اسماعیل سپهر – بایگانی مقالات در سایـت قدیم اخبار روز

مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)
آیا واکنش منفی چپ رادیکال به تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) موجه است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۶ آوریل ۲۰۱٨)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی چپ رادیکال (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۶ (۲۴ ژانویه ۲۰۱٨)
ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٨)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۷)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۶ (۶ دسامبر ۲۰۱۷)
تنگناهای نظری چپ رادیکال در گذرگاه انتخابات (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۶ (۴ ژوئن ۲۰۱۷)
چپ رادیکال و رفرم – ۳
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲ می ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و رفرم – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹۵ (۱ آوریل ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و رفرم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۴ (۱۷ مارس ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و چالش موضع تاکتیکی در برابرانتخابات پیشارو
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوریه ۲۰۱۶)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۵)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
حزبی که باید ساخت (قسمت آخر)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۲ (٣ ژانویه ۲۰۱۴)
حزبی که باید ساخت (۷)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۶)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۲ (۵ دسامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۵)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۲ (۱٨ نوامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۴)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۲ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۲ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۲ (۱۷ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۲ (٨ اکتبر ۲۰۱٣)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
ریشه های شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال به انقلاب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۹ (۲٨ اوت ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨۹ (۱۵ اوت ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨۹ (٨ اوت ۲۰۱۰)
بحثی درباره مبانی دمکراسی مشارکتی (۱۸)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣٨٨ (۲ نوامبر ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۲۲ آوریل ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۶
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨٨ (٣۰ مارس ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۷ (۱۶ مارس ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۴
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ (۱ ژوئن ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۷ (۲۶ می ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱٨ می ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱ می ۲۰۰٨)
آناتومی دمکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨۷ (۲۹ مارس ۲۰۰٨)
تجربه‌ شوراهای روسیه در آیینه دمکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۶ (۱۰ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۶
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۶ (٣ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨۶ (۲۴ فوریه ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۴
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣٨۶ (۱ ژانویه ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۳
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣٨۶ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۷)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۶ (۶ دسامبر ۲۰۰۷)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣٨۶ (۱ دسامبر ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=7535 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More