جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

چه کسانی این دستگاه مخوف «مخالف خوار» را پرورش داده ‌ اند؟- ف. تابان

یک یادآوری به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

در خبرهای دو روز گذشته بود که سرنوشت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بار دیگر به کمیسیون ماده ١٠ احزاب کشیده است و گروه ‌ های قدرتمندی در تدارک آن هستند تا با محارب و برانداز اعلام کردن این سازمان، آن را سرکوب و متلاشی کنند. این خبرها در جهت تقویت این پیش بینی است که بعد از نیروهای ملی و مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نخستین سازمانی خواهد بود که در اولیت سرکوب است. دستگاه ایدئولوژیک – سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی که برپایه حذف دگراندیشان و مخالفین بنا شده است، برای بقای خویش، همواره به طعمه ‌ های تازه ‌ ای نیاز دارد و هر بار که موفق به سرکوب و حذف نیروهای مخالف و بیرون از حکومت شده است، برای تغذیه خویش رو به سوی درون حکومت آورده است.
چه کسانی این دستگاه مخوف ایدئولوژیک – نظامی را پرورده و به تحکیم آن برای «مخالف خواری» کمک کرده ‌ اند؟ شاید بسیاری از کسانی که در تئوریزه کردن «نابودی» مخالفین به وسیله این دستگاه مخوف قدم برداشتند، هرگز تصور نمی ‌ کردند خود زمانی در فهرست قربانیان آن قرار گیرند.
مقاله ای که در زیر می خوانید در اردیبهشت سال ١٣٨٠ یعنی قریب به یک سال و نیم پبش نوشته شده است. زمانی که نشریه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هنوز منتشر می شد در مقاله ای رسما به حمایت از تز «نابودی براندازان» حتی با استفاده از نیروهای نظامی گردید. در آن مقاله به مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار داده شده بود که قربانی بعدی این توصیه خود آن ها خواهند بود.
صمیمانه امیدوارم مجاهدین انقلاب اسلامی از دامی که بر سر راه آن ها گسترده شده به سلامت عبور کنند و در جهت تقویت افکار و اندیشه ‌ ها و نظام سیاسی برآیند که با زدن مارک «برانداز» بر هر مخالف خویش، به نابودی آن برنخیزد.
بخش هایی از مقاله «پاسخی به ادعاهای نادرست نشریه «عصر ما» را در زیر می خوانید:

اول اردیبهشت ١٣٨٠ – ٢١ آوریل ٢٠٠١
نشریه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آخرین شماره خود در ٢۵ فروردین در مقاله ای تحت عنوان “تعامل حکومت با مخالفان قانونی در دو رویکرد” به بررسی اتهام براندازی علیه نیروهای ملی و مذهبی پرداخته و کوشیده است، تعریفی از نیروهای سیاسی جامعه بدست دهد که توجه به آن از نظر نحوه برخورد بخشی از اصلاح طلبان حکومت ایران با مخالفین خویش، حائز اهمیت است.
عصر ما در این مقاله از حق فعالیت نیروهای ملی و مذهبی دفاع می کند و روش مسالمت آمیز را در مواجهه با آن ها پیشنهاد می دهد که نقطه قوت این مقاله است. اما “رویکرد” دیگر مقاله، آن جا که متوجه مخالفین نظام است نشانگر دیدگاه خطرناکی می باشد که مجاهدین انقلاب اسلامی همچنان بر آن پافشاری می کنند. عصر ما در این مقاله به صراحت خواهان “نابودی” کسانی شده است که آن ها را ” برانداز” می خواند.

١
بحث در مورد اینکه چه کسی “برانداز” است و چه کسی برانداز نیست، علیرغم حدتی که این روزها در جامعه ما یافته است، بحثی مفید به فایده نیست. مقاله مورد اشاره در نشریه عصر ما، خود دلیل دیگری بر این گفته است. عصر ما می نویسد: “به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اعمال مجرمانه به اعمالی اطلاق می شود که شرح و وصف آن در قانون آمده و قانون مجازات آن را تعیین کرده باشد، اما با مراجعه به قوانین موجود در میان اعمال مجرمانه، جرمی به نام براندازی وجود ندارد. در قانون مجازات از اقدامات امنیتی با اصطلاحاتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، ترور و نظایر آن یاد شده است.”
علیرغم این تاکید، عصر ما خود تلاش می کند در “ادبیات سیاسی” معنای ” برانداز” را بیابد و تعریف از آن بدست دهد و می نویسد: “در عرف سیاسی موجود، براندازی، معنایی اعم از اقدام مسلحانه و استحاله طلبی دارد”. “عرف سیاسی موجود” که عصر ما برای شناسایی نیروهای برانداز به آن مراجعه می کند:
اولا. نمی تواند مبنای هیچ برخورد قانونی با “برانداز” باشد. عصر ما مقامات قوه قضائیه را متهم می کند که به جای برخورد قانونی و حقوقی، به برخورد سیاسی روی آورده اند. حال این پرسش مطرح است که عصر ما با جستجو در “ادبیات سیاسی” برای تعریف ” برانداز” می خواهد کدام نتیجه «قانونی» را به دست آورد و عمل به آن را توصیه کند؟
ثانیا. در “ادبیات سیاسی” موجود، مطلقا در مورد “تعریف برانداز” معنا و مفهوم مشترک و قابل اتکائی وجود ندارد. به این دلیل ساده که بنا به اعتراف نویسندگان مقاله،   «جریان مخالف اصلاحات این واژه را علیه بخش هایی از اصلاح طلبان و نیز نیروهای خارج از حاکمیت نظیر نیروهای ملی و مذهبی به کار برده اند». و من اضافه می کنم، جریان اصلاح طلب حکومت نیز این معنا را در مورد بخشی از نیروهای محافظه کار و نیز نیروهای مخالف حکومت بکار برده اند و نیز بخشی از نیروی اپوزیسیون آن را علیه بخش دیگری از نیروی اپوزیسیون به کار برده است و… بنابر این ، استناد به “عرف سیاسی موجود” برای بدست دادن یک تعریف مورد توافق، مشکلی را حل نمی کند.
در عرف سیاسی حکومت اما یک توافق مشترک وجود دارد: «برانداز» (صرف نظر از اختلاف در مصادیق آن) باید “نابود” شود و در ادامه این یادداشت خواهیم دید که عصر ما نیز پیرو چنین نظریه ای است.
در چنین شرایطی که ” براندازی” بیش از آن که متوجه تعریف شیوه ای از مبارزه باشد، سلاح مرگباری در مبارزه سیاسی برای کوبیدن مخالفین و رقبا است، آن که قدرت بیشتری دارد، می تواند مخالفین خود را با این عنوان مورد تجاوز و سرکوب قرار دهد و می بینیم که چنین نیز شده است. از این رو کوشش برای اینکه ثابت شود چه کسانی براندازند و چه کسانی برانداز نیستند، به میل و اراده آن هایی بستگی می یابد که قدرت را در دست دارند.

٢
عصر ما برای پاسخ سیاسی (نه حقوقی و قانونی) به این پرسش که ” برانداز کیست” می نویسد: “ناگزیر باید به سنخ شناسی حقوقی فعالان سیاسی و فعالیت های رایج در عرصه سیاست پرداخت “.
این تلاش نیز تلاش بیهوده ای است، زیرا ” سنخ شناسی” مجاهدین انقلاب اسلامی، قطعا با سنخ شناسی آقایان ایزدی و مبشری که اکنون میزان تشخیص نیروهای برانداز هستند، متفاوت خواهد بود و باز نیز نمی توان به یک “اجماع” در این مورد دست یافت. ما در ادامه این مقاله، استدلالات مجاهدین انقلاب اسلامی را دنبال می کنیم و تعاریف دیگران از این واژه را به کناری می گذاریم.

٣
عصر ما ضمن رد مفهوم “برانداز قانونی”، “کنشگران عرصه سیاست” را به سه دسته تقسیم می کند: معتقد به نظام، استحاله طلب و برانداز. در مورد معتقدان به نظام می نویسد: آن هایی هستند که دو “جزء مقوم ” قانون اساسی یعنی جمهوریت و اسلامیت را به شرحی که در اصل ١۵٧ قانون اساسی آمده است می پذیرند. استحاله طلبان را کسانی می داند که “به لحاظ تئوریک با مبانی ایدئولوژیک هویت ساز نظام و یا حداقل بخشی از آن” مرزبندی دارند، اما عملا خود را ملتزم به قانون اساسی نظام می دانند و می گویند نظام واجد ظرفیت های لازم برای استحاله و دیگرگون شدن است و به طور مسالمت آمیز فعالیت می کنند. در مورد نیروهای برانداز می نویسد: “به نیرویی اطلاق می شود (فراموش نکنیم که این “اطلاق”، نگرش عصر ما و همفکران آن است نه یک مفهوم عام مورد توافق)، که دارای دیدگاهای ایدوئولوژیک کاملا متضاد با مبانی ایدئولوژی و هویت ساز نظام است و ضمنا نظام را فاقد مشروعیت و ظرفیت های سیاسی و حقوقی لازم برای اصلاح و تحول می داند، لذا تغییر آن را از طریق روش های قانونی غیرقانونی و غیرمسالمت جویانه مطالبه می کند.”
الگویی که عصر ما در این جا ارایه می دهد الگوی مورد پذیرش بخش بزرگی از نیروهای اصلاح طلب وابسته به حکومت و حتی طیفی از نیروهای اپوزیسیون نیز هست. اما در این تحلیل یک نقطه خالی وجود دارد که مجاهدین انقلاب اسلامی آن را نادیده می گیرند. عصر ما روش های غیرقانونی را برابر با روش های غیرمسالمت آمیز قرار می دهد، زیرا می خواهد برای نتیجه گیری اصلی خود توجیه عامه پسندی داشته باشد. این نتیجه گیری چنین است: “نظام های سیاسی چنین نیرویی را مخالف مصالح، اقتدار و امنیت ملی خود دانسته، از تمامی ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری سیاسی – امنیتی و حقوقی خود برای مقابله با آن بهره می برند و حفظ و بقای خود را در نابودی آن ها می دانند. از این رو برای مبارزه با ایشان پیچیده ترین روش های اطلاعاتی – امنیتی، سیاسی و حتی عملیات نظامی را تدارک می بینند.”
پیش از این که به تحریف بزرگی که عصر ما در مورد نیروهای مخالف صورت داده است، پاسخ دهیم، لازم است این هشدار را به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داد که این دامی که بر سر راه مخالفین نظام جمهوری اسلامی می گسترد، سرانجام، خود این سازمان را نیز طعمه آن خواهد کرد. زیرا وقتی عصر ما از این ایده دفاع می کند و می کوشد آن را تبدیل به “عرف سیاسی” کند و به آن مشروعیت بخشد که نابودی “برانداز” و استفاده از نیروی نظامی علیه آن مجاز است، نوبت خود این نیرو که رسید و صفت براندازی بر پیشانی اش نشست، دیگر دشوار است بتواند کسی را به یاری خود بخواند. ما دیده ایم که نه “عرف سیاسی” مورد علاقه مجاهدین انقلاب اسلامی، بلکه قدرت بیشتر است که سرانجام میل خود را در مورد اینکه چه کسانی براندازند، به کرسی می نشاند، و شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که محافظه کاران اگر موفق شوند سرکوب نیروهای ملی و مذهبی را به جایی برسانند، آن گاه اتهام مرگبار خویش را متوجه این سازمان خواهند کرد. پس مجاهدین انقلاب اسلامی باید هشیار باشند در چاهی که برای دیگران می کنند، نیفتند!

https://akhbar-rooz.com/?p=9256 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x