بایگانی آثار لقمان تدین نژاد در سایت قدیم اخبار روز

روزی که صدای آمریکا به بلندگویِ ترامپ مبدل شد
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹٨ (۱۶ اوت ۲۰۱۹)
فلسفه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
یک دسته کلاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۹)
گریز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
مجموعه جزایر تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹٨ (٣۱ می ۲۰۱۹)
سرگردانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٨ (۲۴ می ۲۰۱۹)
غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
دزد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۷ می ۲۰۱۹)
اعماق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)
جستجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
سان سالوادورِ زیبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
بلندی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹٨ (۲۴ مارس ۲۰۱۹)
یک روزِ بارانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۹)
سرما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
لحن خلقت را. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
نگین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
و هنوز قصه بر یاد است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
قِدّیسان دیوانه: یادداشت‌های «گذرِ گوزن‌ها»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
تاکستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣۹۷ (۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
بدون مشارکت مردم نمیتوان کشتار به راه انداخت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
راهِ خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوریل ۲۰۱٨)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۷ (۱۲ آوریل ۲۰۱٨)
پرده‌ی سینما: صخره‌ی اسرار آمیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
بورخس و من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
بیرون از آب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
ارغنون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
پژواک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
خروجیِ هتل ترمینوس*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۶ (۱۶ ژانویه ۲۰۱٨)
برای اسماعیل خوییِ عزیز،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۶ (۱۵ ژانویه ۲۰۱٨)
زنا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
مانداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
ندامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
دزد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
سوسک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
یک سبد میوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
بوی آشنا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
دریافت‌های شاعرانه‌ی یک دگر‌اندیش*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
نوازنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
کوروش کبیر، دونالد ترامپ، و پیشگویی‌های کتاب مقدس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
خاطره‌ی شبِ سرد زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
تظاهرات سرنوشت ساز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
آی آمریکا! حالا می‌فهمید شیلی چه احساسی داشت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۵ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۶)
از زمستانی تا زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
بنایِ پای صخره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
نقدی بر رمان «مصرفی برای حسینیه»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۵ (۴ نوامبر ۲۰۱۶)
گمشده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
رنگ ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
داستان ناتمام استقبال باشکوه و عاق والدین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
کاروانسرایِ بین راه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۵ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶)
گُذار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
در تاریکی های کوچه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۶)
تمام رنگ های جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۴ می ۲۰۱۶)
نانِ من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٨ آوریل ۲۰۱۶)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
به مرافقت چو دیدار کنید. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
اغواگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
آخرین بوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
سِدرِ انتهای دشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
بی بی سی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
سردابِ کلیسایِ سان سباستیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
خدای من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
نامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
همبازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
خانه اجدادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
یادگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
افیون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
دوزخ. نوشته: خورخه لوئیس بورخس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
جستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
خاطره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
«من سردم است»*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
دوچرخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
درشکه چی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۵)
سَفَر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
ســاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
چگونه عموهنری دهن مخالفان خود را می دوخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹٣ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴)
بیزاری های شاعرانه در فضای شهوانیِ شهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹٣ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۴)
بازار کهنه فروشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
بی‌وزنیِ اسرارآمیزِ خیّام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
ابلیس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
انتقام عمو هِنری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
رودِ اعماقِ درّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹٣ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴)
یادبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٣ (۵ ژوئن ۲۰۱۴)
آخرین قصیده‌ی شاملو-۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
آخرین قصیده‌ی شاملو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹٣ (۵ آوریل ۲۰۱۴)
ژرفایِ جنگل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
صبح بخیر زاگروس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۲ (٣۰ دسامبر ۲۰۱٣)
دیوارِ لرزان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۲ (۲۲ دسامبر ۲۰۱٣)
دیدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۲ (۹ نوامبر ۲۰۱٣)
درّه‌یِ دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
مومیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ (۱۹ اوت ۲۰۱٣)
تــاریــخ مــن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۲ (۱۲ اوت ۲۰۱٣)
معشوقه‌ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۹ می ۲۰۱٣)
در دامنه ناز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
فاجعه‌ی جهانی
نابودی ۲۰۰۰۰ سند تاریخی به دست اسلامگرایان

جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۱ (٣۱ ژانویه ۲۰۱٣)
فانتزی عشق و ماه و گل سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانویه ۲۰۱٣)
اصالت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
ژورنالیسم موذیانه
جهان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۱ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۲)
پژواکِ ‎ فریادهای مرد باایمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
گریزِ تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
بالا رود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۱ (٣ ژوئن ۲۰۱۲)
دیدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۱ (۱٣ آوریل ۲۰۱۲)
ایستگاه شگون آمیز کویری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۱ (٣۱ مارس ۲۰۱۲)
اگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
رود مرزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۱)
احمد محمود و رمان درخت انجیر معابد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)
کشتارگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
تندیس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۰ (۱۵ اوت ۲۰۱۱)
تأخیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۰ (٣ اوت ۲۰۱۱)
گلدان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱)
چکمه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
سـور رئـالیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
من اینجا هستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
سوگند به آسمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۱)

https://akhbar-rooz.com/?p=32664 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More