شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

میراث ترامپ، فاشیسم قرن بیست و یک! (دە ویژەگی) – حسن رحمان پناە

علی رغم مقاومت و مخالفت ترامپ و تیم همراهش در قبول شکست در انتخابات روز سوم نوامبر ٢٠٢٠ ریاست جمهوری آمریکا  و پافشاری بر تقلب در پروسە انتخابات ، روز پنج شنبە ١٢ نوامبر ، ٩ روز بعد از پایان انتخابات و شمارش ٩٩درصد آراء ، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیر ساختها( سی آی اس اِ) در بیانیه مشترکی تصریح کرده اند که ” انتخابات سوم نوامبر مطمئن ترین انتحابات تاریخ ایالات متحده بوده است.” در این بیانیه همچنین آمده است: “هیچ مدرکی دال بر حذف یا جا به جایی آرای دریافت شده، بولتن های رای  گم شده و یا تعویض شده و انجام تخلف در انتخابات وجود ندارد.” اما با وصف بیانیە مذکور ، “ترامپ” اگرچە لحنش آرام شدە و اگر چە بە شکل رسمی شکست را قبول نمی کند اما بە صورت غیررسمی بە آن گردن می گذارد. تا خروج ” ترامپ ” و تیم همراهش از کاخ سفید در روز ٢٠ ژانویە ٢٠٢١ شصت روز باقی ماندە است ، اما ارثیە ترامپ یا “ترامپیسم” سالها بر فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا و بویژە در دل بحرانهای فزایندە نظام سرمایەداری باقی خواهد ماند . میراث ترامپ را بطور مختصر میتوان در چند مورد برجستە بیان و برشمرد.

١_ ترامپ پدیدە جدید و منحصر بە فرد در تاریخ تحولات صد سال اخیر نیست . در دل بحران و تخاصمات شدید نظام سرمایەداری امپریالیستی در جهان، پدیدەهای امثال ترامپ بعنوان راە حل نظام کنونی برای خلاصی از وضع موجود بە جلو صحنە می آیند.فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در المان محصول بحران عظیم سرمایە داری آواخر دهە ٢٠ و اوایل دهە ٣٠ قرن بیست هستند کە جهان را بە قتلگاە عظیمی برای بشریت تبدیل و بین ٧۵ تا ٨٠ میلیون کشتە در جریان جنگ جهانی دوم بر جهان تحمیل نمود. ترامپ نوع جدیدی از فاشیسم با اتکا بە برتری طلبی امپریالیستی آمریکایی را نمایندگی میکرد کە با توجە بە شرایط موجود ، از جملە ابرقدرتهای جهانی دیگر و توازن ایجاد شدە در سطح جهانی ، وجود سلاحهای مرگبار اتمی و هستەای ، جهان تحمل چنین فاشیسم افسار گسیختە وخطرناکی را نداشت.

٢_ ترامپ دشمن محیط زیست بود . خروج ترامپ از (توافق پاریس (که با نام” پیمان پاریس” نیز شناخته می‌شود بە منظور کاستن و انتشار گازهای گلخانه‌ای بود که از سال ۲۰۲۰ شروع گردید. این توافق  از سوی نمایندگان ۱۹۵ کشور در کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس مورد مذاکره قرار گرفت و با اجماع در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ تصویب شد. تا سال ۲۰۱۷، مجموعآ  ۱۹۵ عضو”  UNFCCC” این پیمان را امضا و ۱۴۷ کشور آن را به تصویب پارلمان های خود رسانده‌اند.

در ژوئن ۲۰۱۷ دونالد ترامپ  اعلام کرد از توافق پاریس کە توسط رئیس‌جمهور قبلی آمریکا “باراک اوباما” امضا  شدە بود و بە دلیل “آنکە آن را مغایرت با منافع آمریکا عنوان کرد ، خارج می شود”. در اوت ۲۰۱۷ ایالات متحده آمریکا طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد رسماً تصمیمش برای خروج از معاهده اقلیمی پاریس را اعلام کرد. با این اقدام ، ضدیت بزرگترین قدرت اقتصادی و صنعتی جهان کە ٢٠درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد با محیط زیست برای ساکنین این کرە خاکی اثبات شد. دولت ترامپ  در کنار سوریه و نیکاراگوئه، تنها کشورهای جهان هستند که به پیمان اقلیمی پاریس متعهد نیستند. ترامپ مخالف بحث گرمایش زمین بر اثر گازهای گلخانەای بود و آنرا مردود می دانست کە بارها مورد نقد و تمسخر دانشمندان و طرفداران فعال محیط زیست قرا گرفت. ضدیت با محیط زیست از ویژەگی جریانات و کسانی است کە جان انسان و دیگر ساکنین کرە زمین برای آنان بی ارزش است.

٣_ ترامپ ضد زن بود . تنها یک روز بعد از سوگند خوردن دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۷، زنان مخالف  تظاهراتی علیه او در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا برگزار کردند. در پایتخت آمریکا، این تظاهرات چنان بی سابقه بود که برخی آن را “بزرگترین تظاهرات تاریخ آمریکا نامیدند” .رفتار ایشان با زنان از جملە زنان رنگین پوست ، زنان روزنامەنگار، نمایندگان پارلمان از حزب مخالف دمکرات از جملە رییس مجلس نمایندگان آمریکا (نانسی پلوسی) معرف حضور همە است. یکی از ویژگیهای برجستە ترامپ ضد زن بودن ایشان  است کە از روحیات بە شدت مردسالار، مذهبی و فاشیستی نامبردە ناشی میگردد.

۴_ ترامپ ضد کمونیست ، ضد چپ و ضد آزادیخواهی بود. یکی از محورهای تبلیغات ترامپ علیە مخالفین خود، چە در دوران ریاست جمهوری و چە در زمان تبلیغات انتخاباتی جهت حفظ کرسی ریاست جمهوری ، ضدیت آشکار و بی پروا علیە کمونیسم ، چپ و عدالتخواهی بود. ترامپ نگران نبود کە بدون هیچ دلیل و سندی طرف مقابلش را بە “کمونیسم و چپ رادیکال” متهم کند کە گویا بنیاد مقدس نظام سرمایەداری ، یعنی مالکیتی خصوصی را بە خطر می اندازد. متهم نمودن “جوبایدن” بە چپ رادیکال ، کە نمایندگی بخش مهمی از سرمایە امپریالیستی آمریکا (وال استریت و بازار بورس ) را همراە دارد ، بە شدت دروغگویانە و عاری از حقیقت بود . این اقدام از یک سو در جهت بدنام کردن کمونیسم ، چپ و انساندوستی و از سوی دیگر بە منظور ایجاد وحشت از کمونیسم در قلب مهمترین کشور صنعتی سرمایەداری از بدیل آن، یعنی کمونیسم کارگران است . ترامپ همچون هر فاشیست دیگر بە شدت ضد کمونیست، نهاد و سازمانهای کارگری و انسان دوست بود.

۵_ ترامپ ضد مطبوعات و رسانە ها بود. ترامپ بە شدت با مطبوعات ، رسانە ها ،  روزنامەنگاران و فعالیت اطلاع رسانی سرناسازگار داشت . مخالفت ترامپ با رسانە در آمریکا بە “جنگ ترامپ با مطبوعات ” معروف شد . بە نوشتە روزنامە “گاردین ” دو سال قبل  ، بیش از ٣۴٠ نشریه و روزنامه آمریکایی در اقدامی هماهنگ مقاله های مختلفی در انتقاد از سیاست های خصمانه “دونالد ترامپ” رئیس جمهوری آمریکا علیه رسانه های این کشور منتشر کردند.  ترامپ  بارها و در مصاحبەهای مطبوعاتی یا نشست های خبری، بە روزنامەنگاران و کسانیکە از زوایای مخالف از وی سوال یا جدل میکردند، درگیر می شد و با آنان می تاخت و آنها را فاسد ، دروغگو و دشمن مردم می نامید. او ضمن فاسد خطاب کردن  رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری در آمریکا ، بارها خواستار لغو قانون آزادی مطبوعات و رسانە بە بهانە اینکە “در آمریکا آزادی مطبوعات وجود ندارد” گردید . بە دلیل رفتار سرکوبگرانە، بد دهنی و گفتار خارج از عرف، تویت های ترامپ  بارها توسط کانال های اطلاع رسانی حذف و یا سانسور شدند. ضدیت ترامپ با اطلاع رسانی آزاد و غیرحکومتی ، از ضدیت نامبردە با آزادی عقیدە ، بیان و نشر آزاد و دمکراتیک نشآت می گیرد کە هر دیکتاتور و فاشیستی بە آن الودە و از رسانە آزاد و بیان عقاید مخالف وحشت دارد.

۶_ ترامپ خارجی ستیز و نژاد پرست بود. یکی از وعدە های انتخاباتی “ترامپ ” در ٢٠١۶ کە بخش چشمگیری از رآی دهندگان آمریکا، بویژە اقشار نااگاە و غیرمتشکل کارگران سفید پوست را در حمایت از ایشان بسیج کرد، شعار ” آمریکا برای آمریکای ها ” و همچنن  شعار “آمریکا را دوبارە بە با عظمت ترین کشور دنیا تبدیل کنیم”، بود. وعدە ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک بە طول ٢ هزار مایل جهت جلوگیری از ورود مهاجران مکزیکی بە آمریکا و همچنین اخراج خارجیان از آمریکا کە اقامت قانونی ندارند، با چاشنی خارجی ستیزی از دیگر وعدەهای ترامپ بود. در سال ٢٠١٧ میلادی  طبق دستور اجرایی ترامپ “همه‌ مهاجرانی که به طور غیرقانونی از مرزهای آمریکا عبور می‌کنند، «مجرم» محسوب می‌شدند و تحت پیگرد کیفری قرار گرفتند، از جملە افرادی که متقاضی پناهندگی در این کشور بودند. از آنجا که نگهداری کودکان در زندان فدرال ممنوع است، “هزاران کودک را از والدینشان جدا و به مرکزی برای نگهداری از اطفال در دفتر اسکان پناهندگان منتقل کردند”.

 شعارهای یاد شدە و سیاست های اعمال شدە  بە روشنی نشاد داد کە ترامپ بە شدت نژادپرست ، ضد پناهندە ، خارجی ستیز و راسیست بود کە از ویژەگیهای هر فاشیستی فارغ از تعلق ملی ، نژادی و مکان سکونت آن ناشی می شود.

٧_ ترامپ مدافع سرسخت رژیم نژادپرست اسرائیل و دشمن مردم ستمدیدە فلسطین بود. در دوران زمامداری ترامپ، جدال ٧٠ سالە اسرائیل و فلسطینی ها از هر زمانی بیشتر بە سود اسرائیل و بە زیان فلسطین یان سنگینی کرد. نازیسم در المان سر برآورد و بە شدت یهودی ستیز و دشمن سرسخت یهودیها بود ، اما ترامپ یار حاکمان اسرائیل و دشمن مردم محروم و زجرکشیدە فلسطین بود.

 در دسامبر ۲۰۱۷ دونالد ترامپ  به رسمیت شناختن “بیت‌المقدس” به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ایالات متحده را اعلام نمود کە یکی از اصلی ترین مکانهای مورد مناقشە فلسطینی ها و حاکمان اسرائیل است. رسمیت دادن بە اشغال بلندیهای جولان (گولان) از دیگر اقدامات ترامپ علیە فلسطینی ها و اعراب بود کە زخم و شکاف ٧٠ سالە آنان را خونین تر و عمیق تر نمود. این اقدامات مورد انتقاد اکثر رهبران جهان سرمایەداری از جمله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چین و روسیە قرار گرفت. ترامپ در ضدیت با خواست حق طلبانە فلسطینی ها در کنار دولت نژادپرست اسرائیل بود و نامش در تاریخ بعنوان یک ضد فلسطینی حک خواهد شد.

٨_ ترامپ مدافع اردوغان و دشمن مردم کردستان بود. ترامپ تنها ضد مردم فلسطین نبود ، بلکە دشمن هر حرکت و مردمی از جملە مردم کردستان در بخشهای مختلف آن بود کە جهت خود رهایی از ستم و استبداد قدرتهای حاکم جنگیدە و برای کسب حق تعیین سرنوشت و دیگر مطالبات طبقاتی و سیاسی  مبارزە و فداکاری نمودەاند. امروز کمتر کسی از رفتار توسعە طلبانە ، جنگ افروزانە و فاشیستی “رجب طیب اردوغان” رییس جمهور دیکتاتور ترکیە بی خبر و از آن نفرت ندارد. جنگ و یا ادعا و دخالت های توسعە طلبانە “اردوغان ” در سوریە ، عراق ، لیبی ، ، قرەباغ ، یونان ، قبرس ، آب های آزاد مدیترانە و سرشاخ شدن با متحدینش در اتحادیە اروپا و ناتو ، بخشی از کارنامە خونبار اردوغان طی چند سال اخیر است کە بدون حمایت و یا چشم پوشی “ترامپ” ممکن نمی شد. اشغال قسمت های وسیعی از خاک کردستان سوریە (روژآوا) در ژانویە ٢٠١٨ و کنترل استان حاصل خیز “عفرین” کە یکی از ٣ کانتون خودمدیریتی “روژآوا” بود، بدون موافقت ارتش آمریکا کە در آن منطقە مستقر بود و بدون پشتیبانی و چراغ سبز “ترامپ” ،  کە صدها کشتە و مجروح ، دهها هزار آوارە و ویرانی گستردە خانە و زندگی مردم آن دیار را بە همراە داشت ، ممکن نمی شد.

همچنین اشغال بیش از ۵١درصد مناطق تحت کنترل “حکومت اقلیم کردستان” توسط ارتش و “حشدالشعبی” عراق و از جملە شهر نفت خیز “کرکوک” در ١۶اکتبر ٢٠١٧ و تسلیم آن مناطق بە بغداد ، بدون همکاری و رضایت نیروهای آمریکای مستقر در محل و توافق قبلی “ترامپ” با “حیدر العبادی ” نخست وزیر وقت عراق بە آسانی بە دست نمی آمد . اگر قدرتهای امپریالیستی، تاریخآ ضد مطالبات مردم کردستان در بخشهای مختلف آن بودەاند ، ترامپ عملآ و با حمایت از اشغالگران از همە بیشتر در تقابل با خواست و امید مردم زجر کشیدە و سرکوب شدە کردستان برای آزادی  قرار گرفت. 

٩_ ترامپ و استفادە ابزاری از مذهب . از ترامپ بعنوان یک دیندار متعهد آنچنانکە معاونش “پنس” یک مسیحی انجیلی است و در میان محافظەکاران مسیحی معروف است ، شهرتی ندارد. اما فردی پوپولیست و عوامفریب است و از دین استفادە ابزاری جهت حفظ و گسترش ثروت و قدرت دارد. البتە یکی از ویژەگی های ادیان نیز خدمت بە ثروتمندان و قدرتمداران و آرام کردن و تسکین التیامات محرومان با وعدە  جهان واهی دیگر است . دیدگاه های محافظەکارانە ترامپ در رابطە با سقط جنین و ازدواج تراجنسی ها ، کماکان ایشان را محبوب کاتولیک ها و انجیلیون  کردە است . ضدیت ترامپ با “مسلمانان” در دوران ریاست جمهوریش زبانزد بود. ممنوعت اتباع ۶ کشور “مسلمان نشین” از جملە ایران بە آمریکا کە ترامپ آنرا ” منع ورود مسلمانان به آمریکا” نامید  یکی از تصمیمات جنجالی ایشان بود. این اقدام جهت جلب افکار یهودیان ، مسیحیان و انجیلیون محافظەکار و بنیادگرا از ایشان بود. شاید بیشترین استفادە ابزاری ترامپ از مذهب در جریان اعتراضات خیابانی تحت عنوان “جان سیاه‌پوستان مهم است” و “این‌ها خیابان‌های ما هستند”، بە کشتە شدن “جورج فلوید” رنگین پوست ۴۶ سالە ،  توسط یک پلیس سفیدپوست بود. ترامپ، انجیل در دست و در میان حفاظت  شدید نظامی و امنیتی در مقابل کلیسای “سنت جان” کە نزدیک کاخ سفید بود عکس گرفت کە با انتقادات زیادی همراە شد و اقدام وی را استفادە ابزاری از مذهب علیە تظاهرکنندگان قلمداد کردند. عوامفریبی و استفادە ابزاری از مذهب در جهت منافع مادی و ملموس از ویژەگی تمام دیکتاتورها است و ترامپ نیز بعنوان یک نئومحافظەکار از آن بری نبود.

١٠_ ترامپ مخالف بهداشت ، درمان و سلامت جامعە بود. ترامپ “بیزنس من” بی اخلاقی بود کە همە چیز را از زاویە پول ، ثروت اندوزی و کسب سرمایە می دید. بهداشت و سلامت یکی از دست آوردهای بشریت اگاە ، مترقی و پیشرو جامعە است کە بە همت سالها مبارزە و فداکاری کارگران و جریانات چپ، بە سیستم طبقاتی موجود سرمایەداری تحمیل شدە است . تعرض بە این دست آورد مبارزاتی کارگران و محرومان جامعە در دستور کار تمام رۆسای هار و جناح راست بورژوازی جهانی بودە و خواهد ماند . ترامپ در این زمینە از دیگران پیشی گرفت . با یورش بە طرح ویژە بهداشت و درمان “اوباما” رییس جمهور سابق، تحت عنوان “اوباماکر” آشکارا ضدیت خود را با سلامت محرومان جامعە کە از طبقە کارگر و اقشار ستمکش و کم درآمد هستند را بە وضوح نشان داد. تقابل با “سازمان جهانی بهداشت ” ، قطع همکاری با آن سازمان در ماە مە ٢٠٢٠ بە بهانە اینکە این سازمان “تحت نفوذ کامل چین “است ، و سرآنجام خروج کامل آمریکا از این نهاد بهداشت جهانی در تیرماه ١٣٩٩ کە بزرگترین تآمین کنندە هزینە مالی این سازمان بود، ضدیت آشکار ترامپ با بهداشت و سلامت جهانی را آشکارا نشان داد.  سستی و کم کاری در مبارزە با ویروس کرونا تحت عنوان “ویروس چینی” کە آنرا بە مجادلە سیاسی تبدیل کرد، ایالات متحدە آمریکا را بعنوان اولین کشور قربانی جهانی  کرونا تا کنون ، با بیش از ٢۵٠ هزار مرگ در رآس همە کشورها قرار دادە است . همچنین روزانە بطور متوسط ٩٠٠ مرگ و ١۵٠هزار الودە بە ثبت می رسند کە ناشی از کم توجهی و سود پرستی دولت ترامپ علیە این معضل جهانی است .

ویژگیهای بر شمردە شدە و موارد مشابە دیگر توسط دونالد ترامپ و تیم همراهش ، کە ناشی از سیاست های امپریالیستی در دل بحران جهان سرمایەداری توسط جناح هار نئولیبرال حاکم بر کاخ سفید کنونی در طول ۴ سال گذشتە هدایت شد و تا دو ماە دیگر قدرت بزرگترین سلطە اقتصادی ، نظامی و تکنولوژی جهانی را در اختیار دارد، فاشیسم قرن ٢١ را بە روشنی ترسیم می نماید. اگرچە بخشی از تقابل و نگرانی در جامعە آمریکا از اعمال و اقدامات غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی ترامپ در میان رآی دهندگان آمریکایی مانع حضور دوبارە ایشان در کاخ سفید شد وکرسی ریاست جمهوری را بە رقیب دمکراتش “جوبایدن” واگذار کرد ، اما سیاست و اقدامات مخرب و ویرانگر “ترامپ” سالها بر افکار بخشی از مردم آمریکا و جناح راست و نئولیبرال جهانی سنگینی خواهد کرد. شکست ترامپ در انتخابات سوم نوامبر باعث خوشحالی تودە وسیعی از مردمان جهان علی رغم تفاوت در نگرش سیاسی و طبقاتی آنان گردید و عدم حضور مجدد ترامپ بە کاخ سفید توسط مخالفینش در خیابانهای آمریکا جشن گرفتە شد، اما پیروزی “بایدن” نیز افکار عمومی چپ ، مترقی و انساندوست را خشنود نکرد. در برابر دو گزینە “بد و بدتر” با حضور١۶٠ میلیون رآی دهندە در پای صندوقهای رای کە یکی از بیشترین میزان مشارکت در انتخابات آمریکا محسوب می شود ، بایدن با بیش از ٧٨میلیون رآی(۵میلیون بیشتر از ترامپ) دو ماە دیگر راهی کاخ سفید خواهد شد و “بد” پیروز شد. بخش عمدە این پیروزی و دست بە دست شدن قدرت میان دو حزب “دمکرات و جمهوریخواه” در انتخابات آمریکا، ناشی از ضعف تاریخی طبقە کارگر صنعتی ، چپ و کمونیست آمریکا در پراکندگی و عدم سازماندهی در تشکیلات تودەای و حزبی رادیکال و طبقاتی خود است . تشکیلاتی کە ارادە گرایانە و در دل انتخابات ایجاد نمی شود ، بلکە وظیفە و رسالتی انقلابی و مبارزاتی است کە در دل نبرد آشکار و نهان  روزانە و سنگر بە سنگر، با سرمایەداری امپریالیستی آمریکا علیە هر دو حزب قدرتمند آن و حمایت انترناسیونالیستی جهانی طبقە کارگر ممکن میگردد.

٢٠/نوامبر/٢٠٢٠   

https://akhbar-rooz.com/?p=94085 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x