سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

تکنولوژی هوشمند در گذار زمان – دنیز ایشچی

مقدمه:

گرچه هر کدام از پدیده های “تکنولوژی هوشمند”، “مدار بسته زنجیره ای”، “تکنولوژی روبوتیک” و “پول دیجیتال”، و غیره،  به موازات حیات بشریت، به زیست مستقل خویش ادامه میدهند، تداوم همپیوندی مناسبات این پدیده های علمی فنی تکنولوژی دیجیتال با همدیگر، آنچه را که ما به نام حیات بر روی کره زمین می نامیم، در مسیری کاملا ناشناخته و تا حدودی خارج از افق های محدود تفکر بشری و کنترل و هدایت مینماید. 

تکنولوژی، محصول تحولات و پیشرفت های علمی میباشد. آخرین دستاوردهای پیشرفته تکنولوژیک امروزین بشری، توسط ارتجاعی ترین و ضد علمی ترین قدرتمداران حاکمه خریداری شده و بر ضد بشریت بکار گرفته میشوند. کار به جایی رسیده است که در پردایم نظام حاکمه کلان سرمایه داری امپریالیستی، آخرین دستاوردهای علمی، بصورت “کالا” و “دارایی” شرکت ها، ثبت و ضبط شده و بصورتی انحصارگرانه تحت عنوان (کپی رایت)، بصورت اسراری محافظت شده و قابل خرید و فروش میباشد.

امروزه پیشرفته ترین، مجهز ترین و پیچیده ترین دستاوردهای تکنولوژی فنی و هوشمند، در اختیار و تحت کنترل رژیم هایی ارتجاعی و ضد بشری  مانند “جمهوری اسلامی – خامنه ای”، ” عربستان سعودی – خاندان ابن سعود”، “دونالد ترامپ – اوانجلیست” و امثال آنها میباشد.

همانطور که پیشرفت های علمی، فنی و تکنولوژیک میتواند بشریت را در مسیر سعادت، ترقی، آسایش و رفاه هدایت نماید، به همان نسبت این پتانسیل را دارا میباشد که بر ضد بشریت استفاده شده و موجب نابودی تمدن بشری بر روی کره زمین گردد.

این موضوع اهمیت سیاسی قدرتمداری، کنترل و رهبری جوامع توسط نیروهای باورمند به علم و دانش، ارزش های انسانی و زیست محیطی و سعادت و تعالی بشریت و مخالف خرافات و کنترل مداری ارتجاعی را در هدایت امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و در راس آنها نیروهای باورمند به ساختار سوسیالیستی صد چندان میکند.

تکنولوژی هوشمند     Artificial Intelligence

تلفن دستی من، هر روز صبح بطور اتوماتیک اخبار و ویدئو  های  مورد توجه من را برای من ردیف میکند. سوار ماشین که میشوم، تلفن من که از طریق تصویر نگاری من را شناسایی میکند، به من میگوید که  تا محل کار بیست و دو کیلومتر راه هست، ترافیک مسیر چندان شلوغ نیست. اولین قرار ملاقات کاری من ساعت ده صبح میباشد. من، با این سن و سال نفس نفس زنان، تلاش میکنم تا  خودم را کشان کشان به دنبال تحولات تکنولوژی هوشمند دیجیتال تلفن، یا کامپیوتر دستی کشانده  خودم را به آن برسانم.این در شرایطی میباشد که تکنولوژی هوشمند، بطور مستقل و با سرعتی به مراتب سریع تر مسیر خویش را طی می نماید.

یک – نمایی از افقهای  دگرگون ساز تکنولوزی هوشمند

این نما را میتوان در عرصه های خرد و کلان مورد توجه قرار داد. وقتی که حکومت ها و شرکت های رسانه ای دیجیتالی کلان، از طریق دستیابی به اطلاعات و داده های انبوه گروه های اجتماعی مردمی قادر میباشند تا آنها را مورد دسته بندی و مطالعه قرار داده و بر اساس آن استراتژی و برنامه های هدفمند خویش را روی آنها پیاده نمایند، تکنولوژی هوشمند از این طریق در مقیاس کلان به نقش آفرینی می پردازد.

وقتی تلفن، کامپیوتر و وسایل دیجیتال مورد استفاده شخصی من در محل کار و زندگی بطور مشخص انبوه داده های اطلاعاتی من نوعی را، حتی آنهایی را که ممکن است من فراموش کرده باشم، در حافظه خویش حمل کرده و بطور دائم  و بدون توقف و استراحت آنها را با تلفیق با داده ها عمومی اجتماعی تحلیل و آنالیز نموده و برای امثال من رهنمود میدهند، این نحوه کارکرد تکنولوژی دیجیتال را میتوان عملکرد آن در عرصه خرد و “مایکرو” نامید.

دو – هویت مستقل تکنولوژی هوشمند

آنچه که امروز شاهدش میباشم این است که هنوز قدرتمداری حاکمه انسانی، در عرصه های خرد و کلان، تکنولوژی هوشمند را در جهت خواسته های خویش به کار میگیرد. این در شرایطی میباشد که  سرعت و وسعت پیشرفت ها، مقیاس غیر قابل تصور کارکردی تکنولوژی هوشمند، روز به روز از ابعاد محدود کارکردی مغز بشری فراتر میروند. اگر امروز تکنولوژی هوشمند در تمامی عرصه ها به ما رهنمود نشان داده و ما را راهنمائی میکنند، فردایی نه چندان دور، همین تکنولوژی در مقیاس های خرد و کلان میتوانند به موازات ما، به نمایندگی از طرف ما به حیات موازی و مستقل خویش ادامه داده و تاثیرگذاری مستقل خویش را داشته باشد. 

سه – هویت حقوقی تکنولوژی هوشمند

وقتی همزاد دیجیتال هوشمند من نوعی، که  به همراه و به موازات من در “چیپ” هایی که به من نوعی وصل میشود، در تلفن و ساعت دستی من، سیستم دیجیتال محل کار و زندگی به موازات من، به نمایندگی از طرف من و در مقیاسی به مراتب قدرتمند تر و هوشمند تر از من حضور فعال دارد، آیا تعریف مشخصی برای هویت حقوقی خود خواهد داشت؟

به همان میزانی که عرصه های اخلاقی “اتیکی”، این مناسبات باید مورد بررسی قرار گیرند، تعریف مناسبات حقوقی و میزان استقلال حقوقی عملکرد های آنها از من نوعی باید تعریف گردند. این موضوعات در عرصه های کلان بغرنجی های خود را دارا میباشند، که احتیاج به مطالعات کارشناسی ویژه خود را دارا میباشند.

به همان میزان که پیشرفت های تکنولوژی هوشمند در مقیاس خرد و فردی، موجب افزایش قدرتمداری مناسبات توده ای میان افراد و انسان ها میگردد، قدرتگیری و پیشرفت آن در مقیاس کلان، با تصویری که امروزه در وضعیت ژئوپولیتیک جهانی شاهدش میباشیم، میتواند در عین حال برای حیات بشریت خطرآفرین باشد.

چهار – هویت انسانی تکنولوژی هوشمند

تکنولوژی هوشمند، بر پایه های داده های انسانی بارور شده و تکامل می یابد. بر اساس یک چنین پایه های ارزشی میباشد که همین تکنولوژی، به مراوده، تبادل نظر و اطلاعاتی میپردازد. از این زاویه میتوان گفت که تکنولوژی هوشمند، پیوند نزدیکی با هویت انسانی در مقیاس خرد و کلان دارد. گرچه این امر پتانسیل های عظیمی برای کاربرد انسانی و اومانیستی از این تکنولوژی به نفع عموم بشریت فراهم می نماید، قدرتمداری های ارتجاعی، خرافه پرست، ضد مردمی و فاشیستی هم میتوانند از این پتانسیل ها استفاده های ضد انسانی بنمایند.

Block Chain مدار بسته زنجیره ای 

 انسان های منفرد، در گروه بندی های اجتماعی مختلف  میتوانند از طریق تکنولوژی دیجیتال و از طریق هویت حقوقی دیجیتال خویش، در زنجیره های متصل به هم دیجیتال گرد هم آمده و گروه بندی های مشترک اجتماعی مختلفی را تشکیل بدهند. این زنجیره های به هم پیوسته دیجیتال انسان ها را میتوان در کلمه “بلاک چین” توصیف کرد.

باغداران سیب یک روستا، تیم های ورزشی، هنری و موسیقی مختلف، کارگران عضو یک سندیکای کارگری، دانشجویان رشته بخصوص یک دانشکده، گروه سالمندان یک ناحیه، اعضای یک حزب یا سازمان سیاسی، هر کدام بطور مجزا میتوانند زنجیره های مجازی یا “بلاک چین” ویژه خویش را داشته باشند.

 فاز و یا مرحله ای بالاتر از این را میتوان در مناسبات میان زنجیره های مختلف، یا ” بلاک چین” های مختلف با همدیگر جستجو و بررسی نمود. مناسبات زنجیره های مدار بسته مختلف “باغداران باغهای انگور” یک استان با همدیگر، مناسبات زنجیره های مجازی گروه های مختلف دانشجویان یک دانشگاه، یا سندیکاهای کارگری یک رشته صنعتی یا یک ناحیه  با همدیگر، میتواند به تبادل نظر، همکاری و برنامه ریزی عملکرد های مشترک هدفمند هر چه وسیعتر منجر گردد.

Bitcoin, Ethereum  پول دیجیتال بیتکوین و اتئریم

یکی از عرصه های همکاری زنجیره های شبکه ای دیجیتال با همدیگر، آفرنینش واحد های ارزشی مبادلاتی دیجیتال “واحد های پولی” ویژه ای میباشد که خارج از نظام سرمایه داری مالی کلان بانکی جهانی، مورد قبول و توافق این شبکه ها بوده و از آن طریق مبادلات و معاملات اقتصادی مابین آنها را تسحیل و راحت میکند.

در زمینه آفرینش پول دیجیتال گام های پراکنده ای برداشته شده است که از یک طرف به آفرینش “بیت کوین” یا “ایتریوم” منجر شده است، از طرف دیگر کمپانی های دیجیتال کلانی مانند “فیسبوک”، و “اپل”، در تلاش میباشند تا واحدهای دیجیتال پولی ویژه خویش، از قبیل “لیبرا” برای فیسبوک را بیافرینند.

این در شرایطی میباشد که تعاونی های تولیدی، اعتبار، مصرف در مناطق مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه در تلاش میباشند تا مبادلات و معاملات مابین خویش را از طریق آفریدن واحدهای ارزشی پولی دیجیتال مورد توافق مابین خویش به انجام رسانند.

موضوع کلیدی در آفرینش واحدهای پولی زنجیره از دیجیتال، پشتوانه ارزشی اقتصادی آن میباشد. تا زمانی که زنجیره های اقتصادی اجتماعی اقتصادی کشاورزان، کارگران خود به ارزش آفرینی تولیدی اقتصادی میپردازند، و خود اندوخته های افزوده ارزشی را انباشت نموده و کنترل می نمایند، آنها از پشتوانه اقتصادی ارزشی لازم برای آفرینش این واحدها برخوردار میباشند.

گرچه واحدهای ارزشی اقتصادی گوناگون و زیادی را برای پشتوانه ارزشی آفرینش این واحدهای پولی دیجیتال میتوان یافت، امروزه ما شاهد میباشیم که نظام جهانی سرمایه داری کلان، وبدون هیچگونه پشتوانه اقتصادی لازم، از هیچ و پوچ،  اقدام به چاپ و تزریق تریلیون ها دلار – یورو در نظام اقتصادی جامعه می نماید. مطمئنا واحدهای ارزشی پولی دیجیتال مابین مدارهای زنجیره ای بسته، ارزشی بالاتر از این خواهند داشت.

Robotic Technology تکنولوژی روبوتیک 

تکنولوژی روبوتیک را اگر بشود ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته صنعتی با تکنولوژی برنامه ریزی شده یا  هوشمند قابل مدیریت از راه دور بنامیم، امروزه کاربرد آن را در تمامی عرصه های زندگی شاهد میباشیم. این تکنولوژی به موازات کاهش عظیم نقش کار فیزیکی انسان ها در پروسه تولید، بصورت هوشمند و بر نامه ریزی شده، پروسه های تولید تعریف شده را با بهره وری به مراتب بالاتر، با دقت ، کیفیت و ظرافت بیشتر  تکمیل نموده و تحویل میدهد.

تکنولوژی روبوتیک را امروزه در پروسه های چرخه تولیدی کارخانه جات، در کامیون های بدون سرنشین هدایت شونده از راه دور در معادن، در پهیاد های باربر و یا نظامی و غیره شاهد میباشیم. این تکنولوژی در صنایع فضایی سفینه ای، و پهیادهای زیر دریائی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. صنایع نظامی کشورهای قدرتمند جهانی در این زمینه ها به مراتب پیشرفته تر از آنی عمل میکنند که ما در زندگی روزمره شاهدش میباشیم.

به همان میزانی که تکنولوژی هوشمند روبوتیک در خدمت پروسه تولیدی خدماتی عموم بشری بکار گرفته میشود، به همان میزان نیز توسط قدرتمداران ارتجاعی، خرافی، فاشیستی و امپریالیستی در مسیر های ضد بشری، جنگ و ویرانی برای تامین منافع اقتصادی بلند مدت آنها بکار گرفته میشوند.

همپیوندی هایبرید بخش بندی های بالا

وقتی که از طریق تکنولوژی هوشمند ما قادر میباشیم تا از طریق چاپ سه بعدی، به آفرینش تولیدات سه بعدی مورد نظر خویش اقدام نمائیم، عرصه برای تولید طراحی شده محصولات مورد نظر ما در ابعاد بی پایانی فراهم میگردد.

در شرایطی که انسان شاهد حضور موازی هوش موازی ذهن و شعور خویش در دنیای دیجیتال میباشد، در عین حال قادر خواهد بود، انبوه و انباشت اطلاعات، داده ها و دانش ذهنی خویش را به هویت موازی دیجیتال خویش منتقل نماید.

خارج از اینکه هویت ذهنی دیجیتال ما میتواند به مراتب سریعتر از ذهن خود ما فعال و زنده باشد، استقلال آن از وجود مادی و فیزیکی ما چه بازتاب هایی میتواند داشته باشد؟

آیا اگر تکنولوژی هوشمند با دانش زیست شناسی، آفرینش مولکول ها، سلول ها و بافت ژنتیک انسانی پیوند یافته و همان کاری را که تکنولوژی چاپ سه بعدی در مورد تولیدات فیزیکی صنعتی انجام میدهد، در مورد بافت مولکولی بکار گرفته شود، ابعاد این قضیه تا کجاها میتواند به پیش رود؟

گرچه این عرصه های پیشرفت علمی صنعتی میتواند منجر به علاج خیلی بیماری ها و نارسائی های جسمانی انسان ها گردد، اما در عین حال عرصه های غیر قابل تصوری را برای بشریت  گشوده و فراهم می نماید.

دنیز ایشچی   ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰

در بیان این مطالب از گفتارهای ویدئویی دکتر “بن گورتزل”  پروفسور تکنولوژی هوشمند بهره گیری شده است.

Dr. Ben Goertzel    

https://akhbar-rooz.com/?p=50283 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x