کومەلە زحمتکشان کردستان: انقلاب ژینا، انقلابی از کردستان کە جهانی شد

در آستانەی ٢۵ شهریور، سالگرد انقلابی را پاس میداریم کە از کردستان آغاز شد و بە طرز خیرەکنندەای ایران و سپس جهان را در برگرفت.

انقلاب ژینا، انقلابی کردستانی بود کە بار دیگر و این بار عمیق‌تر، وسیع‌تر و همە جانبەتر کردستان و پیکارهایش را کە در طول ۴۴ سال حاکمیت در مقاطع و دورەهای مختلف یک تنە در مقابل رژیم ایستادە بود، بە مرز کارزارهای اجتماعی گستردە رساند کە همگان بسیار زود نام پرمسمای انقلاب را بر آن نهادند.

با انقلاب ژینا و شعار ژن، ژیان، ئازادی، کردستان مجددا” اعتبار خود را بە عنوان مرکز انقلاب، سنگر همیشگی پیکار علیە رژیم اسلامی و فراخوان انسانی ترین پیام نشان داد. این خیزش عظیم باعث گردآوری حمایت، توجە، پشتیبانی و الهام گرفتن از صلابت و استواری ملتی مبارز با خواستەها و پیام روشن گردید.

هنگامیکە پدر و مادر ژینا، کە اینک نامهای جهانی شدەاند، در لحظەی مرگ ژینا همدیگر را در آغوش کشیدند، نە آنها و نە هیچکس دیگر تصور نمیکرد کە چە پیام مهم و دوران سازی را بە همگان مخابرە کردەاند.

اما انقلاب ژینا، ناگهانی، اتفاقی و خلق الساعە نبود. این انقلاب ریشە در مبارزەای مستمر و ۴۴ سالەی مردم کردستان علیە رژیم اسلامی ایران دارد. هنگامیکە پس از سرنگونی رژیم شاە، ایران با سرعت بە سوی اسلامی شدن و حاکمیت اسلامی می تاخت، کردستان سکولاریسم و آزادی خواهی را افق خود قرار داد. هنگامیکە سرکوب زنان و ستم بر آنان سنگ بنای حکومت اسلامی شد، در کردستان نسل زنان مبارز پیشاپیش مردان و در کنار آنان در همەی عرصەهای مبارزە و صد البتە با پیکار مداوم با ارتجاع و واپسگرایی، قد علم میکردند. زنان کردستان در مبارزات مدنی شش ماه اول پس از سقوط رژیم پهلوی، در بدوش گرفتن اسلحە در مقابلە با یورش سراسری بە کردستان و در مبارزات سیاسی و برابری طلبانە نقش فوق العادە تاریخسازی را از آن خود کردند. در دورانی کە ایران در مقابل قوانین ارتجاعی و ضد انسانی تسلیم میشد و رژیم اسلامی همە مبارزات مدنی و سیاسی را بە حاشیە راند و نهایتا” خاموش و مردم را در کنج خانەهایشان زندانی کرد، مبارزات تودەایی در کردستان با رهبران نوین و شیوەی نوین مبارزە و مقابلە با اشغالگری رژیم، پلەهای اوج و ابتکار را یکی یکی طی میکرد. کردستان بود کە مجازات اسلامی در ملاعام را بە چالش گرفت و علیە آن برخواست، کردستان بود کە قانون وحشیانە قصاص را با ابتکارات مردمی منع کرد، کردستان بود کە پیشاپیش ملل ستمدیدەی جغرافیای ایران، برای حق تعیین سرنوشت بە پیشرو آنان تبدیل شد و اکنون عملا رهبری آن را در امروز و فردای تحولات اجتماعی و سیاسی بە عهدە گرفتە است.

انقلاب ژینا با اتکا بە مبارزات مردم کردستان کە در دو دهەی گذشتە بارها با اعتصابات میلیونی، با گسترش جنبش حفظ محیط زیست، در اعتراض بە سرکوب زنان و ترور و شکنجە و زندان بالندەگی و پویایی خود را ثابت کردەاست، قد علم کرد و بە انقلابی جهانی تبدیل شد.

شعار ژن، ژیان، ئازادی کە از کردستان بە سراسر ایران و جهان مخابرە شد، فقط یک شعار نیست. این شعار استراتژی است، راهنماست، افق است. کردستان با این شعار جلوی کلیە سیاست های ارتجاعی کە قصد سوار شدن بر مبارزە مردم را داشتە و دارند، ایستادە است. شعاری مدرن، شعاری متکی بە زندگی بە جای مرگ، متکی بە اهمیت حیاتی برابری و مطالبە بدون تخفیف آزادی.

انقلاب ژینا بار دیگر نشان داد کە کردستان ستون قوی و مستحکم مبارزە برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران است. در ۴۴ سال گذشتە جمهوری اسلامی همەی توان مادی و معنوی اش را بکار گرفت کە میان کردستان و دیگر مردم در جغرافیای ایران شکاف بیندازد و واقعیات مقاومت کردستان را تحریف و واژگونە سازد، اما با این انقلاب حقیقت و محتوای انسانی و انقلابی مبارزات مردم کردستان بر همگان آشکارتر شد و نە فقط همبستگی با کردستان همە مرزها را پشت سر گذاشت بلکە کاراکتر قوی و نقش مهم کردستان بە الگوی مبارزاتی مردم تبدیل شد و نقشەهای شوم دست راستی و فاشیستی و ارتجاعی را نقش بر آب کردند.

یکسال پس از قتل جنایتکارانە ژینا و انقلاب تاریخساز آن، سنگر کردستان برای تغییرات بنیادی در پیکارهای اجتماعی، در بالا بردن ارزشهای انسانی، در گسترش موج آزادی خواهی، در تثبیت و تقویت موقعیت زنان در همەی عرصەهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، در مبارزە برای حق تعیین سرنوشت ملل، در تلاش برای تامین حقوق عادلانە و عدالت و برابری خواهی بیش از هر زمانی محکم گردیدە است.

انقلاب ژینا و انقلاب ژن، ژیان، ئازادی افق روشن و تصویر شفافی از جامعەایی مدرن، آزاد و برابر و انسانی را بە نمایش گذاشتە است، این انقلاب رو بە آیندە است و هر گونە توهم و ایمان خرافی بە گذشتە را بە کلی کنار نهادە است.

انقلاب ژینا چشم بە آیندەای دوختە است کە در آن زنان در بالاترین ردەهای مدیریت و قدرت سیاسی و علمی جایگاە واقعی شان را کسب کنند و برابری خواهان جامعەای نو را بنیاد نهند.

در سالگرد انقلاب ژینا، کماکان چشمها همە بە کردستان دوختە شدەاست. همگان منتظرند کە جرقە سالگرد این انقلاب از کردستان زدەشود. تدابیر سرکوبگرانە و پلیسی بسیار گستردەایی کە از ماەها پیش توسط رژیم در کردستان برای مقابلە و عقیم گذاشتن سالگرد انقلاب ژینا اتخاذ گردیدەاست نقش، جایگاە و موقعیت کردستان و ترس رژیم را از هر لحاظ نشان دادە است.

در مقابل این اقدامات بسیار گستردە اما مردم مبارز کردستان از اکنون ارادە خود را در تدارک برگزاری باشکوە و وسیع سالگرد انقلاب نشان دادەاند، اقدامی کە رژیم از سر درماندگی دارد در پیش می گیرد، وحشت از حضور گستردە و اجتماعات آنان است.

انقلاب ژینا پیام و رسالتش را بە جهانیان رساندە و نشان دادە است. مردم کردستان با انقلاب ژینا بیش از هر زمان دیگری با شفافیت و غرور و استواری نشان دادند کە چە می خواهند، نشان دادند ملتی با خواستهای روا و انسانی کە با ارادەای پولادین کلیت حاکمیت رژیم را در کوردستان بە چالش کشیدەاست. تمام یاوەگویی های رژیم برای نشان دادن اینکە اقلیتی در کردستان اسلحە بدست گرفتەاند، برای همیشە بە بایگانی پر از دروغ و تحریف رژیم سپردە شدەاست.

کردستان پیام آور انسانی ترین اندیشەهای بشری و مدرن گردید. مردم کردستان حکومت فاشیستی را نمی خواهند و آزادی خود را در گرو بازگرداندن شان و حرمت زنان و تضمین آزادیهای زنان و همەی اقلیتها میدانند. مردم کردستان حکومت مذهبی نمی خواهند. مردم کردستان در راە دستیابی بە حق تعیین سرنوشت خود بە عنوان یک ملت راە و مبارزە طولانی پیمودەاند. در این راە طولانی، کردستان مبارزەای پویا و همیشە در حال پیشرفت داشتە کە هموارە پیشروترین آرمانهای برابری خواهانە و انسانی در آن تقویت شدە است. انقلاب ژینا اوج تکامل کردستان برای باقی ماندن بە عنوان پیشتاز پیکارهای اجتماعی و سیاسی است.

در سالگرد انقلاب ژینا، مردم کردستان بار دیگر و پر صلابت تر از هر زمانی با اتحاد، عزم خود را نە تنها برای ماندن در چنین جایگاه رفیع و غرورانگیزی جزم کردەاند بلکە با تداوم تلاش های خود الهام بخش و پیام آور و مبشر رهایی، آزادی خواهی و برابری طلبی خواهند بود.

کومەلە زحمتکشان کردستان

٢۴ شهریور ١۴٠٢ برابر با ١۵ سپتامبر ٢٠٢٣

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

https://akhbar-rooz.com/?p=216603 لينک کوتاه

1.7 6 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مازیار

این نوشته شوم که شونیسم در آن بیداد می کند و دانسته و یا ندانسته به تمام خلقهای ایران توهین نموده توسط کسانی نوشته شد که خود را مارکسیست و باورمند به ماتریالیسم دیالکتیک می دانند. انسان نمی داند به نادانی نویسندگانش بخندد و یا بگرید!
“انقلابی که از کردستان آغاز شد.
انقلابی کردستانی بود.
کردستان یک تنه در مقابل رژیم ایستاد.
کردستان مرکز انقلاب.
زمانیکه ایران با سرعت به سوی اسلامی شدن می تاخت کردیستان سکولاریسم و آزادیخواهی را افق خود قرار داد.
نسل زنان مبارز کردستان پیشاپیش مردان..با رهبران نوین وشیوه نوین مبارزه.”
آیا شما می دانید که در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ رژیمی که آنرا دانش مارکسیستی نداشته شما آنرا “اسلامی” می داند و نه سرمایه داری وابسته چند دختر خردسال را اعدام نموده که حتی نامشان را نمی دانست و هزاران زن آزاده را در دهه ۶۰ از دم تیغ گذراند؟ به خانواده آن شیر زنان که نوشته شما را خوانده و دهن کجی شما را در حق دیگر زنان ایران را مشاهده نمودند چه خواهی گفت؟
ادامه دارد.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More