دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سهراب مبشری – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

درنگی بر کاربرد گسترده نظریه تمامیت گرایی یا توتالیتاریسم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
انتخاباتی که بر بحران اتحادیه اروپا خواهد افزود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
ترامپ و سپاه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹٨ (۱۰ آوریل ۲۰۱۹)
چرا جواب سلام را نمی دهند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوریه ۲۰۱۹)
بانگ طلب برای یک مرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۷ (۱۴ فوریه ۲۰۱۹)
پرنس انگلیسی و پرنس ایرانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۹)
پایان قرن سوسیال دمکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۷ (۱ نوامبر ۲۰۱٨)
جنبش «برخیز» در آلمان به دنبال چیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۷ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٨)
نقد زبان (۷۱ تا ۷۷)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۱٨)
ملت، ناسیونالیسم و ستم ملی از نگاه مارکس
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (٣ می ۲۰۱٨)
استالین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ (۴ مارس ۲۰۱٨)
نقد زبان (۶۴ تا ۷۰)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
آیا اینترنت ماهواره ای برای ایران ممکن است؟
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱٨)
تفاوت قهر علیه اجسام و قهر علیه افراد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانویه ۲۰۱٨)
نگاهی به رویدادهای ۲۰۱۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۵۷ تا ۶۳)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۶ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۷)
انقلاب اکتبر و ایران
بخش ویژه- یکصدسالگی اکتبر –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۵۰ تا ۵۶)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۴۳ تا ۴۹)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۳۶ تا ۴۲)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۲۹ تا ۳۵)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۲۲ تا ۲۸)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۱۵ تا ۲۱)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
نقد زبان (۸ تا ۱۴)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)
نقد زبان – فراخوانی به همکاری
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۶ (۲۵ می ۲۰۱۷)
گزاره هایی درباره رأی گیری ۹۶
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
اصغر فرهادی و اسکارهایش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۵ (۲۷ فوریه ۲۰۱۷)
فن آوری اطلاعات به مثابه ابزار سلطه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۵ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۷)
به نام مردم سخن نگوییم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
سال ۲۰۱۶: نقطه عطف تاریخی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۵ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۶)
سندی درباره رویدادهای هفتاد سال پیش آذربایجان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
به بهانه گذشتن صد سال از نگارش رساله امپریالیسم لنین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
«موضوع اقتصاد است، احمق!»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۴ (۱ مارس ۲۰۱۶)
پشت پرده نقد راستکرداری سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۵)
دفاع از محیط زیست از مبارزه عدالتخواهانه جدا نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۴ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۵)
آنچه داعش می خواهد و آنچه ما باید بخواهیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۴ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)
من آریایی نیستم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۴ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۵)
فاجعه ای به ابعاد کشتار ۶۷ می آفریند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۴ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۵)
پیرامون بحران پناهندگی در اروپا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
صدها میلیون یورو برای هیچ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
یهودی ستیزی لجام گسیخته در جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۰ می ۲۰۱۵)
مسئله فقط یونان نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ (۱۴ مارس ۲۰۱۵)
امید به تخفیف بحران اتمی
به معنای حمایت از روحانی نیست

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
تمامیت خواه ترین ایدئولوژی ها کدام است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹٣ (۲ ژانویه ۲۰۱۵)
نابسامانی ها و روش حکومت داری در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
همه کشتارهای دهه شصت ماهیت یکسان داشت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
سراب در برهوت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٣ (۲۴ می ۲۰۱۴)
چرا باید به تاریخ جنبش چپ پرداخت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۲ (۲۴ فوریه ۲۰۱۴)
به بهانه افول انترناسیونال سوسیالیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۲ (۱ ژوئیه ۲۰۱٣)
شادباش به مردمی که رأی به تغییر دادند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
اپوزیسیون و انتخابات نود و دو
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۱ می ۲۰۱٣)
جایگاه چپ در جامعه و سیاست ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۱ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۲)
توضیح برخی (شاید) واضحات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
هم مرزبندی، هم گذر از مرزها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۱ (۱۷ اوت ۲۰۱۲)
آیا ابرهای سیاه بحران هسته ای از آسمان ایران می روند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۱ (۱۵ آوریل ۲۰۱۲)
از ثابتی تا موسوی تبریزی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۰ (۱۱ مارس ۲۰۱۲)
جایی که پاسخگویی وجود ندارد
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۰ (۱۲ فوریه ۲۰۱۲)
باز هم در مقابله با یک تاریخ جعلی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۰ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۱)
و باز تابلوی «ورود ممنوع»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۰ (۲۵ مارس ۲۰۱۱)
ورشکستگی یک تکنولوژی خطرناک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣٨۹ (۱۲ مارس ۲۰۱۱)
سرکوب مردم با هواپیمای جنگی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
کدام نگاه به تاریخ جنبش فدایی راه گشای آینده چپ ایران است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ (٨ فوریه ۲۰۱۱)
در نقد یک بیانیه شتابزده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨۹ (٣ ژوئن ۲۰۱۰)
تحریم اسرائیل چرا؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣٨۹ (۲۹ مارس ۲۰۱۰)
یک درخواست از حکومت جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣٨٨ (۲۶ فوریه ۲۰۱۰)
به انتخابات جمهوری اسلامی اعتبار نبخشید!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨٨ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و امیدهای واهی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣٨٨ (۲٣ می ۲۰۰۹)
تهران، راه خروج از بغداد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
ائتلاف گسترده برای صلح!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۵ (۱۱ مارس ۲۰۰۷)
گلسرخی را در متن زمان او باید دید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨۵ (۱۹ فوریه ۲۰۰۷)
داوری نهایی درباره انقلاب را به تاریخ وانهیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۵ (۹ فوریه ۲۰۰۷)
فرج سرکوهی دروغ می‌گوید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۶)
گرفتاری ما بیگانه‌پرستی نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣٨۵ (۴ ژوئیه ۲۰۰۶)
دولت آمریکا و اپوزیسیون ایرانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۴ (۵ مارس ۲۰۰۶)
آئینه انزوا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۴ (۵ فوریه ۲۰۰۶)
هنوز دیر نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨۴ (٣۱ ژانویه ۲۰۰۶)
درباره اتحادها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۴ (۶ نوامبر ۲۰۰۵)
آیا حق داشتن فن آوری هسته ای موضوع اصلی است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵)

https://akhbar-rooz.com/?p=14650 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x