پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بلای بزرگ نادانی در خودکامگان مذهبی – بهنام چنگائی

پرسش! آیا چندشناکتر از چنین چرندی را می توان شنید و بسان بخشی از اپوزیسیون سازشکار و رفرمیست همچنان ساکت ماند و به ریش بلای بزرگ نادانی ِخودکامگان مذهبی نخندید؟ می گوئید نه! پس به واکنش خیره سرانه سردار سلامی به نوشته” روی پیراهن بازیکن تیم پرسپولیس بنگرید: من این جوان فوتبالیست را ستایش می کنم که این شجاعت را داشت یک پیام الهی و جهانی را از روی سینه اش ارسال کرد که اطاعت از رهبری تنها راه نجات کشور است. و این فریبکار با خاک پاچیدن به چشم ساده دلان می خواهد بگوید که درین چهل سال گذشته ولایت فقیه مطلق جز سیب زمینی نبوده و مسئول اینهمه خرابکاری ها و ویرانگری ها و چپاول ها و تباهی ها نیست. براستی پدرسوختگی نیز در بی شرمی خویش مرزی را دارد و می شناسد و این قوم چرندگو هرگز.

کشور ما دچار خودکامگی مطلق ساختار شیعی ست و بی کم و کاست در همه گستره ها تباه و ویران شده و فرصت شکوفائی چهل ساله اش سوخته است. از برشمردن پیامد بلاهای حکومت دینی کوتاه می آیم، چراکه چهره ملول، سفره تهی و زندان های انباشته از آزادگان مردمی و قربانیان نظام نشانگر این بازتاب بدفرجام و بدخیم این بلای آسمانی یا حکومت ولائی ست. اینک زمینگیرشدگان و پاکباختگان میلیونی دریافته اند که ایجاد دگرگونی ها ی شایسته و بایسته برای ساختن امروز و فردا در گرو نابودی یکدست رژیم است و می باید دریای خروشان توده ها به خیابان ھا ریخته و فریاد رهائی و دادخواهی برآورند. همچنانکه همینک مردم عراق و لبنان یکپارچه به این حقیقت آشکار بخوبی پی برده و می دانند که برای زدودن ستم، بیکاری، تنگدستی، پلیدی، چپاول و تباهی ها آنهم “بنام خدا”می باید پیش از همه ریشه های هرزگان ریاکار مذهبی را یکبار و برای همیشه از زمین سوخته ی کشورشان بدرآورند؛ و دست بکارش می باشند و ما نیز چاره ی چاره سازتری از این در ایران ملازده نداریم.

درین روزهای خیزش بزرگ و انقلابی مردم لبنان و عراق، این رویداد چشمگیر جمهوری پلید ولائی را سراسیمه کرده و حکومت با فرستادن قاسم سلیمانی به منطقه و پشتیبانی از نیروهای وفادار خود در لبنان و عراق و با یاریرسانی و لجستیک به حزب الله خواسته و می خواهد به گمان پرت خویش مبارزه مردم بجان آمده لبنان و عراق را سرکوب و خاموش کند؛ و ما دیدیم که ترفندی های رژیم ایران کارسازنشد و بررسی غلط و چشمداشت طرح ولایت خودکامه تاکنون بی اثر شده و سربپا مانده، و خود خامنه ای هم پی برد که دیگر امکان ندارد او و سلیمانی هایش بتوانند بسادگی اراده آگاه و خواست مردم بپاخاسته عراق و لبنان که گذر از حکومت های وابسته به ولایتمداری ست را شکست دهند. اینک با بریدن دست رژیم تبهکار آخوندی از دخالت در سیاستگذاری عراق، لبنان و منطقه، و درهمریختن قطب قدرت شیعی در خاورمیانه، برای ما و رهائی مان نیز چالش سرنگونی در ایران شتاب خواهدیافت.

با پیدائی استبداد اسلامی در ایران، فرصت شکلگیری یک جبهه حزب الله شیعی در برابر دعاوی وهابی سنی سعودی در منطقه امکان رویش و گسترش ویرانگر یافت و آتش جنگ و دسیسه های مذهبی ۱۴۰۰ کهنه اسلامی را بیش از پیش فورانی کرد و پیگیر مورد رهبری و پشتیبانی ایدئولوژیک، مالی و نظامی رژیم ایران قرارداد. این روند پیشین ۴۰ ساله اینک و با آشفتگی لبنان  و همچنین با برپاخاستن مردم عراق دچار سستی، شکست و بیش از همه دستخوش فروریزی اعتبار توده ای می باشد. بویژه لبنان دوقطبی شده مسیحی اسلامی که همواره یکی از کشورهای برجسته در استراتژی منطقه و جهانی بوده، و حالا در کمین این از هم گسیختگی ساختاری قرارگرفته است. از همینرو پیوسته قلدران منطقه و قدرت های جهانی تلاش کردە‌اند برای پای خویش جائی در این سرزمین چندقطبی بیابند و یافته اند؛ آنهم در شرایطی ست که لبنان از پشتیبانی جریان نصرالله و گروەهای وابسته ی حزب اللهی به رژیم بشار اسد با سرکردگی نظام ولائی و در “جبهه شیعی” برخوردارند. جبهه ایکه در برابر قطب سنی وهابی سعودی، ناتو و امپریالیسم آمریکا قراردارد و دیگر بسان گذشته از همین اردوچاه برتابیده نمی شود. و گره کار ولایت ناتوان هم درهمینجاست.

راهکار امپریالیسم آمریکای جنایتکار که چنین ضدبشری علیه مردم ما بکاررفته و با تنگ تر کردن چنبر تحریم ها بر گردن مزدبگیران و تنگدستان و خانه خرابان آویخته است، بخودیخود این ابزار باجگیری ترامپ به ناتوانی مردم ما انجامیده، زیرا با ربودن آن اندک نان توسط بیکاری و گرانی ها، همزمان به زدودن جسارت نبرد و تنفس انقلابی مردم و خانواده های آنان در برابر زور و اهرم های امنیتی نظامی رژیم نیز فراروئیده، و به سست کردن مبارزه مردمی بخاطر صیانت نفس کشانده شده است. ترفندی که بی گمان این تروریست جهانی بخوبی می داند که همچون همیشه ی تاریخ گذشته ها در برابر راه رهائی و مبارزه مستقل کارگران و توده ها بوده و امروز هم ایستاده و اینگونه که آشکارا می بینیم جز بسود سران رژیم شاه پیشین و امروز شیخ نبود و نیست. مگرنه به بیکاری و تنگدستی و نابودی زندگی و هستی مردم آسیب پذیردامن زده و می زند. آیا تروریسم زرورق پیجیده شده ی ترامپ کمتر از ترورها و نسل کشی های آخوندهاست؟ شاید برای ترامپ فاشیست این انتخاب شیوه و مردم ستیزی او جز یک تاکتیک جهانخوارانه نباشد که وی بیشتر از پیشینیان خود و امروز برای گوشمالی دادن سران سرمایه پرست حکومت ایران و حزب اللهی ها بکارگرفته شده است تا مگر این تبهکار بزرگ و ساختار چپاولگر جهانی او نفوذ از دست رفته پیشین خود در منطقه را دوباره بازیابد و از امپریالیسم ستیزی آشکار و آگاهانه مردمان منطقه و جهان اندکی بکاهد که نخواهدتوانست.

شاید ترامپ و پنتاگون به این پیشفرض رسیدە باشند که باید یکایک راەهای سران ایران در دور زدن تحریم ها را ببندد که اگر چنین باشد باز دروغ گفته و می گویند، چراکه سربازان امامزمانی و دیپلماسی پنهانی امپریالیستی در گفتمان پوشیده اند و راه همسوئی منافع مشترک بر علیه مبارزه مردمی را بخوبی می شناسند و و هردو ساختار ضدبشری و جدا از مردم آنها، در راه گمراه کردن و بهرکشی از کارگران و کارمزدان بسیار حرفه ای بوده و پیوسته باهم و برای سود دوسویه چه دسیسه ها در طول تاریخ نچیده اند، گفتمان با طالبان آدمخوار یکی از کوچکترین نشانه هاست و شاید هم این ژندارم جهانی راە اصلی دور زدن رژیم ایران از تحریم های آمریکا را کنارکشاندن لبنان و عراق از ولایتمداران بداند که می خواهد به هر بهائی از روی سیاست پرسود میتاریستی ولایت آقا به هر بهائی که داشته باشد، بگذرد. همچنین واشنگتن تحریم های رژیم ایران و حزب الله را با هدف زدودن منابع مالی آنها در اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین، استرالیا و دیگر نقاط جهان افزایش دادە است، چون سرچشمه این درآمدهای مالی، بیشتر از قاچاق سیگار و دیگر مواد افیون تقلبی ست و بتازگی در آلمان یک باند عرب لبنانی و مافیای بزرگ قاچاق مواد افیونی در این کشور بدام پلیس مخفی افتاد که بررسی شاخه های اروپائی و جهانی آن دردست جستجوست.

هنر امپریالیسم آمریکا و واپسگرایان مذهبی ایران درین است که ماجراجویانه دسیسه بریزند و توده ها را سرگرم بازی موش و گربه کنند یا با برگزاری انتخاب های الکی خویش همچنان بر کول کارگران و بردگان مزدی سواربمانند و حکومت سرمایه سالاری ویرانگر را ادامه دهند. این حقیقت آشکار نشان می دهد که “سرمایه و دین” در هموندی و همراهی هم تاکنون موفق بوده اند. آیا مبارزه توده های میلیونی گرسنگان شیلی، اکوادور، الجزایر، ونزوئلا، مصر، فرانسه، اسپانیا، ایران، افغانستان، لبنان، عراق و… نشان نمی دهد که عمر بهره کشی این تبهکاران تاریخی بسرآمده است و می باید پیش از این به کلاهبرداری های دمکرایتک امپریالیست ها و دکان پرسود خداپناهان آخوندی پایان داد؟ پرسیدنی ست! ثروت هنگفت ترامپ از کدام کار مفید این غارتگر بدست آمده است؟ یا که چرا رژیم حکم بریدن وحشیانه دست یک زندانی در ساری به جرم سرقت اجرا شتابان می کند! در حالیکه از رهبر خداگونه و پسرهای شریف اش تا فرماندهان تاجر سپاه و بسیج و شمخوانی های مالک ۷۵ کشتی باربر دریائی، تا برادران والای لاریجانی ها بتوانند صاحب ده ها شماره بانکی و سازندگان بهشتین ویلاهای افسانه ای شده و برادر خود روحانی دزد همگی درین بازار گل و گشاد سرمایه سالاری بسان رهبرشان صاحب قدرت سیاسی اقتصادی مطلق شوند که شده اند؛ درست آنگاه که به گفته ی خود آمارگران حکومتی بیش از ۸۰ میلیون از شهروندان ما در ایران زیر خط تنگدستی و گرسنگی گرفتارند. تازه اگر کسانی بسان عسل محمدی ها، علی نجاتی ها، ابراهیم علیزاده ها، اسماعیل بخشی ها جسارت کرده و فریاد دادخواهی برآورند می باید سرکوب شده و به زندان های دراز محکوم شوند. چرا چنین است؟

بنابرین برای شناسائی دشمنان نوع بشر نباید راه دوری رفت زیرا از ترامپ های بی آبرو و دیگر بیماران ثروت اندوز جهان تا رهبری مطلق خامنه ای های شیعی سنی، همگی آنها مفتخور و انگل زندگی اجتماعی اند و از بهره کشی کار و درآمد کارمزدان بسادگی مفت می چرند، توده های را با خرافه ها می فریبند و با گرداندن ساده دلان در کوچه پس کوچه های یکسویه ی دمکراسی سیاسی و نه دمکراسی اقتصادی اندیشه ورزی آنها را می کشند و دیگران هموند و مذهبی سرمایه سالار نیز با دادن وعده های پوچ رحمت الهی مردمان را خاموش می سازند. کار دو قطب قدرت سرمایه و دین تاکنون جز گمراهی و خیانت به داشتن نان، کار و آزادی و خردورزی اجتماعی نبوده و نیست. هنگامی که در ایران و جهان نگرش مردمی، علمی و استفاده از خرد اجتماعی طبقاتی توسط رسانه ها مات شده و در حکومت های امپریالیستی و واپسگرای ولایی ـ طالبانی جایگاهی برای پردازش، نمود و شکوفائی نداشته باشد که برای بسیاری از مردم کشورها ندارد؛ و علوم انسانی در ایران ولائی چنین خوار و زار و زبون گردد که می‌گردد؛ پس نباید شگفتزده شد که خرافه های حضرت آقا با وجود گستردگی گرسنگی میلیونی همچنان می تواند کارا باشد و با خون شتر، گاو و گوسفند؛ محرم سیاه و واقعی مردم را ماستمالی کند که کرده، و بسادگی صدها هزار نفر مصیبتزده ی نالان و ناامید از زندگی را سرگرم کربلا ۱۴۰۰ ساله آخوندی سازد و یا بخشی را به صف کشیده و راهی راهپیمائی اربعین گسترش می‌ کند و امسال هم کرده و ده ها قربانی هم در پیمودن راه نجف قربانی کند که کرده است. بیائید خیزش مردم لبنان و عراق و روژوا را دربیابیم و همراه همدران مان باشیم تا هرچه زودتر از چنگال پاسداران حماقت و سرمایه سالار مذهبی رها شویم.

بهنام چنگائی پنجم آبان ۱۳۹۸

https://akhbar-rooz.com/?p=9826 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x