بهمن پارسا – بایگانی مطالب در سایت قدیم

بدخوابی های مُزمِن و سالمَندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹٨ (۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
غمباد ابر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)
آقا خودش خوب می دونه…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
از باران و کاهگِل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
ساز ِ برنجی گوشخراش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
بوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۷ آوریل ۲۰۱۹)
بانوی ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹٨ (۱۹ آوریل ۲۰۱۹)
مختصر آری، مفید امّا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
بارِ دیگر باستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹٨ (۲۱ مارس ۲۰۱۹)
هنوز توچال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱۱ فوریه ۲۰۱۹)
من و “گشتن” هایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۱٨)
… دِلَم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
ویرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
شیشه و سنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
کلافِگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
نخجیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
از پنجره ی دلتنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
در نزدیکیِ دور دست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣۹۷ (۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
چشمان جغرافیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
پس در آمد ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
موسیقی من و همسایه ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
سامانِ همواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
طبابت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
مردمان خاکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
گُجَسته فرشته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۷ (۱۲ آوریل ۲۰۱٨)
صبح بارانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
پرچم ِ ملّی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۷ (۲۱ مارس ۲۰۱٨)
کهنسال ِ جوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
زادروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
حبس ابد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
نظرِ همسایه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
جمجمه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
پس درآمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
یک روزِ برفی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
سرزمینم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
فرودگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
زمین را میازار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
اسباب کِشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۷)
جَسَدی در باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
بیاد سیاوش بیدگانی، برای محمدرضا شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
خوابی در کهکشان ِ غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تولّدی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
بیژن و منیژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
خیابان های من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
گزارش هوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
آلزایمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
در غیابت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
مرشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
جانِ جهان*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
خاله معصومه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
برای “الا”*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
انتخابات؛ ارزیابی یک حرکت در حکومت ولایت مطلقه ی فقیه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۱ می ۲۰۱۷)
از کفشهای لُپن، صدای پوتین به گوش میرسد! – بهمن پارسا
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲ می ۲۰۱۷)
هفتم می ِ ۲۰۱۷؛ شمار فاشیستهای فرانسه به چند هزارتن می رسد
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲٨ آوریل ۲۰۱۷)
به امید دیدار شبحی که دوست میدارم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۶ (۱٨ آوریل ۲۰۱۷)
لاک پشت زِنُن و سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۶ (۱٨ آوریل ۲۰۱۷)
اَفسَل اَلفُسایِل اَلعُلَما قصِّر اَللّهُ اَلَحِظاتِه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۶ (۹ آوریل ۲۰۱۷)
رایش چهارم و گرمایش جهانی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۶ (٣۱ مارس ۲۰۱۷)
پس درآمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۶ (۲۹ مارس ۲۰۱۷)
باستانی تازه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
یک نگاه ، چند برداشت
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
گذشتن و گذاشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
رایش چهارم با حرفهای کهنه در فضایی تازه
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۵ (۶ مارس ۲۰۱۷)
رایش چهارم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوریه ۲۰۱۷)
قوز بالای قوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
در همین حدود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانویه ۲۰۱۷)
نگاهی به یک واژه”نویسا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
لوبیتلِ ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
یک رخداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
ترامپیه*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
وهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
شه مات*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۵ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۶)
سفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۵ (۲۹ اوت ۲۰۱۶)
زان پیش تر که نباشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
عکسهای تابستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
تصویر یک تصوّر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۶)
موش نامی شود از شدّت طاعون همه جا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
بی خود در نجوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲ ژوئن ۲۰۱۶)
پیام گیر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱٨ می ۲۰۱۶)
فیدلیو*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۴ می ۲۰۱۶)
با عقربه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
مهربانو*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶)
ما و فرزندان شیطان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
آمد بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۴ (۱٣ مارس ۲۰۱۶)
دو نیمه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
رویداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۴ (۱۶ فوریه ۲۰۱۶)
یکشنبه ی کولی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
پس در آمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
هرکه درکش بیش، رنجش بیشتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۴ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۶)
در
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
آرئز*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۶)
نتایج سحر و عواقب آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۴ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۶)
از سیاستِ توّحش تا توحشِ سیاسی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۴ (۴ ژانویه ۲۰۱۶)
دارایی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
باد آورده بود و امّا…!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۴ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۵)
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
فرانسه با سرعت به راست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
بازهم از گرمایش!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۴ (٨ دسامبر ۲۰۱۵)
گرمِ هم آیی در پاریس!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۴ (۱ دسامبر ۲۰۱۵)
گلدانها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
سلام پاریس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۵)
“حسنت به اتّفاق ملاحت جهان گرفت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
دلواپسیِ دیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
باز محرم شد و دلها شکست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
درگاهِ قانون. نوشته: کافکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
نیکی چه بدی داشت…!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
ورقی کهنه (ترجمه ی اثری از کافکا)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
بیاتِ تِه رون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
از فراز سکوها، نوشته: فرانتس کافکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣۹۴ (۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
چه می ماند به جا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
عطر باده و نفیر سجّاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۴ (۲۶ اوت ۲۰۱۵)
مادمازل لشریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار (بخش پایانی)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
آقای دادیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۵)
پزشک ولایت Un medecin de campagne
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
پس درامدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
وکیل مدافع جدید (ترجمه ی اثری کوتاه از فرانتس کافکا)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
نوعی مرور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
برای زندگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
برای فریناز و دیگر زنهای وطنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
اکنون یکشنبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱ می ۲۰۱۵)
در عبور از خویشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۴ (۱۷ آوریل ۲۰۱۵)
خبری نیست!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۴ (۷ آوریل ۲۰۱۵)

https://akhbar-rooz.com/?p=4403 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More