جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

یونس شاملی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

جای پای جمهوری اسلامی در برنامه حزب پان ایرانیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۷ (۱۷ مارس ۲۰۱۹)
آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۷ (۹ مارس ۲۰۱۹)
معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ (۵ فوریه ۲۰۱۹)
استراتژی ما
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
درجهء آگاهی نقاد ایرانی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
سایهء یک جنگ دیگر در خاورمیانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨۹ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۰)
گسترش بالهای فکری موسوی در آستانه ۲۲ بهمن
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨٨ (۹ فوریه ۲۰۱۰)
آیا احمدی نژاد و موسوی را میتوان در یک ترازو گذاشت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨٨ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۰)
درباره جوکهای موهن علیه ملیتهای غیرفارس در ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣٨٨ (۵ ژانویه ۲۰۱۰)
سرنوشت جمهوری اسلامی
به قاچاق اورانیوم گره خورده است

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
کودک آزاری در نظام آموزشی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨٨ (۲۴ دسامبر ۲۰۰۹)
چه شعارهایی برای اعتلاء جنبش اعتراضی مردم مفید است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨٨ (۱ نوامبر ۲۰۰۹)
چگونگی انعکاس حقوق ملیتها
در فتوی اخیر آیت الله منتظری

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨٨ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۹)
ناکارآمدی در توان نظامی آمریکا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣٨٨ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
چرا رژیم در دستگیری میرحسین موسوی تعلل می کند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨٨ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹)
یک گام به پس، دو گام به پیش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨٨ (۷ سپتامبر ۲۰۰۹)
حقوق ملیت های غیرفارس در سند سیاسی راه کارگر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣٨٨ (۲۴ اوت ۲۰۰۹)
چگونه می توان از مرحله کنونی بحران سیاسی موفق عبور کرد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨٨ (۱٨ اوت ۲۰۰۹)
تجاوز جنسی پاداشی برای شکنجه گران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣٨٨ (۱۴ اوت ۲۰۰۹)
حرکتهای اعتراضی در ایران، راه به کجا می برد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
درباره ی شعار “مرگ بر روسیه”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئیه ۲۰۰۹)
تدریس به زبان مادری؛ حقیقت یا فریب؟
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۰۹)
ایران به کجا می رود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣٨٨ (۲۹ ژوئن ۲۰۰۹)
نقش آذربایجان در شرایط کنونی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۰۹)
آذربایجانین عادیلانه موباریزه سینه اینانماق لازیمدیر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوریه ۲۰۰۹)
برآیند اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۷)
اولویت ما حفظ کدام ایران است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۷)
نگاهی به انتخابات اخیر در ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
حقوق برابر ملیتها
یکی از ارکان دمکراسی در ایران فرداست

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣٨۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷)
سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۶ (۲۹ می ۲۰۰۷)
این ره که تو می روی به فارسستان است
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۶ (۲۷ می ۲۰۰۷)
شعارلارین آنالیزی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
تاریخ نانوشته
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۱۴ می ۲۰۰۷)
جنجال درباره فیلم “۳۰۰”
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣٨۶ (۶ آوریل ۲۰۰۷)
اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی و
سیاستهای عمده رژیم جمهوری اسلامی

مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۵ (۱۷ مارس ۲۰۰۷)
فمنیسم آذربایجانی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣٨۵ (۷ مارس ۲۰۰۷)
حقوق برابر شهروندی با و یا بدون حقوق ویژه
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۵ (۱۵ فوریه ۲۰۰۷)
عرضه گنجشک رنگ شده بجای بلبل به کنگره اکثریت
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۵ (۹ فوریه ۲۰۰۷)
جمهوری اسلامی به کجا میرود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۷)
نمایش ساختگی کتابسوزان
و جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۵ (٣ ژانویه ۲۰۰۷)
ترکیه در چنبره تضادها
جهان –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣٨۵ (۲۷ دسامبر ۲۰۰۶)
چرائی های فتوای قتل یک نویسنده در آذربایجان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨۵ (۵ دسامبر ۲۰۰۶)
دمکراسی یا دیکتاتوری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣٨۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۰۶)
شونیسم در حاکمیت، شونیسم با حاکمیت
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۵ (۶ نوامبر ۲۰۰۶)
سوریه و گامهای به پس
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣٨۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۰۶)
بسوی فدرالیسم در عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۵ (۴ اکتبر ۲۰۰۶)
افغانستان به کجا می رود؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶)
تهدید اسرائیل را باید جدی گرفت!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
لبنانِ در سایه سیاه جنگ
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
آلترناتیو جنبش ملل تحت ستم در ایران
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۲٨ آوریل ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=5615 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x