یونس شاملی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

جای پای جمهوری اسلامی در برنامه حزب پان ایرانیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۷ (۱۷ مارس ۲۰۱۹)
آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۷ (۹ مارس ۲۰۱۹)
معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ (۵ فوریه ۲۰۱۹)
استراتژی ما
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
درجهء آگاهی نقاد ایرانی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
سایهء یک جنگ دیگر در خاورمیانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨۹ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۰)
گسترش بالهای فکری موسوی در آستانه ۲۲ بهمن
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨٨ (۹ فوریه ۲۰۱۰)
آیا احمدی نژاد و موسوی را میتوان در یک ترازو گذاشت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
درباره جوکهای موهن علیه ملیتهای غیرفارس در ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣٨٨ (۵ ژانویه ۲۰۱۰)
سرنوشت جمهوری اسلامی
به قاچاق اورانیوم گره خورده است

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
کودک آزاری در نظام آموزشی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨٨ (۲۴ دسامبر ۲۰۰۹)
چه شعارهایی برای اعتلاء جنبش اعتراضی مردم مفید است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨٨ (۱ نوامبر ۲۰۰۹)
چگونگی انعکاس حقوق ملیتها
در فتوی اخیر آیت الله منتظری

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨٨ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۹)
ناکارآمدی در توان نظامی آمریکا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣٨٨ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
چرا رژیم در دستگیری میرحسین موسوی تعلل می کند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
یک گام به پس، دو گام به پیش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨٨ (۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
حقوق ملیت های غیرفارس در سند سیاسی راه کارگر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣٨٨ (۲۴ اوت ۲۰۰۹)
چگونه می توان از مرحله کنونی بحران سیاسی موفق عبور کرد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨٨ (۱٨ اوت ۲۰۰۹)
تجاوز جنسی پاداشی برای شکنجه گران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣٨٨ (۱۴ اوت ۲۰۰۹)
حرکتهای اعتراضی در ایران، راه به کجا می برد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
درباره ی شعار “مرگ بر روسیه”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئیه ۲۰۰۹)
تدریس به زبان مادری؛ حقیقت یا فریب؟
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۰۹)
ایران به کجا می رود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨٨ (۲۹ ژوئن ۲۰۰۹)
نقش آذربایجان در شرایط کنونی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۰۹)
آذربایجانین عادیلانه موباریزه سینه اینانماق لازیمدیر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوریه ۲۰۰۹)
برآیند اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
اولویت ما حفظ کدام ایران است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۷)
نگاهی به انتخابات اخیر در ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
حقوق برابر ملیتها
یکی از ارکان دمکراسی در ایران فرداست

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣٨۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷)
سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۶ (۲۹ می ۲۰۰۷)
این ره که تو می روی به فارسستان است
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۶ (۲۷ می ۲۰۰۷)
شعارلارین آنالیزی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
تاریخ نانوشته
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۱۴ می ۲۰۰۷)
جنجال درباره فیلم “۳۰۰”
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣٨۶ (۶ آوریل ۲۰۰۷)
اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی و
سیاستهای عمده رژیم جمهوری اسلامی

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۵ (۱۷ مارس ۲۰۰۷)
فمنیسم آذربایجانی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣٨۵ (۷ مارس ۲۰۰۷)
حقوق برابر شهروندی با و یا بدون حقوق ویژه
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۵ (۱۵ فوریه ۲۰۰۷)
عرضه گنجشک رنگ شده بجای بلبل به کنگره اکثریت
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۵ (۹ فوریه ۲۰۰۷)
جمهوری اسلامی به کجا میرود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۷)
نمایش ساختگی کتابسوزان
و جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۵ (٣ ژانویه ۲۰۰۷)
ترکیه در چنبره تضادها
جهان –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣٨۵ (۲۷ دسامبر ۲۰۰۶)
چرائی های فتوای قتل یک نویسنده در آذربایجان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۵ (۵ دسامبر ۲۰۰۶)
دمکراسی یا دیکتاتوری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣٨۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۰۶)
شونیسم در حاکمیت، شونیسم با حاکمیت
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۵ (۶ نوامبر ۲۰۰۶)
سوریه و گامهای به پس
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣٨۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۰۶)
بسوی فدرالیسم در عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۵ (۴ اکتبر ۲۰۰۶)
افغانستان به کجا می رود؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶)
تهدید اسرائیل را باید جدی گرفت!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
لبنانِ در سایه سیاه جنگ
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
آلترناتیو جنبش ملل تحت ستم در ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۲٨ آوریل ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=5615 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More