سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

پرویز دستمالچی، بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

علی شریعتی چه می گوید، چه می خواهد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹٨ (۲۰ اوت ۲۰۱۹)
علی شریعتی چه می گوید، چه می خواهد؟
تحلیلی از مناسک حج

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)
علی شریعتی چه می گوید، چه می خواهد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹)
علی شریعتی چه می گوید، چه می خواهد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹٨ (۹ ژوئن ۲۰۱۹)
“ما و اقبال”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۷ می ۲۰۱۹)
بازگشت به کدام خویشتن؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹)
آنچه می ماند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹٨ (۱۵ آوریل ۲۰۱۹)
دروغ های یک تروریست ورشکسته
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)
برای عبدالکریم سروش!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
بازگشت به خویشتن خویش؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۷ (۲۴ فوریه ۲۰۱۹)
سه ارزش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۷ (٨ فوریه ۲۰۱۹)
انقلاب اسلامی ارتجاعی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
ابوذر سوسیالیست!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۷ (۲ ژانویه ۲۰۱۹)
ابوذر سوسیالیست!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
ابوذر سوسیالیست!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۷ (۲۹ نوامبر ۲۰۱٨)
چگونه ماندن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۷ (۱۵ نوامبر ۲۰۱٨)
چگونه ماندن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۷ (۴ نوامبر ۲۰۱٨)
علی شریعتی *
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱٨)
اندیشه های بنیادگرا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)
عدالت و فراموشی*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
آنچه باید علنی و همگانی شود برچیدن حکومت دینی است و نه برکناری خامنه ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۷ (۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
موانع همکاری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۷ (۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
چگونه “مات” شدیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱٣ می ۲۰۱٨)
توافق در حقوق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲٣ آوریل ۲۰۱٨)
استبداد و مستبد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۶ (۱۲ فوریه ۲۰۱٨)
سخنی با بهزاد نبوی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱ فوریه ۲۰۱٨)
دو راه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۶ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٨)
انقلاب بی خشونت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانویه ۲۰۱٨)
راهی نیست، مگر گذر از این نظام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)
ولایت فقیه و نظم پارلمانی!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶ (٣ اکتبر ۲۰۱۷)
رفع تبعیض از اهل سنت!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
ترور در برلین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
ترور در برلین – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۶ (۱۲ اوت ۲۰۱۷)
ترور در برلین – ۱
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱ اوت ۲۰۱۷)
“مهندسی” انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲٣ آوریل ۲۰۱۷)
زنان و مقام ریاست جمهوری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۶ (۱۲ آوریل ۲۰۱۷)
آشتی ملی در ولایت فقیه! یک توهم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۵ (۴ مارس ۲۰۱۷)
انقلاب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوریه ۲۰۱۷)
بر ما چه رفته است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۵ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۷)
حقوق شهروندی چه شد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۶)
قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۵ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۶)
قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۵ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۶)
چند نکته در باره تظاهرات پاسارگاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۵ (۷ نوامبر ۲۰۱۶)
دوران مدرن* (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
دوران مدرن* (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)
آیا خدا یک اشتباه و انسان یک اتفاق است*؟
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۵ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۶)
آیا خدا یک اشتباه و انسان یک اتفاق است*؟ (بخش یکم)
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۵ (۶ ژوئیه ۲۰۱۶)
ولایت فقیهیان خوب و ولایت فقیهیان بد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۵ (۷ ژوئن ۲۰۱۶)
فردیت و امامت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۵ (۲۱ می ۲۰۱۶)
امر به معروف، نهی از منکر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲ می ۲۰۱۶)
حقانیت و قانونیت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹۵ (۲۹ مارس ۲۰۱۶)
حقانیت و قانونیت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۴ (۱۰ مارس ۲۰۱۶)
خبرگان، در چه خبره اند؟ – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
خبرگان، در چه خبره اند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۴ (۱۴ فوریه ۲۰۱۶)
نهادی غیردمکراتیک و بر فراز ملت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
توهمات را باید کنار نهاد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
ملت یا “ولی امر”؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۴ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۶)
“رهبر” یا شورای رهبری!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۴ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۵)
قتلهای زنجیره ای* (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۴ (٨ دسامبر ۲۰۱۵)
قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۵)
قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
خطر در کجا است؟ (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
خطر در کجا است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۴ (۶ اکتبر ۲۰۱۵)
لغو نظارت استصوابی به جای امیدهای واهی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۴ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
ترور صادق شرفکندی و یاران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣۹۴ (۱ سپتامبر ۲۰۱۵)
ترورعبدالرحمان قاسملو و یاران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴ (۲۰ اوت ۲۰۱۵)
متن سخنرانی در ۲۴مین سالگرد ترور بختیار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
ترور فریدون فرخزاد*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۴ (۶ اوت ۲۰۱۵)
به مناسبت سالگرد ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
سیاستهای راهبردی باخت- باخت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
به یاد یک دوست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣۹۴ (۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
دمکراسی و
“خوانش های” خوب و بد “روشنفکران دینی”

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
بنیادگرایی اسلامی و سکولاریسم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
تصویر زن در اندیشه شریعتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹٣ (۱۷ فوریه ۲۰۱۵)
تصویر زن در اندیشه علی شریعتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹٣ (٣ فوریه ۲۰۱۵)
از تامگرایی در اندیشه تا خشونت درعمل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
ما و آنها: ایمان در برابر خرد وعلم*
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹٣ (۱ دسامبر ۲۰۱۴)
جمهوریت در ولایت فقیه!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
فدرالیسم، یک ضرورت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
ترورعلی اکبر طباطبایی
چه کسانی مسئولان اصلی ترورها بودند؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
چه کسانی مسئولان اصلی ترورها بودند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹٣ (٣۱ اوت ۲۰۱۴)
تکرار چند باره یک اشتباه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹٣ (۱۴ اوت ۲۰۱۴)
مشکل اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
ولایت فقیهیان و “داعش”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹٣ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۴)
آزادی و جبریت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣ (٣۰ می ۲۰۱۴)
شکل حکومت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
سخنی با حسن روحانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴)
حقوق بشر و پیامدهای آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٣ (۱۴ آوریل ۲۰۱۴)
سیاستهای راهبردی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۲ (۴ مارس ۲۰۱۴)
اقتصاد اسلامی، واقعیت یا تخیل؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوریه ۲۰۱۴)
حقوق شهروندی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴)
عدالت و بی عدالتی در بخشش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۴)
چرا جمهوری اسلامی ایران نظامی تام گرا است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۲ (۱۴ دسامبر ۲۰۱٣)
نگاه و نقدی بر”منشور حقوق شهروندی”*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۲ (٣۰ نوامبر ۲۰۱٣)
چرا جمهوری اسلامی ایران نظامی تام گرا است (۴)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۲ (۲۵ نوامبر ۲۰۱٣)
چرا ج.ا.ا. نظامی تام گرا است! (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۲ (۱۱ نوامبر ۲۰۱٣)
چرا ج.ا.ا. نظامی تام گرا است! (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۲ (٣۰ اکتبر ۲۰۱٣)
چرا ج.ا.ا. نظامی تام گرا است! (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۲ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٣)
لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
در کجا ایستاده ایم، چه باید کرد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
ولی فقیه و رئیس جمهور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۲ (۲۵ اوت ۲۰۱٣)
به یاد شاپور بختیار و سروش کتیبه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۲ (۲ اوت ۲۰۱٣)
“توده” گرایی یا حق حاکمیت ملت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۲ (۲ ژوئیه ۲۰۱٣)
سیاست و مسئولیت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۱٣)
شورای نگهبان!؟
نهادی غیر دمکراتیک و بر فراز ملت

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۲ (۲ ژوئن ۲۰۱٣)
لغو نظارت استصوابی بر انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۲ (۲۲ می ۲۰۱٣)
توهمات “دمکراتیک”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۲ (۱۷ آوریل ۲۰۱٣)
ملاحظاتی در باره گفتگوی رضا علیجانی با “تلاش”*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۲ (۷ آوریل ۲۰۱٣)
اخلاق سیاسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۱ (٨ مارس ۲۰۱٣)
جدایی دین وهرنوع ایدئولوژی از حکومت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۱ (۱۲ فوریه ۲۰۱٣)
انتخابات آزاد یا گذار مسالمت آمیز!
(شاید) راه لهستان؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانویه ۲۰۱٣)
چر انتخابات ریاست جمهوری
غیردمکراتیک وغیرآزاد است

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۱ (۲ ژانویه ۲۰۱٣)
“چپ” و راه هایی که رفته شد
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۱ (۲ دسامبر ۲۰۱۲)
داستان آن یک اصل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۱ (٨ نوامبر ۲۰۱۲)
تصویر «روشنفکر» از نگاه علی شریعتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۱ (۲٣ اوت ۲۰۱۲)
تاکنون کردید چنین، دیگر بس است!
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۱ (۱۲ اوت ۲۰۱۲)
تاکنون کردید چنین، دیگر بس است!
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۲)
تاکنون کردید چنین، دیگر بس است! – ۱
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
جامعه باز و «ارتداد»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۲)
جنگ و صلح
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۱ (۱۰ آوریل ۲۰۱۲)
اندیشه های بدفرجام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۰ (٨ مارس ۲۰۱۲)
انتخابات مجلس شورای اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۰ (۲۹ فوریه ۲۰۱۲)
توافق برای یک جامعه باز
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۰ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۲)
«روشنفکران دینی» – درک زمان برای ردِ حکومت دینی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۰ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۲)
«روشنفکران دینی» آزادی یا تعبد – نگاهی به «بیم موج»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
«روشنفکران دینی »- آزادی یا تعبد؛ نگاهی به «بیم موج»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۰ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۱)
سکوت بدفرجام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۱)
«روشنفکران دینی – زمان وذهنیت»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۱)
با- یا بی رئیس جمهور
نظام همان ولایت فقیه است

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۰ (٨ نوامبر ۲۰۱۱)
«روشنفکران دینی»، «جمهوریت!» در ولایت فقیه؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۰ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۱)
«روشنفکران دینی»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
روشنفکران دینی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۰ (۱ اکتبر ۲۰۱۱)
چند نکته
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۰ (۲ سپتامبر ۲۰۱۱)
اندیشه های تامگرا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۰ (۱٣ اوت ۲۰۱۱)
اندیشه های تامگرا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۰ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱)
اندیشه های تامگرا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۰ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۱)
اندیشه های تام گرا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
رابطه دین و آزادی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۹ می ۲۰۱۱)
کدیور، راه رهایی یا بن بست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۵ می ۲۰۱۱)
آزادی یا سرکوب بیان اندیشه؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۰ (۶ آوریل ۲۰۱۱)
راستی کدام آزادی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣٨۹ (۱۴ مارس ۲۰۱۱)
روشنفکران دینی – ۳
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹ (۲٣ فوریه ۲۰۱۱)
روشنفکران دینی – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨۹ (۲ فوریه ۲۰۱۱)
روشنفکران دینی (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۹ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۱)
لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۹ (۱۲ اوت ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣٨٨ (۱۵ مارس ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨٨ (۵ مارس ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨٨ (۲۴ فوریه ۲۰۱۰)
بررسی ونقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ (۱۵ فوریه ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨٨ (۷ فوریه ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی ج.ا.ا.
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۰)
بررسی و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ۱
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨٨ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۰)

https://akhbar-rooz.com/?p=9800 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x