منو

رضا جاسکی – بايگانی مقالات در سايت قديم

کدام چپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۹)
سرگشتگی در باره یک مفهوم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣۹٨ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٨ (٣۰ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام (۲)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۹ می ۲۰۱۹)
یک گزارش ناتمام
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹٨ (۱٨ آوريل ۲۰۱۹)
چپ: نوسان در میان بیم و امید
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
«نگاهی به شاه»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۷ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۹)
انقلاب در تله
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۷ (٨ ژانويه ۲۰۱۹)
«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
رمانتیسیسم سیاسی در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
چرا چرخش؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)
یک گام به پیش؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ (۱٣ مارس ۲۰۱٨)
رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوريه ۲۰۱٨)
طبقه متوسط ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوريه ۲۰۱٨)
اشکال متنوع مبارزه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۶ (٣۰ ژانويه ۲۰۱٨)
افسانه طبقه متوسط
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
خشونت چه کسی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانويه ۲۰۱٨)
تنگنای قافیه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)
«جنگجوی شاعر»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)
چپ و یهودی‌ستیزی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۶ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۷)
چرا همبستگی؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۶ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)
انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
دوران باباگوریو؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
سرنوشت سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۶ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
معمای سوسیال‌دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣۹۶ (٨ سپتامبر ۲۰۱۷)
«اشباح مارکس»
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
ایدئولوژی که نام و نشان ندارد، ازهمه «خطرناکتر»است
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)
وارثان برنشتاین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
این دو زن
زنان –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان و هابز؟ (بخش پایانی)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱۷)
اصلاح‌طلبان وهابز؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۷)
در دفاع از رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱۷)
در دفاع از انقلاب و رفرم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۶ (۲ ژوئيه ۲۰۱۷)
نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
اتحادهای انتخاباتی ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
مشارکت درانتخابات: تاکتیک یا «هم استراتژی هم تاکتیک»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۶ (۱٨ آوريل ۲۰۱۷)
انتخابات در جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۶ (۱۲ آوريل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۶ (۴ آوريل ۲۰۱۷)
پرداختن به غیرممکن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۶ (۱ آوريل ۲۰۱۷)
حق بی قید و شرط حیات
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
روشنفکران چپ
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲ مارس ۲۰۱۷)
سیاست مردمی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ فوريه ۲۰۱۷)
ما و سیاهکل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوريه ۲۰۱۷)
بحران مراقبت در سرمایه‌داری
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۵ (۶ ژانويه ۲۰۱۷)
کوبا در افریقا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۵ (٨ دسامبر ۲۰۱۶)
شکست بازارهای پیشگویی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
سقوط مدل ترکیه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
آیا می‌توان؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۵ (۲٨ اوت ۲۰۱۶)
نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا می‌روند؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=4333 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: