعر اسماعیل خویی، ترانه خوان: فرهاد
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣٨٨ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۰)
غزلقصیده‌ی دیدن در آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣٨٨ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۰)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣٨٨ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۰)
از “جمهوری ی اسلامی” تا “جمهوری ی ایرانی”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
اعلام حمایت اسماعیل خوئی
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
رجز خوانی ی حزب الله و پاسخ مردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۰)
کشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣٨٨ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۰)
در جنگلی که نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣٨٨ (۵ ژانویه ۲۰۱۰)
شاعرِ زیبایِ من!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
آخوندیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
ای شعرِ ناگفته!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨٨ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۹)
غزل ( خواهم به دل…)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣٨٨ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹)
نگو!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨٨ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۹)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨٨ (۱۰ دسامبر ۲۰۰۹)
سرودِ پرچم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣٨٨ (٣ دسامبر ۲۰۰۹)
ای مسلمین! بدانید.
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨٨ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۹)
آلونک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣٨٨ (۱۶ نوامبر ۲۰۰۹)
غزلقصیده ی آغازه و پایانه ی افسانه باهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣٨٨ (۵ نوامبر ۲۰۰۹)
“جمهوری اسلامی ی مصنوعی”!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨٨ (۴ نوامبر ۲۰۰۹)
فرمانفرمایی ی آخوندی و هیروشیمای جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨٨ (۲٨ اکتبر ۲۰۰۹)
بی پناهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨٨ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۹)
جناج بندی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨٨ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۹)
من گنگ رویا دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣٨٨ (۱۶ اکتبر ۲۰۰۹)
کوتاهِ سخن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨٨ (۱۱ اکتبر ۲۰۰۹)
در این نبرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣٨٨ (۶ اکتبر ۲۰۰۹)
گروها گروه از دین خدا بیرون می روند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣٨٨ (۲ اکتبر ۲۰۰۹)
هنگامه ی واپسین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨٨ (۲٨ سپتامبر ۲۰۰۹)
درسوکِ پرویز مشکاتیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
غزلِ بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣٨٨ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹)
فرمانفرمایی‌ی آخوندی و هیروشیمای جهان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨٨ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
شما کاکنون جهانخوارید!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨٨ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
تلویزیونِ آخوندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨٨ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
قصیده ای برای حزب الله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣٨٨ (۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
قصیده برای آقای موسوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣٨٨ (٣۱ اوت ۲۰۰۹)
آغازه بر چکامه ی رستاخیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨٨ (۲۶ اوت ۲۰۰۹)
آزادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣٨٨ (۲۲ اوت ۲۰۰۹)
بهشتِ برین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹)
اژدهـا مَـردا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣٨۷ (۲٨ ژانویه ۲۰۰۹)
تا هیچزار گمشدن از خود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۷ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰٨)
من گنگ رویا دیده ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣٨۷ (۲٨ اوت ۲۰۰٨)
سروش اهرمنا!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۷ (۲۲ اوت ۲۰۰٨)
رخسار ِ آیدا در آینه ی جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣٨۷ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰٨)
هفتاد سالگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣٨۷ (۹ ژوئیه ۲۰۰٨)
دانشجو، ای یل خردمند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣٨۷ (۷ ژوئیه ۲۰۰٨)
باخویش، باخدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣٨۷ (٣ ژوئیه ۲۰۰٨)
گربه خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨۷ (۲٨ ژوئن ۲۰۰٨)
از آئین گفت و گو
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
تاریخچه انقلاب و چند رباعی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
غزلواره ی دیدار ناگهانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئن ۲۰۰٨)
پیامی از اسماعیل خویی به بهروز وثوقی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣٨۷ (۱۷ ژوئن ۲۰۰٨)
زادروز سبا خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۷ (۱۴ ژوئن ۲۰۰٨)
نیز بگذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣٨۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۷ (۵ ژوئن ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۷ (۲٨ می ۲۰۰٨)
غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱۴ می ۲۰۰٨)
غزلقصیده ی بی بهرگی زعشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۷ می ۲۰۰٨)
خدا جنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲ می ۲۰۰٨)
خسک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۷ آوریل ۲۰۰٨)
قهقاه ناشنیدنی مرگ در تپندگی ی تک نُت سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣٨۷ (۱۵ آوریل ۲۰۰٨)
امام چاردهم، رهبِرِ مسلمانان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣٨۷ (۷ آوریل ۲۰۰٨)
بیداد کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣٨۷ (۲ آوریل ۲۰۰٨)
یک نامه و با ما چه می کنی، شهرام جان؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣٨۷ (۲۲ مارس ۲۰۰٨)
قانون تکامل و جدایی طلبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ (۱۷ مارس ۲۰۰٨)
آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۶ (۱۲ مارس ۲۰۰٨)
پاسخ به هیچ کس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۶ (۲۹ فوریه ۲۰۰٨)
توضیح اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣٨۶ (۲۶ فوریه ۲۰۰٨)
بامدادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨۶ (۲۴ فوریه ۲۰۰٨)
شیخ ِِ خود خدا شه بین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۶ (۱۲ فوریه ۲۰۰٨)
الا ای ساده مردم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨۶ (۱ فوریه ۲۰۰٨)
دو شعر از اسماعیل خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۰٨)
غزل و غزلواره ای از اسماعیل خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۷)
تا هیچزار گمشدن از خود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۶ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۷)
“روشنفکر دینی”: “سه گوشه‌ی چهار پهلو”؟!
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۷)
این زمان این منم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
بامدادی و بیداد کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۶ (٣ اکتبر ۲۰۰۷)
واپسین حلقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷)
چارسر ز اژدهای حزب خدا و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۶ (۴ سپتامبر ۲۰۰۷)
ولایت شهشیخ و…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣٨۶ (۲۴ اوت ۲۰۰۷)
شعری بخوان برایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۹ می ۲۰۰۷)
از میهن آنچه در چمدان دارم، شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
این چهچهه از کجاست؟ شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
نوروزانه، شعر و صدای اسماعیل خوئی
موسیقی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ (۱٣ اوت ۲۰۰۶)
این ننگ برای ادبِ ایران بس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣٨۴ (٣ نوامبر ۲۰۰۵)
پاسدار احمدی نژاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣٨۴ (۲ نوامبر ۲۰۰۵)
یادداشتی بر “آزمون برگزیدگی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۲ (٣۰ ژانویه ۲۰۰۴)
باید کمی بخوابم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۲ (۲۹ دسامبر ۲۰۰٣)
بنگریدم: این منم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۲ (۲۴ دسامبر ۲۰۰٣)
وطن کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=4363 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x