بایگانی آثار لقمان تدین نژاد در سایت قدیم اخبار روز

روزی که صدای آمریکا به بلندگویِ ترامپ مبدل شد
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹٨ (۱۶ اوت ۲۰۱۹)
فلسفه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
یک دسته کلاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹٨ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۹)
گریز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
مجموعه جزایر تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹٨ (٣۱ می ۲۰۱۹)
سرگردانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٨ (۲۴ می ۲۰۱۹)
غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
دزد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۷ می ۲۰۱۹)
اعماق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)
جستجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
سان سالوادورِ زیبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
بلندی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹٨ (۲۴ مارس ۲۰۱۹)
یک روزِ بارانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۹)
سرما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)
لحن خلقت را. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
نگین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
و هنوز قصه بر یاد است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
قِدّیسان دیوانه: یادداشت‌های «گذرِ گوزن‌ها»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
تاکستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣۹۷ (۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
بدون مشارکت مردم نمیتوان کشتار به راه انداخت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
راهِ خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوریل ۲۰۱٨)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۷ (۱۲ آوریل ۲۰۱٨)
پرده‌ی سینما: صخره‌ی اسرار آمیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
بورخس و من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
بیرون از آب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
ارغنون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
پژواک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
خروجیِ هتل ترمینوس*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۶ (۱۶ ژانویه ۲۰۱٨)
برای اسماعیل خوییِ عزیز،
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۶ (۱۵ ژانویه ۲۰۱٨)
زنا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
مانداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
ندامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
دزد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
سوسک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
یک سبد میوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
بوی آشنا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
دریافت‌های شاعرانه‌ی یک دگر‌اندیش*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
نوازنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
کوروش کبیر، دونالد ترامپ، و پیشگویی‌های کتاب مقدس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
خاطره‌ی شبِ سرد زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
تظاهرات سرنوشت ساز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
آی آمریکا! حالا می‌فهمید شیلی چه احساسی داشت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۵ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۶)
از زمستانی تا زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
بنایِ پای صخره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
نقدی بر رمان «مصرفی برای حسینیه»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۵ (۴ نوامبر ۲۰۱۶)
گمشده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
رنگ ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
داستان ناتمام استقبال باشکوه و عاق والدین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
کاروانسرایِ بین راه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۵ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶)
گُذار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
در تاریکی های کوچه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۶)
تمام رنگ های جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۴ می ۲۰۱۶)
نانِ من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٨ آوریل ۲۰۱۶)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
به مرافقت چو دیدار کنید. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
اغواگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
آخرین بوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
سِدرِ انتهای دشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
بی بی سی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
سردابِ کلیسایِ سان سباستیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
خدای من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)
نامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
همبازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
خانه اجدادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
یادگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
افیون*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
دوزخ. نوشته: خورخه لوئیس بورخس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
جستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
خاطره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
«من سردم است»*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
دوچرخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
درشکه چی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۵)
سَفَر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
ســاز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
چگونه عموهنری دهن مخالفان خود را می دوخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹٣ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴)
بیزاری های شاعرانه در فضای شهوانیِ شهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹٣ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۴)
بازار کهنه فروشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
بی‌وزنیِ اسرارآمیزِ خیّام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
ابلیس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
انتقام عمو هِنری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
رودِ اعماقِ درّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹٣ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴)
یادبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٣ (۵ ژوئن ۲۰۱۴)
آخرین قصیده‌ی شاملو-۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
آخرین قصیده‌ی شاملو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹٣ (۵ آوریل ۲۰۱۴)
ژرفایِ جنگل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
صبح بخیر زاگروس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۲ (٣۰ دسامبر ۲۰۱٣)
دیوارِ لرزان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۲ (۲۲ دسامبر ۲۰۱٣)
دیدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۲ (۹ نوامبر ۲۰۱٣)
درّه‌یِ دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
مومیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ (۱۹ اوت ۲۰۱٣)
تــاریــخ مــن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۲ (۱۲ اوت ۲۰۱٣)
معشوقه‌ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۹ می ۲۰۱٣)
در دامنه ناز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
فاجعه‌ی جهانی
نابودی ۲۰۰۰۰ سند تاریخی به دست اسلامگرایان

جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۱ (٣۱ ژانویه ۲۰۱٣)
فانتزی عشق و ماه و گل سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۱ (۱۶ ژانویه ۲۰۱٣)
اصالت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
ژورنالیسم موذیانه
جهان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۱ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۲)
پژواکِ ‎ فریادهای مرد باایمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
گریزِ تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
بالا رود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۱ (٣ ژوئن ۲۰۱۲)
دیدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۱ (۱٣ آوریل ۲۰۱۲)
ایستگاه شگون آمیز کویری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۱ (٣۱ مارس ۲۰۱۲)
اگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
رود مرزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۱)
احمد محمود و رمان درخت انجیر معابد:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)
کشتارگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
تندیس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۰ (۱۵ اوت ۲۰۱۱)
تأخیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۰ (٣ اوت ۲۰۱۱)
گلدان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱)
چکمه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
سـور رئـالیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
من اینجا هستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
سوگند به آسمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۱)

https://akhbar-rooz.com/?p=32664 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More