رفع ابهام کنید! پیرامون تظاهرات ۲۲ بهمن – ۱۱ فوریه در پاریس

محمد اعظمی

تشکل پزشکان و پیرا پزشکان آلمان به نام “پارسی مِد” برای ۲۲ بهمن روز انقلاب، ایرانیان خارج کشور را به شرکت در تظاهراتی در شهر پاریس فراخوانده است. پیرامون این حرکت شایعات زیادی در فضای مجازی پخش شده است که رفع ابهام از آنها برای تقویت مبارزه در پشتیبانی از جنبش انقلابی مردم ایران ضروری است. اهمیت دارد در حرکات ایرانیان خارج کشور بیشترین نیروها مشارکت کنند و جریانات اگر هم خود را در آن حرکت نمی بینند و مشارکت نمی کنند، در برابرش صف آرائی نکنند. و این جز با شفافیت قابل تحقق نیست. حرکتی که به نام این اما به کام آن، سازماندهی شود، حساسیت ایجاد می کند. واقعیتی است که اتلاف انرژی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر سر خنثی کردن همدیگر کم نبوده است. اما لازم است بدانیم داستان تظاهرات ۲۲ بهمن چیست و شایعات و حرف و حدیث ها تا چه اندازه  درست یا نادرست است.

بر اساس مجموعه اطلاعات منتشر شده این تظاهرات برای محکوم کردن انقلاب ۲۲ بهمن و در جهت تقویت ایده زنده کردن دوباره سلطنت طراحی شده بود. اما مجریان این تظاهرات که در تصمیم گیری سیاست های آن نقشی ندارند در توضیحات خود با نظر نماینده رسمی “پارسی مِد” زاویه نشان داده و در مجموع مطرح کردند که خواهان برگزاری یک تظاهرات ملی متشکل از همه مخالفان علیه جمهوری اسلامی هستند. در مصاحبه خانم لادن آرمان نماینده “پارسی مِد” با خانم اختر قاسمی، ایشان هدف اصلی را از زبان تصمیم گیرندگان اصلی زدن انقلاب ۲۲ بهمن اعلام کرد اما در مصاحبه دیگری که مجریان برنامه تظاهرات، با Mihan Tv، انجام دادند، زیر ضرب بردن جمهوری اسلامی را برجسته کردند. البته برای من مشخص نیست که خانم دکتر آرمان ترم ها و جملات را چقدر دقیق بکار  برده است.

آنچه که بدون هیچ توضیحی به ابهام دامن می زند انتخاب روز ۲۲ بهمن است که بیش از هر چیز، روز انقلاب را در اذهان تداعی می کند و این هدف چندان قرابتی با بسیج ملی علیه جمهوری اسلامی ندارد. در میان حامیان این حرکت نیز نوک تیز حمله انقلاب بهمن است که با واژه هائی نظیر روز نکبت توصیف اش می کنند. طبعا جمهوری اسلامی جرثومه فساد بوده و هست. حکومتی است که خشونت و وحشیگری اش با مردم روی حکومت شاه را سفید کرده است. اما انقلاب در نتیجه اجحافات و تبعیضات و نابرابری و استبداد رخ داد. خمینی مردم را به انقلاب نکشاند. خمینی به برکت جو شدید مذهبی، خرافات دینی و نهادهائی که در رژیم شاه وجود داشت و تقویت می شد سوار موج نارضایتی مردم شد و انقلاب را به بی راهه کشاند. به قول بازرگان، رهبر اصلی انقلاب بهمن، شخص اعلیحضرت محمد رضا شاه بود.

نقد گفتمانی انقلاب بهمن یک چیز است که جامعه ی ایران آن را لازم هم دارد، ولی لشکر کشی سیاسی علیه انقلاب و نه جمهوری اسلامی، پوپولیسم محض است که فقط هم به سود یک جریان مشخص بدان دامن زده می شود.

دکتر لادن آرمان نماینده “پارسی مِد” در این مصاحبه می گوید هدف تظاهرات مخالفت با خطای بزرگ تاریخی مردم است که انقلاب کردند و باید آن را برگرداند و به این مسئله پایان داد. او با طرح ۳ خط قرمز: بستن دست نیروهائی که ایدئولوژی را با سیاست قاطی می کنند، مجاهدین و جریانات تجزیه طلب، ضمن همراهی با ۳ خط قرمز رضا پهلوی، میدان را برای مطرح شدن او باز می کند. ایشان در برابر این پرسش که چرا ۲۲ بهمن و چرا پاریس چرا خارجی ها عمده شده اند؟ می گوید: انتخاب روز تظاهرات در ۲۲ بهمن بخاطر این است که قطار انقلاب از پاریس راه افتاده و حالا ما می خواهیم آنرا متوقف کنیم. نمی خواهیم “گناه” انقلاب ۵۷ را گردن خارجی ها بیاندازیم. می خواهیم آن حرکت را برگردانیم و اشتباه تاریخی یک ملت جلوش گرفته شود. نسل پیش از ما اشتباه و خطا کردند. کسانی که در خیابان ها بودند باید اشتباه را بپذیرند.

بنابراین موضوع و هدف اصلی تظاهرات پاریس محکوم کردن انقلاب مردم ایران علیه شاه و سلطنت پهلوی است. جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح است. علیه پنجاه و هفتی هاست. البته قطار خمینی و جمهوری اسلامی هم ۲۲ بهمن راه نیفتاد، پیش از آن راه افتاده بود. ۲۲ بهمن انقلاب شد و جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین رسمیت پیدا کرد. در فاصله ۲۲ بهمن تا ۱۲ فروردین جمهوری اسلامی هنوز سکان امور را کامل قبضه نکرده بود. در بسیاری از کارخانه ها، در برخی از شهرها و محلات نیروها و گرایشات مخالف جمهوری اسلامی در کنار جمهوری اسلامی فعال بودند.  

در قسمت پایانی مصاحبه خانم دکتر آرمان از شرکت همه دموکراسی خواهان صحبت می کند. می گوید تشکل ما سوگیری سیاسی ندارد اما سه خط قرمز را طرح می کند. خود این خط قرمزها سوگیری سیاسی است. دقیقا منطبق است با خط قرمزهای رضا پهلوی.

 مرزبندی با مجاهدین (چه موافق باشیم و چه مخالف) روشن و بدون ابهام است.

 اما منظور از “تجزیه طلبان” کدام نیروست؟ طبعا باید نیروئی طرح باشد که با آن مرز کشید. با توجه به توپی که جمهوری اسلامی به میدان انداخته تا سرکوب خونین مردم کردستان را توجیه کند، متوجه دو جریان شریف و مبارز کرد است: حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کو مه له کردستان ایران. این جریانات اصیل ترین جریانات مبارز ایران بوده و هستند که بارها اعلام کرده اند که به کسی اجازه نمی دهند که خود را ایرانی تر از کردها بداند. جنبش زن، زندگی، آزادی هم به همگان ثابت کرد که مردم ایران ضمن رنگارنگی، بهم پیوسته اند. بی دلیل نیست ژینای کرد سمبل مبارزه همه ایرانیان می شود. بنابراین خط و مرز با تجزیه طلبی بی پایه و تفرقه افکنانه است.

 خط قرمز سوم هم خط کشی با چپ ها را در اذهان می نشاند. اگر منظور این دو خط قرمز، چیز دیگریست باید رسما اعلام شود. تظاهرات ملی علیه جمهوری اسلامی با حذف نیروهای چپ و دموکرات کشور با هم خوانائی ندارد.

خانم آرمان از آوردن عکس دفاع می کند (منظور عکس جانباختگان و زندانیان جنبش نیست. رهبران جریانات سیاسی است) و آنرا آزادی تعریف می کند. می گوید تحمل خود را بالا ببریم. اما این تحمل برای عکس و نماد رضا پهلوی است چون فقط دو جریان سیاسی است که عکس بی ربط می آورند. مجاهدین که ممنوع است. پس فقط سلطنت طلبان آزادند عکس رضا پهلوی بیاورند. رقابتی یکنفره و باز گذاشتن میدان به نام آزادی و بالا بردن تحمل برای رضا پهلوی. اگر قرار است همه توان علیه جمهوری اسلامی باشد تبلیغ رضا پهلوی به چه معناست؟

دو تن مجریان تظاهرات پاریس فرامرز بهار و اصغر سلیمی در مصاحبه با تلویزیون میهن به روشنی مخالفت خود را با آوردن عکس رضا پهلوی نشان دادند و قصدشان برای حضور همه نیروها از “گوگوش تا سروش” و یا از “این تاجزاده تا آن تاجزاده” را اعلام کردند. اینکه مجریان چه نقشی بتوانند ایفا کنند تعیین کننده نیست. خط اصلی را تصمیم گیرندگان تعیین می کنند. مجریان ممکن است بتوانند یک عکس را در جلو تریبون پائین بیاورند اما در تصمیمات اصلی نقش چندانی نمی توانند بازی کنند.

من امیدوارم که مسئولان و تصمیم گیرندگان اصلی ابهامات را به سود یک حرکت ملی علیه جمهوری اسلامی روشنی ببخشند. بدین منظور انتظار این است که حداقل نسبت به چند مورد سیاست گذاری روشن صورت گیرد و نماینده رسمی “پارسی مِد” در سطح جنبش آن را اعلام نماید تا این حرکت بتواند در برابر جمهوری اسلامی نیرومند قد علم کند.

یک- تصریح شود که هدف این حرکت بسیج ملی علیه جمهوری اسلامی است.

دو- در این حرکت بالا بردن عکس نمایندگان جریانات سیاسی را ممنوع اعلام کنند.

سه- در تظاهرات و راهپیمائی بالا بردن پرچم و نشان را آزاد اعلام کنند مشروط به اینکه پرچم و نشان از مرز طرفداران یک جریان فراتر نرود و بر بالای سر دیگران به نمایش گذاشته نشود.

 از آنجا که تظاهرات پاریس در یک میدان قرار است برگزار شود، رعایت این پرنسیپ ناممکن است به همین خاطر پرچم سه رنگ ایران بدون نام و نشان، با شیرخورشید، با “زن، زندگی و آزادی” مجاز اعلام شود.

اهمیت دارد چنین سیاست هائی روشن اعلام شود. طبعا شاهد نقض آن از جانب برخی افراطیون سلطنت طلب و عوامل جمهوری اسلامی خواهیم بود. نیروهای افراطی و ضابطه شکن هر جریان اگر پس از تظاهرات توسط خود همان جریان محکوم نشود، نشانه توافق آن جریان با چنین روش هائی است و مسولان رسمی تظاهرات موظف اند در گزارش خود به این موارد اشاره کنند تا از تکرار دامنه این برخوردها کاسته شود.

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱- ۴ فوریه ۲۰۲۳

.

https://akhbar-rooz.com/?p=191710 لينک کوتاه

3.4 10 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

5 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
Kourosh
Kourosh
چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۲:۵۲

باز هم به جای حمایت از یک حرکت اعتراضی بزرگ بر علیه حکومت جنایتکار اسلامی، گروهی از افراد که خود را مرکز ثقل جهان مینامند، شروع به فرافکنی و تفرقه افکتی کرده اند. باز هم جنگ عکس و پرچم راه انداخته اند. پس ما کی و کجا میخواهیم تمرین دموکراسی کنیم ؟ چه زمانی قرار است به هموطن دگر اندیش خود احترام بگذاریم.
چرا به خودمان اجازه میدهیم که دیگر هموطنانمان را از آوردن عکس و پرچم مورد علاقه شان محکوم کنیم. ما به چه دلیل برای خودمان چنین حقی قائل هستیم؟ چه زمانی میخواهیم دست از این رفتار های جهان سومی بر داریم؟
برخی از دوستان و آشنایان نزدیک من پزشک و دندانپزشک و دارو ساز هستند و چپگرا میباشند و عصو این انجمن میباشند.
در این انجمن دیدگاه های سیاسی و گروهی گوناگون وجود دارد، از چپ و راست و جمهوری خواه و پادشاهی خواه و از تمامی خلق های ایران ، از ترک و کرد و لر و بلوچ و فارس و…!
حالا مثل بچه ها ایراد بگیرید که چرا اسم این انجمن پارسی مد میباشد. این نام از بین چند پیشنهاد، انتخاب شده است. اسم من کورش است، آیا از نظر شما پدر و مادر بنده، باید از شما اجازه میگرفته اند؟
نوشته اید که این خواسته ها، همان خواسته های آقای رضا پهلوی میباشد. بنده چپ گرا هستم و دقیقا همان خواسته ها را دارم. کدام یک از انان اشتباه است ؟ خواسته های آقای میر حسین موسوی هم شبیه به همان خواسته هاست . چه ایرادی دارد؟
بهتر است به جای تخریب یکدیگر، یک بار برای همیشه تحت همین خواسته های حد اقلی متحد شویم و حکومت جنایتکار اسلامی را نابود کنیم.

حسن نکونام
حسن نکونام
سه شنبه, ۱۸ بهمن, ۱۴۰۱ ۲۳:۲۵

دم خروس، و قسم حضرت عباس

با تشکر از خانم یا آقای فری، که فایل این مصاحبه را وارد سایت کردند. من، بر طبق یک عادت در زندگی ( خوب یا بد )، در مراودات و روابط خود با انسان ها، از این باور آغاز می کنم که ، « همه انسان ها خوب هستند و حسن نیت دارند، مگر اینکه در عمل عکس آن اثبات شود » با همین عادت، یک ساعت از وقت خودم را صرف شنیدن این فایل کردم، و به این درک رسیدم که با شما به اشتراک می گذارم :

اول / خانم لادن آرمان، نمادهای سلطنت را، از نمادهای مردم ایران می داند و قابل احترام.
دوم / دارندگان ایدئولوژی در گروه ایشان پذیرفته نیستند، و جائی در طرز تفکر ایشان ندارند.
سوم / « حفظ تمامیت ارضی » خط قرمز ایشان است.
نتیجه منطقی : ایشان سلطنت طلب است.

تا اینجا من مشکلی با نوع تفکر ایشان ندارم. این حق اجتماعی و انسانی ایشان است که، هر باوری داشته باشد. اما، من هم بعنوان کسی که کمی روانشناسی بلدم، ادامه می دهم که :

چهارم / خانم آرمان، دروغگو و ریا کار و چند چهره هم هست. حراف زرنگی است که، قادر است گنجشک را رنگ کرده، و به اسم قناری بفروشد.
پنجم / این یکی دیگه، خیلی توی ذوق می زنه، و کل این مصاحبه، هم مصاحبه کننده، و هم مصاحبه شونده را، بطور روشن و آشکاری لو می دهد. خانم اختر قاسمی، یک سلطنت طلب « چند آتشه » است، و ادویه جات و تعریف و تمجید های بسیار مبالغه آمیزش در مصاحبه با « خانم دکتر » بند را به آب می دهد.
اما من هنوز در نوشته « فری » حسن نیت می بینم، و از ایشان تقاضا می کنم که یک بار دیگر، این مصاحبه را با دقت بخوانند و به جستجوی دلایل پنجگانه من بگردند تا پیدایشان کنند.
کوتاه سخن : با نفرتی که خانم دکتر از اهالی ایدئولوزی دارند، امیدوارم بیماران دارای ایدئولوزی، به ایشان مراجعه نکنند، و اگر مجبور به مراجعه شدند، مثل خود ایشان « دروغ » بگویند و ایدئولوژی خود را مخفی نگه دارند.
ایام بکام!

فری
فری
یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۵:۳۷

دوست غزیز من این مصاحبه را چند روز پیش گوش کردم و هیچ نکته و مبهمی درش نبود برای دوستانی که این مصاحبه را ندیدند من لینکش را میگذارم به نظر من این ر‌وز روز نه به جمهوری اسلامی هست و هر انچه که در توان داشته باشم برای تحقق این نه بزرگ به کار میگیرم
گفتگو با خانم دکتر لادن آرمان از جامعه پزشکان، پیراپزشکان و کادر درمانی ایرانی در آلمان « #پارسی_مد» در باره ی تظاهرات پاریس ۱۱ فوریه
#مهسا_امینی
#iranrevolution
#irgcterrorists

https://www.instagram.com/tv/CoA0A6TNvZ0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

کیوان
کیوان
دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ ۰۸:۰۰
پاسخ  فری

@فری
دوستِ عزیز، شما یا به مصاحبه‌یی که لینکشو اینجا گذاشتین، با دقت گوش نکردین، یا همین نوشته‌ی محمدِ اعظمی رُ با دقت نخوندین.
تو اون مصاحبه خانمِ آرمان چندین بار اشاره به تمایزِ نظرهایِ خودش با رأیِ اکثریتِ پارسی‌مِد کرد. میشد دید که با توجه به سنشون، بدونِ تجربه‌یِ شخصی، گرایشِ پهلوی‌دوستانه داره – که طبیعتن حقِ مسلمشونه. و باید گفت که بیشترِ این موارد به تحریک و یا دستِکم به تشویقِ مصاحبه‌گر، خانمِ قاسمی بود که از نظرِ سنی شخصن با ایرانِ زمانه‌یِ پهلویِ دوم آشنا بوده و امروزه دیگه به دیکتاتوریِ اون دوره اعتقادی نداره. ایرادِ خانمِ آرمان این بود که میشایستی در جایگاهِ سخنگویِ یک گروه از ابرازِ نظرِ شخصی بپریزه.
به نظرِ من نوشتهِ آقایِ اعظمی به درستی به ابهام در توضیحاتِ برنامه‌یِ ۱۱ فوریه‌ی! ۲۰۲۳ اشاره کرده؛ هرچند این نوشته هم خالی از نادقیقی نیست.

mostafa
mostafa
یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۱۲:۵۵

سازمان مجاهدین خلق ایران از اول شروع جنبش زن , زندگی, آزادی, فقط با پرچم ایران در تظاهرات ها شرکت میکند . ولی بسیار درد آور است که پرچم گروهی در خارج از کشور ممنوع شود که اغلب ا عدامیهای حکومت نخبه کش مربوط به آنهاست و عوامل حکومت اسلامی در پوشش سلطنت فرهنگ چماقداری را ترویج کنند. 

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

5
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More