اکبر ایل بیگی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹)
به سردار صالحی، نویسنده ساکن هلند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
آن یار پر ترانه ی من آن نگار رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
با صد زبان بگو همه از رنج خاک من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
“سنگ ها” و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
این منظر آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
عُمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوریل ۲۰۱٨)
گُل فیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
چند ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
پنج ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
اسبی بر دیوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
من هفت نفر بودم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
تابستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۵ (۱٨ آوریل ۲۰۱۶)
از دوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
خواب و ستاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
در خواب هنوز برمی گردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
شارلی ابدو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
“تیغ و آدم ها” و “باطری اسید دارد”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
برگردانِ سه شعر از شاعر و نقاش سرشناس هلندی “لوسبرت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴)
بر پشت اسبی ابری و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹٣ (۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
خروس چوبی و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
گل مریم و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴)
“برای پاره ی تنم” و “زمستان”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
باغبان و مرگ، شعری از نویسنده و شاعر هلندی پیتر فان ایک، ۱۸۸۷ – ۱۹۵۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲ (٣ دسامبر ۲۰۱٣)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۲ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٣)
دوری و چهار سروده ی دیگر از “جان موکش”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۲ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از جان موکش، John Mukesh
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
دو شعر از جان موکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
ترجمه ی دو شعر از شاعر هلندی الن وارموند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ (۷ اوت ۲۰۱٣)
ترجمه دو شعر، Sonnet، از برتوس آفیس. مترجم: اکبر ایل بیگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
دو شعر از هانس آندروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۲ (۱ ژوئن ۲۰۱٣)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۵ می ۲۰۱٣)
این خط اول شعر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۲ (۱۴ آوریل ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از اوا کاکس، شاعر بلژیکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱ آوریل ۲۰۱٣)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از جان موکش، ,John Mukesh ۱۹۵۹
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۱ (۶ مارس ۲۰۱٣)
آریو برزن و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوریه ۲۰۱٣)
ترجمه ی سه سروده از “چیتسکه یانسن”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۱ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٣)
حکایت…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
چهار شعر از خانم Ruth van Rossum
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۱ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۲)
نوشدارو و دوسروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۱ (۱ دسامبر ۲۰۱۲)
سرو و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
تو را عشق می دارم و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
“پرنده ام که می گرید” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
“تابستان است” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۱ (۲۰ اوت ۲۰۱۲)
“رنج همین پرنده” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
آن کودک که در نیانگا با ضرب گلوله ی سربازان کشته شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
تلفن و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
تابستان است… و سه سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
دوباره حس می کنم و شش سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱)
های و هاهوی دیکتاتور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
سروده هایی از جان موکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹۰ (٣۰ مارس ۲۰۱۱)
“در پارک” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۹ (۱۶ فوریه ۲۰۱۱)
ماه باید باشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۹ (۷ فوریه ۲۰۱۱)
ایستاده است جهانبخشم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
آبی به رنگ بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
در مجلس پاییز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۹ (٣ اکتبر ۲۰۱۰)
چیزی نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
در بهشت سیب و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰)
سوگوار در آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
بانوی بخشنده ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣٨۹ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰)
ما واقعاً شعله می کشیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣٨۹ (٨ ژوئیه ۲۰۱۰)
شرشر شراب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
چشم انتظار کاوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
هراس از سنگ نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۱ می ۲۰۱۰)
عکس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوریل ۲۰۱۰)
جایی برای سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣٨۹ (٣۱ مارس ۲۰۱۰)
گرم در دل بهمن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ (۱۵ فوریه ۲۰۱۰)
زمستان نیز خواهد رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨٨ (٣ ژانویه ۲۰۱۰)
ای کاش مادرم ابر بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨٨ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۹)
محمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨٨ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
در باغ خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣٨٨ (۱۰ ژوئیه ۲۰۰۹)
چون کوزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)

 هرمان برود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۲۰ می ۲۰۰۹)
چه می کشد او که نمی کشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣٨٨ (۱۰ آوریل ۲۰۰۹)
عقرب به روی شیر و خورشیدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوریه ۲۰۰۹)
تیر و کمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣٨۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)
شتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
تابستان شصت و هفت بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۷ (٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
شعر چیدن است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانویه ۲۰۰٨)
یلدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣٨۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷)
کو کجاست خوابم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۷)
بر فرشی از باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
داری تاب می خورد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)
تار در تاریکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ (۵ اوت ۲۰۰۷)
زمستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷)
یک مرغ آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨۶ (۲۵ می ۲۰۰۷)
خواب جنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣٨۶ (۷ آوریل ۲۰۰۷)
خانه کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۵ (۲٣ فوریه ۲۰۰۷)
باد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۵ (۱۰ ژانویه ۲۰۰۷)
موج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۵ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۶)
مرغ مهاجر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
ما را کجا می برد کلاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۵ (۹ نوامبر ۲۰۰۶)
باغ بهشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۶)
من اینجایم و شنل قرمزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶)
در سر زمینی که ظلمت سایه ی خداست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۰۶)
با آفتاب می آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
شب در چادر و باد و درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۱۲ می ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=12971 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More