هلال شیعە در محاصرە نفرت تودەهای بە پا خواستە – حسن رحمان پناه

اعتراضات برحق و مردمی در عراق یک ماه است آدامە دارد و نشانی از فروکش کردن آن تا رسیدن بە مطالبات معترضین از جملە ضدیت با فساد ، بیکاری ، نبود امکانات رفاهی ، اجتماعی و بهداشتی ، احزاب  و سیاستمداران فاسد حزبی ، حکومتی و مذهبی ، بە چشم نمی خورد . خروج نیروهای اشغالگر از این کشور ، بویژە جمهوری اسلامی و سپاە پاسداران و بە آتش کشیدن مراکز نظامی و امنیتی وابستە به جمهوری اسلامی از دیگر مطالبات مردم بە پا خواستە است.

اعتراضات مردمی در لبنان کە با افزایش مالیات بر شبکەهای اجتماعی تلفن اینترنیتی آغاز شد ، جرقەای بر آتش خشم و نفرت مردم ناراضی از حاکمان فاسد و سیستم گندیدە حکومتی در این کشور بود کە بە استعفای نخست وزیر آن کشور(سعد حریری) منجر شد. کوتاە کردن دست جریانات مذهبی در امور دولت و جامعە و توجە نکردن بە خواست و فراخوان های “حزب اللە”  توسط معترضین  کە از مزدوران و جیرەخواران جمهوری اسلامی است ، چرخشی عظیم در فضای سیاسی لبنان و ضدیت آشکار با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران محسوب می شود . جمهوری اسلامی ، کشورهای عراق ، لبنان و سوریە(هلال شیعە) را حیاط خلوت خود بە حساب می آورد . شعار صدور “انقلاب اسلامی ” از مسیر این ٣ کشور و فتح “قدس از راە کربلا” از شعارهای استراتژی نظام در حراست از مرزهای خود و پایداری طولانی مدت ولایت مطلقە فقیە بە حساب می آورد. اما اکنون این شعارهای استراتژی با جالش و تقابل جدی روبرو شدە و رژیم را در عرصە منطقەای بە بن بست رساندە است.

بيشتر بخوانید:  دور تازە اعتراضات عراق و غیبت جریان چپ و سوسیالیست در رهبری آن! - حسن رحمان پناه

اعتراضات دو روز اخیر در ایران کە این بار جرقە آن با گران شدن ٣ برابر قیمت بنزین زدە شد ، در واقع پاشیدن بنزین بر آتش خشم فروخوردە تودەهای میلیونی ناراضی در طول چهل سال گذشتە است .اگرچە  گران شدن بنزین تاثیر بلاواسطە بر سطح زندگی روزانە مردم دارد ، اما آنچە در روز شنبە در دەها شهر ایران اتفاق افتاد و بیش از دە کشتە و دەهها مجروح بە همراە داشت ، تنها با گران شدن بنزین توضیح دادە نمی شود . بلکە این خشم خیابانی و علنی ،علیە  فساد گستردە اداری و حکومتی در “ام القری اسلام” ، بیکاری میلیونی، کاهش قدرت خرید و هزینە زندگی بیش از نصف جامعە ،هدردادن ثروت های عظیم این کشور توسط جانیان سپاە پاسدارن و بیت رهبری در حمایت از گروەهای بنیادگرای اسلامی و وابستە بە رژیم در کشورهای منطقە از جملە عراق ، لبنان ، فلسطین، سوریە ، یمن و … مربوط است .

با قدرت گیری جمهوری اسلامی در ۴٠ سال قبل ، سیر بنیادگرایی اسلامی چە شیعە و چە سنی در تقابل با آن در منطقە گسترش و حدت یافت کە چیزی جز جنگ ، ویرانی ، تروریسم و وحشت بە همراە نداشت. اکنون سیر رو بە نزول جمهوری اسلامی در منطقە ، شرایط مناسب تری برای نبرد نهایی مردم ایران با این رژیم فاشیستی و جنایتکار را فراهم نمودە است .

در طول تاریخ بارها اتفاق افتادە کە کلید سقوط دولت های استبدادی و توسعە طلب در خارج از مرزهای آن و در جنگ های زدە شدە است . شکست فرانسە در جنگ با المان و پیروزی اولین حکومت کارگری جهان (کمون پارس)، سقوط  استبداد تزاری در جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب کارگری روسیە در سال ١٩١٧، سقوط فاشیسم هیتلری در جنگ جهانی دوم، از نمونە های بارز جهانی آن است.  جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام و سیستم فاشیست اسلامی ،هم مشغول توسعەطلبی هژمونیک از لحاظ سیاسی و ایدئولوژی بودە و هم درگیر جنگ های نظامی منطقەای است. عقب نشینی در این سطح ، همراە با گسترش مبارزات داخل کشور، هزیمت رژیم و سقوط آنرا آسان تر و کوتاه مدت تر میکند.

بيشتر بخوانید:  ترامپ، "جنگ های مضحک" و نگرانی از ایندە "روژآوا" - حسن رحمان پناه

کارل مارکس رهبر انقلابی و تیزبین طبقە کارگر جهانی در مورد همبستگی و بە سرآنجام رساندن مبارزات کارگران و تودەهای تحت ستم ١۵٠ سال قبل نوشت ” کارگران در انگلستان شروع میکنند ، فرانسە آدامە می دهد و المان بە سرآنجام می رساند” . این سخن امروز از هر زمان دیگری و بویژە در “دهکدە کوچک جهانی” و در منطقە استبداد زدە خاورمیانە،  کە دردها ، رنج ها ، شعار و مطالبات یکسان و دیکتاتورها دوقلو و مشابەهند ، از هر زمان دیگری بیشتر صدق می کند. مردم عراق جرقە قیام را زدند ، لبنان آدامە داد و مردم ایران میتوانند آنرا بە سرآنجام برسانند. کلید سقوط نظام های مذهبی حاکم در عراق ، لبنان ، سوریە و برخی کشورهای دیگر نیز در تهران زدە می شود . این رسالت اکنون بر دوش طبقە کارگر ایران ، مردم ستمدیدە این کشور و تودەهای ناراضی و بە پا خواستە آن است.

با روح و درک انقلابی و انترناسیونالیستی از مبارزات جاری در منطقە و دیگر کشورهای جهان کە در جریان است ، حمایت کنیم . با فعالیت و دخالت عملی ، سازمان دهی مردمی ، تودەای و طرح شعار و مطالبات انقلابی و وحدت بخش در مبارزات جاری در ایران سهیم شویم و افق و امید بە پیروزی در این مبارزات را گسترش دهیم . سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، پایەهای اصلی استبداد مذهبی و سیاسی ، بویژە هلال شیعە کە اکنون در محاصرە خشم تودەها در کشورهای عراق ، لبنان ، ایران و … است را بە لرزە در آوردە و با پیروزی خود ، جهان را برای زندگی امن تر خواهد نمود. 

بيشتر بخوانید:  حسن رحمان پناه - بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

شنبە ١۶ نوامبر ٢٠١٩ 

https://akhbar-rooz.com/?p=12382 لينک کوتاه

3 پاسخ

 1. نبوغ پیشگوئی و محاسبات ریاضی؟
  “کارل مارکس رهبر انقلابی و تیزبین طبقە کارگر جهانی در مورد همبستگی و بە سرآنجام رساندن مبارزات کارگران و تودەهای تحت ستم ١۵٠ سال قبل نوشت ” کارگران در انگلستان [۱] شروع میکنند ، فرانسە[۲] آدامە می دهد و المان [۳] بە سرآنجام می رساند” . این سخن امروز از هر زمان دیگری و بویژە در “دهکدە کوچک جهانی” و در منطقە استبداد زدە خاورمیانە، کە دردها ، رنج ها ، شعار و مطالبات یکسان و دیکتاتورها دوقلو و مشابەهند ، از هر زمان دیگری بیشتر صدق می کند. مردم عراق جرقە قیام را زدند ، لبنان آدامە داد و مردم ایران میتوانند آنرا بە سرآنجام برسانند”.

  متاسفانه بجای آلمان, روسیه [۴] “به سر انجام رساند”. لابد همین آدرس غلط ما را به اینجا رسانده است. پس, مطابق این محاسبه ۱ – مردم عراق جرقە قیام را زدند, ۲ – لبنان آدامە داد ۳ – ایران به جای آلمان ۴ – مردم پاکستان میتوانند آنرا بە سرانجام برسانند”. حساب سر راست. امید که جناب رحمان پناه توجه بفرمایند.

  1. چه باک!
   جمهوری اسلامی، حاکمیتی که ۴۰ سال ثروت این کشور ثروتمند را به تاراج برده است و به تشکل های فاشیستی اراذل در منطقه مبدل ساخته است که از یمن تا لبنان را به نا آرامی کشانده است ،باجمع آوری آن “نیروهای اوباش وفاشیستی منطقه ایش”و تمرکز آن در ایران شاید بتواند در داخل کمی دوام یابد و حتی بخش هایی از کشور را در شرایط بدترش به نفع خویش تجزیه کند،ولی در نقطه ای دیگر مردم به آزادی دست خواهند یافت و شاید جلو تر از ما ،ولی تاثیر متقابلش به ما هم سود خواهد رساند.
   پس رهایی از فاشیست مذهبی را بطور دستجمعی باید همانطور که در حال شیوع است، ادامه داد،چون دهکده جهانی،دهکده همه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها