سهراب مبشری – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

درنگی بر کاربرد گسترده نظریه تمامیت گرایی یا توتالیتاریسم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
انتخاباتی که بر بحران اتحادیه اروپا خواهد افزود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
ترامپ و سپاه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹٨ (۱۰ آوریل ۲۰۱۹)
چرا جواب سلام را نمی دهند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوریه ۲۰۱۹)
بانگ طلب برای یک مرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۷ (۱۴ فوریه ۲۰۱۹)
پرنس انگلیسی و پرنس ایرانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۹)
پایان قرن سوسیال دمکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۷ (۱ نوامبر ۲۰۱٨)
جنبش «برخیز» در آلمان به دنبال چیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۷ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٨)
نقد زبان (۷۱ تا ۷۷)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۱٨)
ملت، ناسیونالیسم و ستم ملی از نگاه مارکس
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (٣ می ۲۰۱٨)
استالین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ (۴ مارس ۲۰۱٨)
نقد زبان (۶۴ تا ۷۰)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوریه ۲۰۱٨)
آیا اینترنت ماهواره ای برای ایران ممکن است؟
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱٨)
تفاوت قهر علیه اجسام و قهر علیه افراد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانویه ۲۰۱٨)
نگاهی به رویدادهای ۲۰۱۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۵۷ تا ۶۳)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۶ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۷)
انقلاب اکتبر و ایران
بخش ویژه- یکصدسالگی اکتبر –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۵۰ تا ۵۶)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۴۳ تا ۴۹)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
نقد زبان (۳۶ تا ۴۲)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۲۹ تا ۳۵)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۲۲ تا ۲۸)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
نقد زبان (۱۵ تا ۲۱)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
نقد زبان (۸ تا ۱۴)
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)
نقد زبان – فراخوانی به همکاری
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۶ (۲۵ می ۲۰۱۷)
گزاره هایی درباره رأی گیری ۹۶
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
اصغر فرهادی و اسکارهایش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۵ (۲۷ فوریه ۲۰۱۷)
فن آوری اطلاعات به مثابه ابزار سلطه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۵ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۷)
به نام مردم سخن نگوییم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
سال ۲۰۱۶: نقطه عطف تاریخی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۵ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۶)
سندی درباره رویدادهای هفتاد سال پیش آذربایجان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۶)
به بهانه گذشتن صد سال از نگارش رساله امپریالیسم لنین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
«موضوع اقتصاد است، احمق!»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۴ (۱ مارس ۲۰۱۶)
پشت پرده نقد راستکرداری سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۵)
دفاع از محیط زیست از مبارزه عدالتخواهانه جدا نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۴ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۵)
آنچه داعش می خواهد و آنچه ما باید بخواهیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۴ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)
من آریایی نیستم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۴ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۵)
فاجعه ای به ابعاد کشتار ۶۷ می آفریند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۴ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۵)
پیرامون بحران پناهندگی در اروپا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
صدها میلیون یورو برای هیچ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
یهودی ستیزی لجام گسیخته در جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۰ می ۲۰۱۵)
مسئله فقط یونان نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ (۱۴ مارس ۲۰۱۵)
امید به تخفیف بحران اتمی
به معنای حمایت از روحانی نیست

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
تمامیت خواه ترین ایدئولوژی ها کدام است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹٣ (۲ ژانویه ۲۰۱۵)
نابسامانی ها و روش حکومت داری در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
همه کشتارهای دهه شصت ماهیت یکسان داشت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
سراب در برهوت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٣ (۲۴ می ۲۰۱۴)
چرا باید به تاریخ جنبش چپ پرداخت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۲ (۲۴ فوریه ۲۰۱۴)
به بهانه افول انترناسیونال سوسیالیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۲ (۱ ژوئیه ۲۰۱٣)
شادباش به مردمی که رأی به تغییر دادند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
اپوزیسیون و انتخابات نود و دو
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۱ می ۲۰۱٣)
جایگاه چپ در جامعه و سیاست ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۱ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۲)
توضیح برخی (شاید) واضحات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
هم مرزبندی، هم گذر از مرزها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۱ (۱۷ اوت ۲۰۱۲)
آیا ابرهای سیاه بحران هسته ای از آسمان ایران می روند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۱ (۱۵ آوریل ۲۰۱۲)
از ثابتی تا موسوی تبریزی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۰ (۱۱ مارس ۲۰۱۲)
جایی که پاسخگویی وجود ندارد
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۰ (۱۲ فوریه ۲۰۱۲)
باز هم در مقابله با یک تاریخ جعلی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۰ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۱)
و باز تابلوی «ورود ممنوع»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۰ (۲۵ مارس ۲۰۱۱)
ورشکستگی یک تکنولوژی خطرناک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣٨۹ (۱۲ مارس ۲۰۱۱)
سرکوب مردم با هواپیمای جنگی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱)
کدام نگاه به تاریخ جنبش فدایی راه گشای آینده چپ ایران است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ (٨ فوریه ۲۰۱۱)
در نقد یک بیانیه شتابزده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨۹ (٣ ژوئن ۲۰۱۰)
تحریم اسرائیل چرا؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣٨۹ (۲۹ مارس ۲۰۱۰)
یک درخواست از حکومت جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣٨٨ (۲۶ فوریه ۲۰۱۰)
به انتخابات جمهوری اسلامی اعتبار نبخشید!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨٨ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و امیدهای واهی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣٨٨ (۲٣ می ۲۰۰۹)
تهران، راه خروج از بغداد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
ائتلاف گسترده برای صلح!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۵ (۱۱ مارس ۲۰۰۷)
گلسرخی را در متن زمان او باید دید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨۵ (۱۹ فوریه ۲۰۰۷)
داوری نهایی درباره انقلاب را به تاریخ وانهیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۵ (۹ فوریه ۲۰۰۷)
فرج سرکوهی دروغ می‌گوید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۶)
گرفتاری ما بیگانه‌پرستی نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣٨۵ (۴ ژوئیه ۲۰۰۶)
دولت آمریکا و اپوزیسیون ایرانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۴ (۵ مارس ۲۰۰۶)
آئینه انزوا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۴ (۵ فوریه ۲۰۰۶)
هنوز دیر نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨۴ (٣۱ ژانویه ۲۰۰۶)
درباره اتحادها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۴ (۶ نوامبر ۲۰۰۵)
آیا حق داشتن فن آوری هسته ای موضوع اصلی است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵)

https://akhbar-rooz.com/?p=14650 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More