یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

ترامپ، “جنگ های مضحک” و نگرانی از ایندە “روژآوا” – حسن رحمان پناه

تجربە روژآوا در برابر آزمون بزرگ تاریخی مقاومت یا تسلیم شدن قرار گرفتە است. نگرانی از ایندە این منطقە با تصمیمات احمقانە، ضدانسانی و منفع طلبانە ترامپ و تهدیدات روزانە حاکم فاشیست ترکیە بە امر واقعی و جدی تبدیل شدە است
حسن رحمان پناه

بنا بە گزارشات منتشر شدە و بعد از تماس تلفنی شب گذشتە دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە، از ساعت ۵ سحرگاه روز دوشنبە ٧اکتبر ٢٠١٩ نیروهای نظامی آمریکا از مناطق مرزی مستقر شدە در مرز ترکیە و سوریە در اطراف دو شهر “گری سپی و سری کانی “عقب نشستند. این عقب نشینی با نگرانی شدید ساکنین مناطق مرزی از حملە قریب الوقوع ارتش فاشیست ترکیە به این مناطق ، کشتار مردم بیدفاع و آوارە شدن صدها هزار نفر روبرو شدە است. این اقدام ترامپ با تویت های بە شدت ضدانسانی ایشان نسبت بە بیش از ۶ سال نبرد جانانە مردم و مبارزین فداکار “روژآوا” در مقابلە با جریان ضدانسانی و وحشی “داعش” و حامی و پشتیبان آن دولت ترکیە و رئیس جمهور نئوفاشیست آن “اردوغان”، دهن کجی آشکار بە فداکاری و قربانیان روژآوا و ریاکاری در نبرد با جانیان “دولت اسلامی عراق و شام”(داعش) است. برخلاف دروغگوئی و شارلاتانیزم ترامپ کە تویت کرد “کردها همراه ما جنگیدند، اما برای این کار مبلغ هنگفتی از پول و تجهیزات به آنها داده شد. آنها چندین دهه است که با ترکیه می‌جنگند. من تقریباً ۳ سال جلوی این نبرد را گرفتم، اما زمان آن فرا رسیده است که ما از این جنگ‌های مسخره بی‌پایان، که بسیاری از آنها قبیله‌ای هستند، خارج شویم و سربازانمان را به خانه برگردانیم”. حقیقت این است کە کلید شکست منطقەای داعش از مقاومت سرسختانە کوبانی زدە شد و بە دیگر مناطق سوریە و سپس عراق سرایت کرد کە اکنون ترامت بیشرمانە مدال آنرا بر سینە خود آویزان میکند. در نبرد ضد داعش، بویژە در سوریە، برخلاف عراق، یک سرباز آمریکا کشتە نشد. بلکە بە جای سربازان آمریکا و متحدینش در نبرد با داعش در روژآوا بیش از ١١هزار تن از مبارزین ضد دولت اسلامی جانباختند کە اکنون ترامپ بە همە آنان دهن کجی میکند و بیشرمانە این نبرد و فداکاری را “مضحک” می نامد. بر خلاف ادعای پوچ ترامپ، مبارزین روژآوا نە تنها “کردها” بلکە ترکیبی از کل ساکنین آن منطقە فارغ از ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و جنجگویان انقلابی از دهها کشور دیگر بودند، کە نە برای اهداف و منافع “قبیلەای” بلکە برای خدمت بە کل بشریت جنگیدند و انگیزە آنان چیزی جز دفاع از دست آوردهای انسانی “روژآوا” کە حقوق دمکراتیک انسانی از جملە برابری زن و مرد، آزادی مذهب و غیرە مذهبی بودن، ممانعت از جنگ عشیرەای و قبیلەای، ادارە دمکراتیک مناطق و نبرد با واپسگراترین نیروی فاشیست اسلامی در منطقە، شکست آن و دەها دست آورد انسانی دیگر بودە است، کە اکنون ترامپ تاجر خون این چنین بی مهابا و بی شرمانە آنها را انکار و بە باد تمسخر میگیرد. علیرغم هر نقدی بە مبارزین روژآوا داشتە باشیم (کە داریم) اما ایجاد و سازماندهی کانتون های دمکراتیک با اتکا بە نیروی خود گرادن مردم، از دست آوردهای پرارزش آنان بود کە با حمایت افکار عمومی انساندوستانە جهانی روبرو گردید. روژآوا دست آوردهای انسانی عظیمی بە دست آورد کە منطقە آشوب زدە خاورمیانە در آن بعد وسیع و اجتماعی نمونە آنرا بە خود ندیدە بود.

لشکرکشی ترکیە در گذشتە (اشغال عفرین در سال ٢٠١٨) و بە گفتە اردوغان در ساعت ها و روزهای ایندە، با روشن کردن چراغ سبز ترامپ برای آن، اساس دلیل و انگیزە اردوغان فاشیست برای از بین بردن تجربە دمکراتیک و انسانی روژآوا و بسیج مجدد دین و ناسیونالیسم ترک پشت سر ایشان در نبرد با رقیبانش در حزب، دولت و در جامعە است. جدا از این دلیل، شکست سیاست های سرکوبگرانە و فاشیستی اردوغان و حزب متبوعش “اک پارتی” در عرصە داخلی و منطقەای، از دیگر دلایل فرمان حملە “سلطان نئو عثمانی” بە مناطق تحت کنترل و نفوذ نیروهای “سوریە دمکراتیک” و جبران این شکست ها با اتکا بە نیروی نظامی است. تغییر در بافت دموگرافی منطقە (کاریکە صدام حسین با پروژە انفال در سال ١٩٨٨در کردستان عراق آنجام داد) بە عمق ٣٠ کیلومتر در داخل مناطق روژآوا و اسکان ٢میلیون پناهندە اهل سوریە کە اکنون در ترکیە هستند، از خواب و خیال های اعلام شدە اردوغان، برای کشتار یا کوچ اجباری ساکنین بومی این مناطق هستند. این سیاست و اهداف ، هیچ ربطی بە امنیت ترکیە ندارد و اساسآ در جهت ناامن کردن روژآوا و چشم طمع بە خاک سوریە و ادعای “تاریخی” قیومیت ترکیە بر این کشور در دوران امپراتوری عثمانی ها است.

اما سیاست از “پشت خنجر زدن ” ترامپ بە “دوستان و متحدینش”، از سوی بی اخلاقی این شخص بیزینس من را نشان می دهد کە جزو سیاست های شناختە شدە آمریکا در طول تاریخ دخالت امپریالیستی این قدرت جهانی در مجادلات بین المللی بودە و هست و از سوی دیگر بی پایە بودن سیاست توهم و خوش باوری بە این قدرت امپریالیستی را برای صدمین بار بە متوهمین اثبات می نماید. در طول تاریخ دخالت امپریالیستی آمریکا در رویدادهای جهانی، چە با اتکا بە نیروی نظامی یا دیپلماسی، هیچ جنبش انقلابی و آزادیخواهانەای بە پیروزی نرسیدە، بلکە برعکس، دخالت دولت های امپریالیستی، بویژە آمریکا و بریتانیا در آن جنبش ها موجب شکست شان گردیدە است. دولتمردان آمریکا در دورەهای مختلف و در کشورهای جداگانە، نزدیکترین دوستان و متحدین خود را نیز فدای مصالح و منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود کردەاند. نمونەهای برجستە آن در میان متحدین استراتژیک آمریکا میتوان بە “محمد رضا شاە در ایران، پرویز مشرف و بی نظیر بوتو در پاکستان، فردینال مارکوس در فیلیپین، سوهارتو در اندونزی، مانوئل نوریگا در در پاناما” و دهها نمونە دیگر اشارە کرد. آنچە بعنوان بی اخلاقی آمریکا در برخورد بە دوستان و متحدینش بیان می شود، در واقع اساس اخلاق این ابرقدرت است و نباید از آن انتظار بیشتری داشت .

اکنون بار دیگر تجربە روژآوا در برابر آزمون بزرگ تاریخی مقاومت یا تسلیم شدن قرار گرفتە است. نگرانی از ایندە این منطقە با تصمیمات احمقانە، ضدانسانی و منفع طلبانە ترامپ و تهدیدات روزانە حاکم فاشیست ترکیە بە امر واقعی و جدی تبدیل شدە است. طی سالهای گذشتە و بویژە تجربە مقاومت “کوبانی” نشان داد، کە مقاومت و فداکاری با اتکا نیرو و قدرت اجتماعی، میتواند درندانەترین نیرو (داعش) و حامی اصلی آن دولت ترکیە و حزب حاکم در قدرت “اک پارتی” را ناچار بە شکست و عقب نشینی نماید. روژآوا نشان داد مقاوت سرافرازنە ممکن و در تاریخ ماندگار خواهد بود. نیروی مدافع مقاومت در سطح جهان، وسیع، گستردە،آزادیخواه و عدالت طلب است، اما پراکندە، بدون ستاد رهبری و سیاست و استراتژی روشن، چپ و سوسیالیستی است. این بار نیز باید بە حاکمان کودن، منفعت طلب، مدافع سرسخت نژادپرستی و برتری طلبی سرمایە جهانی از نوع اردوغان فاشیست و ترامپ نژادپرست کە خود را “باهوش” خطاب می کند نشان داد کە دست آوردهای تاکنونی بشریت محصول مبارزە، مقاومت، فداکاری و رزم بی آمان زنان و مردان قطب چپ جامعە است کە جهان را در فراسوی امیال و آرزوهای ضدانسانی آنان می جویند. باردیگر خیابان و میادین شهرها در گوشە و کنار جهان، بویژە اروپا، امریکا و خاورمیانە، میتواند و باید سنگر مبارزە و مقاومت در برابر فاشیسم اردوغان و جانیان مدافع آن در یورش بە روژآوا و کشتار و آوارگی مردم ستمدیدە آن دیار باشد. روژآوا دست آورد با ارزشی در طول چند سال اخیر است. باید از آن حمایت کرد و آنرا در مقابل توحش فاشیسم اردوغان تنها نگذاشت. پیروزی از آن تودەهای مبارز، متحد و مقاوم است. لازم است و میتوان در این پیروزی سهیم و فعال بود.

https://akhbar-rooz.com/?p=7005 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x